کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات»اسناد ملی و بین المللی

1397/11/06

کتابخانه مجلس
چگونگی شکل‌گیری کتابخانه در مجلس/علی ططری

1397/11/03

مدیر مرکز اسناد کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس اظهار کرد:
روایتی از چگونگی تأسیس مرکز اسناد کتابخانه مجلس/ نگهداری بیش از ۱۰ میلیون برگ سند پارلمانی

1397/10/30

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/10/29

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)

1397/10/03

گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش نهم)

1397/09/06

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هفتم)

1397/08/15

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/08/09

کتابخانه مجلس برگزار می‌کند
کارگاه آموزشی «بازیابی اطلاعات و اسناد سازمان ملل متحد از طریق وبسایت این سازمان جهانی»

1397/08/01

گزارشی از بخش اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل در کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هشتم)

1397/07/22

مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش ششم)

1397/07/03

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش هفتم)

1397/05/29

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم)

1397/05/29

انجمن تاریخ شفاهی ایران
برگزاری جلسه سالیانه انجمن تاریخ شفاهی ایران

1397/05/27

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش ششم)

1397/05/24

گروه مطالعاتی اسنادی و موزه‌ای کتابخانه مجلس
بررسی چهار طرح پژوهشی در گروه مطالعات اسنادی و موزه‌ای

1397/05/23

کامل‌ترین مجموعه اسناد و منابع تعزیه در کتابخانه مجلس

1397/05/13

گزارشی از اسناد اتحادیه بین‌المجالس کتابخانه مجلس

1397/05/07

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهارم)

1397/04/19

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پنجم)

1397/04/09

گزارشی از بخش سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی
روز جهانی مجلس محوری