کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه»تازه‌های کتاب

1398/08/22 - برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ادوار بیست و سوم و بیست و چهارم مجلس شورای ملی
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/22 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌وسوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/14 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌ودوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/11 - فراخوان ثبت‌نام در هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/08/11 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیست‌ویکم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/08/06 - همایش تاریخ مجلس در دو پنل ارائه مقالات و میزگرد تخصصی برگزار می‌شود
در کمیته‌ علمی هفتمین همایش تاریخ مجلس تصمیم گرفته شد:

1398/08/04 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش بیستم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/29 - برگزاری دو نمایشگاه در حاشیه هفتمین همایش تاریخ مجلس
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/29 - انتشار کتاب مجموعه مقالات هفتمین همایش تاریخ مجلس با 27 مقاله
اخبار هفتمین همایش تاریخ مجلس؛

1398/07/23 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش نوزدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/20 - امام خمینی و نظام مطلوب جهانی
معرفی کتاب‌های کتابخانه انقلاب مجلس؛

1398/07/20 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هجدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/16 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش هفدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/14 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش شانزدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/07 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش پانزدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/07/03 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش چهاردهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/06/30 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش سیزدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/06/25 - تازه‌ترین کتاب‌های لاتین خریداری شده در سال 1398 (بخش سوم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/06/23 - تازه‌ترین کتاب‌های فارسی خریداری شده در سال 1398 (بخش دوازدهم)
تازه‌های منابع کتابخانه مجلس شورای اسلامی؛

1398/06/16 - نهضت عاشورا و تأثیرات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آن بر جامعه ‌ایرانی
معرفی تازه‌های کتابخانه مجلس؛