کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و سوم)

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی و دوم)

گزارش کشورهای کمتر توسعه یافته سال 2019

جایگاه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان‌های کشور

دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت

تکالیف قانونی کاهش آلودگی هوا در مقیاس ملی و شهر تهران

کنوانسیون حقوق کودکان بر سر دوراهی (گزارشی از یونیسف 2019)

شهرهای هوشمند: شکل دادن به جامعۀ 2030

گزارش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اروپا (سال 2002)

شاخص‌های موضوعی برای فرهنگ در برنامۀ کاری 2030

گزارش توسعه جهانی سال 2017

اقتصاد ایران در سال 1395

وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان 2019

گزارش سال 2018 برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد

گیاه پالایی

چشم‌انداز جمعیت جهان (گزارش سازمان ملل متحد 2019)

دستنامۀ حق آموزش یونسکو

تحلیل الگوی معاصر سیاست‌گذاری کلان‌شهر تهران

داده‌های اطلاعاتی برنامۀ مشترک ملل متحد در زمینه اچ.آی.وی/ ایدز

بررسی سلامت روان و بهزیستی روانشناختی