کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش چهل و هشتم)

نقشه راه برای اقدام در زمینه سلامت زنان، کودکان و نوجوانان

گزارش کشورهای کمتر توسعه یافته سال 2019

دستنامه پارلمانی دربارۀ برنامۀ کاری زنان، صلح و امنیت

کنوانسیون حقوق کودکان بر سر دوراهی (گزارشی از یونیسف 2019)

شهرهای هوشمند: شکل دادن به جامعۀ 2030

شاخص‌های موضوعی برای فرهنگ در برنامۀ کاری 2030

گزارش توسعه جهانی سال 2017

وضعیت و چشم‌انداز اقتصادی جهان 2019

گزارش سال 2018 برنامۀ محیط زیست سازمان ملل متحد

چشم‌انداز جمعیت جهان (گزارش سازمان ملل متحد 2019)

دستنامۀ حق آموزش یونسکو

داده‌های اطلاعاتی برنامۀ مشترک ملل متحد در زمینه اچ.آی.وی/ ایدز

صداها و تصویرها، گنجینهٔ نیازمند اقدام عاجل برای حفاظت

پیوند با گذشته از طریق صداها و تصویر

برنامۀ توسعۀ سازمان ملل درباره مبارزه با فرسایش خاک

گزارش سازمان ملل از فجایع طبیعی در منطقۀ آسیا-اقیانوسیه 2019

گزارش یونسکو از پایان دادن به خشونت در مدارس

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش سی‌ام)

معرفی گزیده‌ای از اسناد سازمان ملل کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش بیست‌و‌نهم)