کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » همایش ها و نشست ها»نشست دین و حکمرانی

1399/10/22 - «رویکرد دینی به قانون‌گذاری و حکمرانی با تطبیق بر موضوع جمعیت»
ششمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی برگزار شد

1399/10/14 - «شریعت و قانون گذاری (نگاهی تطبیقی به روندهای قانونگذاری مبتنی بر دین در کشورهای اسلامی»
پنجمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی برگزار شد

1399/10/04 - چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده با موضوع حکمیت در طلاق بررسی شد
پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی

1399/10/02 - بررسی چالش‌های قانون‌گذاری در نظام خانواده: مطالعه موردی حکمیت در طلاق
پنجمین نشست راهبردی دین و حکمرانی

1399/10/02 - با موضوع «قاعده حریم حمی و نقش آن در قانونگذاری» برگزار شد
چهارمین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی

1399/08/11 - چالش‌های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل‌های آن بررسی شد
اولین نشست از سلسله نشست‌های راهبردی دین و حکمرانی

1399/08/06 - چالش های کارآمدی در قانونگذاری بر اساس فقه و راه حل های آن
اولین نشست راهبردی فقه و قانونگذاری