کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » انتشارات » معرفی منشورات کتابخانه
0.0 (0)
[1397/12/25]

فهرست‌نگاری و کتاب‌شناسی  

 

1. فهرست نسخه‌های چاپی و خطی کتابخانه مجلس (ج 1)، یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)، 1305.

2. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2)، یوسف اعتصامی (اعتصام الملک)، 1311.

3. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3)، ابن یوسف شیرازی (ضیاءالدین حدائق)، چاپ اول 1321، (چاپ دوم با تکمله و اضافات و اصلاحات عبدالحسین حائری)، 1353.

4. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 4)، عبدالحسین حائری، 1335.

5. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 6)، سعید نفیسی، 1344.

6. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 5)، عبدالحسین حائری، 1345.

7. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 11)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1345.

8. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 7)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی امام جمعه خویی)، 1346.

9. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 1/9)، عبدالحسین حائری، 1346.

10. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 12)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1346.

11. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 13)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1346.

12. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 14)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1347.

13. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 15)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1347.

14. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 8)، فخری راستکار، 1347.

15. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/9)، عبدالحسین حائری، 1347.

16. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 1/10)، عبدالحسین حائری (با علامه اوحدی و سید ابراهیم دیباجی)، 1347.

17. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 2/10)، عبدالحسین حائری، 1347.

18. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 3/10)، عبدالحسین حائری، 1348.

19. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 16)، احمد منزوی (زیر نظر: ایرج افشار، محمدتقی دانش پژوه، علینقی منزوی)، 1348.

20. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 17)، عبدالحسین حائری، 1348.

21. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 18)، فخری راستکار (کتب اهدایی رهی معیری)، 1348.

22. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 19)، عبدالحسین حائری (نسخ پزشکی، ریاضی، هیئت، علوم)، 1350.

23. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای ملّی (ج 4/10)، عبدالحسین حائری، 1352.

24. فهرست کتب خطی کتابخانه مجلس سنا (ج 1)، محمدتقی دانش پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1355.

25. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس (ج 21)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی ناصرالدوله فیروز)، 1357.

26. فهرست کتاب های خطی کتابخانه مجلس سنا (کتابخانه شماره 2)، (ج 2)، محمدتقی دانش پژوه، بهاءالدین علمی انواری، 1359.

27. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 22)، عبدالحسین حائری (مجموعه اهدایی محمدصادق طباطبایی)، 1374.

28. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 29)، نسخه‌های ۸۸۰۱-۹۲۰۰ / محمدحسین حکیم.

29. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 30)، نسخه‌های ۹۲۰۱-۹۶۰۰/ ابوالفضل حافظیان ‌بابلی.

30. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 31)، نسخه‌های ۹۶۰۱ - ۱۰۰۰۰/ ابوالفضل حافظیان‌ بابلی.

31. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 32)، نسخه‌های ۱۰۰۰۱ - ۱۰۴۰۰/ محمود نظری.

32. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 1/33)، شماره‌های ۱۰۸۰۱-۱۱۶۰۰/ محمود طیارمراغی.

33. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/33)، نسخه‌های ۱۰۴۰۱ - ۱۰۸۰۰/ محمود طیارمراغی

34. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 29)، ۱۲۵۰۱ – ۱۳۵۰۰/ علی صدرایی خویی.

35. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 25، 26 و 35)/ علی صدرایی خویی (با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم)، 1376.

36. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 34)/ تألیف محسن صادقی.

37. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 3/40) از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم‌زاده ‌تبریزی/ یوسف بیگ‌باباپور.

38. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (2/40) از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم‌زاده ‌تبریزی/ حسین متقی.

39. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 41) نسخه‌های ۱۴۵۰۱- ۱۴۹۰۰/ سیدصادق حسینی‌اشکوری.

40. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (مجلدات 36 و 37 و 38)/ علی صدرایی خویی، با همکاری مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1377.

41. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 2/23)، به اهتمام عبدالحسین حائری، 1378.

42. فهرست نسخ خطی کتابخانه مجلس، (ج 24، دفتر 1)، کتب اهدایی سید محمدصادق طباطبایی، سید محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، 1381.

43. الشریعة الی استدراک الذریعة [آقابزرگ الطهرانی (ج 1) ‫/ تألیف محمد الطباطبائی البهبهانی (منصور)، ۱۴۲۵ ق./ ۲۰۰۴ م./ ۱۳۸۳ش.

44. الشریعة الی استدراک الذریعة [آقابزرگ الطهرانی] (ج 2)/ تألیف محمد الطباطبائی البهبهانی (منصور)، 1385.

45. فهرست مختصر نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی/ تألیف محمد طباطبایی بهبهانی (منصور)، ۱۳۸۶.

46. فهرست موضوعی مندرجات مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، تهیه و تدوین ادارة کل فرهنگ و روابط عمومی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ‫۱۳۸۷.

47. فهرست مقالات و مطالب مجله خواندنی‌ها درباره تاریخ معاصر ایران/ به کوشش مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، با همکاری مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، ‫۱۳۸۷.

48. نمایه روزنامه مجلس، ‫۱۳۸۸.

49. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج 28)، تألیف سید جعفر اشکوری، 1388.

50. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس (ج 32)، تألیف محمود نظری، 1388.

51. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 30، 1388.

52. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانة مجلس شورای اسلامی، سید محمد طباطبایی بهبهانی، ج 2/24، 1388.

53. فهرست نسخه‌های خطی مجلس شورای اسلامی، (از مجموعه اهدایی محمدعلی کریم زادة تبریزی)، ج 2/40، تألیف حسین متقی، 1388.

54. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة عمومی آیت الله گلپایگانی (قم)، به کوشش و ویرایش مصطفی درایتی، نگارش علی صدرایی خویی ـ ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 2، 1388.

55. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، به کوشش ابوالفضل حافظیان بابلی، ج 31، 1388.

56. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 34)، تألیف محسن صادقی، 1388.

57. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/33)، به کوشش طیار مراغی، 1388.

58. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 41)، به کوشش سید صادق حسینی اشکوری، 1388.

59. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/27)، تألیف جواد بشری، 1388.

60. گنجینه‌های دست‌نویس‌های اسلامی در جهان/ تألیف گروه مؤلفان؛ سر ویراستار جفری راپر؛ ترجمه، تصحیحات و افزوده‌ها احمدرضا رحیمی ریسه، ‫ ۱۳۸۸.

61. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 4 قدیم با افزوده‌ها و تجدید نظر)، عبدالحسین حائری و سوسن اصیلی، 1389.

62. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 20، نسخه‌های 6411 ـ7000)، تألیف سید جعفر حسینی اشکوری، 1389.

63. فهرستواره دست‌نوشته‌های ایران (دنا)، در 12 مجلّد، به کوشش سید مصطفی درایتی، 1389.

64. فهرست مجلّه‌های فارسی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (از ابتدا تا پایان سال 1386)، به کوشش آزاده حیدری، 1389.

65. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (ج 43، نسخه‌های 15301 ـ 15700)، تألیف سیّد صادق حسینی اشکوری، 1389.

66. فهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانة میر جلال‌الدین محدّث ارموی، نگارش حسین متّقی و فتح الله ذوقی، 1389.

67. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (جلد 2/27)، تألیف محمود نظری، 1389.

68. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران (جلد 20)، تألیف سیّد محمدحسین حکیم، 1389.

69. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 3/24)، مجموعه اهدایی سیّد محمدصادق طباطبایی، تألیف محمود نظری، 1389.

70. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (جلد 44) نسخه‌های 15701 ـ 16100، تألیف ابوالفضل حافظیان بابلی، 1389.

71. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های دورة قاجار، (شبیه‌نامه‌های گنجینه خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی)/ تألیف رضا کوچک زاده، 1389.

72. مغولان در هند: بررسی کتابشناختی دست‌نویس‌ها/ تألیف دارانو سروانجی مارشال؛ ترجمه حسین برزگرکشتلی، ‫۱۳۹۰.

73. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 2/33)/ محمود طیار مراغی، 1390.

74. فهرست نسخه‌های خطّی کتابخانة مجلس شورای اسلامی (ج 1/29)/ محمدحسین حکیم، 1390.

75. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (باز چاپ)/ نویسندگان مختلف، 1390.

76. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی (ج 45)/ تألیف سید صادق حسینی اشکوری و یوسف بیگ باباپور، 1390.

77. التراث الطبی العربی ‫/ تألیف جعفر الطباطبائی، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت تحقیقات و فناوری‫، ۱۴۳۲ ق./ ‫۲۰۱۱ م./ ۱۳۹۰ش.

78. فهرست نامه ایران/ حسین متقی، 1390.

79. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 1/47/ تألیف احسان الله شکرالهی، 1390.

80. تکلمة الذریعة الی تصانیف الشیعة ‫/ سید محمدعلی روضاتی؛ اعداد محمد برکت، ۱۴۳۲ ق./ ۲۰۱۱ م./ 1390ش.

81. فهرست کتابخانه مجلس جلد 1/40 / یوسف بیگ باباپور، 1390.

82. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه خانقاه احمدی شیراز/ تألیف محمد وفادار مرادی، 1390.

83. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 51/ محمد برکت، 1390.

84. فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه ایاصوفیا (استانبول)/ تألیف سید محمدتقی حسینی، 1390.

85. فهرست توصیفی شبیه‌نامه‌های پراکنده: (شبیه‌نامه‌های گنجینه خطی و مخزن چاپی کتابخانه مجلس شورای اسلامی)/پژوهش و نگارش رضا کوچک زاده، ‫۱۳۹۰.

86. فهرست نسخه‌های خطی دو کتابخانه اراک: (مدرسه حاج محمدابراهیم خوانساری و مدرسه سپهداری)/ صادق حضرتی آشتیانی، ‫۱۳۹۰.

87. کتاب‌شناسی و مقاله نامه‌های تخصصی چاپ‫/ تألیف قاسم صافی، ۱۳۹۱.

88. مخطوطات کربلا/ اعداد سلمان هادی آل طعمه، 1391.

89. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران، مجلد 19/ تألیف فریبا افکاری، 1391.

90. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 39/ محسن صادقی، 1391.

91. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 2/47/ محمود نظری، 1391.

92. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 50/ محمود نظری، 1391.

93. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 48/ ابوالفضل حافظیان بابلی، 1391.

94. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 42/ محمود نظری، 1391.

95. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 3/40/ یوسف بیگ باباپور، 1391.

96. فهرست تفصیلی گنجینه پژوهشی ولادیمیر مینورسکی/ به کوشش گودرز رشتیانی، ناهید عبدالتاجدینی، ۱۳۹۲.

97. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج 49/ سید جعفر حسینی اشکوری، 1391.

98. نمایه سفینه تبریز‫/ به‌کوشش مهدی قمی‌نژاد، ۱۳۹۲.

99. فهرستواره پایان‌نامه‌های ترکیه (مطالعات ایرانی)/ تألیف اسراء دوغان، ‫۱۳۹۲.

100. کتاب شناسی شیوه‌های مطالعه و آیین نگارش و ویرایش‫/ تألیف قاسم صافی‫، ‫۱۳۹۲.

101. فهرست دست‌نویس‌های فارسی کتابخانه فاتح (استانبول)/ تألیف سید محمدتقی حسینی، ۱۳۹۲.

102. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی ج۵۲، نسخه‌های شماره ۱۸۹۰۱ - ۱۹۳۰۰/ تألیف محمود نظری، ۱۳۹3.

103. کتاب‌شناخت حقوق اسلامی (معرفی کتاب‌های حقوق اسلامی به زبان لاتین)/ تألیف طیبه محمدی کیا، با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، ج اول، 1393.

104. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه حجة‌الاسلام و المسلمین آقا سید کاظم میریحیی (مجموعه شخصی) (اراک)/ صادق حضرتی آشتیانی، ‫۱۳۹3.

105. فهرست نسخه‌های خطی حوزه علمیه دارالارشاد اردبیل/ فهرست‌نگار: ابراهیم مولایی، 1393

106. فهرست نسخه‌های خطی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، ج 56/ محمود نظری، 1394.

    بازدید:489
    یادداشت ها
    Parameter:303953!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار