کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » پژوهش و انتشارات
0.0 (0)
تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس؛
[1397/09/27]

شماره جدید نامه بهارستان منتشر شد  

(معرفی از: مرکز پژوهش کتابخانه مجلس)

 

پس از چندین سال وقفه در انتشار نامة بهارستان، شمارة 24 آن با همان ساختار، این بار به سردبیری محمدعلی احمدی ابهری، در 216 صفحه به یادبود استاد شادروان عبدالحسین حائری منتشر شد.  مقاله‌های شماره 24 نامه بهارستان به شرح زیر است:

 

1. سالشمار زندگی و آثار استاد عبدالحسین حائری، به کوشش مرکز پژوهش.

 

2. زیور دبیران (زینة الکتبه منسوب به ابی‌بکر محمد بن زکریای رازی): تحقیق لطف الله قاری، ترجمة سید محمد طباطبایی (منصور):

زینة الکتبه رسالة مختصری در تهیة انواع مرکب و زدودن لکّه‌ها و نوشته‌ها از پارچه و کاغذ است که آن را لطف الله قاری بازخوانی کرده و در مجلة عالم المخطوطات و النوادر منتشر شده. سید محمد طباطبایی این مقاله را به فارسی ترجمه کرده‌اند.

 

3. معنای واژة کشتی در عرضه‌داشت جعفر بایسنغری، نوشتة شیوا میهن:

در این مقاله یکی از اصطلاحات عرضه‌داشت جعفر بایسنغری تحت عنوان «کشتی» بررسی شده و این نتیجه به دست آمده که این واژه برای پیمانة ویژة مصرف طلا و نقره به کار گرفته شده است.

 

4. کتاب‌های وقف شده بر کتابخانة ربع رشیدی، نوشتة سید محمدحسین حکیم:

در این مقاله به معرّفی کتابخانه‌های وقف شده بر کتابخانة ربع رشیدی که به دستور خواجه رشید الدین فضل الله همدانی مهر وقف بر آنها خورده، پرداخته شده است.

 

5. داستان بوزنه و درودگری در نسخه‌های مصوّر کلیله و دمنه، نوشتة علی صفری آق‌قلعه:

در این مقاله تصاویر قصّة بوزنه و درودگری در برخی از نسخ کلیله و دمنه، معرّفی و بررسی شده است.

 

6. نوقارزی بیهقی (وحیدی) کاتب دانشور سدة 8ق، نوشتة بهروز ایمانی:

 در این مقاله احوال و آثار محمد بن یوسف نقارزی بیهقی ملقّب به وحیدی و نیز نسخه‌هایی که کتابت کرده معرّفی شده است.

 

7. نگاره‌های آستانه‌های ائمة (ع) در یک نسخة خطی نهج البلاغه، نوشتة احمد خامه‌یار:

در این مقاله نگاره‌های پایانی نسخه‌ای کهن از نهج البلاغه که در کتابخانة دانشگاه ملک سعود ریاض نگهداری می‌شود، بررسی و معرّفی شده است.

 

8. چهار دستنویس نویافتة اوستا در یزد، نوشتة مریم قانعی‌ و پژمان فیروزبخش:

 در این مقاله چهار دستنویس نویافته از اوستا، شامل 1. یسنای سادة ایرانی، 2. یشت ویسپرد، 3. وندیداد سادة ایرانی، 4. وندیداد سادة ایرانی، که در کتابخانه‌های عمومی شهر یزد نگهداری ‌می‌شود، معرّفی شده است.

 

9. یادداشتی درباره واحدی زبانی در حدیقة حکیم سنایی، نوشتة نجیب مایل هروی:

در این مقاله ترکیب «سپنجی‌نویس» به عنوان یکی از واحدهای زبانی در حدیقة الحقیقه مورد بررسی قرار گرفته است.

 

10. تردید در صحت انتساب غزلی به حافظ، نوشتة رضا موسوی طبری و بهروز ایمانی:

در این مقاله پس از یافته شدن غزل مشهور حافظ «عیب رندان مکن از زاهد پاکیزه‌سرشت» در نسخه‌ای به تاریخ کتابت 715-721ق صحت انتساب این غزل به حافظ، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

 

11. طومار زیارتی شیعی (به تاریخ شهر رمضان المبارک 852ق)، نوشتة محمدعلی کریم‌زادة تبریزی:

در این مقاله طوماری که در سال 852ق رقم خورده و حاوی سفارش‌نامة یکی از بزرگان به متوّلیان عتبات عالیات در رسیدگی به کارهای زائری به نام سید قاسم بن سید علی بوده، بررسی شده است.

 

12. صورت کتاب‌های توقیفی میرزا محمود تاجر کازرونی در گمرک بوشهر، نوشتة محمدصادق میرزاابوالقاسمی:

در این مقاله بر اساس اسناد یافت شده،‌ صورتی از کتابهای توقیفی در گمرک بوشهر ارائه شده که از کتابخانة کاخ سلطنتی به سرقت رفته و در حال خروج از ایران بوده است.

 

13. کارواژه‌های نسخه‌پردازی در طومار قبض مصاحف کتابخانة سرکار فیض آثار، در دورة صفوی، نوشتة محمدحسین سلیمانی:

در این مقاله ضمن بازخوانی طوماری از اسناد کتابخانة‌ آستان قدس رضوی، برخی از کارواژه‌های نسخه‌شناسی به کار رفته برای نسخ قرآن در سدة 11-12ق معرّفی شده است.

 

14. معرّفی قلمدان انحصاری از استاد ابوالحسن صنیع‌الملک، نوشتة محمدعلی کریم‌زادة‌ تبریزی.

 

15. جستارهای مهرشناسی (3)، نوشتة محمدجواد جدّی.

 

16. بهای مصحفی سی‌پاره در سال 540ق در بلخ، نوشتة سید محمدحسین حکیم.

 

14. خوشنویس‌باشی ممالک محروسة ایران، (میرحسین خوشنویس‌باشی)، نوشتة حمیدرضا قلیچ‌خانی.

 

18. معرّفی کتاب مطالعة تطبیقی دستنویس‌های شرقی، نوشتة سید علیرضا طیرانی.

 

19. معرّفی کتاب دستنامة نسخه‌شناسی نسخه‌های به خط عربی.

    

شماره جدید نامه بهارستان به قیمت 45.000 تومان عرضه شده است.

 

 

    بازدید:1845
    یادداشت ها
    Parameter:302532!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار