کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » ریاست » امور بین‌الملل
0.0 (0)
شورای جهانی آرشیو اعلام کرد:
[1397/05/24]

تشکیل «مجمع کارشناسان بایگانی ملی»  

دبیرخانه شورای جهانی آرشیو با دعوت از مراکز عضو این نهاد بین المللی برای تشکیل "مجمع کارشناسان بایگانی ملی " موسوم به FAN در بخش آسیا و اقیانوسیه دعوت بعمل آورده است و با تعیین مهلت  ماه  سپتامبر 2018  از مراکز آرشیوی عضو خواستار عضویت برای این مجمع سیاستگذاری و مشاوره ای شده است .

با توجه به تخصصی بودن موضوع کارشناسان اسنادی می توانند با مراجعه به اصل فراخوان در اینخصوص اعلان نظر نمایند و  مهلت ثبت نام تا 13 سپتامبر 2018 تعیین شده است .

قابل ذکر است اساسنامه و دیگر شرایط نامزدی در فایل پیوست ارائه می گردد.

Call for nominations for elected members of the FAN Steering Committee

The International Council on Archives (ICA) is pleased to open the call for nominations to elect members of the Forum of National Archivists (FAN) Steering Committee, which replaces the current FAN Bureau.

Aligned with FAN’s transformative programme of work under the three key strands – Administration, Activity and Advocacy – and in conjunction with the revised FAN Terms of Reference, we are asking for nominations for the following FAN Steering Committee positions:

• The President of FAN

 • An elected member to represent, and be based, in each of the four geographic ICA world regions, as specified in article 5.1.i of the ICA Constitution:

O Africa and the Arab Countries

O Asia and Oceania

O Europe and North America

O Latin America and the Caribbean

As elected members of the new FAN Steering Committee, this is your opportunity to shape FAN’s future governance, and to provide high-level strategic direction and focus for an international community of national archivists.

Submitting nominations:

Members who lead central or national archival institutions (Category A members of the ICA) are entitled to put themselves forward for the elected post of President.

Members who lead central or national archival institutions (Category A members of the ICA) are entitled to put themselves forward for the posts based in the four world regions specified above.

If you would like to make a nomination, send them to seles@ica.org and include the following:

• A one-page supporting statement, specifying which position you are applying for.

O The statement should include an outline of how you will shape and take forward the Steering Committee’s strategic ambitions.

• A brief biography of your professional contributions.

• One letter of support from another member who leads a central or national archival institution.

O If you wish to be nominated as an elected member of one of the four world regions specified above, your letter of support should come from someone who leads a central or national archival institution based in the relevant region.

Candidates who do not submit all three documents by the deadline below will not be put forward for any election.

Deadline: 13 September 2018, 11:59PM (CET/Paris time)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Appel à candidatures pour l'élection du Comité directeur du FAN

Le Conseil International des Archives (ICA) est heureux de lancer un appel à candidatures pour l’élection des membres du Comité directeur du Forum des Archivistes Nationaux (FAN), destiné à remplacer l’actuel Bureau du FAN.

En toute cohérence avec le programme de travail novateur du FAN portant sur trois grands axes (Gestion, Activités et Sensibilisation) et avec la nouvelle version du règlement intérieur FAN, nous sollicitons des candidatures pour pourvoir les sièges suivants au sein du Comité directeur du FAN :

• Président du FAN

• Membres élus — un pour chacune des quatre zones géographiques de l’ICA, telles que spécifiées à l’article 5.1.i des Statuts de l’ICA, en vue de représenter leur région au sein du nouveau comité :

O l’Afrique et les pays arabes 

O l’Asie et l’Océanie 

O l’Europe et l’Amérique du Nord 

O l’Amérique latine et les Caraïbes

En tant que membres élus du nouveau Comité directeur du FAN, vous aurez l’occasion de façonner la future gouvernance du FAN et d’y apporter une vision et une orientation stratégiques de haut niveau au bénéfice de la communauté internationale des archivistes nationaux.

Comment soumettre sa candidature 

Les membres qui sont à la tête d’institutions archivistiques centrales ou nationales (membres de catégorie A de l’ICA) sont éligibles au poste de Président.

Les membres qui sont à la tête d’institutions archivistiques centrales ou nationales (membres de catégorie A de l’ICA) ont la possibilité de se présenter pour occuper un des sièges associés à chacune des quatre zones géographiques susmentionnées.

Si vous souhaitez déposer votre candidature, envoyez-la à seles@ica.org en y joignant les éléments suivants :

• Une déclaration d’une page, précisant le siège pour lequel vous souhaitez vous présenter.

O Cette déclaration devra esquisser, dans les grandes lignes, la manière dont vous comptez façonner et faire progresser les ambitions stratégiques du Comité directeur.

• Une biographie succincte résumant votre carrière professionnelle à ce jour.

• Une lettre de soutien rédigée par un autre membre de l’ICA, occupant un poste de direction auprès d’une institution archivistique centrale ou nationale.

O Si vous souhaitez présenter votre candidature à l’élection pour l’un des sièges associés aux quatre zones géographiques susmentionnées, votre lettre de soutien devra émaner d’une personne dirigeant une institution archivistique centrale ou nationale située dans la région concernée.

Toute candidature dont le dossier ne comportera pas les trois documents demandés et qui ne nous parviendra pas avant la date limite indiquée ci-dessous ne sera pas recevable.

Date limite : 13 septembre 2018, 23 h 59 (CET/heure de Paris)

ICA International Council on Archives

60, rue des Francs Bourgeois

75003 PARIS

FRANCE

www.ica.org

 
 

 

فایل‌های پیوست

 

 

    بازدید:764
    یادداشت ها
    Parameter:300855!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار