کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » نشریات ادواری
0.0 (0)
تازه‌های کتابخانه مجلس
[1399/04/04]

تازه‌های نشریات کتابخانه مجلس، بخش دوم  

رضا زارعی قدیم مسئول بخش نشریات ادواری کتابخانه مجلس

 

بخارا، شماره 137، خرداد و تیر 1399 (دوماهنامه فرهنگی و هنری).

حقوقی مجد، شماره 70، فروردین 1399 (ماهنامه اطلاع رسانی خبری تحلیلی آموزشی و پژوهشی).

چشم انداز ایران، شماره 121، اردیبهشت و خرداد 1399 (دوماهنامه سیاسی راهبردی).

پژوهشنامه کتیبه و زبان، شماره 5-6، بهار و تابستان 1398 (فصلنامه علمی پژوهشکده زبان شناسی کتیبه ها و متون).

فرهنگ بان، شماره 4 زمستان 1398 (فصلنامه فرهنگی هنری).

استارباد، شماره 17 ، بهار 1399 (فصلنامه فرهنگی هنری ادبی و تاریخی).

زن روز، شماره 2689،  3خرداد 1399 (هفته نامه تخصصی زنان).

کیهان ورزشی، شماره 3280 ، 3خرداد 1399 (هفته نامه تخصصی ورزش).

تاریخ اسلام، شماره 79، پائیز 1398 (فصلنامه علمی پژوهشی دانشگاه باقرالعلوم).

فقه، شماره 100، زمستان 1398 (فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی).

حوزه، شماره 181، بهار 1398 (فصلنامه تحلیلی انتقادی حوزه).

حکمت اسلامی، شماره 23، زمستان 1398 (فصلنامه علمی پژوهشی حکمت اسلامی).

دیده بان امنیت ملی، شماره 96-97، فروردین و اردیبهشت 1399 (ماهنامه راهبردی پژوهشکده مطالعات راهبردی ).

دانشمند، شماره 680، خرداد 1399 (دوهفته نامه دانش و فناوری).

کیهان فرهنگی، شماره 398-399، بهمن و اسفند 1398 (ماهنامه تخصصی فرهنگ و علوم انسانی).

پژوهشنامه معارف حسینی، شماره 17 ،‌ بهار 1399 (نخستین فصلنامه تخصصی امام حسین).

دانش یوگا، شماره 137، اردیبهشت 1399 (ماهنامه تخصصی یوگا).

اندیشه پویا، شماره 66، خرداد 1399 (ماهنامه سیاسی فرهنگی باروش اطلاع رسانی تحلیلی و آموزشی).

فیلم، شماره 571، خرداد 1399 (ماهنامه تخصصی سینمایی).

آینه میراث، شماره 65، پائیز و زمستان 1398 (دوفصلنامه پژوهشهای ادبی و متن شناختی).

رازان، شماره 12، بهار 1399 (فصلنامه فرهنگی هنری استان مرکزی).

میراث علمی اسلام و ایران، شماره 15، بهار و تابستان 1398 (دوفصلنامه تاریخ علوم و فناوری دوره اسلامی).

انشاء و نویسندگی، شماره 113، اسفند 1398 (ماهنامه آموزشی پژوهشی خبر اطلاع رسانی و تحلیلی).

پویه، شماره 9-10، پائیز و زمستان 1398 (فصلنامه مطالعات ایرانی امید و جنبش اجتماعی).

نقد و بررسی کتاب تهران، شماره 64، بهار 1399 (فصلنامه آموزشی اطلاع رسانی تحلیلی در زمینه مسائل اجتماعی و فرهنگی).

 

 

    بازدید:614
    یادداشت ها
    Parameter:305806!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار