کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » تازه‌های کتاب
0.0 (0)
معرفی تازه‌های کتاب در کتابخانه مجلس؛
[1400/01/29]

کاروند تصوف؛ آراء، افکار و شرح حال حلّاج  

 

کتاب سه جلدی کاروند تصوف به نگارش محمدرضا قنبری توسط نشر سخن چاپ و روانه بازار گردید.

 

اصل و اساس این پژوهش، آراء، افکار و شرح حال شیخ نامدار تصوف، حسین بن منصور حلاج، با عنوان حلاجنامه است که در نهایت به دو عنوان: کاروند تصوف درسه جلد: تصوف و تاریخ؛ تاملات و تمهیدات؛کرامات و مقامات و شرح زندگانی و آراء و آثار حلاج در یک جلد مجزا گردید. به همین دلیل، کتابشناسی توصیفی که برای مجموعه چهارجلدی کار تدوین یافته، در پایان هر دو اثر آمده و در مراجعه به آن باید هر دو عنوان اثر ملحوظ نظر باشد؛ دو عنوانی که به شکلی ناگزیر با یکدیگر پیوند موضوعی دارند. در واقع از منظری میتوان سه جلد کاروند تصوف را به نوعی میراث حلاج و امثال و اقران او به شمار آورد که در بستر تاریخ به شکلها و شیوههای گوناگون رخ نموده است. بدون تردید نام و نشانی دقیق منابع در کتابشناسی توصیفی به صورت مستقل که در برگیرنده چهار جلد اثر میباشد کمک کار کتابشناسان و اهل تحقیق نیز خواهد بود. مدار اصلی پژوهش تاملات شخصی نگارنده درباره مقوله پیچیده‌ای به نام تصوف است که در طول قرن‌ها دچار دگردیسی‌های پیاپی بوده و در روزگار ما نیز از تکاپویی شگفت در همگون‌سازی خود با دنیای مدرن بهره می‌برد. عرصه پژوهش و تحقیق در باب تصوف از زمان‌های دور تاکنون همواره به دو نگاه و شیوه روشن خود را نشان داده است.
از یک سوی همه شیدایی و شیفتگی‌ و روایی است که رستگاری بشر را در پیروی از معارف و تعلیقات آن می‌داند و از سویی دیگر دیدگاه نقد و نفی و انکار است که همه عقب‌ماندگی تمدنی جامعه را نتیجه محتوم آموزه‌های صوفیانه و پیوستن و باورمندی به آن می‌پندارد.
تعامل تصوف و حاکمیت را در این میانه حکایت دیگری است که در سراسر کتاب به استناد متون تاریخی و منابع عرفانی و ادبی به آن پرداخته شده است.امید است مورد توجه محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

 

فهرست مطالب گنجانده شده در جلد اول در یازده فصل تنظیم شده است که عبارت است از:

فصل اول: خاستگاه و گوهر تصوف

فصل دوم: تصوف و تشیع

فصل سوم: تصوف در بوته نقد

فصل چهارم: نقدهای درون فرقهای

فصل پنجم: صوفی نوازی مغولان

فصل ششم: وزیر متصوف

فصل هفتم: مولوی و سلاجقه

فصل هشتم: تصوف خانقاهی

فصل نهم: تصوف سلطانی

فصل دهم: تصوف سیاسی

فصل یازدهم: صوفیان و صفویان

 

فهرست مطالب گنجانده شده در جلد دوم در ده فصل تنظیم شده است که عبارت است از:

فصل اول: رویای پیامبری

فصل دوم: خوارمایگی عقل

فصل سوم: راز وارگی متن

فصل چهارم: معراج صوفیان

فصل پنجم: جعل نسب

فصل ششم: صوفیان و فقیهان

فصل هفتم: صوفی ناآفریده

فصل هشتم: صوفیان شاهد باز

فصل نهم: مشایخ و مریدان

فصل دهم: کیمیای گرسنگی

 

فهرست مطالب گنجانده شده در جلد سوم در ده فصل تنظیم شده است که عبارت است از:

فصل اول: حقیقت کرامات

فصل دوم: تاویل کرامات

فصل سوم: هماوردی در میدان کرامت

فصل چهارم: آگاهی از لقمه شبهه

فصل پنجم: کرامت فیل

فصل ششم: بیتالعظمه و ناگنجایی

فصل هفتم:  مارهای مخلص

فصل هشتم: شیرهای ارادت کیش

فصل نهم: گرگهای دست آموز

فصل دهم: سگان مهربان

فصل یازدهم: مرگ اختیاری

فصل دوازدهم: تغییر قضا و قدر

فصل سیزدهم: کعبه در طواف مشایخ

فصل چهاردهم: تصرف در آتش

فصل پانزدهم: دوستداری جنیان

فصل شانزدهم: کشتی شکستگان

فصل هفدهم: مشایخ تاجبخش

فصل هجدهم: کرامتی از لونی دیگر

فصل نوزدهم: کشتگان سیف غیرت

فصل بیستم: حکایت گنجشکان

فصل بیست و یکم: سماع کوه و جد منابر

فصل بیست ودوم: کرامت گورجای مشایخ

فصل بیست و سوم: ماهیان زرنثار

فصل بیست و چهارم: کرامت در ساختار قدرت

 

دوره سه جلدی کتاب حاضر با شماره بازیابی  600722 (جلد اول) و  600823 (جلد دوم) و 600824 (جلد سوم)  در کتابخانه مجلس موجود و قابل دسترسی محققین و پژوهشگران گرامی است.

 

«کاروند تصوف»، 3 جلد، نگارش محمدرضا قنبری، تهران: نشر سخن، شمارگان 1100 نسخه، نوبت اول، 1399، 1040 صفحه، قیمت دوره سه جلدی 255000تومان.

 

معرفی از: مریم نوری (کارشناس روابط عمومی کتابخانه مجلس)

    بازدید:470
    یادداشت ها
    Parameter:306475!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار