کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » اخبار کتابخانه » اشاعه اطلاعات » اسناد ملی و بین المللی
0.0 (0)
گزارشی از مرکز اسناد کتابخانه مجلس؛
[1398/06/04]

معرفی گزیده‌ای از منابع واحد گزارش‌های دولتی مرکز اسناد کتابخانه مجلس شورای اسلامی (بخش پانزدهم)  

تهیه و تنظیم: زهرا غلامحسین پور (کارشناس اشاعه و اطلاع­‌رسانی اسناد کتابخانه مجلس)

 

واحد گزارش­‌های دولتی کتابخانه مجلس شورای اسلامی، مجموعه­‌ای از گزارش‌­های سازمان­‌ها، وزارت‌خانه­‌ها و نهادهای دولتی را به صورت کارنامه، گزارش عملکرد، تک‌نگاشت، سالنامه و آمار، گزارش کنفرانس­‌ها، قطعنامه‌­ها و سمینارها در اختیار دارد که همه ساله از طرق مختلف نظیر خریداری، اهداء و انتقال از بایگانی راکد مجلس تهیه می‌­کند.

این واحد تلاش دارد تا جدیدترین منابع خود را از طریق سایت کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی معرفی نموده و در اختیار مخاطبین قرار دهد. در این بخش به معرفی «اقتصاد ایران در سال 1394» پرداخته می‌شود. بخش‌های پیشین این معرفی‌ها را می‌توانید در بخش چهاردهم بخوانید.

 

اقتصاد ایران در سال 1394: محیط، منابع، بازیگران و برون‌دادهای حکمرانی اقتصادی

 

به رسم بسیاری از مراکز تحقیقاتی و اندیشکدهها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بر آن است که هر ساله،‌ چکیده تحلیل‌های اقتصادی خود را از مهم‌ترین روندها و مسائل منتشر کرده و چشمانداز مورد انتظار از اقتصاد ایران تا پایان سال را در قالب یک گزارش ترسیم کند. گزارش پیش رو، نخستین تلاش مرکز پژوهشهای مجلس در این مسیر است که با مساعدت دفاتر مطالعاتی و مشاوره برخی اساتید و خبرگان اجرایی مورد مشورت مرکز، حاصل شده است.

 

وجه تمایز گزارش حاضر،‌ ارائه یک چارچوب نوین برای تحلیل مسائل اقتصاد ایران است که مناسبات نظاموار میان شرایط محیطی،‌ منابع در دسترس، تصمیمات قاعدهگذاران و بازیگران اقتصادی و در نهایت برون‌دادهای عملکرد اقتصاد را تبیین میکند. در کنار این چارچوب، آخرین اطلاعات و دادههای در دسترس توصیف شده و در فصل پایانی، مهمترین فرصتها و چالشهای یکسال آتی و برخی اولویتها برای سیاستگذاران اقتصادی تبیین شده است.

 

برای ارائه تصویری از وضعیت اقتصاد ایران 1394 در چارچوب فوق، این گزارش در چهارفصل و یک جمعبندی تدوین شده است. فصل اول به توصیف کوتاهی از محیط اقتصاد ایران (محیط بیرونی و داخلی) در میانه سال جاری میپردازد. فصل دوم تصویری از منابع اصلی قابل بهرهبرداری در اقتصاد ایران (منابع انسانی، سرمایه، منابع طبیعی شامل معادن، نفت، گاز و آب) ارائه میکند. در فصل سوم وضعیت قاعده گذاران و بازیگران حوزه عمومی اقتصاد ایران مورد بررسی قرار میگیرد. در فصل چهارم ثمرات حکمرانی اقتصادی در سالهای اخیر و ماههای نخست سال جاری ترسیم میشوند. برون‌دادهای اقتصاد در قالب دو عنوان دستهبندی شدهاند:

برون‌دادهای کلان (شاخصهایی مانند رشد اقتصادی، تورم، بهرهوری و توزیع درآمد)

برون‌دادهای بخشی (مانند عملکرد بخش کشاورزی، صنعت، مسکن و تجارت خارجی)

 

در فصول سوم و چهارم تلاش شده است ضمن ارائه آخرین تصویر از قاعدهگذاران، بازیگران و برون‌دادها، به تحولات قانونی یک سال اخیر و چشمانداز مورد انتظار هر بخش نیز اشاره شود. در فصل پنجم با تکیه بر تحلیلهای فصول پیشین، مهمترین روندها و سپس محتملترین چالشهای پیش روی اقتصاد ایران در افق یک ساله مورد بحث قرار گرفته و حاوی چند پیام سیاستی ویژه برای نظام تصمیمگیری اقتصاد ایران است.

 

اقتصاد ایران در سال 1394: محیط، منابع، بازیگران و برون‌دادهای حکمرانی اقتصادی، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشها، معاونت پژوهشهای اقتصادی، تهران: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، اداره کل هماهنگی و برنامهریزی پژوهشی، اداره انتشارات و مجله، 1394.

 

    بازدید:766
    یادداشت ها
    Parameter:304680!model&4732 -LayoutId:4732 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار