کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 98 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 تیر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور و تصویب مواد 143 و 196 لایحه اصول محاکمات مدنی

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 98

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 17 تیر ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. شور و تصویب مواد 143 و 196 لایحه اصول محاکمات مدنی

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه 10 تیر ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: مژده‌ای - مکرم افشار - ثقةالاسلامی - حاج ملک - توانا.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: تاولیت - دکتر ضیاء.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: صدر - معدل - دکتر جوان - نقابت - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب مواد 143 و 196 لایحه اصول محاکمات مدنی

رئیس - بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات حقوقى از ماده 143 شروع می‌شود. ماده 143 قرائت می‌شود:

فصل ششم - دادرسی‌های اختصارى‏

ماده 143. در موارد مفصله زیر قواعد دادرسى اختصارى رعایت می‌شود:

1. دعاوى حاصله از اجاره‌خانه و انبار و دکاکین و امثال آن و دعاوى راجع به اجرت‌المثل اعیان مذکوره‏

2. دعاوى که داخل در صلاحیت دادگاه‌های بخش است‏

3. دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع به علائم صنعتى و اختراعات‏

4. اختلافات راجع به اسناد سجلى‏

5. دعاوى مربوط به حقوق زوجیت‏

6. مطالبه نفقه زوجه و اقارب‏

7. منازعات و اختلافات راجع به اجرای احکام و برگ‌های لازم‌الاجراى ثبت اسناد.

8. دعاوى راجع به خسارت دادرسى در صورتی که مستقلاً اقامه شده باشد.

+++

9. دعاوى راجع به اعسار.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 144:

ماده 144. در دادرسى اختصارى همین که مدعى دادخواست خود را با پیوست‌ها به دفتر دادگاه تقدیم نمود مدیر دفتر دادگاه مکلف است در صورتی که دادخواست کامل باشد بلافاصله و الا پس از رفع نواقص یک نسخه از دادخواست و پیوست‌ها را با تعیین روز و ساعت جلسه دادرسى براى مدعى علیه ارسال دارد روز جلسه باید طورى معین شود که فاصله بین ابلاغ دادخواست و احضارنامه و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد - مدت مسافت هم به موعد نامبرده اضافه می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 145:

ماده 145. در امور مربوطه به دادگاه‌هاى بخش و امورى که فوریت دارد وقت جلسه را می‌توان زودتر از موعدى که در ماده قبل مقرر شده معین نمود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 146

ماده 146. مدعى علیه باید رونوشت تمام اسناد خود را در اول جلسه دادرسى که حاضر می‌شوند ابراز نماید و در صورتی که مدعى علیه نتوانسته باشد به واسطه کمى مدت اسناد لازمه را حاضر کند حق دارد تعویق جلسه را درخواست کند و هر گاه دادگاه خواهش مدعى علیه را مقرون به صحت دانست جلسه دیگرى معین می‌کند و تجدید جلسه دیگرى جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 147:

ماده 147. مدعى نیز می‌تواند تعویق جلسه را بخواهد در صورتی که مدعى علیه اقامه دلایلى کند که دفاع از آن براى مدعى مقدور نباشد مگر به ارائه اسناد جدید در این صورت براى حاضر کردن اسناد جدید جلسه دیگرى معین می‌شود و تعویق جلسه دیگرى جایز نیست مگر به تراضى طرفین.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 148:

ماده 148. نسبت به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است طرفین دعوى می‌توانند عین اسناد خود را به دادگاه تقدیم نمایند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 149:

ماده 149. هر گاه دادگاه به واسطه پیچیدگى و مشکل بودن دعوى مقتضى بداند می‌تواند تکلیف کند که هر کدام از اصحاب دعوى برگ‌های کتبى اظهارات خود را به دادگاه تقدیم کند.

رئیس - آقایانی که با این ماده موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 150:

ماده 150 - در صورتی که طرفین دعوى در موارد دادرسى اختصارى به دادرسی عادى تراضى نمایند دادگاه باید دادرسى را به طرز عادى جریان دهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 151:

ماده 151. سایر ترتیبات در دادرسى اختصارى مثل دادرسى عادى است مگر آنچه را که قانون استثنا کرده باشد.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 152 خوانده می‌شود:

فصل هفتم - در رأى و حکم‏

مبحث اول - حکم حضورى‏

ماده 152. پس از اعلان ختم دادرسى هر گاه دادگاه بتواند در همان جلسه رأى می‌دهد و الا روز و ساعتى را براى اعلام رأى معین کرده و در صورت جلسه دادرسى قید و به اصحاب دعوى اعلام می‌نماید - در صورت اخیر نباید بین روز اعلام و ختم دادرسى و روز اعلام بیش از یک هفته فاصله شود.

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى - در ماده 152 دو غلط چاپى هست که باید اصلاح شود یکى حذف کلمه (و) و یکى هم اضافه کلمه (راى) به این ترتیب: در آخر ماده آنجا که نوشته است در صورت اخیر نباید بین روز اعلام و ختم دادرسى و روز اعلام بیش از یک هفته فاصله شود این طور اصلاح شود: در صورت اخیر نباید بین روز اعلان

+++

ختم دادرسى و روز اعلام رأى بیش از یک هفته فاصله شود

رئیس - موافقین با ماده 152 با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 153:

ماده 153. رأى دادگاه باید نوشته شده و نکات زیر در آن رعایت شود:

1. تاریخ رأى‏

2. نام و نام خانواده اصحاب دعوى‏

3. موضوع دعوى و درخواست اصحاب دعوى که مورد رأى است.

4. جهات و دلایل رأى و مواد استنادیه‏

5. امضای دادرس یا دادرس‌های دادگاه و تصریح نام و سمت آنها.

6. تصریح به اجرای موقت در صورتی که دادگاه در این باب رأى دهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 154

ماده 154. رأى دادگاه اگر راجع به ماهیت دعوى و قاطع آن جزاً یا کلاً باشد حکم و الاقرار نامیده می‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 155:

ماده 155. دادگاه پس امضای رأى حق تغییر آن را ندارد

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 156:

ماده 156. رأى باید در جلسه علنى دادگاه قرائت شود اگر چه جلسه دادرسى سرى بوده.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 157 خوانده می‌شود

ماده 157. بعد از امضاى رأى طرفین می‌توانند آن را در دفتر دادگاه بخوانند و از رأى و صورت مجلس و سایر برگ‌های پرونده رونوشت بگیرند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 158

ماده 158. در ظرف پنج روز از تاریخ صدور حکم یا قرارى که مستقلاً قابل شکایت است پاکنویس آن باید تهیه شده و به امضای دادرس دادگاه و مدیر دفتر این پاکنویس دادنامه خوانده می‌شود.

رئیس - موافقین قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 159

ماده 159. در دادنامه نکات زیر باید تصریح شود:

1. نام و نام خانواده و محل اقامت اصحاب دعوى‏

2. نام و نام خانواده و سمت کسی که به نام متداعیین اصلى یا از طرف آنها اقامه دعوى کرده یا طرف دعوى واقع شده‌اند

3. تاریخ رأى‏

4. تعیین دادگاه صادر کننده‏

5. نام دادرس یا دادرس‌های دادگاه‏

6. موضوع دعوى و درخواست اصحاب دعوى.

7. خلاصه دلایل و مستندات هر یک از اصحاب دعوى.

8. خلاصه عقیده دادستان در موارد ابلاغ.

9. جهات و دلایل و مواد استنادیه.

10. تصریح به اجرای موقت اگر مورد رأى باشد

11. تصریح به این که هزینه دادرسى به عهده کى است‏

مخبر کمیسیون قوانین دادگسترى - اینجا در ماده 159 در شق چهارم یک کلمه افتاده است که باید اصلاح شود:

نوشته شده تعیین دادگاه صادر کننده این جا یک کلمه رأى هم اضافه می‌شود. دادگاه صادر کننده رأى‏

رئیس - موافقین با ماده 159 با این اصلاح برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 160 قرائت می‌شود:

ماده 160 - مدیر دفتر باید فوراً پس از امضای دادنامه به عده اصحاب دعوى رونوشت آن را تهیه نموده و به مأمور تسلیم نماید که در موقع ابلاغ به اصحاب دعوى داده شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 161 قرائت می‌شود:

ماده 161. مدیر یا اعضای دفتر قبل از آن که رأى یا دادنامه به امضای دادرس دادگاه برسد نباید رونوشت از آن به کسی بدهند و در صورت تخلف از این ماده مرتکب به مجازات

+++

ادارى از درجه سه به بالا محکوم خواهدشد.

رئیس - موافقین با ماده 161 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 162 قرائت می‌شود:

ماده 162. هیچ حکم یا قرارى را نمی‌توان اجرا نمود مگر این که دادنامه یا رونوشت گواهى شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شد باشد طریقه ابلاغ دادنامه مطابق قواعدى است که براى ابلاغ دادخواست و سایر برگ‌ها مقرر است.

براى ابلاغ دادنامه ابلاغ رونوشت گواهى شده کافى است‏

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - گر چه این ماده از نقطه‌نظر قضایى فوق‌العاده مهم و قابل توجه است و از نقطه‌نظر احقاق هم قابل توجه است و نمی‌شود تغییرى در این ماده قائل شد ولى از نقطه‌نظر تسریع عمل گاهى از اوقات ممکن است به حقوق حقه اشخاص صدمه و لطمه وارد بیاورد موارد فورى این قانون و همچنین موارد تأمین این قانون اگر منتظر ابلاغ به متداعیین یا وکیل آنان شود ممکن است آن حاصل و نتیجه را که به واسطه تأمین یا درخواست فورى کرده‌اند از بین برود تا بروند ابلاغ کنند حاصل به کلی از بین رفته است به این نظر خواستم از آقاى وزیر دادگسترى تقاضا کرده باشم که اگر ممکن است موافقت بفرمایند که در آخر این ماده الحاق شود جز در موارد فورى که اگر فوریت اقتضا کرد بدون این که ابلاغ شده باشد به شخص مدعى یا مدعى علیه یا وکیل آنان آن حکم یا قرار قابل اجرا باشد

وزیر دادگسترى - البته اصل در محاکمات نسبت به دادنامه‌ها این است که تا ابلاغ نشود قابل اجرا نیست از این اصل هم به هیچ وجه نمی‌شود منحرف شد و اینجا هم استثنا کردن در کارهاى فورى این یک چیز کشدارى است ما در این قانون یک محاکمات فورى که یک چیز تازه‌ای است در آخر این قانون پیش‌بینى کردیم در آنجا مواردى است که ممکن است رأى دادگاه را بدون ابلاغ هم اجرا کرد این استثنا در آنجا هم تکلیفش معلوم شده حالا اگر بخواهیم اینجا چیزى اضافه کنیم موجب تشویش و اختلال خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 162 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد ماده 163. قرائت می‌شود:

ماده 163. هر گاه وکیل در دادرسى وکالت براى دادرسى در مرحله بالاتر نداشته و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته و یا وکیل استعفا کرده یا فوت شده باشد حکم یا قرار باید به موکل ابلاغ شود در این صورت مدیر دفتر دادگاه رونوشتى از حکم یا قرار براى ابلاغ به موکل می‌فرستد و ضمناً جهت ابلاغ به موکل را با او اطلاع می‌دهد.

همین حکم جارى است در مواردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد.

رئیس - موافقین با ماده 163 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 164:

مبحث دوم - در حکم غیابى‏

ماده 164. اگر مدعى علیه در جلسه دادرسى حاضر نشود اعم از این که در دادرسى عادى لایحه دفاعیه خود را داده یا نداده باشد دادگاه به درخواست مدعى جلسه دادرسى را تجدید و یا به قضیه رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم غیابى محسوب است مگر این که مدعى علیه حق حضور خود را ساقط کرده باشد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 165

ماده 165. اگر مدعى در جلسه دادرسى حاضر نشود هر چند که از دادگاه در خواست عدم تعقیب را به طور موقت کرده باشد دادگاه به درخواست مدعى علیه دادخواست را ابطال و حکم خسارت وارده بر او می‌دهد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 166:

ماده 166. هر گاه طرفین درجلسه دادرسى حاضر نشوند بدون این که درخواست رسیدگى غیابى کرده باشند یا یک طرف حاضر نشده لیکن درخواست صدور حکم غیابى یا ابطال دادخواست نشود رسیدگى به دعوی از نوبت خارج و به آن کار

+++

رسیدگى نخواهد شد تا وقتی که مدعى رسیدگى به دعوی را بخواهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 167:

ماده 167. هر گاه اصحاب دعوى حق حضور خود را ساقط کرده و دادگاه حضور هیچ یک از آنها را براى توضیحات لازم نداند به دادخواست و لوایح طرفین رسیدگى کرده حکم می‌دهد و این حکم حضورى محسوب است و در صورتی که یکى از طرفین اسقاط حق حضور کرده و دادگاه توضیحات او را لازم نداند در این صورت نیز رسیدگى کرده حکم می‌دهد ولى این حکم نسبت به طرفی که حق حضور خود را ساقط کرده حضورى محسوب است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 168 قرائت می‌شود:

ماده 168. هر گاه طرفى که اسقاط حضور خود را کرده و دادگاه توضیحات او را لازم دانسته و او را احضار کرده است حاضر نشود اگر مدعى باشد دادگاه به درخواست مدعى علیه دادخواست او را ابطال و اگر مدعى علیه باشد به درخواست مدعى به ادله او رسیدگى و حکم می‌دهد. در صورت ابطال دادخواست دادگاه به درخواست مدعى علیه حکم خسارت وارده بر مدعى علیه را صادر می‌نماید و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگى به دعوی از نوبت خارج خواهد شد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده اگر در اطراف این مواد که با یک دقت کامل تهیه و تنظیم شده عرایضى را تقدیم مجلس می‌کنم فقط از نقطه‌نظر این است که علاقه آقاى وزیر دادگسترى را به تنقیح این مواد فوق‌العاده دیده و می‌دانم. از این جهت تذکراتى است که به ایشان می‌دهم که حقاً نمی‌بایستی زحماتى را که در تهیه این قانون کشیده‌اند هدر رفته باشد.

این لایحه قانونى که امروز در این مجلس مطرح است تصور نمی‌کنم هیچ وقت و در هیچ دوره مجلس سابقه داشته باشد که یک قانونى با رعایت تمام اخلاق شرقى و غربى و تهیه تمام قوانین مدنى شرقى و غربى که همیشه در کیف آقاى وزیر دادگسترى در کمیسیون قوانین دادگسترى ظاهر می‌شود این طور کسى قانون تهیه کرده باشد با این ترتیب سزاوار نیست اگر یک چیزهایی به نظر بنده برسد اغماض کنم تذکر می‌دهم مورد توجه واقع شد اصلاح می‌فرمایند مورد توجه واقع نشده بنده عرض خودم را کرده‌ام. در این ماده فقط یک جمله تکرارى به نظر بنده رسید آقاى وزیر دادگسترى توجه بفرمایند اگر صلاح می‌داننداین تکرار را بردارند در آخر ماده 108 نوشته شده و اگر هر دو حاضر نشوند رسیدگى به دعوی از نوبت خارج خواهد شد در حالتى که عین همین مطلب درماده 166 قید شده است که اگر طرفین در جلسه دادرسى حاضر نشوند رسیدگى به دعوی از نوبت خارج و به آن کار رسیدگى نخواهد شد چون در این ماده این نکته قید شده است از این جهت در ماده بعد هم باز عین همین مطلب تکرار شود لطفى ندارد این است که به نظر بنده چندان مناسب نیست در دو جا ذکر شده باشد و پیشنهاد می‌کنم این جمله اخیر ماده 168 حذف شود. حالا موافقت می‌فرمایند حذف شود موافقت نمی‌فرمایند که هیچ‏

مخبر - عرض کنم بیانات آقاى اوحدى دایر به تذکر زحماتى که براى تنظیم این قانون کشیده شده است مورد اتفاق عامه است بنده هم از همین نقطه‌نظر استدلال می‌کنم که این تذکر خیلى مفید به نظر نرسید زیرا در این ماده یک صور مختلفى ذکر شده که با آن صور خیلى خیلى اختلاف دارد این است که یکى از طرفین دعوى آمد و اسقاط حضور کرد ولى دادگاه قانع نشد به آن اسقاط حضور و قضیه را محتاج توضیحات جدیدى دانست مجدداً مدعى علیه را احضار کرد تا تحقیقات جدیدى به عمل آورد ولى این طرفى که اسقاط حضور کرده در آن موقع حاضر نمی‌شود و این ماده ناظر به این قبیل موارد است ممکن است که او به آن اسقاط حضورى که قبلاً کرده است اطمینان پیدا کرده باشد ولى ناچار باید قانون حکم این قسمت به خصوص را هم معین کند که اگر مدعى علیه حاضر نشده چه حکمى دارد و اگر مدعى فرضاً حاضر نشد چه حکمى دارد و یا شق ثالث آن چه حکمى

+++

دارد با این وصف چنان که در ماده دیگرى هم این چنین قیدى به طور کلى شده باشد از نظر تبیین و توضیح عیبى ندارد و بلکه لازم است.

رئیس - موافقین با ماده 168 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 169 خوانده می‌شود:

ماده 169. در مرحله رسیدگى نخستین اگر مدت یک سال از تاریخى که رسیدگى به دعوی از نوبت خارج شده درخواست تعقیب آن نشود دادخواست باطل و مدعى می‌تواند به وسیله دادخواست مجدد تعقیب دعوى را بخواهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 170

ماده 170 - در دادرسی‌های عادى هر گاه مدعى علیه در یکى از جلسه‌های دادرسى حاضر شود رأى دادگاه حضورى محسوب است هر چند که مدعى در جلسه‌های بعد غایب باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 171:

ماده 171. هر گاه مدعى علیه متعدد باشند و فقط بعضى از آنها در جلسه دادگاه حاضر شده و مدعى درخواست رسیدگى نماید دادگاه نسبت به کسی که حاضر شده است به دعوی رسیدگى می‌نماید لیکن صدور حکم را به تأخیر انداخته و مدعى علیه غایب را مجدداً احضار می‌کند و در احضاریه باید تصریح شود که در صورت عدم حضور مدعى علیه در جلسه دادرسى حکم دادگاه حضورى است در این صورت اگر مدعى علیه غایب در جلسه بعد هم حاضر نشود دادگاه رسیدگى را تکمیل نموده نسبت به تمام مدعى علیهم حکم می‌دهد و حکم دادگاه حضورى محسوب است.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 172 قرائت می‌شود:

ماده 172. هر گاه مدعى بعد از حضور جلسه اول دادرسى در جلسات بعد حاضر نشود مدعى علیه می‌تواند از دادگاه درخواست ابطال دادخواست یا صدور رأى نسبت به دعوی مدعى بنماید و در صورت اخیر رأى دادگاه حضورى محسوب است.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 173:

ماده 173. هر گاه پس از ابلاغ اولین حکم غیابى نخستین به محکوم علیه و انقضای مدت اعتراض و پژوهش محکوم له تا شش ماه از تاریخ انقضای مدت پژوهش درخواست صدور برگ اجراییه نسبت به آن ننماید و یا پس از صدور برگ اجراییه تا یک سال از تاریخ صدور آن اجراى آن را تعقیب نکند حکم غیابى ملغى الاثر خواهد بود و مدعى می‌تواند تجدید دعوى کند.

رئیس - موافقین با این ماده قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 174 قرائت می‌شود

مبحث سوم - در اعتراض به حکم‏

ماده 174. محکوم علیه غایب می‌تواند در ظرف ده روز به حکم غیابى اعتراض کند

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد. ماده 175 قرائت می‌شود

ماده 175. مدت مذکور در ماده قبل از تاریخ ابلاغ واقعى رونوشت حکم غیابى به محکوم علیه غایب یا وکیل او با رعایت مسافت قانونى بین مقر دادگاه و اقامتگاه آنها حساب می‌شود.

رئیس - نظرى نیست. موافقین قیام فرمایند (اغلب نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. ماده 176 خوانده می‌شود.

ماده 176. مدت اعتراض براى اشخاصى که در کشور خارجه مقیمند دو ماه و براى کشورهاى دور (آمریکا و خاور دور و اقیانوسیه) سه ماه‏

مخبر - در ماده 176 آخر ماده یک کلمه (است) افتاده و باید اضافه شود بنابرین جمله اخیر سه ماه است می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 176 با این اصلاح برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 177 قرائت می‌شود

+++

ماده 177. هر گاه کسى که حق اعتراض به حکم یا قرار غیابى دارد در اثناى مدت اعتراض ورشکسته - محجور یا فوت شود مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار غیابى به مدیر تصفیه در مورد ورشکسته و از تاریخ ابلاغ به قیم در مورد محجور و از تاریخ ابلاغ به وارث یا قائم‌قام در مورد فوت محکوم علیه شروع می‌شود

رئیس - آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - بنده در ماده قبل اجازه خواستم و نظرى داشتم که می‌خواستم عرض کنم ولى مصادف شد با رأى دادن آقایان و آقایان توجهى نفرمودند منظور بنده اصلاحى بود که ماده قبل لازم داشت ولى چون نزدیک ظهر است آقایان درست دقت نمی‌فرمایند حالا که گذشت عرضى ندارم‏

رئیس - آقایان موافقین با ماده 177 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 178 قرائت می‌شود

ماده 178. اگر سمت یکى از طرفین دعوى نمایندگى از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت بوده و این سمت قبل از انقضای مدت اعتراض از او زایل گردد مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که به این سمت قائم‌مقام او می‌شود شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد مدت اعتراض از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از او رفع حجر شده است شروع می‌گردد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 179

ماده 179. در صورتی که اعتراض بعد از انقضای مدت قانونى به عمل آمده باشد دادخواست اعتراض به موجب قرار دادگاه رد می‌شود

رئیس - موافقین با ماده 179 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 180

ماده 180 - دادخواست اعتراض و کلیه برگ‌های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد طرف مقابل به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

رئیس - موافقین با ماده 180 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 181

ماده 181. در موارد زیر دادخواست اعتراض قبول ولى به جریان نمی‌افتد

1. هر گاه کسی که به عنوان وکالت از طرف محکوم علیه غایب دادخواست اعتراض داده وکالت نداشته است‏

2. در صورتی که مطابق قانون هزینه دادرسى داده نشده باشد

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 182

ماده 182. در موارد مذکوره فوق مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز به دادخواست دهنده نواقص را کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مسافت قانونى به او مهلت می‌دهد که نواقص را رفع کند در صورتی که آن را رفع ننمود دادخواست به موجب قرار دادگاه رد می‌شود هر گاه نقص دادخواست از جهت موجود نبودن وکالت‌نامه باشد در صورتی که وکالت‌نامه در مدت مقرر براى رفع نقص به دفتر دادگاه برسد دادخواست قبول خواند شد اگر چه وکالت‌نامه بعد انقضاى مدت اعتراض تنظیم شده باشد

رئیس - موافقین با ماده 182 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 183

ماده 183. در صورتی که نسخه دادخواست و برگ‌های پیوست به آن به عده کافى نبوده و یا رونوشت پیوست‌ها گواهى شده نباشد دفتر دادگاه از دادخواست و پیوست‌ها رونوشت گواهى شده به عده لازم تهیه می‌کند و هزینه تهیه رونوشت دو برابر از معترض گرفته می‌شود.

رئیس - موافقین با ماده 183 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 184:

ماده 184. مدیر دفتر درظرف دو روز یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را براى طرف مقابل می‌فرستد و طرف در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ باید در دو نسخه پاسخ بدهد یک نسخه از این پاسخ با پیوست‌ها براى ابلاغ به معترض ارسال و در همان موقع جلسه دادرسى معین و به طرفین ابلاغ می‌گردد و در دادرسی‌های اختصارى مدیر دفتر روز

+++

و ساعت دادرسى را معین کرده و در ضمن ابلاغ دادخواست و پیوست‌های آن وقت دادرسى را به طرفین اطلاع می‌دهد - دادگاه پس از رسیدگى به اعتراضات مجدداً حکم می‌دهد.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 185

ماده 185. هر گاه محکوم علیه غایب بعد از اعتراض براى رسیدگى کرده حکم می‌دهد - این حکم حضورى است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 186

ماده 186. اعتراض محکوم علیه غایب اجراى موقت را توقیف نمی‌کند مگر این که در اول اعتراض یا در حین دادرسى ثانوى که حکم مجدد صادر نشده است محکوم علیه غایب توقیف اجراى موقت حکم غیابى را بخواهد - نسبت به این درخواست دادگاه مکلف است رسیدگى کرده قبول یا رد آن را در ظرف دو روز اعلام کند.

رئیس - موافقین با ماده 186 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 187:

ماده 187. قرارهایی که مستقلاً قابل پژوهش یا فرجام است در صورتی که غیابى باشد به ترتیبی که براى اعتراض به حکم مقرر است قابل اعتراض است.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 188:

ماده 188. کسى غیر از معترض به حکم یا قرار از رأى دادگاه استفاده نمی‌کند مگر این که رأى دادگاه قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت رأى دادگاه نسبت به اشخاصی هم که حکم یا قرار غیابى شامل آنها بوده و اعتراض نکرده‌اند سرایت خواهد نمود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 189 خوانده می‌شود:

مبحث چهارم - در تصحیح احکام‏

ماده 189. هر گاه در تنظیم حکم یا قرار دادگاه اشتباه در حساب یا سهو قلم یا سایر اشتباهات بیّنى رخ دهد مثل از قلم افتادن یکى از اصحاب دعوى یا زیاد شدن نام. دادگاه صادر کننده می‌تواند مادام که قرار یا حکم اجرا نشده است به درخواست اصحاب دعوى حکم یا قرار را تصحیح کند این تصحیح زیر رأى و قرار یا حکم یا در برگ دیگرى که پیوست قرار یا حکم می‌شود نوشته خواهد شد و دادن رونوشت حکم بدون پیوست تصحیح ممنوع است تصحیح حکم به طرفین دعوى ابلاغ و در موارى که اصل حکم یا قرار قابل پژوهش و فرجام است تصحیح حکم و قرار نیز در مدت مقرر قانونى براى پژوهش و فرجام احکام قابل پژوهش و فرجام است - حکم در قسمتى که مورد اشتباه و سهو نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد.

رئیس - آقایان موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 190:

ماده 190 - هر گاه حکم مورد تصحیح به واسطه اعتراض یا پژوهش یا فرجام از بین برود حکم تصحیحى نیز از اعتبار خواهد افتاد.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 191:

مبحث پنجم - در اجراى موقت احکام‏

ماده 191. اجراى موقت احکام فقط به درخواست یکى از اصحاب دعوى می‌شود و آن هم مخصوص است به موارد زیر.

1. وقتى که حکم به موجب اسناد رسمى صادر شده و یا به موجب اسناد عادى که طرف اعتبار آن اسناد را اعتراف کرده‏

2. وقتى که موعد اجاره منقضى شده و به موجب حکم دادگاه مستأجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستأجره شده است.

3. در موقعى که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانى خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود.

4. وقتى که در منازعات راجع به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصى اجیر صادر شده است.

+++

5. در کلیه احکامى که در دعاوى بازرگانى صادر می‌شود.

6. در کلیه مواردى که اوضاع و احوال مدلل کند که به واسطه تأخیر اجراى حکم یا قرار دادگاه خسارت کلى براى محکوم له حاصل خواهد شد و یا این که تأخیر باعث عدم اجراى حکم یا قرار در آتیه خواهد بود.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده 192

ماده 192. شخصى که درخواست اجراى موقت می‌کند باید تأمین بدهد و تأمینى که از او خواسته می‌شود به طوری است که در مورد تأمین خواسته معین است در صورتی که محکوم به وجه نقد باشد بعد از وصول در صندوق دادگسترى توقیف می‌شود و محتاج به تأمین دیگر نخواهد بود.

رئیس - آقایان موافقین برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 193:

ماده 193. دادگاه می‌تواند درخواست اجراى موقت را در صورتی که محکوم به قابل تفکیک باشد نسبت به قسمتی بپذیرد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 194:

ماده 194. در صورتی که از اجراى موقت حکم براى محکوم علیه خسارتى وارد بیاید که نتوان مقدار آن را معین کرد و تأمین از محکوم له گرفت درخواست اجراى موقت پذیرفته نمی‌شود.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 195:

ماده 195. هر گاه مدعى درخواست اجراى موقت کرده و دادگاهى که رسیدگى نخستین نموده در حکم خود راجع به اجرای موقت قرارى نداده باشد دیگر نمی‌تواند در این باب رأى بدهد و محکوم له فقط از دادگاهى که مرجع رسیدگى پژوهش است اجراى موقت را می‌خواهد اگر چه هنوز از حکم پژوهش خواسته نشده باشد.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 196:

ماده 196. دادگاه استان درخواست محکوم له را به طرف ابلاغ و معجلاً رسیدگى کرده رأى می‌دهد بدون این که رسیدگى به درخواست اجراى موقت را منوط به رسیدگی به ماهیت دعوت کند.

رئیس - موافقین با ماده 196 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 24 تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293714!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)