کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 97 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 17 فروردین 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1316 کشور از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

4- اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 97

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 17 فروردین 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

2- انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3- تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1316 کشور از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

4- اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس شنبه چهاردهم فروردین را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت ‌مجلس خوانده شده :

غایبین بی‌اجازه - آقایان: توانا - دکتر ادهم - فزونی - موسی مرآت - علوی‌سبزواری - مژدهی - همراز - دکتر ضیاء- نوبخت - مراد ابراهیمی‌ریگی

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: علی وکیلی - منصف

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس تصویب شد.

2- انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها بدواً پنج نفر براى استخراج آرا به قرعه انتخاب می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده اشخاص مفصله ذیل معین شدند)

آقایان: تربیت - نقابت - معتضدى - صدیق - ارکانى‏

رئیس- آقاى نبیل سمیعى هم از طرف هیئت‌رئیسه معین می‌شوند که به اتفاق آقایان شرکت کنند در استخراج آرا. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضر نود و پنج نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون قوانین عدلیه عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضر نود و نه نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون داخله، عده اعضای کمیسیون هجده نفر، عده حاضر نود و هشت نفر

(اخذ آرا گردید)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون معارف، عده اعضای کمیسیون هجده نفر، عده حاضر نود و هشت نفر

(آرا اخذ شد)

+++

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون اقتصاد، عده اعضای کمیسیون هجده نفر عده حاضر نود و هشت نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- انتخاب کمیسیون امور خارجه شروع می‌شود عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حاضر نود و هفت نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون طرق، عده اعضای دوازده نفر عده حاضر نود و هفت نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- انتخاب کمیسیون نظام شروع می‌شود، عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حاضر نود و هشت نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون پست و تلگراف عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حاضر نود و شش نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- آقایان: تربیت - نقابت - معتضدى - صدیق - ارکانى با آقاى سمیعى قبول زحمت می‌کنند و استخراج آرا می‌نمایند که به اطلاع مجلس برسد، اگر تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس بدهیم تا نتیجه آرا معلوم شود (صحیح است)

(در این موقع «یک ساعت و بیست دقیقه به ظهر مانده» جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله سه ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

3 - تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1316 کشور از طرف آقاى کفیل وزارت مالیه‏

رئیس- آقاى کفیل وزارت مالیه.

کفیل وزارت مالیه (آقاى بدر) - عرض کنم که قانون متمم بودجه سال 1316 است که برحسب معمول تهیه شده و تقدیم می‌شود. این لایحه دو قسمت است یکى موادى است که جدیداً براى سال 1316 در نظر است و یک قسمت هم مربوط به قوانینى است که در دوره عمل سابق بوده که ابقا و تنفیذ می‌شود، تقدیم می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد.

4 - اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

رئیس- نتیجه استخراج آراء مستخرجه کمیسیون‌ها به عرض آقایان می‌رسد:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون قوانین مالیه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 83 - آقایان منتخبین:

دادور - نمازى - اقبال - اعتبار - حمزه‌تاش - دهستانى - هزارجریبى - موسى مرآت - میرزایى - گودرزى - فزونى - مجدضیایى - دبیرسهرابى - مسعودى‌خراسانى - کازرونیان - رفیعى - معدل - مؤیدقوامى‏

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون قوانین عدلیه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 97 آقایان منتخبین:

مولوى - سلطانى - رهبرى - همراز - کفایى - دکتر جوان - مخبرفرهمند - ملک‌مدنى - منصف - مؤیداحمدى - رضوى - نقابت - جهان‌شاهى - آزادى - لیقوانى - بهبهانى - جمشیدى‏

نسبت به یک نفر دیگر رأى داده نشده و آقایان فوق به اتفاق آرا انتخاب شده‌اند.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون داخله به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 87

آقایان: ارکانى - معتضدى - ملک‌زاده آملى - بیات‌ماکو - نواب‌یزدى - محیط - مژدهى - میرزایى - خواجه‌نورى - صفارى - گودرزى - نائینى - مسعودى‌خراسانى - فتوحى - دکتر ضیاء - اسکندرى - طالش - ملایرى - به اتفاق آرا انتخاب شدند.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین

+++

1316 راجع‌به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون معارف به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 94

حائزین اکثریت آقایان: دکتر سنک - دکتر نیرومند - صفوى - سلطانى - آزادى - نواب‌یزدى - تربیت - نوبخت - لیقوانى - دکتر غنى - مرآت اسفندیارى - دکتر طاهرى - وثوق - روحى - اورنگ - لاریجانى - ساگینیان.

نسبت به یک نفر دیگر رأى داده نشده است.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 18 نفر آقایان اعضای کمیسیون اقتصاد ملى به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 94

آقایان: شیرازى - نیک‌پور - مهدوى - غلام‌حسین ملک - هدایت - مختار مشیرى - کاشف - اردبیلى - اعتصام‌زاده - پارسا - توانا - کازرونیان - وکیلى - شاهرودى - طهران‌چى - محیط - نمازى - صدیق به اتفاق آرا انتخاب شدند.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 12 نفر آقایان اعضای کمیسیون خارجه به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

عده آراء متخذه 93 نفر

آقایان: دکتر ادهم - ثقةالاسلامى - افخمى - اعتصام‌زاده - اهرى - طالش - مقدم - مهدوى - پالیزى - اقبال - امین - سمیعى.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 12 نفر آقایان اعضای کمیسیون طرق به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد.

عده آراء متخذه 96 اوراق سفید دو رأى - اوراق رأى 94

آقایان منتخبین: شجاع - ابراهیم ریگى - جرجانى - دبستانى - انوشیروانى - محیط - نائینى- دکتر نیرومند - اردبیلى - خواجوى - فزونى - دربانى‏

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 6 نفر آقایان اعضای کمیسیون نظام به ترتیبى است که به عرض می‌رسد.

آقایان منتخبین:

اعظم‌زنگنه - حیدرى - آصف - انوشیروانى - حبیبى - مقدم.

انتخاب به اتفاق آرا است.

نتیجه استخراج آراء متخذه در جلسه 17 فروردین 1316 راجع‌به انتخاب 6 نفر آقایان اعضای کمیسیون پست و تلگراف به قرارى است که ذیلاً به عرض می‌رسد:

آقایان منتخبین:

ارباب کیخسرو - مشیرى - مخبرفرهمند - زوار - لاریجانى.

انتخاب آقایان به اتفاق آرا است.

رئیس- آقایان کمیسیون‌هاى خود را تشکیل خواهند داد و هیئت رئیسه را معین می‌کنند که براى کار آماده باشد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز شنبه بیست و یکم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه وزارت مالیه‏

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293601!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)