کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 97 صورت مشروح مجلس روز چهار‌‌شنبه 17 امردادماه 1313 (26 ربیع‌الثانی 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه و تصویب آن

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر معلم طبیعیات

4ـ معرفى آقاى امیرلشکر نخجوان به کفالت وزارت جنگ

5ـ تصویب لایحه استخدام سه نفر معلم فرانسوى براى دانشسراى عالى

6ـ تصویب لالیحه استخدام یک نفر مهندس جنگلبانى

7ـ تصویب و لایحه متخصص بیطارى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 97

صورت مشروح مجلس روز چهار‌‌شنبه 17 امردادماه 1313 (26 ربیع‌الثانی 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه و تصویب آن

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر معلم طبیعیات

4ـ معرفى آقاى امیرلشکر نخجوان به کفالت وزارت جنگ

5ـ تصویب لایحه استخدام سه نفر معلم فرانسوى براى دانشسراى عالى

6ـ تصویب لالیحه استخدام یک نفر مهندس جنگلبانى

7ـ تصویب و لایحه متخصص بیطارى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روزسه شنبه 16 مرداد ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غائبین بی‌اجازه - آقایان : نمازی - محلوجی - امیر ابراهیمی - شیرازی - اسدی - مؤید قوامی - ارباب کیخسرو شاهرخ - کازرونیان - اعظم زنگنه - اسفندیاری - میرزا موسی خان مرآت - حبیبی - اقبال - یونس آقا وهاب‌زاده - مژدهی - شریعت‌زاده - دیبا - محمد آخوند - کورس - معدل - مسعودی - هدایت - بیات ماکو .

دیرآمده بی‌اجازه : آقای پناهی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس

رئیس ـ آقاى فرشى‏.

فرشى ـ قبل از دستور.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ قبل از دستور.

رئیس ـ آقاى حیدرى.‏

حیدرى ـ عرضى ندارم.‏

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه و تصویب آن

وزیر عدلیه ـ لایحه‌ای‌ست تقدیم می‌کنم و نظر به تعطیل مجلس تقاضاى دو فوریت می‌کنم:

ساحت محترم مجلس شوراى ملى‏:

نظر به حسن‌روابط دولت شاهنشاهى با دولت مجاوره و احتیاج طرفین به تعقیب مجرمینى که از منطقه سرحدى یک طرف به منطقه سرحدى طرف مقابل فرار می‌کنند و لزوم مساعدت و تعاون مأمورین طرفین به قطع و فصل اختلافات

+++

جزئی سرحدنشینان طرفین مواد ذیل پیشنهاد و تقاضای تصویب آن می‌شود:

ماده 1‌ـ مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیئت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معاملة متقابله و در صورت وجود دلایل و قرائنی که آنها را به ارتکاب جنحه ویا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام به نظر مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.

ماده 2‌ـ مأمورین مربوطه سر حدی در حدود نظامنامه هیئت دولت مجاز هستند دعاوی و اختلافات بین اتباع ایرانی و اتباع مملکت مجاور را که هر دو در قرا سرحدی سکونت داشته باشند رسیدگی نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگی مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.

ماده 3‌ـ حدود منطقة سرحدی را دولت معین خواهد کرد ولی در هیچ مورد نباید عرضاً از هفتاد و پنج کیلومتر تجاوز نماید.

رئیس‌ ـ مذاکره در فوریت است مخالفی نیست؟ (گفته شد‌ ـ خیر) آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر نمایندگان قیام نمودند) تصویب شد. فوریت ثانی مطرح است مخالفی نیست (گفته شد ‌ـ خیر) آقایانی که موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس‌ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات است. مخالفی نیست. آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثر نمایندگان برخاستند).

رئیس‌ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول‌ـ مأمورین مربوطه سرحدی در حدود نظامنامه مصوبه هیئت دولت مجاز هستند در مواردی که شخص یا اشخاص در منطقه سرحدی مملکت مجاور ایران مرتب جنحه یا جنایتی شده به خاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضای مأمور سرحدی مملکت مجاور و به شرط معامله متقابله و در صورت وجود دلایل و قرائنی که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطی نمایند تا تقاضای استرداد آنها مطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام به نظر مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.

رئیس‌ـ آقای طهرانی.

طهرانی‌ـ بنده می‌خواستم سؤال کنم که مأمورین سرحدی تابع کدام تشکیلات هستند آخر مأمورین سرحدی مختلفند امنیه است، گمرک است، نظمیه است، مأمورین سرحدی در سرحد هر کس تشخیص داد هر کس یک چنین چیزی برش معلوم شد می‌تواند این توقیف را بکند یا اینکه یک مأمورین مخصوص و طرز و ترتیب صحیحی دارد. این را می‌خواستم آقای وزیر عدلیه توضیح بدهند که این چطور است؟

وزیر عدلیه ‌ـ کمیسرهای سرحدی در سرحدات هست از برای خیلی چیزها محافظت سرحد و امور سرحدی ولی تعیین اشخاص موکول است به نظامنامه دولت چنانچه در لایحه ذکر شده است.

رئیس ‌ـ آقای طهرانچی.

طهرانچی‌ ـ در این قسمت که در ماده اول ذکر شده است در ظرف مدت دو ماه تقاضای استرداد اگر بشود یا با دلایلی مقامات مربوطه تصدیق کنند تبرئه طرف را آن وقت استرداد خواهند کرد این مقامات مربوطه را

+++

خواستم توضیح بفرمایند که آیا مقامات قضائى است یعنى مقامات مربوطه که روى قوانین عمومى مملکت است یا در نظامنامه که دولت تهیه خواهد کرد تعیین خواهد شد این را خوب است توضیح بفرمایند.

وزیر عدلیه ـ مقصود از مقامات مربوطه همان قوه قضائى است که اوراق استنطاق را باید ملاحظه کند و دلایل را ببیند اگر قابل توجه دید توقیف می‌کند.

رئیس ـ آقاى احتشام‌زاده.‏

احتشام‌زاده ـ آنچه که در این ماده ذکر شده است به نظر بنده اصولاً براى تأمین است از نقطه‌نظر فرار نکردن متهم چون به طور کلى هر متهمى را نمی‌توان توقیف کرد بعضى موارد مقتضى است از نظر تأمین و جلوگیرى از فرار کفیل یا وجه‌الضمانه گرفته شود بنده انحصار تأمین را به توقیف در اینجا بر خلاف رویه کلى قضائى می‌دانم و عقیده دارم که بسته به نظر مأمورین صلاحیت دارد یا توقیف نشوند یا به وسایل دیگر تأمین شود یا کفیل یا وجه‌الضمانه گرفته شود چون در داخله مملکت نسبت به متهمین این رویه معمول است براى این که متهم فرار نکند وسایل دیگرى هم به تشخیص مأمور مربوط براى جلوگیرى از فرار اتخاذ می‌شود ولى در اینجا انحصار شده است به توقیف بنده می‌خواستم این مطلب را آقاى وزیر عدلیه توضیح بفرمایند که آیا لابد منه است که انحصار به توقیف شود یا این که ممکن است موافقت بفرمایند به وسایل دیگرى هم تأمین بکنند که جلوگیرى از فرار بشود.

وزیر عدلیه ـ البته این امور را احتیاج پیش می‌آورد و آن هم روى معامله متقابله است چنانچه ما احتیاج داریم مملکت مجاور ما هم همین احتیاج را دارد موضوع ماده اشخاصى است که مرتکب جنحه و جنایت می‌شوند و فرار به مملکت دیگر می‌کنند جهات تأمنیه در قانون اصول محاکمات جزائى ما البته مراتب دارد التزام عدم حرکت است گرفتن کفیل است گرفتن وجه‌الضمانه است آخرش هم توقیف شخص است ولى همه اینها براى تأمین عدم فرار است ولى کسى که خودش فرار کرده است و آمده است به خاک مملکت دیگر و غالباً اینها اشرار هستند اشخاص آبرومند در یک مملکتى اگر مرتکب یک امر سوئى بشوند فرار نمی‌کنند و در محاکمات مدافعه می‌کنند اینها اغلب اشرار و اشخاص بد هستند و اینجا حاجت اقتضا کرده است که به طور معامله متقابله همان طور توقیف کنیم این هم توقیف احتیاطى است و در ماده ذکر شده است.

رئیس ـ آقاى کلالى‏.

امیرتیمور کلالى ـ بنده خواستم سؤال کنم که متهمین و مقصرین سیاسى هم مشمول این قاعده خواهند بود یا خیر.

وزیر عدلیه ـ خیر نیستند.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى طهرانى.‏

پیشنهاد می‌کنم به جاى کلمه توقیف (تحت نظر قرار دهند) نوشته شود.

طهرانى ـ بنده اینجا چون اشخاص فرارى که به اتهام جنحه یا جنایت توقیف می‌شوند ثابت که نشده است که اینها یک کارهایى کرده‌اند البته بعد باید ثابت شود و رسیدگى شود ولى در بدو امر به مجرد متوجه شدن اتهامى به یک شخصى این را توقیف بکنند بنده خارج از عدالت و انصاف می‌دانم به علاوه در خیلى از سر حدات امروز چنانکه خود آقاى وزیر عدلیه هم شاید متذکر هستند توقیف‌گاه نداریم مثلاً در بندرعباس یک کسى را بخواهند توقیف احتیاطى کنند بعد از دو ماه باید استخوان‌هایش را بیاورند این مرده است ولى اگر تحت نظر قرار دهند که این فرار نکند در خانه یک ضامنى بگیرند طورى که فرار نکند و تحت نظر دولت باشد بعد از رسیدگى اگر معلوم شد حقیقه یک جرمى را مرتکب شده است آن وقت باید حبس شود یا تعقیبش کنند آن یک مطلب دیگرى است از این جهت بنده پیشنهاد کردم به جاى توقیف احتیاطى تحت نظر قرار دهند نوشته شود بهتر است.

+++

رئیس ـ آقاى عراقى‏.

عراقى ـ به عقیده بنده آقاى طهرانى اگر دقت بفرمایند خودشان تصدیق می‌فرمایند که اصلاً قضایا را روى آن عملى که علت اینجا توقیف یا تحت نظر است باید نگاه کرد اگر ما یک عمل را عملى فرض می‌کردیم که چندان عمل وقیحانه به نظر نمى‌آمد او را می‌گفتیم که تحت نظر باید گرفت یک کسى که متهم به ارتکاب جنحه یا جنایت شده است وارد می‌شود در سر حدى به خصوص با این لغت معامله متقابله این آدم را ما نباید احترام فوق‌العاده برایش قائل شویم و باید توقیف شود فرمودند توقیف‌گاه بندرعباس چطور است هواى بندرعباس هم همان هوایى است که مى‌بینیم توقفگاهش هم همان هوا را دارد و نمی‌شود براى خاطر این که ایشان یک جنحه مرتکب شده‌اند هوا از یک ییلاقاتى بیاوریم در محبس بندرعباس که ایشان که توقیف شده‌اند هواى خوب بخورند یک جهت این کار هم براى این است که دیگران هم میل به اینجور کارها نکنند.

وزیر عدلیه ـ خواستم عرض کنم همان تحت نظرى که آقاى طهرانى فرمودند این همان توقیف است توقیف که یک معنى خاصى ندارد همان عمل مأمورین است و تنافى با قانون ندارد.

رئیس ـ آقاى طهرانى استرداد فرمودند.

طهرانى ـ بلى پس گرفتم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ مأمورین مربوطه سرحدى در حدود نظامنامه هیئت دولت مجاز هستند دعاوى و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را که هر دو در قراء سرحدى سکونت داشته باشند رسیدگى نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگى مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ در توضیحى که آقاى وزیر عدلیه در ماده اول در جواب یکى از آقایان فرمودند معلوم شد که غرض مأمورین قضائى هستند در ماده دوم که مأمورین مربوطه سرحدى رسیدگى می‌کنند به دعاوى بین اتباع ایران و اتباع خارجه اگر اینها هم مأمورین قضائى هستند البته باید مطابق اصول محاکمات قضائى با آنها معالمه شود اگر غیر مأمورین قضائى هستند چه ترتیبى داده می‌شود براى رسیدگى به دعاوی‌شان به علت این که دعاوى اتباع داخله است با اتباع خارجه و مطابق قواعد کلى مطابق قانون اصول محاکمات باید بین آنها محاکمه شود اینجا از این ماده برمی‌آید که به طریق خاصى می‌خواهند رسیدگى و قطع دعاوى را به نمایند غیر از طریقه قانون است از این جهت می‌خواستم توضیح بفرمایید که آیا مطابق قانون اصول محاکمات بین آنها رسیدگى می‌شود یا ترتیب دیگر دارد.

وزیر عدلیه ـ در این قسمت نمی‌توان آنها را تابع اصول محاکمات قرار داد براى این که مشکلات خیلى زیاد است و اینها امور جزئى است مثلاً یک نفر از خاک مملکت دیگر گوسفند می‌دزدد می‌آورد یا یک دعاوى کوچکى بر هم دارند که غالباً بین راه یا مثلاً محل عبور یا در گاراژ یک اختلافات جزئى پیدا می‌کنند به تمام جهات هم محاکم قضائى و تشکیلات قضائى تام نیست در سر حد این قبیل امور را دولت در نظر دارد با یک چند نفر مخصوصى تقریباً در حدود مأمورین صلح که به حکام اختیار داده می‌شود تا آن حدود یا کم‌تر یا بیش‌تر یا از روى حد نصاب یا راجع‌ به یک جهات و حقوق خصوصى ناشیه از جرائم آن حدود را دولت در نظر خواهد گرفت در هر صورت امور جزئیه است اگر امور کل باشد باید به محاکم قضائى رجوع شود اگر در غیر منقول باشد باید به محاکم قضائى رجوع شود ولى چیزهایى که رسیدگى و محاکمه‌اش مستلزم فوت وقت است به قدری که ضررش بیش‌تر می‌شود این امور را نظامنامه دولت معین خواهد کرد.

رئیس ـ آقاى طهرانچى

+++

طهرانچی ـ این ماده یعنى نظامنامه مربوطه به این ماده غیر از نظامنامه است که در ماده اول ذکر کرده است که هیئت دولت تدوین کند این براى رسیدگى به دعاوى بین اشخاص سرحدى است براى قطع و فصل دعاوى به عقیده بنده بهتر است موافقت فرمایند این نظامنامه به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه برسد از نقطه‌نظر اصول قضائى مملکتى بالاخره بهتر خواهد بود اگر موافق هستند بنده پیشنهاد کنم که نظامنامه راجع‌ به این امور به تصویب کمیسیون عدلیه برسد و با موافقت این کمیسیون تنظیم شود که اگر یک اشکالاتى هم داشته باشد در آنجا رفع شود.

وزیر عدلیه ـ این یک قدرى محل اشکال است مضایقه نیست براى این که دولت هم در نظر ندارد یک چیزى را که مخالف اصول و رویه مجلس باشد اتخاذ کند البته مواردى که خیلى محل ضرورت و احتیاج است آنها را در نظر گرفته است و چون مسئله اصول متقابله است در بعضى از ممالک مخصوصاً دولت عراق که یک اختیارات وسیعى داده است به طوری که بنده اطلاع دارم و ما حاضر نیستیم آن قدر اختیارات بدهیم به مأمورین‌مان بلکه خیلى کم‌تر می‌دهیم همان قدرى که محل احتیاج و ضرورت آنى و فورى باشد اختیار خواهند کرد.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. صداى بنده گویا نمی‌رسد براى این که رفقا تأنى دارند در رأى دادن. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم ـ حدود منطقه سرحدى را دولت معین خواهد کرد ولى در هیچ مورد نباید عرضاً از هفتاد و پنج کیلومتر تجاوز نماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند (اکثراً قیام نمودند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (نمایندگان ـ مخالفى نیست) آقانی که با مجموع قانون موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب نمایندگان برخاستند) تصویب شد.

3ـ شور و تصویب لایحه استخدام دو نفر معلم طبیعیات

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌ به استخدام دو نفر معلم براى تدریس طبیعیات قرائت می‌شود:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه بر حسب پیشنهاد وزارت معارف راپورت نمره 59 خود راجع‌ به لایحه استخدام دو نفر معلم از مملکت فرانسه یا آلمان را تجدید نظر نموده و در نتیجه مواد مزبور را به شرح ذیل اصلاح و اینک خبر آن را به شرح ذیل تقدیم می‌دارد.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است دو نفر معلم براى ریاست لابراتوار و تعلیم طبیعیات و گیاه‌شناسى و زمین‌شناسى از مملکت فرانسه یا آلمان براى مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم ـ حقوق رئیس لابراتوار و معلم طبیعیات سالیانه تا بیست و یک هزار ریال و سیصد و پنجاه پهلوى خواهد بود و حقوق معلم بوتانیک و ژئولوژى سالیانه تا پنجاه و چهار هزار ریال و پانصد و چهل پهلوى خواهدبود.

ماده سوم ـ براى خرج آمدن هر یک از این دو نفر شصت پهلوى و براى مخارج مراجعت هر یک از آنها شصت پهلوى پرداخته می‌شود.

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هر یک از معلمین مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتى که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهما را امضاء نماید.

+++

ماده ششم ـ وزارت معارف می‌تواند در صورت لزوم از محل اعتبار حقوق معلمین اروپایى معلم ایرانى استخدام نماید.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى ملک‌زاده.‏

دکتر ملک‌زاده ـ بنده در یک موقع تذکرى دادم و وزارت معارف هم وعده دادند که این نذکر را که خیلى از آقایان هم متوجه بودند مورد مطالعه مخصوص قرار بدهند و آن این بود که به عقیده بنده حالا که البته یک معلمین شایسته کنترات می‌کنیم یکى مسائل مهم این بود که پروگرام مدارس هم تجدید نظرى بشود زیرا که به عقیده بنده پرگرامى که تنظیم شده است از حیث بعضى از مواد فوق‌العاده سنگین و زیاد است مخصوصاً توجه وزارت معارف را راجع‌ به ریاضیات جلب کردم که ریاضیات هم در مدارس متوسطه و هم در ابتدایى خیلى سنگین است و حقیقتاً باید مورد توجه واقع شود و تجدید نظرى در او بشود در این موقع که کنترات این معلمین در مجلس مطرح است می‌خواستم سؤال کنم از کفیل معارف که آیا در پرگرام قدیم تجدید نظرى شده است یا نشده است مخصوصاً راجع‌ به ریاضیات که بنا بود قدرى تخفیف داده شود چون پرگرامش خیلى سنگین است و همین طور راجع‌ به طبیعیات.‏

کفیل وزارت معارف ـ اگر مقصود آقاى دکتر ملک‌زاده تجدید در پرگرام مدارس عالیه باشد چون مشغول تشکیل دانشگاه هستیم تمام پرگرام‌هاى مربوطه به دانشکده‌هاى مختلفه در شوراى دانشگاه به موجب قانونى که تصویب فرموده‌اید تهیه خواهد شد و به تصویب خواهد رسید اگر مقصود ایشان پرگرام متوسطه است به طوری که شاید خاطر آقایان مستحضر باشد پرگرام متوسطه فعلاً مطرح است در شورای عالى معارف و نظریاتى که آقایان نمایندگان داشته‌اند و غالباً به بنده تذکر داده‌اند تمام را در نظر گرفته‌ایم که حتى‌المقدور در پروگرام جدید مدارس متوسطه گنجانده شود و پرگرام طورى تنظیم شود که جامع‌تر باشد (صحیح است).

رئیس ـ آقایانى که با ورود در شور مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است دو نفر معلم براى ریاست لابراتوار و تعلیم طبیعیات و گیاه‌شناسى و زمین‌شناسى از مملکت فرانسه یا آلمان براى مدت سه سال استخدام نماید.

رئیس ـ آقاى طهرانى.

طهرانى ـ عرض کنم بنده البته با کنترات خارجی‌ها خاصه خارجی‌هایى که داراى معلومات هستند و مملکت و دولت از آنها استفاده می‌کنند مخالف نیستم ولى یک مثلى است معروف می‌گویند آدم مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد یک کسى را که مار گزید و صدمه آن زهر را چشید همین که یک ریسمان سیاه و سفیدى را که دید وحشت می‌کند و می‌ترسد (بعضى از نمایندگان ـ نمی‌ترسد) اجازه بفرمایید بنده عرضم را بکنم. عرض کنم البته از مدتى است از زمان مشروطیت به این طرف دولت ایران. ملت ایران در مقام این برآمدند که مردم چیز بیاموزند و قسمت‌هاى لازم ادارى از قبیل مالیه گمرک و معارف و هر چیزى که هست در تحت نظر یک مستخدمین عالمى اداره بشود و ایرانیها هم چیز یاد بگیرند و بعد از آن که آموختند به کنترات آنها خاتمه داده شود و خود ایرانی‌ها متصدى همان کارها بشوند و مملکت را اداره کنند و این کار را هم کرده‌اند ولى اخیراً بنده در روزنامه‌هاى مرکزى مى‌بینم که یک چیزهاى خارج از نزاکت که به ملیت و همه چیز ما برخورده است از طرف بعضى از این مستخدمین که از کار خارج شده‌اند از روزنامه‌هاى خارجه نقل کرده‌اند من اگر به شما بگویم که من یک شب تا صبح نخوابیدم باور کنید این هیچ قابل تحمل نیست که مستخدمى را دولت

+++

کنترات کنید و بیاورد پول بدهد خانه بدهد اختیارات بدهد او هم فرض می‌کنیم خوب خدمت کند آن ایرانی‌هایى که زیر دست او هستند یاد بگیرند مراتب معلومات او را بعد با سلام و صلوات پول بدهیم و مواجبش را هم بدهند و به آقا بگویند که یاد گرفتیم حالا مرحمت شما زیاد ما خودمان را اداره کنیم حتى حقوق تقاعد هم برایش قرار بدهند حتى اگر به مدت کنتراتش هم یک مدتى مانده آن را هم می‌دهند بروند آن وقت در خارج در روزنامه‌هاى خارجى یک مزخرفات و یک ترهاتى نسبت به یک ملتى بنویسند واقعاً این قابل تحمل نیست براى مملکت (صحیح است) آقاى من بودى نوکر بودى مستخدم بودى کمال احترام را کردند مواجب دادند پول دادند و می‌گویند که دیگر نمی‌خواهیم تو را حتى در همین مجلس تصویب شد که به این آقایان بعد از این مقدارى هم حقوق و مواجب بدهند بعضی‌ها که به کنترات‌شان باقى مانده بود تصویب شد که پول تمام مدت را بهشان بدهند از این نقطه‌نظر بنده مخصوصاً به هیئت دولت معترضم که چطور می‌شود پول داد و فحش شنید؟ بنده از هیئت دولت می‌خواهم که دوسیه‌هاى اینها را رسیدگى کنند اعمالى که آنها داشته‌اند در روزنامه‌ها منتشر کنند شاید ما یک چیزهایى داریم دوسیه‌هایى داریم از آنها اما نزاکت کردیم و اظهار نکردیم اما معنى ندارد که بروند پول از ما بگیرند و فحش بدهند و البته در قسمت بعضى از مستخدمین آنچه که بنده خودم اطلاع دارم نهایت تشکر را دارم که به وظیفه خودشان عمل کرده‌اند خوب آمریکایی‌ها بودند فرانسوی‌ها بودند آنهایى که بوده‌اند بعد هم که مدت کنترات‌شان تمام شد یا این که دولت نخواست حقوق‌شان را دادند و رفتند و صدایى هم در نیامد و حرفى هم زده نشده است مخصوصاً از مستخدمین فرانسوى که در ادارات دولتى هستند و در وزارت معارف هستند مثلاً مسیو کدار که در عتیقات است وزارت معارف کاملاً از او راضى است کار هم می‌کند مردم هم از او راضى هستند حالا اگر مسیو کدار را (همین طور که در پیشنهاد استخدام این چند نفر هم بود) وزارت معارف به کنترات او خاتمه داد آیا شایسته است که بروند فحش بدهند بد بگویند؟ بنده نظرم تذکر این قسمت بود.

کفیل وزارت معارف ـ فرمایشات آقاى نماینده محترم کاملاً صحیح است و نظر دولت هم همین است که مستخدمین اروپایى مستخدم هستند و باید تابع تمام مقررات و نظامات قانونى باشند و البته اگر چنانچه استثنائاً یک چیزهایى در یک روزنامه غیر معروفى نوشته باشد دلیل نمی‌شود در وزارت معارف آنچه که ما مستخدم داریم و معلمینى که در خدمت وزارت معارف هستند آن اندازه که ما اطلاع داریم مخصوصاً یک عده که سالیان درازى است در خدمت وزارت معارف هستند همه‌شان با نهایت وظیفه‌شناسى خدمت خودشان را انجام داده‌اند و وزارت معارف هم با آنها معامله یک مستخدم را کرده است و هر دفعه که دید برخلاف مقررات رفتار می‌نمایند بر طبق همان مقررات کنترات عذر آنها را خواهد خواست و به هیچ وجه نگرانى از براى آقایان نمایندگان نخواهد بود.

رئیس ـ آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ حقوق رئیس لابراتوار و معلم طبیعیات سالیانه تا بیست و یکهزار ریال و سیصد و پنجاه پهلوى خواهد بود و حقوق معلم بوتانیک و ژئولژى سالیانه تا پنجاه و چهار هزار ریال و پانصد و چهل پهلوى خواهد.

کفیل وزارت معارف ـ اینجا یک غلط مطبعه شده است که باید اصلاح شود در لایحه نوشته شده است معلم ژئولژى یعنى زمین‌شناسى در صورتی که زئولژى است یعنى حیوان‌شناسى.

+++

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ در صورتی که این طور است در دو جا باید اصلاح شود در اول لایحه هم نوشته است در ماده اول زمین‌شناسى آنجا هم باید حیوان‌شناسى نوشته شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم با اصلاح مختصرى که شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم ـ براى خرج آمدن هر یک از این دو نفر شصت پهلوى و براى مخارج مراجعت هر یک از آنها شصت پهلوى پرداخته می‌شود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هر یک از معلمین مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرار داد مشارالیمها را امضاء نماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود:

ماده ششم ـ وزارت معارف می‌تواند در صورت لزوم از محل اعتبار حقوق معلمین اروپایى معلم ایرانى استخدام نماید.

رئیس ـ نظرى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکرات در کلیات ثانى است (مخالفى نیست) راپرت کمیسیون معارف و کمیسیون خارجه هم تأیید کرده‌اند راپرت کمیسیون بودجه را آقایانی که با مجموع لایحه موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و شماره آراء به عمل آمده هفتاد و دو ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 93 نفر به اکثریت 72 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : فزونی - ملک‌زاده آملی - امامی - دبستانی - تربیت - ناصری ملک مدنی - محمدتقی طباطبایی - رهبری - دکتر بهرامی - کفائی - دهستانی - طاهری - احتشام‌زاده - دولتشاهی - رهنما - حاج غلام‌حسین ملک - شریعت‌زاده - اسدی - دربانی - ارگانی - دکتر ملک‌زاده - میرزایی - امیر تیمور - اورنگ - مقدم - اعتبار - حیدری - عراقی - خواجوی - کاشف - افشار - دکتر سنگ - حاج محمدرضا بهبهانی - دادور - پورسرتیپ - فتوحی - روحی - طهرانچی - افسر - طالش خان - دکتر ادهم - کمالی - محسن آقا مهدوی - نواب یزدی - مجد ضیائی - لاریجانی - محیط - دکتر احتشام - بختیار - آقا رضا مهدوی - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - دکتر سیخ - پارسا - وکیلی - سهراب خان - منصف - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - دکتر امیراعلم - میرزا موسی خان مرآت - دکتر لقمان - اسکندری - صفاری - دکتر سمیعی - دبیر سهرابی - مرآت اسفندیاری - آقا سید کاظم یزدی - ثقة الاسلامی - مسعود خراسانی - میرزا یانس - جمشیدی - پناهی .

4ـ معرفى آقاى امیرلشکر نخجوان به کفالت وزارت جنگ

رئیس ـ آقاى رئیس‌الوزراء فرمایشى دارند؟

رئیس‌الوزرا (آقاى فروغى) ـ آقاى امیرلشکر نخجوان که خاطر محترم آقایان مستحضر است مأمور خدمات ارکان حزب

+++

کل قشون بودند و از حسن‌خدمات خودشان خاطر مبارک اعلیحضرت شاهنشاهى را خرسند داشته‌اند به سمت کفالت وزارت جنگ به مجلس شوراى ملى معرفى می‌کنم (مبارک است ـ صحیح است).

5ـ تصویب لایحه استخدام سه نفر معلم فرانسوى براى دانشسراى عالى

رئیس ـ خبر از کمیسیون بودجه راجع‌ به تجدید کنترات سه نفر معلمین فرانسوى براى دانش‌سراى عالى‏.

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى کفیل وزارت معارف لایحه نمره 11502 ـ 4078 آن وزراتخانه را در خصوص تجدید کنترات سه نفر معلمین فرانسوى دانش‌سراى عالى مطرح و مورد مطالعه قرار داده بالاخره با مواد پیشنهادى موافقت و اینک با اشاره به این نکته که اسم یکى از آقایان معلمین مزبور در لایحه اشتباهاً (ارنا) ذکر گردیده و در صورتی که (آزما) صحیح است خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون معارف در این خصوص:

کمیسیون معارف در جلسه 24 تیر ماه 1313 لایحه نمره (11502 ـ 4078) دولت را راجع‌ به تجدید استخدام آقایان ازما و ریویر وهى تیه فرانسوى را بریا تدریس در دانش‌سراى عالى مورد شور قرار داده و در نتیجه با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه در تاریخ 24 تیر ماه با حضور کفیل وزارت معارف لایحه نمره (11502 ـ 4078) دولت راجع‌ به استخدام سه نفره معلمین فرانسوى را براى معلمى در دانش‌سراى عالى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شد.

رئیس ـ عین لایحه پیشنهادى دولت:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات سه نفر آقایان آزما و وریویروهى تیه معلمین فرانسوى دانش‌سراى عالى براى مدت سه سال از تاریخ اول شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق هر یک از استادان مزبور به قرار ماهى دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال به علاوه چهل و پنج پهلوى خواهد بود.

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزار ت معارف یا هر یک از معلمین مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام استادان مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است (مخالفى نیست). کسانى که موافق با ورود در مواد دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات سه نفر آقایان آزما و ریویر و هى تیه معلمین فرانسوى دانش‌سراى عالى را براى مدت سه سال از تاریخ اول شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت مى‌شود:

ماده دوم ـ حقوق هر یک از استادان مزبور به قرار ماهى دو هزار و هفتصد و پنجاه ریال به علاوه چهل و پنج پهلوى خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى نیست؟ (خیر) موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هر یک از معلمین مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتى که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ آقاى موید احمدى.‏

مؤید احمدى ـ آقاى کفیل چون در ماده‌هاى دیگر استادان نوشته شده اجازه بفرمایید که در این ماده هم استادان نوشته شود.

کفیل وزارت معارف ـ صحیح است مانعى ندارد.

رئیس ـ نظر آقاى مخبر؟

مخبر ـ اشکالى ندارد که همان معلم باشد چون معلم اسم عام است هر جا که نوشته شود معلم هم شامل استاد می‌شود هم شامل آموزگار و طورى نیست که اشتباه بشود اگر آقاى کفیل موافقت می‌فرمایند بنده هم موافقم.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم با این اصلاح مختصر قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام استادان مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

رئیس ـ آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات اخیر است (مخالفى نیست) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و شماره آراء به عمل آمده 73 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 90 نفر به اکثریت 73 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دکتر سمیعی - مصدق جهانشاهی - امیر تیمور - اورنگ - دولتشاهی - مجد ضیائی - خواجوی - دبیر سهرابی - رهنما - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - مقدم - دکتر شیخ - امامی - مخبر فرهمند - فزونی - کفائی - طاهری - دادور - حاج غلام‌حسین ملک - دکتر ادهم - میرزایی - حیدری - دکتر سنگ - اعتبار - آقا رضا مهدوی - محسن آقا مهدوی - کمالی - نواب یزدی - لاریجانی - پورسرتیپ - دکتر احتشام - کاشف - بختیار - منصف - معتصم سنگ - ناصری - دربانی - احتشام‌زاده - افخی - آقا سید محمدتقی بروجردی - حاج محمدرضا بهبهانی - عراقی - ملک مدنی - دکتر قزل ایاغ - اسکندری - دکتر بهرامی - دهستانی - صفاری - طالش خان - تربیت - سلطانی - دبستانی - شریعت‌زاده - روحی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - میرزا موسی خان مرآت - پارسا - وکیلی - دکتر امیراعلم - جمشیدی - مسعودی خراسانی - میرزا یانس - دکتر لقمان - سید کاظم یزدی - ثقة الاسلامی - افشار - مؤید احمدی - رهبری - ساگینیان - مولوی - افسر - پناهی - علوی سبزواری .

6ـ تصویب لالیحه استخدام یک نفر مهندس جنگلبانى

رئیس ـ خبر از کمیسیون بودجه راجع‌ به استخدام یک نفر مهندس جنگلبانى‏.

خبر کمیسیون‏:

لایحه دولت راجع‌ به اجازه استخدام آقاى آنطن گریش مهندس براى تعلیم و تدریس علوم مربوطه به جنگلبانى و فلاحت در کمیسیون بودجه مورد مطالعه واقع پس از توضیحاتى که آقاى رئیس اداره کل فلاحت و صناعت بیان نمودند با ماده واحده پیشنهادى موافقت حاصل و اینک خبر آن را تقدیم مجلس مقدس می‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص‏.

کمیسیون امور خارجه لایحه اداره فلاحت و صناعت راجع‌ به استخدام آقاى آنطن گریش مهندس تبعه چک اسلواک را براى تدریس علوم جنگلبانى با حضور آقاى رئیس کل

+++

صناعت مورد شور و مذاکره قرار داده و با ملیت مستخدم مذکور موافقت و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى دولت:

ماده واحده ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است آقاى آنطن گریش مهندس تبعه چکواسلواک را به عنوان استاد براى تعلیم و تدریس علوم مربوطه به جنگلبانى و فلاحت براى مدت سه سال استخدام و معادل شانزده پهلوى حقوق ماهیانه او را از محل اعتباراتى که در بودجه اداره کل فلاحت و صناعت براى پرداخت حقوق متخصصین خارجى منظور شده بپردازد.

تبصره ـ سایر شرایط استخدامى متخصص مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 راجع به اتباع خارجه تنظیم خواهد شد.

رئیس ـ آقاى اورنگ.‏

اورنگ ـ عرضى ندارم.‏

مخبر ـ اجازه می‌فرمایید. اینجا ابتداى استخدام مستخدم در لایحه معین نشده است و موافقت شد که از اول مرداد 1313 نوشته شود تا سه سال.‏

رئیس ـ آقاى رئیس صناعت موافقند؟

رئیس کل صناعت و فلاحت (آقاى بیات) ـ بله همین طور صحیح است.‏

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده با اصلاحى که در ماده شده است که اول مرداد باشد موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و تعداد آراء به عمل آمده 62 ورقه سفید شمارش شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 89 نفر به اکثریت 62 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : حیدری - طهرانچی - میرزا محمد خان وکیل - پارسا - میرزا یانس - فزونی - پناهی - نواب یزدی - افشار - دکتر سمیعی - دکتر احتشام - رهنما - رهبری - دبستانی - ثقة الاسلامی - سهراب خان ساگینیان - وهاب‌زاده - دکتر ملک‌زاده - حمزه تاش - کاشف - امامی - افسر - طاهری - پورسرتیپ - دکتر ادهم - اورنگ - اعتبار - مقدم - مجد ضیائی - دربانی - روحی - ناصری - احتشام‌زاده - آقا سید محمدتقی بروجردی - محسن آقا مهدوی - میرزا موسی خان مرآت - طالش خان - بختیار - محیط - مصدق جهانشاهی - صفاری - دولتشاهی - حاج محمدرضا بهبهانی - دادور - وکیلی - دکتر شیخ - خواجوی - میرزایی - سید کاظم یزدی - دبیر سهرابی - لاریجانی - دکتر لقمان - دهستانی - کمالی - کفائی - دکتر قزل ایاغ - دکتر بهرامی - اسدی - شریعت‌زاده - سلطانی - مولوی - مخبر فرهمند .

7ـ تصویب و لایحه متخصص بیطارى

رئیس ـ خبر از کمیسیون بودجه راجع‌ به متخصص بیطارى از اتباع فرانسه:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى بیات رئیس کل اداره صناعت و فلاحت لایحه 6737 دولت راجع‌ به استخدام یک نفر متخصص بیطار از اتباع فرانسه را مطرح نموده با توضیحاتى که آقاى بیات دادند با پیشنهاد دولت موافقت حاصل و علیهذا خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه در تاریخ 7 مرداد 1313 تشکیل و لایحه نمره 6737 دولت راجع‌ به استخدام یک نفر متخصص بیطارى از اتباع فرانسه را مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام متخصص مزبور موافقت حاصل شده و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس ـ عین ماده واحده پیشنهادى:

ماده واحده ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است یک نفر متخصص بیطار از اتباع فرانسه براى مدت سه سال استخدام نماید میزان حقوق سالیانه متخصص مزبور از 850 پهلوى و خرج ایاب و ذهاب او را یکصد و شصت پهلوى نباید تجاوز کند.

رئیس ـ نظرى نیست؟

مخبر ـ اجازه می‌فرمایید؟ اینجا دو اصلاح لازم است می‌خواستم عرض کنم یادداشت بفرمایند. یکى این است که ابتداى خدمتش از تاریخ ورود به طهران است

+++

تا سه سال و یکى هم در آخر ماده اضافه شود که سایر شرایط استخدام مشارالیه بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس ـ آقاى رئیس صناعت هم با این اصلاح موافقند.

رئیس کل صناعت و فلاحت ـ بلى بنده هم موافقم.

رئیس ـ آقایانی که با ماده واحده با دو فقره اصلاحى که آقاى مخبر پیشنهاد کردند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ آراء به عمل آمده 67 ورقه سفید شماره شد).

رئیس ـ به اکثریت 67 رأى لایحه متخصص بیطارى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : مولوی - رهبری - دبستانی - سهراب خان - افشار - عراقی - دکتر ادهم - طاهری - اورنگ - اعتبار - مقدم - منصف - میرزایی - پناهی - میرزا یانس - نوبخت - دربانی - دکتر لقمان - وکیلی - ناصری - اسدی - دولتشاهی - حیدری - ثقة الاسلامی - آقا سید کاظم یزدی - پارسا - دکتر ملک زاده - صفاری - بختیار - ارگانی - نواب یزدی - پورسرتیپ - مسعودی - فزونی - دبیر سهرابی - دکتر شیخ - خواجوی - کاشف - فرهمند - افسر - امامی - ملک‌زاده آملی - لیقوانی - حاج غلام‌حسین ملک - شریفی - مرتضی قلی خان بیات - معتصم سنگ - مرآت اسفندیاری - سلطانی - دکتر بهرامی - دهستانی - میرزا موسی خان مرآت - لاریجانی - احتشام‌زاده - محسن آقا مهدوی - کمالی - سید محمدتقی طباطبایی - حاج محمدرضا بهبهانی - محیط - طالش خان - دکتر سمیعی - دادور - شاهرودی - دکتر قزل ایاغ - کفایی - دکتر احتشام - ملک مدنی .

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.‏ (صحیح است).

جلسه آینده یکشنبه 11 شهریور ماده سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح عدلیه.

(مجلس مقارن ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

راجع‌ به تعقیب جزایى مجرمین فرارى از مناطق سرحدى مجاور ایران

ماده اول ـ مأمورین مربوطه سرحدى در حدود نظامنامه هیئت دولت مجاز هستند در مواردى که شخص یا اشخاصى در منطقه سرحدى مملکت مجاور ایران مرتکب جنحه و جنایتى شده و به خاک ایران فرار نمایند بر طبق تقاضاى مأمور سرحدى مملکت مجاور و به شرط معامله متقابله در صورت وجود دلایل و قرائنى که اتهام آنها را به ارتکاب جنحه و یا جنایت تأیید کند آنها را توقیف احتیاطى نمایند تا تقاضاى استرداد آنها مطابق مقررات معموله به عمل آید و اگر این تقاضا تا دو ماه از تاریخ توقیف به مقامات مربوطه واصل نگردد و یا دلایل اتهام به نظر مقامات مربوطه موجه نباشد شخص یا اشخاص توقیف شده آزاد خواهند شد.

ماده دوم ـ مأمورین موبوطه سرحدى در حدود نظامنامه هیئت دولت مجاز هستند دعاوى و اختلافات بین اتباع ایران و اتباع مملکت مجاور را که هر دو در قراء سرحدى سکونت داشته باشند رسیدگى نموده قطع و فصل نمایند اصول رسیدگى مطابق نظامنامه خواهد بود که به تصویب هیئت دولت برسد.

ماده سوم ـ حدود منطقه سرحدى را دولت معین خواهد کرد ولى در هیچ مورد نباید عرضاً از هفتاد و پنج کیلومتر تجاوز نماید.

این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه هفدهم مرداد یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه استخدام دو نفر معلم از فرانسه یا آلمان‏

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است دو نفر معلم براى ریاست لابراتور و تعلیم طبیعیات و گیاه‌شناسى و حیوان‌شناسى از مملکت فرانسه یا آلمان براى مدت سه سال استخدام نماید.

ماده دوم ـ حقوق رئیس لابراتوار و معلم طبیعیات سالیانه تا بیست و یکهزار ریال و سیصد و پنجاه پهلوى خواهد بود و حقوق معلم بوتانیک و زئولژى سالیانه تا پنجاه و چهار هزار ریال و پانصد و چهل پهلوى خواهد بود.

ماده سوم ـ براى خرج آمدن هر یک از این دو نفر شصت پهلوى و براى مخارج مراجعت هر یک از آنها شصت پهلوى پرداخته می‌شود.

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هر یک از معلمین مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام معلمین مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیمها را امضا نماید.

ماده ششم ـ وزارت معارف می‌تواند در صورت لزوم از محل اعتبار حقوق معلمین اروپایى معلم ایرانى استخدام نماید.

این قانون که مشتمل بر شش ماه است در جلسه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجل شوراى ملى ـ دادگر

قانون اجازه تمدید کنترات سه نفر معلمین فرانسوى دانش‌سراى عالى‏.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات سه نفر آقایان آزماوریویزر و هى تیه معلمین فرانسوى دانش‌سراى عالى را براى مدت سه سال از تاریخ اول شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق هر یک از استادان مزبور به قرار ماهى دو هزار و هفنصد و پنجاه ریال به علاوه چهل و پنج پهلوى خواهد بود.

ماده سوم ـ در انقضای مدت قرارداد چنانچه کنترات استادان مذکور تجدید نگردد به هر یک مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هر یک از استادان مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام استادان مذکور را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیهم را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++‏

قانون

اجازه استخدام انطن گریش مهندس چک اسلواکى براى تدریس علوم جنگلبانى.‏

ماده واحده ـ اداره کل صناعت و فلاحت مجاز است آقاى آنطن گریش مهندس تبعه چک اسلواک را به عنوان استاد براى تعلیم و تدریس علوم مربوط به جنگلبانى و فلاحت براى مدت سه سال از اول مرداد ماه 1313 استخدام و معادل شانزده پهلوى حقوق ماهیانه او را از محل اعتباراتى که در بودجه اداره کل فلاحت و صناعت براى پرداخت حقوق متخصصین خارجى منظور شده بپردازد.

تبصره ـ سایر شرایط استخدام متخصص مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 راجع‌ به اتباع خارجه تنظیم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم مرداد ماه یک‌هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون اجازه استخدام یک نفر متخصص بیطار از اتباع فرانسه.‏

ماده واحده ـ اداره کل فلاحت و صناعت مجاز است یک نفر متخصص بیطار از اتباع فرانسه براى مدت سه سال از تاریخ ورود به طهران استخدام نماید. میزان حقوق سالیانه متخصص مزبور از هشتصد و پنجاه پهلوى و خرج ایاب و ذهاب او از یکصد و شصت پهلوى نباید تجاوز کند.

سایر شرایط استخدام متخصص مزبور بر طبق قانون 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه هفدهم مرداد یک‌هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293462!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)