کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 96 صورت مشروح مجلس شنبه 14 فروردین 1316  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- انتخاب هیئت‌رئیسه

3- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 96

صورت مشروح مجلس شنبه 14 فروردین 1316

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- انتخاب هیئت‌رئیسه

3- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 27 اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: علوی‌سبزواری- قزل‌ایاغ- صفوی- نمازی- ملک- مؤیدقوامی- شیرازی- کازرونیان- سلطانی- مسعودی- فزونی- جلائی- خواجه‌نوری- آزادی- معدل- دبیرسهرابی- شجاع- گودرزی - مهدوی- نقابت- ارکانی- ناصری- دکتر نیرومند- هدایت- نوبخت.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: توانا - دکتر ادهم - بهبهانی - همراز - لیقوانی - بیات - عراقی - دکتر ضیاء - معتصم‌سنک - ابراهیمی‌ریگی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: وکیلی - دکتر جوان.

1- تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب هیئت‌رئیسه‏

رئیس- به طوری که خاطر آقایان مسبوق است امروز بایستى هیئت‌رئیسه انتخاب بشود قبلاً سه نفر براى استخراج آرا به طور قرعه انتخاب می‌شود.

(اقتراع به عمل آمده آقایان دکتر سمیعى و ملایرى و دادور معین شدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس. آقاى دکتر سمیعى. آقاى ملایرى. آقاى دادور تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمد و 88 ورقه رأى و مهره تفتیشیه تعداد شد)

آقاى اسفندیارى 86 رأى آقاى اسکندرى 1 رأى ورقه سفید 1

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 88. حسن اسفندیارى 86. آقاى اسکندرى یک رأى یک ورقه هم سفید. حسن اسفندیارى با اکثریت 86 رأى به ریاست مجلس انتخاب شد. (نمایندگان- مبارک است) البته بنده با این که از احساسات و توجهات آقایان همکاران محترم خودم همیشه متشکرم و امتنان دارم بیانم از تشکر عاجز است اجازه بدهند تشکر آقایان را در قلب خودم پرورش بدهم و به زبان نیاورم

+++

شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس آقایان دکتر سمیعى ملایرى دادور تشریف بیاورند.

(پس از اخذ و شماره آرا 83 ورقه رأى و مهره تفتیشیه تعداد و نتیجه ذیل حاصل شد)

آقاى بیات 67 رأى آقاى دادور 7 رأى آقاى دکتر طاهرى 4 رأى آقاى اقبال 1 رأى ورقه سفید 4

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 83 آقاى بیات با 67 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند آقاى داور هم 7 رأى آقاى دکتر طاهرى 4 رأى آقاى اقبال یک رأى داشته و چهار ورقه هم سفید. شروع می‌شود به انتخاب یک نفر نایب‌رئیس دیگر آقایان دکتر سمیعى ملایرى دادور تشریف بیاورند.

(پس از اخذ و تعداد آرا 81 ورقه رأى و مهره تفتیشیه شماره و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى دکتر طاهرى 64 آقاى دادور 8 آقاى اسکندرى یک رأى آقاى دکتر ملک‌زاده یک رأى ورقه سفید 7

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 81 آقاى دکتر طاهرى با 64 رأى به نیابت ریاست انتخاب شدند. آقاى دادور 8 رأى و آقاى ملک‌زاده یک رأى و آقاى اسکندرى هم یک رأى داشتند سفید هم هفت ورقه. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى. آقایان دکتر سمیعى و ملایرى و دادور تشریف بیاورند.

(پس از اخذ و شماره آرا 85 ورقه رأى و مهره تفتیشیه تعداد و نتیجه پس از خواندن آرا به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى مؤیداحمدى 71 رأى آقاى پالیزى 70 رأى آقاى سمیعى 69 رأى آقاى آزادى 64 رأى - آقاى اعتصام‌زاده 23 رأى آقایان مشار و مؤیدثابتى هر یک سه رأى آقایان: اسکندرى - مولوى - صفارى - اقبال - لیقوانى - زوّار - کاشف - هر یک، یک رأى. ورقه سفید 5

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 85 آقاى مؤیداحمدى 71 رأى - آقاى پالیزى 70 - آقاى سمیعى 69 - آقاى آزادى 64 - با اکثریت انتخاب شدند. آقاى اعتصام‌زاده 23 رأى - آقاى مشار 3 - آقاى مؤیدثابتى 3 - ورقه سفید 5 - آقایان اسکندرى - مولوى - صفارى - اقبال - لیقوانى - زوّار - کاشف - هر یک، یک رأى. شروع می‌شود به انتخاب آقایان مباشرین به انتخاب جمعى‏

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به این قرار بود)

مهره تفتیشیه 81 اوراق رأى 81

آقاى ارباب کیخسرو 74 رأى آقاى مرآت 67 رأى آقاى مخبرفرهمند 65 رأى آقاى حیدرى 2 رأى. آقایان کاشف - شباهنگ - نیک‌پور - پناهى - صفارى - مژدهى - ناصرى هر یک، یک رأى ورقه سفید 3

رئیس- عده حضار در موقع اخذ رأى 81 آقاى ارباب کیخسرو 74 آقاى مرآت اسفندیارى 67 آقاى مخبرفرهمند 65 با اکثریت براى مباشرت انتخاب شدند. آقاى حیدرى 2 رأى آقایان کاشف - شباهنگ - نیک‌پور - پناهى - صفارى - مژدهى - ناصرى هر یک، یک رأى ورقه سفید 3.

براى انتخاب کمیسیون‌ها اگر تصویب می‌فرمایید روز سه‌شنبه را جلسه قرار می‌دهیم (صحیح است)

3 - قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

رئیس- چون در موقع اول فروردین بایستى عرایض تبریکه و تبریکات آقایان نمایندگان به پیشگاه همایون ولایت‌عهد تقدیم شود تلگرافى عرض شد و بلافاصله هم جواب مرحمت‌آمیزى صادر شده است که به اطلاع آقایان می‌رسد.

(به مضمون ذیل قرائت شد)

جناب اسفندیارى- رئیس مجلس شوراى ملى‏

تلگراف تبریک شما در موقع تجدید سال واصل و ملاحظه شد مسرت و خوش‌وقتى ما را به عموم نمایندگان مجلس ابلاغ نمایید. 2 فروردین 1316 شاه.

+++

جناب حسن اسفندیارى - رئیس مجلس شوراى ملى‏

تبریکات شما و نمایندگان مجلس شوراى ملى به مناسبت نوروز باستانى موجب کمال مسرت گردید. ولیعهد

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه آتیه روز سه‌شنبه هفدهم فروردین سه ساعت قبل از ظهر دستور تعیین کمیسیون‌ها.

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293600!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)