کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 96 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سوم تیرماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام وصول لایحه تجدید استخدام اتوموزر

3. شور و تصویب لایحه استخدام دوازده نفر هنرآموز

4. اعلام وصول قرارداد واگذارى ماشین‌آلات چاپخانه روشنایى به چاپخانه مجلس

5. بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى و تصوب مواد 74 تا 99

6. تصویب مرخصى آقاى مژده‌ای

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 96

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه سوم تیرماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اعلام وصول لایحه تجدید استخدام اتوموزر

3. شور و تصویب لایحه استخدام دوازده نفر هنرآموز

4. اعلام وصول قرارداد واگذارى ماشین‌آلات چاپخانه روشنایى به چاپخانه مجلس

5. بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى و تصوب مواد 74 تا 99

6. تصویب مرخصى آقاى مژده‌ای

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس 27 خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: ‌ثقة‌الاسلامی - تولیت - مجد ضیایی - حاج ملک - دبیر سهرابی - میرزایی - افخمی - بیات ماکو - روحی - هدایت‌الله پالیزی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: اعظم زنگنه - نواب یزدی.

دیر آمده بااجازه - آقای سمیعی.

دیر آمدگان بی‌اجازه - آقایان: وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. اعلام وصول لایحه تجدید استخدام اتوموزر

رئیس - لایحه تجدید استخدام اتوموزر متخصص چاپخانه مجلس از طرف کارپردازى مجلس به مجلس شوراى ملى تقدیم شده و به کمیسیون‌هاى مربوطه ارجاع می‌شود.

3. شور و تصویب لایحه استخدام دوازده نفر هنرآموز

رئیس - لایحه وزارت پیشه و هنر راجع به استخدام دوازده نفر هنرآموز مطرح است در کمیسیون‌های بودجه و خارجه شور شده و گزارش آن به عرض می‌رسد لایحه هم طبع و توزیع شده است.

گزارش کمیسیون بودجه:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى وزیر پیشه و هنر لایحه شماره 12383 دولت راجع به استخدام دوازده نفر هنرآموز اتباع آلمان را مطرح شور قرار داده در نتیجه با مواد پیشنهادى موافقت و اینک گزارش آن به عرض مجلس شوراى ملى می‌رسد.

گزارش کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه لایحه شماره 12383 دولت

+++

راجع به استخدام 12 نفر هنرآموز براى آموزشگاه‌های وزارت پیشه و هنر از اتباع آلمان را با حضور آقاى وزیر پیشه و هنر مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف استخدام آنان داده‌اند از نقطه‌نظر ملیّت با استخدام آنان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - ماده اول قرائت می‌شود:

ماده 1. وزارت پیشه و هنر مجاز است 12 نفر هنرآموز براى آموزشگاه‌های خود از بین هنرآموزان فعلى که مدت پیمان استخدامى آنها منقضى می‌شود یا اشخاصی که جدیداً انتخاب خواهند شد براى مدت سه سال به حقوق و شرایط زیرین از تبعه آلمان استخدام نماید.

1. هنرآموز ماشین‌سازى و مدیر فنى دانشکده صنعتى با حقوق ماهیانه 5600 ریال‏

2. هنرآموز فلزکارى با حقوق 3160 ریال‏

3. هنرآموز درودگرى و متصدى کارخانه درود گرى با حقوق 3680 ریال‏

4. هنرآموز آهنگرى با حقوق ماهیانه 3680 ریال‏

5. هنرآموز آهنگرى و مدیر فنى کارخانه آهنگرى با حقوق ماهیانه 4250 ریال‏

6. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان تبریز با حقوق ماهیانه 4480 ریال‏

7. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان اصفهان با حقوق ماهیانه 4600 ریال‏

8. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه 4250 ریال‏

9. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان مشهد با حقوق ماهیانه 3500 ریال‏

10. استادکار بخش آهنگرى و چلنگرى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

11. استادکار بخش آهنگرى و چلنگرى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

12. استادکاربخش آهنگرى و چلنگرى و ابزارسازى و قطعه‌سازى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

رئیس - موافقین با ماده اول برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم.

ماده 2. هنرآموزان نامبرده می‌توانند تا حدود نصف حقوق خود را به مارک دریافت نمایند.

رئیس - موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3. به هر یک از هنرآموزان ماهیانه معادل مبلغى که از پانصد ریال تجاوز نکند کرایه منزل پرداخته خواهد شد و در صورتی که در دانشکده یا در هنرستان‌ها محل سکونت به آنها داده شود دیگر حقى به کرایه منزل نخواهند داشت.

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام نمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4. هزینه آمدن هر یک از هنرآموزان از آلمان به ایران پنجاه پهلوى و هزینه بازگشت آنها نیز پنجاه پهلوى پرداخت می‌گردد و چنانچه عیال خود را به همراه بیاورند هزینه سفر عیال هر یک نیز معادل مبلغى که به خود آنها داده می‌شود پرداخته خواهد شد لیکن پرداخت هزینه بازگشت در صورتى است که استخدام هنرآموزان تجدید نگردد.

تبصره - آقاى هلموت روش هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى نیز از لحاظ دریافت هزینه سفر بازگشت مشمول این ماده خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5. به هر یک از هنرآموزان سالى یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق داده خواهد شد و در صورت بیمارى تا سه ماه حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده ششم قرائت می‌شود.

ماده 6. سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 استخدام خارجی‌ها خواهد بود.

رئیس - موافقین با ماده ششم برخیزند (اکثر برخاستند)

+++

تصویب شد. در کلیات آخر هم نظرى نرسیده و مخالفى نیست رأى می‌گیریم به مجموع مواد این لایحه که مشتمل بر شش ماده است آقایانی که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا شده یکصد و سه ورقه شمرده شد)

رئیس - عده حضار موقع اعلام رأى صد و هفت به اکثریت یکصد و سه رأى تصویب شد.

(اسامی موافقین - آقایان: تربیت - شجاع - دکتر قزل ایاغ - مؤید احمدی - ایزدی - ارکانی - تهرانچی - مرآت - آزادی - شباهنگ - مجد ضیایی - ملایری - اعظم زنگنه - قراگزلو - ناینی - پارسا - فتوحی - رفیعی - پالیزی - حسن علوی - کاشف - مؤید ثابتی - معتصم سنگ - صفاری - معینی - مؤید قوامی - ملک مدنی - موقر - نوبخت - دکتر ادهم - بوداغیان - معدل - نراقی - دبستانی - آصف - شهدوست - صفوی - مشار - حریری طلوع - دکتر طاهری - منصف - دکتر غنی - مشیر دوانی - کازرونیان - اوحدی - حریری - مسعودی خراسانی - دکتر اهری - جهانشاهی - افخمی - طباطبایی - امیر ابراهیمی - دهستانی - روحی - مولوی - مهدوی - ملک‌زاده آملی - هدایت‌الله پالیزی - عزیزی - دولتشاهی - حبیبی - دکتر جوان - میرزایی - رضوی - دادور - خواجه نوری - دکتر سنگ - علی‌قلی هدایت - شاهرخ - فرشی - ساکینیان - وکیلی - معتضدی - مقدم - نیک‌پور - حیدری - جرجانی - مرآت اسفندیاری - پناهی - ابراهیمی ریگی - ذوالقدر - ناهید - مخبر فرهمند - محیط - دکتر ملک‌زاده - نواب یزدی - دکتر نیرومند - جلایی - خواجوی - فاطمی - اصفهانی - همراز - لیقوانی - لاریجانی - بیات - گودرزی - حمزه تاش - جلیلی - دکتر لقمان - اقبال - مسعودی - دکتر آصف تاج‌بخش)

4. اعلام وصول قرارداد واگذارى ماشین‌آلات چاپخانه روشنایى به چاپخانه مجلس

رئیس - قراردادى بین وزارت دارایى و کارپردازى مجلس داده شده است براى ماشین‌آلات و لوازم موجوده چاپخانه روشنایى که از وزارت دارایى به چاپخانه مجلس واگذار شود و پانرده هزار ریال براى مصارف بنایى با اطلاع و تصویب وزارت دارایى مقرر شده است که از مجلس باید تصویب شود و لایحه آن تقدیم شده است به کمیسیون محاسبات مجلس ارجاع خواهد شد و نتیجه بعداً به عرض مجلس می‌رسد.

5. بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى و تصوب مواد 74 تا 99

رئیس - بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 74 مطرح است. ماده 74 قرائت می‌شود

مبحث دوم - پیوست‌های دادخواست‏

ماده 74. مدعى باید رونوشت اسنادى را که به آنها استناد کرده گواهى نموده پیوست دادخواست کند مقصود از رونوشت گواهى شده رونوشتى است که دفتر دادگاهى که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکى از دادگاه‌های دیگر یا یکى از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمى و در جایی که هیچ یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکى از ادارات دولتى مطابقت آن را با اصل گواهى کرده باشد.

در صورتی که رونوشت سند در خارجه تهیه شده باشد باید در دفتر یکى از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌های ایران گواهى شود.

هر گاه اسناد مفصل باشد مثل دفتر بازرگانى یا اساسنامه شرکت و امثال آن قسمت‌هایی که مدرک ادعا است خارج‌نویس شده پیوست دادخواست می‌گردد.

رئیس - موافقین با ماده 74 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 75:

ماده 75. در صورتی که اسناد به زبان فارسى نباشد باید علاوه بر رونوشت گواهى شده سند ترجمه گواهى شده آن نیز پیوست دادخواست شود.

گواهى صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمى یا مأمورین کنسولى خواهند نمود.

رئیس - موافقین با ماده 75 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 76 قرائت می‌شود:

ماده 76. اگر دادخواست توسط وکیل داده شده باید وکالت‌نامه وکیل و در صورتی که دادخواست را قیم داده باشد رونوشت گواهى شده قیم‌نامه و به طور کلى رونوشت سندى که مثبت سمت دادخواست دهنده است نیز باید پیوست دادخواست شود.

رئیس - موافقین با این ماده برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 77 قرائت می‌شود:

ماده 77. دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعى علیه به عده آنها به علاوه یک نسخه باشد.

+++

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 78:

ماده 78. تاریخ تقدیم دادخواست باید شمسى و با تمام حروف نوشته شود. دادخواست دهنده باید زیر دادخواست را امضا کند و در صورت عجز از امضای مهر یا اثر انگشت خود را بگذارد و شخص معتمدى مهر یا اثر انگشت او را گواهى کند.

رئیس - موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 79 قرائت می‌شود:

ماده 79. دعاوى متعدده را که منشاء و مبناى آن مختلف است نمی‌توان به موجب یک دادخواست اقامه نمود مگر آن که دعاوى نامبرده طورى مربوط باشد که دادگاه بتواند به تمام آنها در ضمن یک دادرسى رسیدگى کند.

اشخاصى که می‌خواهند در دادگاه بخش تا میزان پانصد ریال اقامه دعوى نموده و از مقررات مربوط به دعاوی که خواسته آن پانصد ریال یا کمتر است استفاده نمایند نمی‌توانند ادعاى خود را که ناشى از یک مدرک است تجزیه کرده و براى هر قسمت دادخواست جداگانه بدهند مگر این که در دادگاه نامبرده از بقیه دعاوى خود صرف‌نظر نمایند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 80:

ماده 80 - دادخواست به دفتر دادگاه صلاحیتدار داده می‌شود و در نقاطى که دادگاه داراى شعب متعدد است به دفتر شعبه یک‏

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 81.

ماده 81. مدیر دفتر دادگاه بلافاصله پس از رسید دادخواست باید آن را ثبت کرده رسیدى مشتمل بر نام مدعى و مدعى علیه و تاریخ تسلیم روز و ماه و سال با ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده دادخواست بدهد و در روز کلیه برگ‌های دادخواست تاریخ تسلیم را قید کند.

تاریخ رسید دادخواست به دفتر تاریخ اقامه دعوى محسوب می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 82:

ماده 82. هر گاه دادگاه داراى یک یا چند شعبه باشد مدیر دفتر باید فوراً دادخواست را به نظر رئیس اول برساند تا رئیس نامبرده آن را به یکى از شعب ارجاع نماید.

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 83.

مبحث سوم - موارد رد دادخواست‏

ماده 83. هر گاه در دادخواست مدعى یا محل اقامت او معلوم نباشد در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست مدیر دفتر آن را به نظر دادرس دادگاه رسانده و به موجب قرار دادگاه که منتهى در ظرف دو روز باید صادر شود دادخواست رد خواهد شد رونوشت این قرار را که باید حاوى علت رد باشد مدیر دفتر در دفتر دادگاه به دیوار الصاق می‌کند و درمدت ده روز رونوشت نامبرده باید به دیوار دادگاه باقى باشد

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده 84:

مبحث چهارم - موارد توقیف دادخواست‏

ماده 84. در مواری که زیر دادخواست قبول ولى براى این که جریان افتد باید تکمیل شود:

1. در صورتی که دادخواست و پیوست‌های آن مطابق قانون تمبر الصاق نشده و یا در نقاطى که تمبر موجود نیست هزینه نامبرده تأدیه نشده باشد

2. وقتى که فقرات 2/ 3/ 4/ 5/ و 6 ماده 72 و مقررات مواد 74. 75. 76. 77 رعایت نشده باشد

رئیس - موافقین با ماده هشتاد و چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 85:

ماده 85. در موارد بالا مدیر دفتر دادگاه در ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور تفصیل به مدعی کتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعایت مدت مسافت به او مهلت می‌دهد که نقائص را رفع کندو در صورتی که در سر موعد

+++

رفع ننمود دادگاه قرار ردّ دادخواست را می‌دهد این قرار به مدعی ابلاغ شده و مشارالیه می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ از آن پژوهش بخواهد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - تجربه بنده را وادار کرد که در اطراف این ماده دو کلمه عرض کرده باشم و از آقاى وزیر دادگسترى تقاضا کنم که یا توضیحاً بفرمایند مقصود از این ابلاغ ابلاغ به شخص مدعى است یا مطابق مقررات ابلاغ به محل اقامت هم شامل این قسمت خواهد بود اگر ابلاغ به محل اقامت شامل این قسمت بشود خیلى از موارد حق مدعى از بین می‌رود به این بیان که مدعى عرضحال را می‌دهد و ملتفت نواقصش نیست مسافرت می‌کند از طرف دفتر ابلاغ می‌شود که نواقصش را رفع کند مأمور آن ورقه اخطار را در خانه مدعى می‌آورد البته کسان مدعى هم رؤیت می‌نویسند و زیرش هم می‌نویسند مدعى مسافرت کرده است و این اشخاص هم نمی‌توانند رفع نواقص کنند و این هم که زیرش نوشته شده مدعى مسافرت کرده این مؤثر نیست در مقابل رئیس دفتر رئیس دفتر این را ابلاغ شده محسوب می‌کند و می‌آورد پیش رئیس دادگاه و رئیس دادگاه هم قرار رد صادر می‌کند. این است که این جا به عقیده بنده یا آقاى وزیر با این پیشنهاد مختصر بنده موافقت بفرمایند که کلمه (شخص مدعى) به این جمله اضافه شود که از روز ابلاغ به شخص مدعى تا پنج روز که مدعى خودش ملتفت شده باشد که نقص آن را رفع کند و اگر مانع داشته باشد آن مانع موجب تفویت حقى از آن نشود و اگر این قسمت را موافقت نمی‌فرمایید توضیح بفرمایید که مقصود از این ابلاغ ابلاغ به شخص مدعى نیست که تکلیف دادرس‌ها معلوم شود

مخبر - پیشنهاد آقاى اوحدى تولید یک مشکل عظیمى خواهد کرد که در هر قضیه اگر قید کنیم که به شخص متداعیین ابلاغ یا اخطار خواهد شد همیشه متداعیین به وسیله مسافرت یا وسایل دیگر موجبات تعویق و تعطیل کار را فراهم می‌کنند البته ابلاغ ابلاغ است و کیفیت ابلاغ هم در یک فصل از قانون بیان شده است فرقى هم نمی‌کند چه به محل اقامت ابلاغ شود چه به شخص و خیال می‌کنم ابلاغ حکم به مدعى یا مدعى علیه مهم‌تر از ابلاغ نقص عرضحال است زیرا این جا اگر ابلاغ شد نقیصه را رفع می‌کند ولى اگر آنجا ابلاغ شد و غفلت کرد حقش تفویت می‌شود بنا بر این در آنجا که اشکالى ندارند به قاعده قیاس البته در این جا هم اشکالى نخواهند داشت‏.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده هم می‌خواهم عرض کنم که تفویت حقى نمی‌شود زیرا که مدعى آمده است یک عرضحالى داده است نواقصى در عرضحالش هست از دفتر به آن می‌نویسند که نواقصش را رفع کند فرضاً خودش هم نبود هر وقت که آمد نقایصش را رفع می‌کند از این جهت تفویت حقى از کسى نمی‌شود و اگر وقت هم گذشته باشد تجدید عرضحال می‌کند و نمی‌شود کیفیت ابلاغ را همه جا به طور عموم به هم زد از براى ابلاغى که به مدعی می‌خواهند بکنند این است که خیال می‌کنم همین طور که هست بهتر است.

رئیس - موافقین با ماده 85 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 86:

فصل دوم - در ارزیابى خواسته‏

ماده 86. بهاى خواسته از نقطه‌نظر صلاحیت و هزینه دادرسى مبلغى است که در دادخواست قید شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد

ماده 87. ارزیابى خواسته از راه زیر به عمل می‌آید:

1. اگر خواسته پول باشد بهاى آن عبارت است از مبلغ معین در دادخواست‏

2. در دعاوى که چند نفر مدعى که هر یک یک قسمت از کل را مطالبه می‌نمایند بهاى خواسته مساوى است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود

3. در دعاوى راجع به منافع و حقوقى که باید به مواعد معینه استیفا و یا پرداخته شود بهاى خواسته حاصل جمع تمام اقساط و منافعى است که مدعى خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند:

در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده یا

+++

مادام‌العمر باشد بهاى خواسته مساوى است با حاصل جمع منافع ده ساله یا آنچه را که در ظرف ده سال باید استیفا کند

4. در دعاوى راجع به اموالی غیرپول و دعاوى راجع به حقوق مالى بهاى خواسته مبلغى است که مدعى در دادخواست معین کرده و مدعى علیه در اولین لایحه خود در دادرسى عادى و یا اولین نشست در دادرسى اختصارى آن را تکذیت نکرده است در مواردى که تعیین بهاى خواسته در ابتداى دعوى ممکن نیست بهاى خواسته بیش از ده هزار ریال محسوب است مگر این که اجمالاً کمتر بودن بها معلوم باشد.

رئیس - موافقین با ماده 87 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 88:

ماده 88. در مواردی که ما بین اصحاب دعوى در تعیین بهاى اموال یا حقوق مالى که موضوع ادعا است اختلاف شود حد وسط بهایی که اصحاب دعوى معین کرده‌اند خواسته محسوب می‌شود.

هر گاه مورد اختلاف بین اصحاب دعوى فاحش باشد دادگاه به وسیله کارشناس بهاى واقعى را تشخیص می‌دهد. تفاوت وقتى فاحش است که از یک خمس کم‌ترین بهایی که طرفین معین کرده‌اند بیشتر باشد.

رئیس - موافقى با ماده 88 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 89:

فصل سوم - در جریان دادخواست تا جلسه دادرسى‏

مبحث اول - در ابلاغ دادخواست‏

ماده 89. مدیر دفتر دادگاه باید در ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست و در صورتی که دادخواست ناقص باشد از تاریخ رفع نواقص یک نسخه از آن را با پیوست‌ها در پرونده مخصوصى که براى دعوى تربیت می‌دهد بایگانى و نسخه دیگر را با پیوست‌ها براى ابلاغ به مدعی علیه به مأمور ابلاغ تسلیم کند و در کلیه نسخ دادخواست شعبه‌ای که به دعوی رسیدگى خواهد کرد و نام مأمور ابلاغ و تاریخ تسلیم دادخواست به مأمور را قید نماید

رئیس - موافقین با ماده 89 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 90:

ماده 90 - ابلاغ دادخواست و پیوست‌ها باید به توسط مأمور ابلاغ به عمل آید و مأمور نامبرده مکلف است آن را در ظرف دو روز به شخص مدعى علیه ابلاغ کند و در صورت امتناع مدعى علیه از گرفتن برگ‌ها امتناع او را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل در برگ ابلاغ‌نامه قید و به دفتر دادگاه دعوت دهد.

رئیس - موافقین با ماده 90 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 91:

ماده 91. هر گاه مأمور نتواند دادخواست را به شخص مدعى علیه برساند باید در محل اقامت او به یکى از بستگان یا خادمین او ابلاغ کند مشروط بر این که به نظر مأمور سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت برگ دادخواست کافى باشد و مشروط بر این که بین مدعى علیه و شخصى که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد.

رئیس - آقاى طباطبایی.

آقاى طباطبایی - بنده خواستم عرض کنم که این که نوشته است سن ظاهرى این اشخاص براى تمیز اهمیت برگ دادخواست کافى باشد و بین دریافت کننده و مدعى علیه تعارض منفعت نباشد این تشخیص با کى است آیا با نظر مأمور است یا محکمه اگر تشخیص این امر به نظر مأمور باشد خالى از اشکال نخواهد بود تمنا می‌کنم در این قسمت یک توضیحى بفرمایند.

مخبر - در قسمت اول که نوشته است که سن ظاهرى او کافى باشد همان طور که در ماده نوشته است به نظر مأمور است و او باید تشخیص بدهد که آن کسى که ورقه را دریافت می‌کند سن ظاهرى او کافى باشد و قسمت دیگرى که اشکال کردند که شاید ابهام هم داشته باشد این است که بین مدعى علیه و شخصى که برگ را دریافت می‌دارد تعارض منفعت نباشد البته مأمور تشخیص این معنى را در حین ابلاغ نمی‌کند ولى پس از ابلاغ ممکن است ذى‌نفع به دادگاه بنویسد که این ورقه را به طفل صغیرى ابلاغ کرده‌اند یا به کسى داده‌اند که تعارض منفعت با من دارد و جهاتش را هم بگوید و تقاضاى

+++

رد و ابطال ابلاغ را بکند و چنانچه در مواد بعد دارد رسیدگى شده و ابطال خواهد شد

رئیس - موافقین با ماده 91 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 92:

ماده 92. اگر اشخاص مذکور در ماده قبل نتوانند به واسطه بى‌سوادى یا به جهت دیگرى رسید بدهند مأمور ابلاغ دادخواست و پیوست‌های آن را با حضور یک نفر پاسبان یا امنیه و یا دو نفر گواه از اهل محل به آنها تسلیم کرده مراتب رادر برگ ابلاغ‌نامه قید و به امضای گواه می‌رساند.

رئیس - موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 93:

ماده 93. هر گاه اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگ‌های دعوى استنکاف کنند مأمور امتناع آنها را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و در همان وقت اعلامیه خطاب به مدعی علیه مشتمل بر امور زیر:

1. نام و مشخصات مدعى و مدعى علیه‏

2. تاریخ روزی که مأمور براى ابلاغ به محل آمده‏

3. استنکاف اشخاص ساکن در محل از گرفتن برگ‌ها

4. دعوت مدعى علیه در مراجعه به دفتر دادگاهى که رسیدگى دعوى خواهد نمود براى دریافت دادخواست و پیوست‌های آن تنظیم نموده به درب اقامتگاه مدعى علیه می‌چسباند و برگ‌های دعوى را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد

رئیس - موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده نود و چهار

ماده 94. در صورتی که هیچ یک از اشخاص مذکور در ماده 91 در محل نباشد مأمور ابلاغ این امر را به گواهی یک نفر پاسبان یا امنیه یا دو نفر گواه از اهل محل رسانیده و برگ‌ها را به دفتر دادگاه عودت می‌دهد و نیز اعلامیه‌ای مشتمل بر قیود 1- 2- 4 مذکور در ماده فوق و این که در وقت حضور مأمور کسى در محل نبوده است تنظیم نموده و به درب اقامتگاه‏ مدعى علیه می‌چسباند و به علاوه آگهى در روزنامه رسمى یا یکى از روزنامه‌های کثیرالانتشار که وزارت دادگسترى براى آگهی‌های رسمى در مرکز و شهرستان‌ها معین می‌کند یک نوبت منتشر می‌شود و در آگهى مفاد دادخواست و این که اعلامیه‌ای به درب اقامتگاه مدعى علیه چسبانیده شده درج می‌گردد و اگر از تاریخ نشر آگهى تا یک ماه مدعى علیه براى روئیت دادخواست به دفتر دادگاه مراجعه نکند دادخواست ابلاغ شده محسوب است - عدم مراجعه مدعى علیه به دفتر باید به گواهی مدیر دفتر برسد مدعى می‌تواند درخواست نماید که قبل از آگهى دادخواست و پیوست‌های آن مجدداً به محل مدعى علیه فرستاده شود

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - بنده لازم دانستم در این موقع یک موضوعى را به عرض آقایان و آقاى وزیر دادگسترى برسانم اگر آقایان دقت و ملاحظه بفرمایند که در اطراف این مواد و این قانون گفتگویى نمی‌شود علتش این است که این قانون به قدری از روى علم و از روى تجربه نوشته شده است که مافوقى بر آن متصور نیست حقیقتاً آقاى وزیر دادگسترى خیلى اوقات صرف این قانون کرده‌اند حالا می‌رسیم در قسمت دلایل و غیره یک اصول بزرگى را در این قانون وارد کرده‌اند که تا به حال در هیچ یک از قوانین ما نبود و خیلى تازگى دارد و از همه مهم‌تر است این که می‌بینیم مواد می‌گذرد و صحبت در آن نمی‌شود براى این است و همه متّفقند که این مواد خیلى خیلى از روى دقت نوشته شده است ملاحظه می‌فرمایید که همین کیفیت ابلاغ دیگر همه جهت و اطراف رعایت شده لیکن بنده به خیالم رسید که در این موقع یک تذکرى بدهم و البته همه آقایان اطلاع دارند و اگر کسى خودش محاکمه داشته باشد یا این که اطلاع از جریان محاکمه داشته باشد می‌داند که معطلی‌ها از همین قضیه ابلاغ است محکمه یک وظیفه دارد وقتى که طرفین اوراق ودلایل خودشان را آوردند محکمه رسیدگى می‌کند و رأى می‌دهد البته محکمه قطع دعوى می‌کند نه احقاق حق و مطابق پرونده و اسناد رأى می‌دهد و کار را رد می‌کند ولى فقط مقدمات است که طول می‌کشد موضوع احضار و ابلاغ و اجراى احکام

+++

و پیدا کردن مدعى یا مدعى علیه و اینها است که کار خیلى مشکلى است و باعث تطویل می‌شود ولى اینها همه را هم تقصیر مأمورین اجرا نباید گذاشت گاهى هم مدعى علیه‌ها تقصیر دارند بنده یادم می‌آید در موقع تشریف‌فرمایى والاحضرت همایونى در قزوین بنده یک نفر زردشتى کرمانى را دیدم به او گفتم اینجا چکار می‌کنی گفت حکمى در کرمان بر علیه من داده‌اند من فرار کرده آمده‌ام اینجا که حکم را به من ابلاغ نکنند دیگر چیزى در این خصوص بیشتر عرض نمی‌کنم نسبت به مأمورین - لیکن مشکل است ابلاغ کردن احکام یک چیزى الان بنده یادم آمد وقتى مرحوم داور قانون ثبت اسناد را می‌گذراندند در موضوع ابلاغ و اجراى احکام یک بحث مفصلى شد آقاى وزیر دادگسترى فعلى در آن موقع از اروپا تشریف آورده بودند و مطالعاتى کرده بودند ایشان فرمودند به آقاى دکتر متین دفترى مراجعه می‌کنم که ببینم در آنجاها چه می‌کنند و از طرف آقاى وزیر دادگسترى فعلى در کمیسیون این طور بیان کردند که آنجا یک اشخاصى هستند مثل آوکا مثل وکیل که شغل‌شان ابلاغ احکام است و اینها البته از طرف دولت یک نشانى دارند که همین قدر معلوم می‌شود که دولتى هستند که آژان حرف‌شان را بپذیرد و اینها یک پولى می‌گیرند از مدعى و کسی که حکم بر له او صادر شده یک حق‌الجعاله معینى می‌گیرند و خودشان می‌روند حکم را ابلاغ و اجرا می‌کنند و البته نهایت جدیت را دارند که زودتر احکام اجرا شود براى این که شهرت پیدا کنند و هر کس کارى دارد به آنها رجوع کند احکام را اجرا می‌کنند و خوب بود همان طور که فرمودند چنین کارى هم در اینحا بکنند به هر حال این قانون از روى فکر و علم نوشته شده که محاکمات تسریع شود ولى هر چه به عقیده بنده قانون خوب نوشته شود هم از اخلاق عمومى متداعیین و هم اخلاق عمومى مأمورین کارگیر می‌کند - دادگاه هم تقصیرى ندارد تا حکم ابلاغ نشود تا جواب احکام و دادخواست‌ها نرسد نمی‌تواند کارى بکند و حالا که آقاى وزیر دادگسترى این همه زحمت کشیده‌اند در این قانون براى آتیه فکرى در قسمت ابلاغ و اجرا بفرمایند که دیگر در آتیه نقصى براى اجرا و ابلاغ پیدا نشود.

وزیر دادگسترى - از اظهار لطفى که آقاى مؤید احمدى نسبت به بنده فرمودند بى نهایت سپاسگزارم ولى در این افتخار تمام مجلس شوراى ملى و به خصوص اعضاى محترم کمیسیون دادگسترى شریک هستند همه با هم فکر کردیم مطالعه کردیم و البته بعد از چندین سال تجربه که راجع به قانون اصول محاکمات در این کشور بوده از روى تجربه از روى مطالعات علمى این قانون تهیه شده و امیدواریم که این قانون بعد از گذشتن نتایج خوبى داشته باشد و یکى از کارهاى برجسته این دوره قانونگذارى باشد و این نظرى که راجع به مأمورین اجرا فرمودند که مأمورین مخصوصى هستند مثل وکلا و سردفترها که در ردیف آنها هستند در اروپا اینها هوئیسیه Huissierهستند البته این قسمت مورد نظر دادگسترى هم هست و در قانون سازمان وزارت دادگسترى که در 1315 گذرانده‌ایم این را پیش‌بینى کرده‌ایم و داریم مطالعه هم می‌کنیم که یک همچون صنفى هم در این کشور برقرار شود و امیدواریم مقرراتش را در آینده بسیار نزدیکى به نظر مجلس شوراى ملى برسانیم ولى خودشان تصدیق می‌فرمایند که این موضوعاً از این قانون خارج است و مربوط است به سازمان وزارت دادگسترى که در قسمت تهیه مأمورین در جاى خودش پیش‌بینى شده است و مشغول مطالعه هستیم و در آنجا در قسمت مأمورین اجرا و ابلاغ پیش‌بینى شده است اینجا فقط نوشته شده است مأمور ابلاغ حالا این مأمور ابلاغ و اجرا کى است و اساسش به چه ترتیب خواهد بود این مربوط است به قانون سازمان وزارت دادگسترى در سال 1315 که در همان سال اصولًا پیش‌بینى کرده‌ایم و انشاء‌الله در آتیه نزدیکى امیدواریم که با مطالعات لازمه این کار عملى شود.

رئیس - موافقین با ماده 94 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 95 قرائت می‌شود

+++

ماده 95. اگر ابلاغ دادخواست در کشور بیگانه باید بشود و مدعى علیه یا اشخاص مذکور در ماده 91 از گرفتن برگ‌ها استنکاف کنند گواهى مأمور سیاسى یا کنسولى دائر به استنکاف مدعى علیه یا اشخاص مزبور از گرفتن برگ‌ها براى احراز ابلاغ کافى است و تاریخ استنکاف از قبول برگ‌ها تاریخ ابلاغ است.

رئیس - موافقین با ماده 95 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 96:

ماده 96. تاریخ امتناع مدعى علیه از گرفتن برگ‌ها در مورد ماده 90 و تاریخ ابلاغ برگ‌ها به اشخاص مذکور در ماده 91 و تاریخ چسباندن اعلان به درب اقامتگاه مدعى علیه در مورد ماده 93 و تاریخ انقضا و مدت یک ماه از نشر آگهى در مورد ماده 94 تاریخ ابلاغ به مدعی علیه محسوب است.

رئیس - موافقین با ماده 96 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 97:

ماده 97. مأمور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ‌نامه تصریح و امضا نماید.

1. محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز و ماه و سال به اتمام حروف.

2. نام کسى که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتى به مدعی علیه دارد.

3. نام و معرفى گواه‌ها در مورد مواد 90 - 92 - 93 - 94 - 108

رئیس - موافقین با ماده 97 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 98:

ماده 98. هر گاه معلوم شود محل اقامتى را که مدعى در داد خواست معین کرده است محل اقامت مدعى علیه نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده است و مأمور هم نتوانسته است محل اقامت او را پیدا کند باید این نکته را در زیر ابلاغ‌نامه قید و در ظرف دو روز برگ‌ها را به دفتر دادگاه دعوت دهد در این صورت مطابق ماده 85 رفتار خواهد شد مگر در مواردى که اقامتگاه مدعى علیه طبق ماده 1010 قانون مدنى تعیین شده باشد که در این صورت باید به ترتیب مذکور در مواد 91 تا 94 اقدام شود.

رئیس - موافقین با ماده 98 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 99:

ماده 99. در صورتی که مدعى محل اقامت مدعى علیه را غیر از اقامتگاه حقیقى او معین کرده باشد مدعى علیه می‌تواند اقامتگاه حقیقى خود را به دادگاه معرفى کند در این صورت برگ‌ها به محلی که مدعى علیه تعیین کرده است ابلاغ خواهد شد.

رئیس - موافقین با ماده 99 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

6. تصویب مرخصى آقاى مژده‌ای

رئیس - یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود

گزارش کمیسیون راجع به مرخصی آقاى مژده‌ای‏:

آقاى مژده‌ای درخواست یک ماه مرخصى از سوم تیر ماه 1318 نموده‌اند کمیسیون عرایض با بیست روز مرخصى از درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مژده‌ای برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

جلسه آینده روز یکشنبه دهم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه استخدام دوازده نفر هنرآموز اتباع آلمان براى آموزشگاه‌های پیشه و هنر

ماده 1 - وزارت پیشه و هنر مجاز است 12 نفر هنرآموز براى آموزشگاه‌های خود از بین هنرآموزان فعلى که مدت پیمان استخدامى آنها منقضى می‌شود یا اشخاصی که جدیداً انتخاب خواهند شد براى مدت سه سال با حقوق و شرایط زیرین از تبعه آلمان استخدام نماید.

1. هنرآموز ماشین‌سازى و مدیر فنى دانشکده صنعتى با حقوق ماهیانه 5600 ریال‏

2. هنرآموز فلز کارى با حقوق ماهیانه 3160 ریال‏

3. هنرآموز درودگرى و متصدى کارخانه درودگرى با حقوق ماهیانه 3680 ریال‏

4. هنرآموز آهنگرى با حقوق ماهیانه 3680 ریال‏

5. هنرآموز آهنگرى و مدیر فنى کارخانه آهنگرى با حقوق ماهیانه 4250 ریال‏

6. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان تبریز با حقوق ماهیانه 4480 ریال‏

7. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان اصفهان با حقوق ماهیانه 4600 ریال‏

8. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان شیراز با حقوق ماهیانه 4250 ریال‏

9. هنرآموز و مدیر فنى هنرستان مشهد با حقوق ماهیانه 3500 ریال‏

10. استادکار بخش آهنگرى و چلنگرى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

11 استادکار بخش آهنگرى و چلنگرى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

12 استادکار بخش آهنگرى و چلنگرى و ابزارسازى و قطعه‌سازى با حقوق ماهیانه 3000 ریال‏

ماده 2. هنرآموزان نامبرده می‌توانند تا حدود نصف حقوق خود را به مارک دریافت نمایند

ماده 3. به هر یک از هنرآموزان ماهیانه معادل مبلغى که از پانصد ریال تجاوز نکند کرایه منزل پرداخته خواهد شد و در صورتی که در دانشکده یا در هنرستان‌ها محل سکونت به آنها داده شود دیگر حقى به کرایه منزل نخواهند داشت.

ماده 4. هزینه آمدن هر یک از هنرآموزان از آلمان به ایران پنجاه پهلوى و هزینه بازگشت آنها نیز پنجاه پهلوى پرداخت می‌گردد و چنانچه عیال خود را به همراه بیاورند هزینه سفر عیال هر یک نیز معادل مبلغى که به خود آنها داده می‌شود پرداخته خواهد شد لیکن پرداخت هزینه بازگشت در صورتى است که استخدام هنرآموزان تجدید نگردد.

تبصره - آقاى هلموت روش هنرآموز الکتروتکنیک دانشکده صنعتى نیز از لحاظ دریافت هزینه سفر بازگشت مشمول این ماده خواهد بود.

ماده 5. به هر یک از هنرآموزان سالى یک ماه مرخصى با استفاده از حقوق داده خواهد شد و در صورت بیمارى تا سه ماه حقوق آنها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده 6. سایر شرایط طبق مقررات قانون 23 عقرب 1301 استخدام خارجی‌ها خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه سوم تیر ماه یک هزار و سیصد و هجده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293712!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)