کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 27 اسفند 1315  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

3- شور و تصویب قانون بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى‏

4- شور و تصویب لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- شور و تصویب لایحه خرید سهام شرکت استخراج اولى نفت انگلیس و ایران‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 27 اسفند 1315

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت‌مجلس‏

2- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

3- شور و تصویب قانون بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى‏

4- شور و تصویب لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- شور و تصویب لایحه خرید سهام شرکت استخراج اولى نفت انگلیس و ایران‏

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس یک ساعت و نیم قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 23 اسفند را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: علوی‌سبزواری -گودرزی - فزونی - معتضدی - مختارمشیر - سیدکاظم.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: صفوی - توانا - سلطانی - دکتر ادهم - مسعودی‌خراسانی - ملک‌مدنی - مخبرفرهمند - همراز - بیات - عراقی- دکتر قزل‌ایاغ - دبیرسهرابی - اعتبار - شجاع - نقابت - ارکانی - ناصری - هدایت - مراد ابراهیمی ‌ریگی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: مؤیدقوامی- نیک‌پور- وکیلی- منصف - دکتر سمیعی.

1- تصویب صورت ‌مجلس‏

رئیس- در صورت اسامى غایبین بعضى از آقایانى را که کسالت داشته‌اند باید اجازه منظور دارند مثل آقاى دبیرسهرابى و همین‌طور بعضى از آقایانى که در رکاب همایونى با اجازه رفته‌اند آنها را هم باید اصلاح کنیم. در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- قرائت تلگراف مرحمت‌آمیز اعلیحضرت همایون شاهنشاهى و والاحضرت همایون ولایت‌عهد

رئیس- عریضه تلگرافى که به پیشگاه همایون شاهنشاهى و والاحضرت ولایت‌عهد تقدیم شده بود بلافاصله جواب مرحمت‌آمیز آن روز دوشنبه زیارت شد این است که به اطلاع خاطر آقایان نمایندگان محترم می‌رسد (صحیح است)

جناب اسفندیارى رئیس مجلس شوراى ملى- از تبریکات شما و نمایندگان مجلس شوراى ملى به مناسبت روز 24 اسفند خوش‌وقت و مسرور شدیم. 24 اسفند 1315 - شاه‏

جناب حسن اسفندیارى رئیس مجلس شوراى ملى- از تلگراف تبریک شما و نمایندگان مجلس شورا کمال مسرت و خوش‌وقتى حاصل گردید. ولیعهد

+++

3 - شور و تصویب قانون بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى‏

رئیس- خبر کمیسیون محاسبات مجلس راجع‌به بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى قرائت می‌شود:

کمیسیون محاسبات در جلسه 25 اسفندماه 1315 لایحه بودجه سال 1316 مجلس شوراى ملى را تحت شور و مداقه کامل قرار داده و با توضیحاتى که از طرف اداره کارپردازى مجلس داده شد با عین مواد پیشنهادى اداره کارپردازى موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید.

مجلس شوراى ملى- احتراماً لایحه بودجه سال 1316 منضماً براى تصویب تقدیم است.

از سوى کارپردازى مجلس شوراى ملى‏

رئیس- مذاکره در کلیات است. البته مواد طبع و توزیع شده است (صحیح است) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد. آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول- براى هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شوراى ملى مبلغ شش میلیون و نهصد و شصت و چهارهزار و یکصد و شصت ریال (6964160) موافق فقره 1 تا 4 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- آقایانى که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوم‏

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ یک میلیون و نهصد و نود و پنج‌هزار و هشتصد و چهل ریال (1995840) موافق فقره 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

رئیس- مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) آقایانى که موافق هستند قیام فرمایند (جمعى قیام کردند) تصویب شد ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات محسوب دارد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است نظرى نیست؟ (اظهار نشد) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ آراء به عمل آمده هشتاد و یک ورقه سفید شمرده شد)

رئیس- عده حاضر در موقع رأى 85 با 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: خواجوی - دربانی - مقدم - رضوی - جرجانی - نیک‌پور - افخمی - کیخسرو شاهرخ - مرآت اسفندیاری - دکتر سمیعی - قائم‌مقام رضوی - وثوق - ملک‌مدنی - ثقهالاسلامی - زوار - دهستانی - حیدری - طهران‌چی - تربیت - پالیزی - دکتر لقمان - فتوحی - معتضدی - امیر ابراهیمی - نواب‌یزدی - دکتر ملک‌زاده - مؤیداحمدی - دادور - مسعودی‌خراسانی - میرزایی - محیط - دکتر سنک - کفائی - اعتبار - اقبال - انوشیروانی - اعتصام‌زاده - مرتضی امین - نائینی - علوی - کاشف - کمالی - دکتر طاهری - طالش - مولوی - مؤیدثابتی - کاظم یزدی - محمد وکیل - مخبرفرهمند - ابراهیم سمیعی - روحی - هزارجریبی - دبستانی - اورنگ - مشیری - اعظم‌زنگنه - پارسا - ملایری - دکتر غنی - دکتر جوان - حسن‌علی دولت‌شاهی - ملک‌زاده آملی - جمشیدی - حمزه‌تاش - صدیق - آصف - حبیبی - صفاری - ساگینیان - پناهی - رهبری - فجری - مجدضیاء - بیات‌ماکو - شاهرودی - فاطمی - رفیعی - اسکندری - مصدق‌جهان‌شاهی - اردبیلی - موسی مرآت.

4 - شور و تصویب لایحه تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

رئیس- شور دوم خبر کمیسیون قوانین عدلیه راجع‌به تفسیر ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مطرح است:

خبر از کمیسیون قوانین عدلیه به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین عدلیه لایحه نمره 41767 دولت راجع‌به تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق را با حضور آقاى وزیر عدلیه براى شور ثانى تحت شور و مداقه قرار داده و با در نظر گرفتن پیشنهاد آقاى دکتر طاهرى ماده‌واحده را به ترتیب ذیل اصلاح و اینک خبر

+++

آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نماید:

ماده واحده- قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شامل مواردى نیز می‌باشد که اشیا ممنوع‌الورود را اشخاص در داخله کشور براى تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.

رئیس- آقاى هزارجریبى‏

هزارجریبى- اینجا در ماده واحده مى‌نویسند با علم به این که ممنوعاً وارد شده این علم را از کجا معلوم می‌کنید که داشته یا نداشته؟ گماشته شما می‌رود بازار خیابان و یک پارچه‌ای را می‌خرد او چه می‌داند این قاچاق یا ممنوع بوده است؟ شما می‌گویید که علم داشته باشد آخر این علم از کجا حاصل می‌شود و این قانون با این ترتیب چطور اجرا می‌شود مخصوصاً در جاهایی که این مال‌التجاره‌ها می‌رود که هیچ نمی‌شود معین کرد مردى می‌رود در دهات یک چیزى می‌خرد یا مخصوصاً در سرحدّات می‌خرد او نمی‌داند که این قاچاق و ممنوع است آن وقت چطور ثابت می‌شود که علم داشته یا نداشته این خیلى مشکل است امروز همه مردم می‌دانند که به حمدالله دولت اقدامات منظمى می‌کند گمرک در همه‌جا هست و گمرک هم منظم است وقتى که گمرک چیزهاى ممنوع را نگذاشت وارد مملکت بشود وقتى که وارد شد به طور قاچاق از طرفى ما خوب مفتشینى هستند مأمورین هستند در همه‌جا آنها را تعقیب می‌کنند و می‌گیرند اما در هر صورت به خریدار بحث و گناهى نیست چه طور معلوم خواهند کرد که علم داشته است یا نداشته است می‌گوید علم نداشته‌ام شما چطور می‌گویید علم داشته است؟ مأمورین به حمدالله در همه‌جا هستند دولت باید مراقبت کند از جاهایی وارد نشود ولى در هر صورت این کلمه با علم اسباب زحمت می‌شود براى مردم‏.

رئیس- آقاى مؤیداحمدى‏

مؤیداحمدى- عرض کنم فرمایشى که آقاى هزارجریبى فرمودند راجع‌به با علم را باید آنها ثابت کنند یعنى آنهایی که تعقیب می‌کنند اگر یک کسى فرض بفرمایید آمد و یک چیزى را خرید او که نمی‌داند ممنوع است بر او بحثى است؟ بر او که بحثى نیست این نظریه را آن روز آقاى دکتر طاهرى فرمودند و پیشنهاد کردند آقاى وزیر عدلیه هم کاملاً مساعدت فرمودند و اینها همه از نظر ارفاق به مردم بود کمیسیون هم موافقت کرد و راپرت داد البته یک کسى که می‌داند مالى ممنوع و قاچاق است و نوشته‌اند که قاچاق است اگر معامله کرد البته باید ازش جلوگیرى کرد و مجازاتش هم کرد اما یک کسى آمد و ندانست فرض کنید یک جورابى می‌خرد و تصور هم کرده که از جمله اشیایی است که جزء صورت مجاز است و ممنوع نیست و خرید بر او بحثى نیست می‌گوید اطلاع و علم نداشته‌ام نمی‌دانسته‌ام اینجا بحثى بر او نیست مگر آنها ثابت کنند و بگویند که این مال، مال ممنوع بوده است و براى کسب و تجارت خریده است و معامله کرده است. چون دیروز در کمیسیون عدلیه آقاى وزیر عدلیه حقیقتاً کاملاً مساعدت کردند و این ماده با شکل اولش خیلى فرق کرده است و به کلى عوض شده است اولاً آنجا در لایحه اولى به هر نحوى از انحاء آن هزار جور کش برمی‌داشت آن عبارت را براى شور دوم برداشتند و به این شکلى که ملاحظه می‌فرمایید کمیسیون عدلیه درآوردند و راپرت داده است البته دولت قدرت دارد و حتى‌الامکان هم سرحدّات را هم مى‌بندد اما این را هم تصدیق بفرمایید که ممکن نیست از قاچاق جلوگیرى کرد از ورود اشیاء ممنوع‌الورود جلوگیرى کرد که وارد نشود نه ما بلکه هیچ یک از دول معظمه هم نتوانسته‌اند جلوگیرى کنند که وارد نشود. دولت آمریکا با آن همه قدرتش نتوانست بالاخره مسکرات را که ممنوع کرده بود جلوگیرى کند که وارد مملکت نشود تمام میخانه‌هایش هم می‌فروختند در حالتى که ممنوع هم بود از خارج قاچاق وارد می‌کردند. ورود جنس قاچاق البته نسبت به سابق خیلى فرق کرده و کم است ولى البته باز هم هست و باید جلوگیرى کرد. قاچاق

+++

علاوه از این که مال ممنوعه را وارد می‌کنند مضرات دیگر هم دارد اخلاق مردم را فاسد می‌کند و مردم را به خلاف قانون عادت می‌دهد و حتى‌الامکان باید از آن جلوگیرى کرد و به این شکلى که ماده اصلاح شده است معنایش این است که یک کسى که براى تجارت این کار را مى‌کند و با علم این که این مال ممنوع‌الورود است و قاچاق است این را خرید البته تصدیق می‌فرمایید این آدم باید مجازات شود.

رئیس- آقاى زوّار

زوار- موافقم.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده در این لایحه می‌خواهم عرض کنم که مجلس هیچ‌وقت طرفدار قاچاق و قاچاق‌چى نبوده و نیست (صحیح است) اگر مذاکره در این لایحه می‌شود براى این است که یک طورى بشود که مزاحمتی نسبت به مردم نباشد و از قاچاق هم جلوگیرى شود والا اشخاصى که عالماً و عامداً اجناس قاچاق را می‌خواهند وارد کنند و بفروشند چون مخالف قانون رفتار کرده‌اند باید البته مجازات شوند این که اینجا نوشته است با علم این کلمه به نفع مردم است اگر کسى ندانست و ندانسته این کار را کرد مجازاتى ندارد و همان‌طورى که آقاى مؤید توضیح دادند منظور این است که اگر خطایی کرد عالماً البته خود آقاى هزارجریبى موافق هستند که باید مجازات شود و بنده می‌خواهم اظهار امتنان کنم از آقاى وزیر عدلیه از این که عرایض جلسه گذشته بنده مؤثر شد و در کمیسیون مساعدت کردند و این لایحه به طور خوبى اصلاح شد که منظور دولت و منظور مجلس به عمل آمد که اگر کسى مرتکب قاچاق نشود و تجارت و کسب نکند طورى نیست این لایحه که فقط روى اینکه این جنس قاچاق است و ممنوع‌الورود است بتوانند مأمورین سوءاستفاده کنند و اشخاصى که نظرى نداشته‌اند یا اجناس از سابق داشته‌اند و علم به قاچاق بودن و ممنوع‌الورود بودن آن نداشته‌اند آنها را مزاحم شوند و لایحه بسیار خوبى شده است و خوب است آقایان همین‌طور رأى بدهند.

رئیس- آقاى هزارجریبى‏

هزارجریبى- هر وقت نماینده یک مطلبى به نظرش می‌رسد و به عرض مجلس می‌رساند وقتى که آقایان می‌خواهند دفاع کنند از گفته یک نماینده باید متوجه این باشند که مقصود آن نماینده چیست مقصود بنده از این کلمه علم فقط بود که اسباب سوءاستفاده می‌شود. بنده حامى قاچاق که نیستم بنده قاچاق‌چى را دزد می‌دانم ولى آقایان باید طورى جواب بدهند که سوءتفاهمى نشود بنده عرض می‌کنم که کلمه (به نحوى از انحاء) هزار مرتبه بهتر از کلمه (با علم) است علم یک چیزى است که اسباب کشمکش می‌شود شما می‌گویید که علم داشتى و او می‌گوید علم نداشتم قسم که نمی‌دهید خوب چه کار مى‌کنند غرض بنده این است که این کلمه علم اینجا اسباب زحمت عموم خواهد شد والا جلوگیرى از قاچاق به هر جورى که بشود لازم است و باید بشود شکى نیست.

رئیس- آقاى زوار

زوار- آقاى دکتر طاهرى هم تذکر دادند که نماینده محترم طرفدار قاچاق نیستند و سوءتفاهم شده است البته مجلس که به دولت اعتماد و اطمینان دارد و ورقه اعتماد داده است خوب می‌داند که آن مأمورینى را که باید متصدى این کار بکند بالاخره اشخاصى خواهند بود که علم به دلایل ظاهرى دارند والا او که از غیب خبر ندارد و داخل در مغیبات هم نمی‌شود زیرا لایعلم الغیب الا هو بنابراین از این نقطه‌نظر که ما اعتماد داریم به دولت واین لایحه را هم که آورده‌اند البته اشخاصى را که براى این کار معین می‌کنند اشخاصى خواهند بود که صلاحیت گرفتن قاچاق را داشته باشند.

وزیر عدلیه- این ماده با این که خیلى مختصر است ولى چون داراى آثار مهمى است بنده با این که اصل قانون از کمیسیون گذشته و به مجلس نیامده بود. از آن اختیارى که مجلس مرحمت کرده بود استفاده نکرده و این تفسیر را آوردیم در مجلس که مخصوصاً دو شورى مذاکره شود

+++

و در کمیسیون هم چندین ساعت وقت صرف کردیم که طورى اصلاح شود که اسباب زحمت نشود و خیال می‌کنیم که موفق شده‌ایم و دیگر جاى هیچ‌گونه نگرانى باقى نمانده است و در اصل موضوع هم هیچ‌یک از آقایان مخالفت نکردند و خیال نمی‌کنم که کسى هم طرفدار قاچاق باشد و هر کدام از آقایان هم که مذاکراتى کردند منظورشان این بوده است که عبارت طورى نوشته شود که اسباب زحمت اشخاص بى‌اطلاع نشود و مأمورین دولت هم هیچ‌وقت مزاحمت کسى را فراهم نکرده‌اند و نخواهند کرد و اگر اشکالى هم در مسئله قاچاق بوده است راجع‌به کاشفین قاچاق بوده است و از طرف کاشفین ممکن است براى منافع خصوصى یک اعمال غرض‌هایی شده باشد والا از طرف مأمورین دولتى (می‌توانم صریحاً اینجا عرض کنم) که به هیچ‌وجه اعمال غرضى نشده و نخواهد شد و این نگرانى که آقاى هزارجریبى راجع‌به موضوع علم مذاکره کردند هیچ کس تصور این را نمی‌کند که ایشان طرفدارى از قاچاق کرده‌اند ابداً چنین خیالى نخواهند کرد فقط خواستم به ایشان تذکر بدهم که اگر اینجا علم قید شده است به صرفه مردم است براى این که اول این لایحه این طور نبود و در کمیسیون براى رفاه بیشتر حال مردم و موافقت با نظر آقاى دکتر طاهرى عبارت را این طور اصلاح کردیم که با علم به این که ممنوعاً وارد شده است و این یک ضمانت مهمى است براى اشخاصى که ممکن است یک نگرانى‌هایی داشته باشند که دیگر نگرانى نداشته باشند و تصور نمی‌کنم که در این لایحه یک کلمه یا یک جمله مختصرى باقى مانده باشد که اسباب نگرانى باشد.

رئیس- موافقین با ماده واحده قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

رئیس- خبر کمیسیون عرایض و مرخصى راجع‌به مرخصى آقاى اعتبار

آقاى اعتبار تقاضاى بیست و دو روز مرخصى از تاریخ دوم اسفند 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اعتبار قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. چون تعطیل ممتدى داریم لازم است که کارهایی که داریم امروز انجام بدهیم یک کار کوچک دیگر داریم که اگر آقایان اجازه بدهند چند دقیقه تنفس داده شود که کمیسیون تشکیل شود و آن کار را تمام کنند و بعدش جلسه ختم شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله یک ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید)

6 - شور و تصویب لایحه خرید سهام شرکت استخراج اولى نفت انگلیس و ایران‏

رئیس- خبر کمیسیون راجع‌به خریدارى سهام بختیاری‌ها از نفت جنوب قرائت می‌شود.

کمیسیون بودجه جدید لایحه نمره 49068 دولت را مطرح و تحت شور قرار داده و با ماده‌واحده پیشنهادى دولت موافقت و اینک خبر آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده‌واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از مبلغ (60ر27757993 ریال) قیمت سهام بختیارى‌ها در شرکت استخراج اولى (از شرکت‌هاى تابعه نفت انگلیس و ایران) انتقالى به دولت هر مبلغ که در سال 1315 تأدیه شده به پاى اعتبار تأسیسات اقتصادی عام‌المنفعه منظوره در بودجه 1315 محسوب و اعتبار بقیه را در بودجه سال 1316 تأمین نماید.

رئیس- مذاکره در ماده‌واحده است مخالفى نیست؟ (اظهار شد- خیر) رأى گرفته می‌شود با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 80 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع اعلام رأى 81 نفر با 80 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: امیر ابراهیمی - معتضدی - پناهی - منصف - نائینی - افخمی - مؤیدثابتی - مولوی - صفاری - کاشف - دکتر غنی - اورنگ - رهبری - حمزه‌تاش - افشار - محیط - طالش - ایزدی - اعتصام‌زاده - مرآت اسفندیاری - روحی - وثوق - مشیری - جمشیدی - ملایری - ملک‌زاده آملی - دولت‌شاهی - حبیبی - دکتر جوان - پارسا - اعظم‌زنگنه - مقدم - صدیق - آصف - مژدهی - مجدضیائی - ابراهیم سمیعی - تربیت - علی وکیلی - ساگینیان - رفیعی - اسکندری - فاطمی - محمد وکیل - اردبیلی - فرهمند - بیات‌ماکو - کمالی - زوار - هزارجریبی - قائم‌مقام رضوی - طهران‌چی - مرتضی امین - موسی مرآت - دبستانی - دکتر ملک‌زاده - نواب‌یزدی - سیدکاظم یزدی - دکتر لقمان - فتوحی - خواجوی - مؤیداحمدی - اهری - پالیزی - دکتر سمیعی - دادور - دکتر سنک - جرجانی - رضوی - میرزایی - نیک‌پور - ملک‌مدنی - مسعودی‌خراسانی - اعتبار - ثقةالاسلامی - دربانی - اقبال - علوی - دکتر طاهری - حیدری.

7 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز شنبه چهاردهم فروردین دستور انتخاب هیئت رئیسه و کمیسیون‌ها است‏.

(مجلس نیم‌ ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

بودجه سال یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شوراى ملى‏

ماده اول- براى هزینه دوازده ماهه سال یکهزار و سیصد و شانزده مجلس شوراى ملى مبلغ شش میلیون و نهصد و شصت و چهارهزار و یکصد و شصت ریال (6964160) موافق فقره 1 تا 4 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم- براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ یک‌میلیون و نهصد و نود و پنج‌هزار و هشتصد و چهل ریال (1995840) موافق فقره 1 و 2 ضمیمه اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم- مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

این قانون که مشتمل بر سه ماده و صورت ضمیمه است در جلسه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

صورت ضمیمه قانون بودجه سال 1316 مجلس شورای ملی

صورت ضمیمه قانون بودجه سال 1316 مجلس شورای‌ملی

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

تفصیل ماده اول فقره (1)

         

مقرری‌ آقایان نمایندگان و تفاوت ‌مقرری ریاست مجلس

فقره 2

تفنینیه

131

--

4752000

4752000

اعتباری ‌که در متن برای مقرری آقایان نمایندگان معین شده‌است در هر ماه در حدود اعتبارنامه‌های مصوبه مجلس اعم از این‌که از 131 نفر کمتر یا زیادتر باشد منظور خواهد شد.

معاونت اداری ریاست مجلس

1

9

32160

   

منشی و مترجم

1

6

16080

   

دایره دبیرخانه

         

مدیر

1

7

21240

   

معاون

1

6

17280

   

عضو

2

6

29760

   

عضو

3

5

36720

   

عضو

1

4

9480

   

دایره بایگانی جاری و راکد

         

مدیر

1

7

22920

   

معاون

1

6

14880

   

عضو

2

5

23040

   

عضو

1

3

7200

   

دایره تندنویسی و تحریر صورت‌مجلس

         

مدیر

1

8

25440

   

معاون

1

6

14880

   

عضو

6

5

71640

   

عضو

3

4

28440

   

عضو

2

3

14400

   

عضو (کنتراتی)

1

--

12000

   

دایره قوانین و مطبوعات

         

مدیر

1

7

22920

   
     

420480

4752000

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

420480

4752000

 

معاون

1

6

14880

   

عضو

1

6

14880

   

عضو

2

5

24840

   

عضو

2

3

14400

   

عضو

1

2

5880

   

دایره کمیسیون‌ها

         

مدیر

1

6

17280

   

معاون

1

5

12840

   

عضو

1

5

11040

   

دایره‌ ارسال مراسلات

         

مدیر

1

6

14880

   

عضو

1

3

7200

   

اعتبارخصوصی تفنینه

   

6000

564600

 

فقره 3 کارپردازی

         

معاونت اداری

1

9

32160

   

منشی

1

6

14880

   

اداره محاسبات کل

         

رئیس

1

9

32160

   

معاون

1

6

14880

   

منشی

1

5

11040

   

محاسب

2

4

16320

   

محاسب

2

3

13440

   

دایره صندوق

         

مدیر

1

6

17280

   

عضو

1

3

7200

   
     

159360

5316600

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

159360

5316600

 

دایره کتابخانه

         

مدیر

1

8

25440

   

معاون

1

3

7200

   

عضو

2

3

14400

   

دایره کارگزینی

         

مدیر

1

6

14880

   

عضو

1

3

7200

   

عضو

1

2

5040

   

دایره ملزومات

         

مدیر

1

6

14880

   

عضو

1

3

6240

   

عضو

1

1

3840

   

دایره مجله مذاکرات مجلس و توزیع لوایح

         

مدیر

1

6

17280

   

عضو

1

6

14880

   

عضو

2

5

23880

   

عضو

1

4

8160

   

عضو

1

3

7200

   

دایره بازرسی

         

مدیر

1

7

22920

   

عضو

1

4

8160

   

عضو

1

3

7200

   

عضو

1

1

3840

   

مستخدمین جزء

         

ناظر

1

 

7920

   

دربان‌باشی

1

 

6480

   

دربان

4

 

18240

   
     

404640

5316600

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

404640

5316600

 

مسئول امور برقی و مکانیکی

1

 

6360

   

کمک‌مکانیک

1

 

4320

   

تلفنچی

1

 

6480

   

پیشخدمت‌باشی

1

 

7920

   

پیشخدمت

24

 

102960

   

سرایدارباشی

1

 

7920

   

سرایدار

19

 

63600

   

آبدار و سقا

6

 

23160

   

فراش‌باشی

1

 

7920

   

فراش و موزع

13

 

40200

   

باغبان‌باشی

1

 

5760

   

باغبان و گل‌کار

10

 

30840

   

فوق‌العاده ‌مأمورین کشیک تلگراف و پست و یک ‌نفر نامه‌رسان

3

 

6240

   

شهریه ورثه نعمت‌الله پیشخدمت و عبدالله فراش و تفاوت حقوق متقاعدین و وظیفه وراث مستخدمین جزء

   

20000

738320

 

فقره 4 هزینه

         

روشنایی

   

10000

   

آبدارخانه

   

36000

   

تنظیف

   

8000

   

ملزومات دفتری

   

20000

   

چاپ لوایح

   

14000

   

صورت مذاکرات مجلس

   

17000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و ابونه جراید

   

120000

   

هزینه پست و تلگراف و تلفن

   

8000

   

فوق‌العاده پاسبانان مجلس

   

16000

   
     

249000

6054920

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

249000

6054920

 

ملبوس مستخدمین جزء سالی ‌نفری دودست (172دست)

86

 

25800

   

سوخت زمستانی

   

23000

   

هزینه جشن‌ها

   

32000

   

اعتبارهزینه پیش‌بینی نشده

   

37840

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

   

290000

 

قرضه بنایی سال 1315 از این محل پرداخت و محسوب می‌گردد.

اثاثیه و خرید قالی

   

148600

   

حق بیمه

   

14000

   

عیدی نوروز کارکنان مجلس

   

89000

909240

 

جمع ماده اول بودجه مجلس

     

6964160

 

تفصیل ماده 2 چاپخانه مجلس فقره 1

         

مدیر

1

6

16080

   

معاون و مسئول تصحیح

1

4

8160

   

رئیس بازرسی

1

5

11040

   

معاون بازرسی

1

3

7200

   

مسئول محاسبات

1

5

12000

   

محاسب

1

3

7200

   

محاسب

3

1

12720

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

5

11040

   

منشی و دفترنویس

1

2

5880

   

بایگان

1

1

3840

   

مصحح

1

1

4440

   

مدیر گراورسازی

1

6

14880

   

معاون

1

5

11040

   

نقاش و رتوشه‌گر

1

3

7200

   
     

132720

6964160

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

132720

6964160

 

ناظر

1

1

3840

   

مستخدمین جزء

         

تحصیلدار

1

 

5400

   

کمک‌انبار و کاغذشمار

2

 

7320

   

پیشخدمت و آبدار و فراش

8

 

21960

   

قسمت فنی

         

نقاش (کنتراتی)

1

 

7200

   

گراورساز

9

 

28500

   

مسئول اشتروتیپی

1

 

4800

   

عضو

5

 

9960

   

مسئول ماشین‌خانه

1

 

13200

   

عضو

29

 

85440

   

مسئول افست

1

 

13200

   

عضو

6

 

17100

   

مسئول موتورخانه و الکتریک

1

 

10800

   

عضو

3

 

6960

   

مسئول حروف‌چینی

1

 

7680

   

عضو

16

 

44400

   

مسئول فرم‌بندی

1

 

5400

   

عضو

14

 

39000

   

مسئول صحافی

1

 

6720

   

عضو

21

 

50880

   

مسئول صحافی اوراق‌بهادر

2

 

7500

   

عضو

35

 

74640

   

مسئول حروف‌ریزی و تیپوگراف

1

 

4440

   

عضو

5

 

12480

   

اعتبار اضافه‌کاری

   

80000

   
     

701540

6964160

 

+++

گزارش

تعداد نفرات

رتبه

مبلغ‌سالیانه ریال

جمع‌کل ریال

ملاحظات

     

701540

6964160

 

متخصص فنی چاپخانه

1

 

54000

   

مترجم و ماشین‌نویس

1

 

12000

767540

 

فقره 2

         

اعتبار خرید ماشین‌آلات جدید برای چاپخانه مجلس

   

1000000

   

هزینه چاپخانه

   

160000

   

سوخت زمستانی

   

18000

   

اعتبار فوق‌العاده

   

13000

   

ملبوس مستخدمین جزء سالی‌ نفری 2دست (22دست)

11

 

3300

   

عیدی نوروز کارکنان چاپخانه مجلس

   

34000

1228300

 

جمع ماده دوم بودجه چاپخانه

     

1995840

 

جمع‌کل ماده اول و دوم بودجه مجلس شورای ‌ملی و چاپخانه

     

8960000

 

صورت فوق ضمیمه قانون بودجه سال 1316 مجلس‌شورای‌ ملی بوده و صحیح است.

رئیس مجلس شورای‌ملی- حسن اسفندیاری

+++

قانون‏

قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق‏

ماده‌واحده- قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند 1312 شامل مواردى نیز می‌باشد که اشیاء ممنوع‌الورود را اشخاص در داخله کشور براى تجارت یا کسب و با علم به این که ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

قانون‏

تعیین اعتبار براى خریدارى سهام بختیاری‌ها در شرکت نفت انگلیس و ایران‏

ماده‌واحده- به وزارت مالیه اجازه داده می‌شود از مبلغ (60 ر 27757993) ریال قیمت سهام بختیارى‌ها در شرکت استخراج اولى (از شرکت‌هاى تابعه نفت انگلیس و ایران) انتقالى به دولت هر مبلغ که در سال 1315 تأدیه شده پاى اعتبار تأسیسات اقتصادى عام‌المنفعه منظوره در بودجه 1315 محسوب و اعتبار بقیه را دربودجه سال 1316 تأمین نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

یادداشت ها
Parameter:293599!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)