کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 خرداد ماه 1318  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی از ماده 34

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر

4- بقیه شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی تا ماده 48

5- بقیه شور دوم و تصویب مواد 58 تا 73 لایحه اصول محاکمات مدنی

6- تصویب مرخصی آقای مکرم افشار

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 خرداد ماه 1318

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی از ماده 34

3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقای وزیر پیشه و هنر

4- بقیه شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگی تا ماده 48

5- بقیه شور دوم و تصویب مواد 58 تا 73 لایحه اصول محاکمات مدنی

6- تصویب مرخصی آقای مکرم افشار

7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس 20 خرداد ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند: اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده : غائبین با اجازه: آقایان : ثقة‌الاسلامی - جهانشاهی- تولیت- دکترضیاء- حاج ملک- همراز- مجدضیایی

غائبین بی‌اجازه: آقایان : دبیر سهرابی- معدل- محیط- اعظم زنگنه- بیات ماکو- نواب یزدی

دیرآمدگان بی‌اجازه: آقایان :دکتر ادهم- وکیلی- قراگزلو

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى از ماده 34)

رئیس- شور ثانى لایحه تصفیه امور ورشکستگى است و از ماده 34 قرائت می‌شود:

ماده 34- بستانکارانی که مردود شده‌اند با ذکر دلیل رد ضمن این صورت قید می‌شوند

رئیس- موافقین با ماده 34 قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سى و پنجم:

ماده 35- این صورت از طریق آگهى به اطلاع بستانکاران خواهد رسید. و در اختیار کسانی که ادعاى حقى نسبت به متوقف می‌نمایند گذاشته می‌شود.

به بستانکاران مردود و همچنین به بستانکارانی که حق رجحان براى خود قائل بوده و اداره به ادعاى آنها ترتیب اثر نداده است مستقیماً مراتب اعلام خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سى و پنجم قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سى و ششم:

ماده 36- هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد

+++

در ظرف بیست روز از انتشار آگهى حق دارد در دادگاه صادر کننده حکم توقف اقامه دعوى کند.

اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوى بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا حق رجحان کسى که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوى بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

در صورتی که دعواى اخیر به نتیجه رسیده و حکم برد طلبى صادر شود سهمى که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعى و هزینه دادرسى به او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

در مورد این ماده دادرسى به طریق اختصارى و فورى به عمل خواهد آمد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- ذیل این ماده یک ابهامى دارد که لازم است آقاى مخبر کمیسیون یک توضیح مفصلى بدهند که این ابهام مرتفع شود. آن ابهام این است که اگر دعوى بر علیه معترض شد و رفت به دادگاه و دادگاه حکم بی‌حقى معترض را صادر کرد طلب او مال آن کسى است که با او در دعوى طرفیت پیدا می‌کند. آیا این وجهى که به آن شخص داده می‌شود علاوه بر آن سهمى است که اداره تصفیه براى او معین می‌کند و بالنتیجه این شخص باید تمام طلبش را ببرد و سایرین تومان شمار ببرند و آنچه را که او محکوم کرده از تومان شمارى کسر شود و برسد به طلبش و مازاد بین سایرین تقسیم شود؟ یا مطلب غیر از این است؟ اگر مطلب این طور است که بنده می‌فهمم ایشان باید توضیح بدهند که مقصود از ذیل ماده این است و اگر مطلب طور دیگر است توضیح بدهند که بر خود بنده واضح شود.

نقابت (مخبر کمیسیون دادگسترى)- جمله اول بیان آقاى اوحدى گویا یک اشتباه موضوعى است زیرا فرمودند اگر دعوى بر علیه معترض شد و رفت به دادگاه و دادگاه حکم بیحقى معترض را صادر کرد تکلیف چیست این فرض صحیح نیست زیرا که این ماده دو فرض دارد یک وقت است که اداره تصفیه طلب طلبکار را رد می‌کند و او را طلبکار تشخیص نمی‌دهد در این صورت طلبکار معترض می‌شود به تشخیص اداره تصفیه و می‌رود در دادگاه بر علیه اداره تصفیه اقامه دعوى می‌کند. اگر دعویش را ثابت کرد حق خودش را می‌گیرد و این فرض که فرمودید اگر دعوى بر علیه معترض شد که حکم چیست صحیح نیست زیرا معترض اقامه دعوى نمود اما آن موضوع دیگر که فرمودید راجع به این که اداره حق رجحانى براى یک نفر از طلبکاران قائل شد فرض کنیم ده نفر طلبکار دیگر هم هست که بین این ده نفر نه نفرشان به تشخیص اداره تسلیم می‌شوند ولى یکنفرشان معترض می‌شود که این یازدهمى که براى او حق رجحانى قائل شدید صحیح نیست من معترضم این یک نفر بر علیه آن شخص که حق رجحانش تصدیق شده در دادگاه اقامه دعوى می‌کند چنانچه به نتیجه مثبت رسید و حق به مدعى داده شد آن وقت اینجا این طور تشخیص داده شده که آن طلبى که مرجح تشخیص داده‌اند و محکمه رد کرده معادل طلب این شخص معترض می‌شود و مازادش را به طلبکاران دیگر تقسیم می‌کنند فلسفه‌اش هم معلوم است براى این که آن نه نفر تسلیم شده‌اند به تشخیص اداره و از حق خودشان اعراض کرده‌اند اگر چنانچه آنها هم اعتراض کرده و با این مدعى شرکت کردند و همه معترض شدند و اثبات کردند آنها هم ذى سهم هستند و اگر نکردند همین یک نفر که ادعا کرد هر چه در آمد نسبت به سهم خودش تمام می‌گیرد و مازادش به سایر طلبکارها تقسیم می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده 36 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده سى و هفت.

ماده 37- اسنادی که در ارائه آنها تأخیر شده در صورتى که عذر موجهى در بین باشد در مورد این ماده تا ختم ورشکستگى قبول می‌شود ولى هزینه که در اثر این تأخیر پیش آمده بر عهده مدعى طلب است‏

اگر اداره سندى را که ابراز شده قبول کرد اقدام به تصحیح صورت بستانکاران می‌نماید و سایر بستانکاران را نیز به وسیله

+++

آگهى مطلع می‌سازد

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و هشت‏

(مبحث ششم- تصفیه)

ماده 38- پس از رسیدگى مطالبات بستانکارانی که یک قسمت یا تمام طلب آنها مورد قبول واقع شده به وسیله اخطاریه در جلسه دعوت می‌شوند و اگر درخواست قرارداد ارفاقى هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده سى و نه‏

ماده 39- اداره گزارش کاملى نسبت به وضعیت دارایى و مطالبات متوقف داده نظریات متوقف بستانکاران را استماع نموده و در صورت مجلس ذکر می‌کند ولى تصمیم با خود اداره است مگر در مورد قرار داد ارفاقى و صرف‌نظر کردن از دعاوى مشکوک.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده چهل:

ماده 40- اموال متوقف به ترتیب مزایده فروخته می‌شود در موارد زیر ممکن است به طریق غیر مزایده اقدام به فروش اموال کرد:

(1)‌اگر هیئتى از بستانکاران که داراى شرایط مذکوره درماده (480) قانون تجارت باشند به این ترتیب رضایت بدهند

(2) وقتی که مال در (بورس) و یا در بازار قیمت معینى دارد.

اشیاء مورد وثیقه را نمی‌توان به طریق غیر مزایده فروخت مگر این که رضایت بستانکارانی که نسبت به آنها حق وثیقه دارند جلب شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و یک:

ماده 41- شرایط فروش لااقل ده روز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هر کس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب نماید.

آگهى فروش شامل مکان- روز- ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهى یک ماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید

براى بستانکارانی که حق وثیقه غیر منقول دارند نسخه دار آگهى فرستاده شده و ارزیابى که به عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 42

ماده 42- اموال منقول پس از سه مرتبه به صداى بلند حراجچى به کسى که حداکثر را پیشنهاد کرده است واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر این که پیشنهاد به بهاى ارزیابى شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفى فروش متوقف می‌ماند و وقت دیگرى براى مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دو ماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیر منقول به کسى که بالا‌ترین قیمت را پیشنهاد می‌نماید واگذار خواهد شد

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده چهل و سه:

ماده 43- اشیاء سیم و زر نباید به بهاى کمتر از بهاى فلزى آنها به فروش برسد

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و چهار

ماده 44- اداره تصفیه مکلف است شرایط فروش را با رعایت عرف و عادت و غبطه بستانکاران و ورشکسته تعیین نماید

اداره می‌تواند پرداخت بها را نقد یا به موعد قرار بدهد- موعد هیچگاه از سه ماه نباید تجاوز کند

تسلیم در مورد مال منقول و انتقال قطعى در مورد مال غیر منقول نباید قبل از پرداخت بها صورت بگیرد

در مورد پرداخت نقدى یک روز مهلت جایز است‏

اگر پرداخت در موعد مقرر انجام نگیرد مزایده جدید

+++

به عمل آمده و در هر حال پیشنهاد دهنده سابق مسئول کسر قیمت و سایر خسارات وارده خواهد بود

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهل و پنج‏

ماده 45- اگر در هیئت بستانکاران شرائط مذکور در ماده (480) قانون تجارت جمع باشد می‌توانند از دعوایی که نتیجه آن مشکوک است صرف نظر نمایند.

هر بستانکارى می‌تواند درخواست کند که آن دعوى به او واگذار شود.

در این مورد حاصل فروش مالى که از این راه به دست مى‌آید در حدود طلبى که دارد به درخواست کننده تعلق گرفته و مازاد آن متعلق به سایر بستانکاران خواهد بود

رئیس- موافقین با ماده چهل و پنج قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 46 قرائت می‌شود.

(مبحث هفتم- تقسیم وجوه حاصله از فروش)

ماده 46- وقتى که پول حاصله از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعى گردید اداره صورتى از حاصل دارایی حساب نهایی آن تنظیم خواهد نمود

هزینه توقف که به موجب آئین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود. صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت ده روز در دسترس بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید به علاوه خلاصه‌اى از صورت مربوط به سهم هر یک براى آنها فرستاده خواهد شد.

رئیس- آقاى طباطبایی.

طباطبایی- در صدر این ماده یک اشتباه جزیی است که در چاپ شده است این که نوشته وجوه حاصله از فروش منظور همان پول حاصله از فروش است خوب است این قسمت اصلاح شود. یکى هم موضوع هزینه توقف و هزینه تصفیه است آیا این هزینه را مستقلاً خود اداره تصفیه معین خواهد کرد یا با نظر طلبکاران است؟

مخبر- مقصود از وجوه حاصله از فروش همان پول حاصل از فروش است و این هم عبارت مصطلحى است. اما راجع به هزینه توقف پشت این عبارت دارد که به موجب آئین‌نامه‌اى که وزارت دادگسترى تنظیم می‌کند هزینه متوقف معین مى‌شود و اما هزینه تصفیه خرجى است که براى تصفیه شده است از قبیل اعلان در جراید یا خرج اقامه دعوى و امثال اینها و البته اینها به میزان واقعى و نرخ عادله آنچه خرج شده است کسر می‌کنند بقیه را هم تقسیم می‌کنند

رئیس- موافقین با ماده 46 قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(3- تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر پیشه و هنر)

رئیس- آقاى وزیر پیشه و هنر فرمایشى داشتند؟

وزیر پیشه و هنر (آقاى منصور)- چون استخدام هنر‌آموزان دانشکده صنعتى و دبیرستان‌هاى وزارت پیشه و هنر منقضى شده و وجود آنها لازم است به جاى یک عده که می‌روند اشخاص تازه باید انتخاب شوند و آن عده‌اى که می‌توانند بمانند تجدید استخدام می‌شوند براى این موضوع لایحه‌اى تهیه شده است که تقدیم می‌شود

رئیس- به کمیسیون ارجاع می‌شود.

(4- بقیه شور دوم لایحه اداره تصفیه امور ورشکستگى تا ماده 48)

رئیس- ماده 47 قرائت می‌شود

ماده 47- پس از انقضاى مدت نامبرده اداره مبادرت به پرداخت سهام هر یک می‌نماید- بستانکارى که کاملاً به حق خود می‌رسد باید سند مربوطه را به اداره تسلیم کند. در موردى که قسمتى از طلب پرداخته می‌شود مراتب در سند قید می‌گردد.

در مورد فروش غیر منقول اقداماتى که در دفتر املاک لازم است از طرف اداره به عمل مى‌آید. اگر طلبى معلق باشد و یا به اقساط می‌بایست تأدیه گردد سهمیه مربوط به آن در صندوق دادگسترى گذاشته خواهد شد پس از پرداخت سهمیه اداره به هر یک از بستانکاران که حقوق آنها کاملاً تأدیه نشده است عدم کفایت دارایی می‌دهد بستانکار فقط در مورد ملائت ورشکسته می‌تواند به موجب این سند بقیه طلب خود را ادعا نماید.

رئیس- موافقین با ماده چهل و هفت قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

+++

رئیس- تصویب شد. ماده چهل و هشت.

ماده 48- تقسیم موقت سهام فقط پس از انقضاء مدت مذکور در ماده 36 ممکن است به عمل آید.

به بستانکارانى که جزء صورت نیامده‌اند سند عدم کفایت دارایی داده خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 48 برخیزند (اکثر قیم نمودند) تصویب شد. بقیه‌اش به جلسه بعد موکول می‌شود.

(5- بقیه شور دوم و تصویب مواد 58 تا 73 لایحه اصول محاکمات مدنى)

رئیس- بقیه شور دوم لایحه اصول محاکمات مدنى از ماده 58 قرائت می‌شود.

باب دوم- وکالت در دعاوى‏

ماده 58- در دادگاه‌هاى بخش و شهرستان متداعیین می‌توانند شخصاً یا به توسط وکیل دادرسى کنند ولى در دادگاه‌هاى استان و دیوان کشور براى تقدیم دادخواست و دادرسى باید وکیل داشته باشند. وکلاى دادگسترى در حدود پایه وکالت و مأمورین قضایی و استادان دانشکده حقوق میتوانند نسبت به دعاوى راجع به خودشان شخصاً در دادگاه استان و دیوان کشور دادخواست داده و دادرسى نمایند.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ماده پنجاه و هشت آقایان موافقین برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده پنجاه و نه‏

ماده 59- وکلاى متداعیین باید داراى شرایطى باشند که به موجب قانون براى آنها مقرر است.

رئیس- موافقین با ماده 59 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 60:

ماده 60- وکالت باید به موجب سند رسمى یا به گواهى امین دادگاه بخش یا بخشدار یا شهربانى یا کلانترى یا کدخداى محل یا یکى از ادارات رسمى که موکل در آنجا خدمت گذار است و یا یک یا چند نفر از معتمدین محلى باشد مگر آن که امضاء موکل معروف نزد دادگاه بوده و صدور آن از موکل محل شبهه نباشد.

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شد باشد باید به گواهى یکى از مأمورین سیاسى یا کنسولى ایران رسیده باشد مرجع گواهى وکالت‌نامه اشخاص مقیم در کشورهاى فاقد مأمور سیاسى یا کنسولى ایران در آئین‌نامه وزارت دادگسترى معین خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده 60 برخیزند (اکثر بر خاستند) تصویب شد: ماده 61.

ماده 61- اگر وکالت درجلسه دادرسى داده شود باید مراتب در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

رئیس- موافقین با ماده 61 برخیزند (اکثر قیام نمودند تصویب شد: ماده 62.

ماده 62- وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجعه به امر دادرسى است جزء آنچه را که موکل استثناء کرده لیکن در امور زیر اختیار وکیل باید در وکالت‌نامه تصریح شود.

1- وکالت راجع به پژوهش‏

2- وکالت راجع به فرجام‏

3- وکالت در مصالحه و تعیین وکیل سازش‏

4- وکالت در ادعاى جعلیت نسبت به سند طرف و استرداد سند.

5- وکالت درتعیین جاعل.

6- وکالت در ارجاع دعوى به داورى و تعیین داور

7- وکالت در توکیل‏

8- وکالت در تعیین مصدق و کارشناس‏

9- وکالت در اقرار (مقصود اقرار در ماهیت دعوى یا به امرى است که کاملاً قاطع دعوى باشد)

10- وکالت در دعوى زیان‏

11- وکالت در استرداد دعوى‏

12- وکالت درجلب شخص ثالث و دفاع از دعوى ثالث‏

13- وکالت در دعوى متقابل و دفاع از دعوى نامبرده‏

رئیس- موافقین با ماده 62 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 63.

+++

ماده 63- وکیل در دادرسى حق درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به را در صورتى خواهد داشت که در وکالت تصریح شده باشد

رئیس- موافقین با ماده 63 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده 64:

ماده 64- اگر موکل وکیل خود را معزول کند باید هم به وکیل هم به دادگاه اطلاع دهد.

عزل وکیل مانع از جریان دادرسى نخواهد بود اظهار شفاهى در عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضاء موکل برسد.

رئیس- موافقین با ماده 64 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 65.

ماده 65- مادام که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات او در حدود وکالت و همچنین ابلاغاتى که از طرف دادگاه به وکیل مى شود مؤثر در حق موکل خواهد بود ولى همین که اطلاع عزل وکیل به دادگاه رسید دادگاه دیگر او را در امور راجعه به دادرسى وکیل نخواهد شناخت.

رئیس- موافقین با ماده 65 برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده 66

ماده 66- در صورتی که وکیل استعفاى خود را کتباً به دادگاه اطلاع دهد دادگاه به موکل اخطار می‌کند که شخصاً یا به توسط وکیل جدید دادرسى را تعقیب نماید.

رئیس- موافقین با ماده 66 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد: ماده 67.

ماده 67- وکیلى که در وکالت‌نامه حق دادرسى در دادگاه بالاتر هم به او داده شده و مجاز براى دادرسى در دادگاه بالاتر باشد و یا حق تعیین وکیل مجاز براى دادرسى در دادگاه بالاتر داشته باشد هرگاه پس از صدور رأى و یا در موقع ابلاغ استعفا کند و از رؤیت امتناع نماید مؤثر در امر ابلاغ نیست و ابتداء مدت پژوهش یا فرجام از روز ابلاغ به وکیل محسوب است و هر‌گاه از این حیث زیانى به موکل وارد شود وکیل مسئول خواهد بود.

در مورد این ماده دادخواست پژوهش و یا فرجام وکیل مستعفى قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به موکل کتباً اخطار نماید که وکیل خود را معین و معرفى کند و اگر دادخواست ناقص باشد نقص آن را رفع نماید

رئیس- موافقین با ماده 67 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 68.

ماده 68- ابلاغ دادنامه به وکیلى که حق دادرسى در دادگاه بالاتر ندارد و یا مجاز براى وکالت در مرحله بالاتر نباشد و وکالت در تعیین وکیل مجاز هم نداشته باشد معتبر نخواهد بود

رئیس- موافقین با ماده 68 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 69

ماده 69- در صورت فوت و یا در صورتی که وکیل به جهتى ممنوع‌الوکاله شود رسیدگى به دعوى توقیف می‌شود تا وقتى که موکل وکیل جدید معین کند یا طرف مقابل احضار او را از دادگاه بخواهد و هر گاه بعد از احضار طرف غائب در موعد مقرر حاضر نشود و وکیل جدیدى معین نکند دادگاه به خواهش طرف رسیدگى را مداومت می‌دهد اگر وکیل بعد از ابلاغ حکم و قبل از انقضاء مدت پژوهش یا فرجام فوت کند و یا ممنوع از وکالت شود ابتداى مدت اعتراض یا پژوهش یا فرجام از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد همین حکم جارى است در موردی که وکیل توقیف شود و یا به واسطه قوه قهریه (فرس ماژور) قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد

رئیس- موافقین با ماده 69 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 70

باب سوم- در دادرسى نخستین‏

فصل اول- در دادخواست و پیوست‌هاى آن‏

مبحث اول- در شرایط دادخواست‏

ماده 70- شروع به رسیدگى در دادگاه‌هاى دادگسترى محتاج به تقدیم دادخواست است‏

رئیس- موافقین با ماده 70 برخیزند (اکثر برخاستند)

+++

ماده 71- دادخواست باید به زبان فارسى و در روى برگ‌هاى چاپى مخصوص نوشته شود مگر در نقاطى که برگ‌هاى نامبرده در دسترس عموم نباشد. در موارد فورى ممکن است دادخواست تلگرافى باشد

رئیس- موافقین با ماده 71 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 72

ماده 72- در دادخواست باید نکات زیر قید شود

1- نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى و وکیل او در صورتى که دادخواست را وکیل داده باشد.

2- نام و نام خانوادگى و نام پدر و اقامتگاه و شغل مدعى علیه‏

3- تعیین خواسته و بهاى آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته مالى نباشد

4- تعهدات یا جهات دیگرى که به موجب آن مدعى خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد

5- آنچه را که مدعى از دادگاه درخواست دارد.

6- ذکر تمام ادله و وسائلى که مدعى براى اثبات ادعاى خود دارد از اسناد و نوشته‌جات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهى گواه است مدعى باید اسامى و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

تبصره- اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و قصبه و خیابان طورى نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد

رئیس- موافقین با ماده 72 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد ماده 73

ماده 73- در صورتی که هر یک از اصحاب دعوى عنوان قیمومت یا تولیت و یا ولایت یا وصایت و یا مدیریت شرکت و امثال آن داشته باشند در دادخواست باید تصریح شود

رئیس- موافقین با ماده 73 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد

(6- تصویب مرخصى آقاى مکرم افشار)

رئیس- گزارش کمیسیون عرایض مرخصى راجع به مرخصى آقاى مکرم افشار قرائت می‌شود:

آقاى مکرم افشار درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ سوم تیر 1318 نموده‌اند کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى مکرم افشار قیام نمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(7- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه سوم تیر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293711!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)