کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 95 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 مهر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اخذ رأى جهت انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

3- بقیه شور لایحه متمم بودجه

4- اعلام اسامی اعضا کمیسیون‌ها

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 95

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 19 مهر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- اخذ رأى جهت انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

3- بقیه شور لایحه متمم بودجه

4- اعلام اسامی اعضا کمیسیون‌ها

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم به ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس روز سه‌شنبه 14 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: روحی، اورنگ، عزیزی، دهستانی، فرمانفرماییان، مستشار

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، دکتر ضیاء، شهدوست، مؤید ثابتی، اکبر، امیر ابراهیمی، یار‌احمدی، فاطمی، دبستانی، آصف، صادق وزیری، شباهنگ، ، کامل ماکو، بوداغیان

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌هاى پارلمانى. بدواً پنج نفر براى استخراج....

امیر تیمور- بنده عرض داشتم.

رئیس- بلى چند نفر هم قبل از جنابعالى اجازه خواسته‌اند براى قبل از دستور.

امیر تیمور- خیر قربان عرض بنده قبل از دستور نیست بنده از سنه قبل یعنى از بهمن ماه 1320 سؤالى از وزارت دارایى راجع به اتومبیل‌هاى دولتى کرده‌ام و مکرر هم به مقام ریاست تذکر دادم که مقرر بفرمایید وزیر دارایى حاضر بشوند براى جواب و تاکنون حاضر نشده‌اند.

2- اخذ رأى جهت انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

رئیس- نوشته شده تأکید هم شده است که براى جواب حاضر بشوند پنج نفر براى نظارت در استخراج آرا با قرعه تعیین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمد و آقایان: صفوى- رحمت- کازرونیان- مؤید ثابتى- رضوى معین شدند)

رئیس- آقاى هاشمى هم به اتفاق آقایان براى استخراج

+++

آراء اقدام خواهند کرد. کمیسیون قوانین دارایى عده حاضر 96 عده اعضاء کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون قوانین دادگسترى عده حاضر 98 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون کشور. عده حاضر 98 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء شد)

رئیس- کمیسیون فرهنگ. عده حاضر 95 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء شد)

رئیس- کمیسیون بازرگانى عده حاضر 96 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون کشاورزى عده حاضر 97 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(آراء اخذ شد)

رئیس- کمیسیون راه عده حاضر 98 عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(آراء اخذ شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه عده حاضر 99 عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون بهدارى عده حاضر 99 عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(اخذ آراء شد)

رئیس- البته خاطر آقایان مسبوق است عده اعضا کمیسیون نظام 6 نفر بوده و حقیقتاً هم خیلى کم بوده است پیشنهاد شده 12 نفر باشد (صحیح است) بنابراین 12 نفر معین می‌شود. عده حاضر 99 عده اعضاء 12 نفر.

(اخذ آراء شد)

رئیس- کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 99 عده اعضا 6 نفر.

(اخذ آراء شد)

رئیس- کمیسیون خواربار بعد از گذشتن قانونش از مجلس تعیین خواهد شد. آقاى صفوى، آقاى رحمت، آقای کازرونیان، آقاى مؤید ثابتى، آقاى رضوى به اتفاق آقاى هاشمى براى استخراج آراء تشریف می‌برید.

3- بقیه شور لایحه متمم بودجه سال 1321 کل کشور

رئیس- قانون کشور متمم بودجه مطرح است. ماده بیست و پنج‏

ماده 25- به وزارت کشاورزى اجازه داده می‌شود حقوق و مزایاى چهل و شش نفر نفر کارمند جنگلبانى را که از اول سال 1321 به کار گماشته‌اند از محل اعتبار منظور در بودجه وزارت کشاورزى تأمین و پرداخت نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده عقیده‌ام این بود که این ماده (که آقاى مخبر هم بعد تذکر دادند) بعد از گذشتن بودجه کشاورزى بحث بشود که ببینم در بودجه کشاورزى اعتبار براى این هست یا نیست اگر نیست اعتبارى براى آن منظور کنیم حالا اینجا در لایحه متمم بودجه می‌گذاریم در صورتی که هنوز بودجه کشاورزی از کمیسیون بودجه نگذشته است ما رأی چه بدهیم؟ در صورتی که شما اگر اینها را استخدام کردید باید اعتبارش را هم در بودجه گذاشته باشید من اساساً مخالف نیستم خواستم عرض کنم که جریان قانونى و ترتیب بودجه این است که خوب بود این را در متن بودجه اول که بودجه را تأسیس کردید می‌گذاشتید بعد در اینجا که ما هم در نظر داشته باشیم. این جور باشد عیبى ندارد.

افشار- خودت عضو کمیسیون هستى.

مخبر- مگر ماده را نمى‌خوانید آقاى انوار

وزیر کشاورزى (آقاى احمد حسین عدل)- همان طور

+++

که در ماده نوشته شده محل حقوق این مأمورین در بودجه منظور شده بنابراین این هیچ نگرانى در این نیست. علت این که این ماده را اینجا نوشتیم این است که وقتى بودجه مملکتى از کمیسیون بودجه گذشت آنجا نوشته بودند که استخدام جدید در سال 1320 نبایستى بشود و ما چون به اینها احتیاج داشتیم و در قسمت بودجه هم تأمین شده بود این ماده را اینجا آوردیم که تصویب بفرمایید.

رئیس- آقاى امیر تیمور

امیر تیمور- موقعى که شور اول لایحه جنگلبانى مطرح بود اینجا گفتیم و شنیدیم که یکى از منابع مهم ثروت کشور موضوع جنگل‌ها است که باید در حفظ و حراست و مراقبت او از هر جهت کوشش به سزایى بشود از قطع اشجار جلوگیرى بشود آقاى وزیر کشاورزى هم در همین مجلس وعده دادند که حتى‌الامکان دولت جبران خواهد کرد از قرارى که اخیراً مطلع شدم (نمی‌دانم صحت دارد یا خیر) می‌شنوم اجازه داده‌اند به چند شرکت بیگانه که یکى به شرکت ایران چوب که شرکاى آن چند نفر بغدادى هستند یکى هم شرکت بادن آنها هم که خارجی هستند یکی هم اوانسوف که آن هم تبعه انگلیس است یکى هم ملک جمال‌الدین هندى است به این چهار نفر شنیدم که وزارت کشاورزى یا اداره جنگل اجازه داده است که هر چه می‌خواهد اشجار قطع کنند اگر این جور باشذ من شخصاً موافق نیستم با این عمل دولت و این کارى هم که کرده‌اند بسیار کار غیر پسندیده‌ای است.‏

وزیر کشاورزى- اجازه‌هایى که آقاى امیر تیمور اینجا شرح دادند برحسب ضرورت به بعضى اشخاص داده شده (امیر تیمور- ضرورت چیست؟) منتها عوض این که آن مقدارى که اینها می‌خواستند ما اجازه بدهیم ثلث آن اجازه را دادیم نامحدود هم نیست محدود است و در مقابل آن هم ما از آنها مقدار قابل ملاحظه‌اى جو گرفتیم براى تأمین ارزاق کشور در این سال سختى و تنگدستى بنده عرض کردم خدمت آقایان که تا موقعى که قانون نگذرد ما اجازه چوب نخواهیم داد مگر در مواقعى که ضرورت حکم بکند و هیئت دولت تصویب بکند اشخاص زیادى آمده‌اند تقاضا کرده‌اند بنده اجازه ندادم پیشنهادش را هم به هیئت دولت نکردم ولى یک اشخاص یک مقاماتى یک احتیاجاتى دارند ما در مقابل یک معاوضعه‌اى براى ما ضرورت دارد به آنها داده‌ایم‏.

امیر تیمور- جز پیمان و قرارداد نبود که ما احتیاجات آنها را از بابت چوب در ایران رفع بکنیم.

وزیر کشاورزى- خوب باید یک چیزى به آنها بدهیم در مقابل جنسى که داده‌اند.

امیر تیمور- جز پیمان و قرارداد نیست آقا باید صریحاً با شهامت رد کنید که ما همچو چیزى نداریم و نمی‌دهیم.

رئیس- موافقین با ماده 25 برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بیست و شش‏

ماده 26- وزارت دارایى مجاز است در ظرف سال 1321 بهاى مخابرات و مرسولات وزارت جنگ و امنیه کل کشور و شهربانى کل را علاوه بر اعتبار بودجه پذیرفته و درآمد و هزینه آن را در حساب بودجه کشور جمعاً و خرجاً منظور دارد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- خواستم عرض کنم عبارت امنیه را تبدیل کنند به ژاندارمرى. عرضم همین بود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- موافقم.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- اشکالى که آقاى انوار در ماده 25 کردند در این ماده وارد است عرض کنم یک بودجه یا براى وزارت جنگ اداره نظام وظیفه و شهربانى آمد به مجلس شوراى ملى وقتى که بودجه می‌نویسند براى هر وزارتخانه تمام حوایج ادارى هر وزارتخانه در آن بودجه هست اینجا ملاحظه می‌فرمایید یک اعتباری علاوه بر آن است براى چه؟ شما یک بودجه کلى آوردید به مجلس و بودجه رفت به کمیسیون براى هر اداره در ضمن بودجه خودش یک اعتبارى تخصیص دادند حالا آن ایرادى که آقاى انوار در ماده 25 فرمودند

+++

در ماده 26 وارد است و اگر ضرورت دیگرى هم هست که خوب است توضیح بدهند و الّا لزومى ندارد.

معاون وزارت جنگ (آقاى سرتیپ ریاضى)- راجع به پست و تلگراف خواستم به عرض آقایان برسانم که وزارت جنگ غیر از وزارتخانه‌هاى دیگر است ژاندامرى هم همین طور براى این که وضعیت مخابرات ما مربوط به وضعیت امنیت عمومى است اگر وضعیت امنیت عمومى به طور عادى باشد مخابره رئیس با مرئوس راجع به یک کار جزیى است و می‌شود مبلغ را پیش‌بینى کرد ولى در یک مواقعى که ناامنى و اتفاقات غیر مترقبى است که پیش‌بینى آن را به هیچ وجه نمی‌شود کرد چنان که هیئت دولت هم سابق یک مبلغ به رسم على‌الحساب براى هر وزارتخانه منظور کرد کم آمد دو برابر سه برابر کردند نرسید فعلاً مجبور هستیم این مبلغ را اضافه کنیم اگر پول نباشد یا فلان مرکز امنیه اگر وسیله نداشته باشد و پول نداشته باشد مخابره تلگرافى بکند راپورت لازمش را بایست خواهد فرستاد و بدیهى است دیر خواهد رسید و ممکن است موضوعى باشد که اقدام فورى لازم داشته باشد و نتیجه‌اش این می‌شود که ضررش به مملکت وارد خواهد شد ولى این اعتبار اگر تصویب شود ضررى ندارد بلکه براى امنیت عمومى هم خیلى مفید است.

رئیس- رأى بگیریم به ماده 26 آقایانى که موافقند با اصلاح کلمه ژاندارمرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 27 قرائت می‌شود.

ماده 27- وزارت بهدارى مجاز است از محل وجوه حاصل از فروش دارو که در حساب مخصوص به خزانه‌دارى کل تحویل خواهد شد دارو خریدارى نماید حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه به محاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعاً و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- این که بنده سؤال می‌کنم نه این است که در کمیسیون بودجه صحبت نشده است بعضى موضوعات هست که محتاج هستیم به وزرا رجوع کنیم نمى‌آیند در کمیسیون بودجه در مجلس هم کم‌تر می‌آیند و امیدوارند که احتیاجات را در مجلس صحبت کنیم اثر نمی‌کند مخصوصاً دارو فروش‌ها که اگر کسى از تب هم بمیرد یک نخود گنه گنه نمی‌دهند و می‌گویند تا نسخه نیاورید نخواهم داد در صورتی که نمی‌دانم سخت‌گیرى نسبت به گنه گنه براى چیست در صورتی که یک نخود گنه گنه سم نیست کسى را نمی‌کشد والله نمی‌دانم چرا این طور است وضع دارو؟ با این که مجلس و دولت و وزاریى که وزیر بهدارى شده‌اند خیلى توجه داشته‌اند به وزارت بهدارى بنده نظرم این است که این مسأله را خواستم تذکر بدهم که آقاى وزیر بهدارى یک توجهى بکنند نسبت به دارو فروش‌ها که این قدر به مردم سخت‌گیرى نکنند. ما آن قانون احتکار را به آن سختى نوشتیم لیکن در موقع عمل ما نمی‌دانیم هر چه آتش هم باشد باز هم اسباب زحمت مردم را به همان ترتیب فراهم می‌کنند دارو فروش‌ها. این اوضاع و این ترتیب است از این جهت بنده اجازه خواستم. لکن براى خاطر این که یک تذکرى هم به آقاى مخبر بدهم در این ماده بعد از این که نوشته شده دارو خریدارى نماید مى‌نویسد حساب ماهیانه خرید و فروش دارو تابع تشریفات مربوطه به محاسبات دولت بوده و مجموع معامله باید جمعاً و خرجاً در لایحه تفریغ بودجه کشور منظور گردد. این قسمت تابع تشریفات مربوطه به محاسبات دولت بوده و در لایحه تفریغ بودجه منظور می‌شود محتاج نیست نوشته شود- چرا؟ چون تشریفات مربوطه به کار دولت همین‌ها هست که باید به مزایده و مناقصه باشد و در تفریغ بودجه هم آورده شود مگر این که ذکر شود تفریغ بودجه‌ای هم هست اگر وزارى ما یک وقتى در این خیال بیفتند و خدا بخواهد یک لایحه تفریغ بودجه را بیاورند به مجلس. این را خواستم توضیح بدهم و گمان نمی‌کنم توضیح دیگرى داشته باشد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- موضوع بهدارى و موضوع دارو یکى

+++

از مسائل مهمى است که به نظر بنده در مجلس صحبت از آن می‌شود و بنده عقیده‌ام این است که قدرى در این موضوع باید بیشتر صحبت کرد در مجلس.

عرض می‌کنم که متأسفانه مردم ولایات به کلى از نعمت بهداشت محرومند. هر چه هست بهدارى معنى و مفهوم خالصش فقط در تهران است (صحیح است) از این دروازه تهران که پایتان را بگذارید بیرون بنده جاى دورى نمی‌روم همین قم که پشت سر تهران واقع شده است ترن هم از آنجا عبور می‌کند و یکى از شهرهاى مذهبى و شهر قدیمى هم هست اصلاً اثرى از آثار بهدارى در تویش نیست. (صحیح است)

مجلس شوراى ملى و دولت که تمام مسائل را طرف توجه دارند اوضاع و احوال مردم ولایات را هم در نظر بگیرند.

بنده اینجا صراحتاً عرض می‌کنم چون بنده مکرر شده است که اینجا یا در مجلس یا در کمیسیون در لوایحى که آمد و صحبت شد آقایان شاهد هستند که در مورد آقایان اطبا اولاً آقایان می‌دانند که عرض کردم آقایان اطبا بهترین طبقه این کشور هستند در تمام دنیا هم این طور است که این طبقه یک مردمان شریفى هستند و طبقه منورى هستند (صحیح است) و شغل‌شان هم فى حد ذاته مقدس و محترم است و طرف احترام هستند ولى حقیقتاً عرض می‌کنم این آقایان اطبایى که در تهران نشسته‌اند حاضر نیستند پایشان را یک قدم از دروازه تهران بیرون بگذارند. (صحیح است) وزارت بهدارى هم هر وزیرى که می‌آید روى کار بنده اینجا صریحاً عرض می‌کنم که تحت تأثیر واقع می‌شود و نمی‌فرستند آنها را به ولایات و تمام این آقایان هدف‌شان این است که تمام در تهران باشند و در وزارت بهدارى سمت داشته باشند و یک حقوقى بگیرند حقوق زیادى بگیرند روزى هم صد تومان صد و پنجاه تومان عایدى و درآمد داشته باشند آن وقت مردم بیچاره ولایات آقا دارند می‌میرند از نداشتن طبیب و دوا (صحیح است) خداگواه است که یک نفر از ملایر ما آمده بود می‌گفت که آقا آنجا اساساً دوا نایاب است و پیدا نمی‌شود همین دیروز عصرى می‌گفت. این مطلبى که اینجا عرض می‌کنم غالب آقایان نمایندگان اطلاع دارند و همه با این مطلب مواجه هستند. (صحیح است)

چند نفر از نمایندگان- همه جا همین طور است آقا.

ملک‌مدنى- چرا دولت اقدام نمی‌کند. بالاخره مردم ولایات با ما مربوط هستند تمام مردم ولایات مردم این مملکت هستند همه توقع دارند انتظار دارند در زیر این بار سنگینى که به دوش این مردم بدبخت گذاشته می‌شود و باید این بودجه سنگین کشور را تأمین کنند و همین‌ها هستند که می‌دهند توجهى هم به حال آنها بشود (صحیح است) بالاخره در اثر زحمات آنان مؤسسات برجسته پاى تخت جریان خودش را طى مى‌کند چرا باید به آنها توجه پیدا نشود؟ بنده خیلى خوش‌وقت هستم که آقاى وزیر دارایى تشریف دارند اینجا آقاى وزیر کشاورزى هم هستند که به این مطلب توجه بکنند و اگر توجه نکنند یک لطمه و صدمه زیادى به عایدى کشور وارد می‌آید. الان فصل پاییز است مالاریا در تمام کشور هست گنه گنه نیست. طبیب نیست و توجهى ندارند. آقا فردا یک طرحى یک ماده قانونى براى اطبا بیاورید بنده خودم در کمیسیون هستم آقایان هم تشریف دارند. چند نفر طبیب در این تهران هست و دارند حقوق می‌گیرند. چقدر هم مؤسسات هست در تهران براى بهداشت که یکى از آنها هم در دهات نیست. به این جهت بنده اعتقاد شخصى‌ام این است که اگر دولت راجع به بهداشت ولایات قصور کند وظایف خودش را انجام نکرده است مگر این که بعداً ببینیم وضعیت عوض شده این اطبا را آقا یک ماده قانونى بیاورند مجبور کنند هر یکى را که پنج سال سه سال بالاخره در ولایات بمانند پا شوند از اینجا بروند به ولایات. (صحیح است)

وزیر کشاورزى آقاى انوار فرمودند که در تهیه دارو سخت‌گیرى می‌کنند و بدون نسخه دوا نمی‌دهند شاید البته این تا اندازه‌ای مشکل باشد براى مردم ولى این را هم باید در نظر داشته باشند مقدار دارویى که ما داریم محدود است و در این موقع جنگ اگر بنا باشد هر کس بخواهد و هر قدر دارو بخواهد همین طورى بهش بدهند ممکن است یک

+++

نتایج بدى داشته باشد که این دارو در دست یک عده اشخاص جمع بشود و یک عده کثیرى محروم بمانند. این نتیجه‌اش می‌شود. اما راجع به فرمایش آقاى ملک مدنى بنده اینجا عرض می‌کنم آقاى وزیر بهدارى قسمت عمده سازمان مرکزیشان را تقریباً منحل کرده‌اند و قسمت اعظم بودجه بهدارى را براى ولایات تخصیص داده‌اند این آقایان اطبا هم که نمى‌خواهند بروند به خارج شاید خودشان یک دلیلى داشته باشند ولى باید آنها از لحاظ منافع عمومى کشور بروند به ولایات و از آقایان هم بنده استدعا می‌کنم که هر کس هر کدام از آنها به آقایان رجوع کردند به ایشان بفرمایند که بروند به محل مأموریتى که براى‌شان معین شده (صحیح است) و اما راجع به این ماده که اینجا نوشته شده این ماده قانون هم در واقع براى کمک به بهدارى ولایات است چون بودجه بهدارى کافى نبود این ماده اینجا گنجانده شد که آن مقدار دارویى که در دست دولت است و فروخته می‌شود در عوض آن دارو بخرند و بدهند به دست مردم.

رئیس- آقاى حمزه‌تاش‏

حمزه‌تاش- بنده هم در همین موضوع می‌خواستم صحبت کنم که مشروحاً آقاى ملک مدنى فرمودند. در موقعى که در کابینه سابق آقاى حکمت وزیر بهدارى بودند بنده در موضوع بهدارى و راجع به اوضاع مازندران و نداشتن دوا و تلفات مردم یک شرحى عضو کردم. آقاى وزیر کشاورزى فرمودند که وزارت بهدارى تشکیلات خودشان را داده‌اند بنده خیلى متشکر هستم ولى ما یک طورى هستیم که کابینه هر روز در تجدید است و من می‌ترسم تا تشکیلات تکمیل و تنظیم بشود باز یک تغییراتى داده شود. براى این که مازندران یکى از نقاط مالاریایى است و تاکنون آنچه که بنده اطلاع دارم هیچ دوایى به آن قسمت فرستاده نشده است. تیفویید به درجه اعلى یک موقعى شدت کرده بود در همین دو سه ماهه و توجه نکردند. کنین. هیچ چیزى نیست. یک مریضخانه‌ای در بابل هست که هیچ وضعیتش منظم نیست. حالا که دارند این بودجه را می‌گذرانند ابداً معلوم نیست و مخصوصاً اینجا مفهوم این عبارت این است که دولت مقدار زیادى دارود دارد که می‌خواهد بفروشد بنده نمی‌گویم که نفروشند ولى می‌گویم آنچه احتیاج ملت است آن را تأمین کنند بعد بفروشند این را خواستم توجه دولت را جب کرده باشم.

رئیس- آقاى نقابت

نقابت- بنده تقاضا کردم این ماده بماند براى جلسه آینده که آقاى وزیر بهدارى هم تشریف بیاورند و اطلاعى از وضعیت بهدارى به مجلس شوراى ملى بدهند. وضعیت امور بهدارى به قدرى خراب است و اگر هم خیلى خوب است به قدرى سو شهرت دارد که خیلى جالب توجه است که دقت بفرمایند و یک توضیحاتى آقاى وزیر بهدارى بدهند. مثلاً شنیده می‌شود (حالا راست یا دروغ نمی‌دانم) ولى شنیده می‌شود که وزارت بهدارى دویست هزار تومان با دلالى یکى از رؤساى خودشان دوا خریده‌اند و این دواها مبلغ عمده‌اش واکسن‌هایى است که موعد آنها گذشته است زیرا واکسن یک موعدى دارد بعضى شش ماه بعضى یک سال بعضى دو سال اگر موعدش گذشت و منقضى شد باید دور ریخت البته تاریخ قرارداد و خرید دوا معین است تاریخ آن واکسن‌ها هم روى آن قوطى‌هاى واکسن ذکر شده است بنابراین اگر با علم و اطلاع به این که موعد آن واکسن گذشته است خریده‌اند که پول دولت را دور ریخته‌اند و به دولت ضرر زده‌اند. همچنین بنده شنیدم که در حدود پنجاه هزار تومان از این دویست هزار تومان آستون خریده شده است‏....

امیر تیمور- آستون چه چیز است؟

نقابت- آستون یک دوایى است که خانم‌ها لاک ناخنشان را با آن پاک می‌کنند (خنده نمایندگان) و هیچ مصرف طبى ندارد و به درد دیگرى نمی‌خورد اینها یا راست یا دروغ. اگر راست است که آقاى وزیر بهدارى باید بیایند و بگویند و توضیح بدهند که مسئول این کارها کیست و بلافاصله آنها را تحت تعقیب جزایى درآورند. اگر دروغ است تشریف بیاورند و توضیح بدهند که این حرف‌ها دروغ

+++

است البته ما هم قناعت پیدا می‌کنیم. عملى که اخیراً می‌شنویم وزارت بهدارى اخیراً به آن مشغول شده است و به اصطلاح سازمان براى ولایات می‌دهند. آنچه که بنده اطلاع دارم این طور نیست مثلاً ولایاتى که رؤساى بهدارى دارند فقط تغییرى در آنها داده شده است رئیس بهدارى اصفهان به تهران خوانده شد و یکى دیگر به جاى او فرستاده شده. کرمان رئیسش دعوت شده است یکى دیگر به آنجا فرستاده می‌شود نه این است که یک پست صحى در ولایات اضافه کرده باشند آن طبیبى هم که اینجا تثبیت می‌کند می‌گوید چرا مرا مى‌فرستید آن طبیبى است که می‌گوید من چهارده سال با سرمایه شخصى خودم به اروپا رفتم و درس خواندم و طبیب شدم آمدم اینجا و مرا فرستادید به بندرعباس چهارده سال در آنجا خدمت کردم و فعلاً یک سال است که مرا به طهران خوانده‌اید و اعزام کرده‌اید به مرکز. حالا دیگر بس است چهارده سال در ولایات بودم حالا من مریضم مریض دارم زنم حامله است و چه و چه و چه باید عذرهایش را رسیدگى و گوش داد و فهمید. ایشان نه مى‌خواهند و نه می‌شنوند نه گوش می‌دهند نه می‌پرسند. عملاً این طرز سازمانى است که می‌دهند. باید اینها را متوجه کرد. بنده متجاوز از ده تلگراف دارم از خرمشهر و آبادان که در آنجا با دویست هزار جمعیت آبادان و توابعش یک دانه طبیب ندارد....

جمعى از نمایندگان- همه جا این طور است.

نقابت- بلى. سابقاً که نیروى دریایى در آنجا بود در آنجا نیروى دریایى یک عده طبیب مشمول داشتند که در آنجا خدمت می‌کردند و در عین حال به این طرف آب هم می‌آمدند و به مردم آنجا هم می‌رسیدند و این خود کمک بزرگى بود براى صحیه آنجا ولى حالا نیروى دریایى منحل شده و آن اشخاص دیگر آنجا نیستند و طبیبى هم نداریم و ما هر چه از وزارت بهدارى درخواست کردیم که یک طبیبى براى خرمشهر اختصاص بدهید آنجا جمعیت دارد بلدیه‌اى دارد صحیه‌اى دارد عایدى آنجا زیاد است مرکزى مهم است جمعیت زیاد است خدا گواه است تا این ساعت کسى گوش نداد بنابراین چون اینجا باز است بایستى اینها گفته شود ولى البته دولت هم داراى افراد فداکارى است براى مملکت مثل ما آقا و در حقیقت ما باید تشریک مساعى کنیم آنها واقعاً اگر محظورى دارند به ما بگویند ما هم اگر محظورى داریم به آنها بگوییم تا مطلب حل شود به این جهت بنده تقاضا می‌کنم که این ماده بماند براى جلسه آتیه تا آقاى وزیر بهدارى هم تشریف بیاورند و مطلب حل شود.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر کمیسیون بودجه- عرض کنم فرمایشات آقاى نقابت البته در آن قسمت که مربوط به سازمان بهدارى است اینها را بنده اینجا دو سه مرتبه گفته‌ام و عرض کرده‌ام تا موقعى که قانونى که از مجلس شوراى ملى گذشته دولت اجرا نکند یعنى سازمان وزارتخانه‌ها معلوم نشود و به مجلس شوراى ملى نیاید و تصویب نشود همین بساط است بالاخره هر روز یک وزیرى می‌آید اینجا مطابق سلیقه خودش یک بساطى را به هم می‌زند. دیگرى مى‌آید به طرز دیگرى درمى‌آید چند مرتبه پس از چند ماه عوض می‌شود و آن بساط را عوض می‌کند با این ترتیب هیچ وقت یک سازمان صحیحى براى کشور نخواهد بود. و این را بایستى گفت که بدانند آقایان که سازمان غلط اگر پایدار بماند و نتوانند هر روز آن را عوض بکنند بالاخره مفید واقع می‌شود ولى این وضعیتى که هست نمى‌خواهم بنده عرض کنم که این خوب است یا آن بد است ولى اساس وزارتخانه‌ها غلط است و متأسفانه دولت هم هیچ توجهى ندارد به این قسمت چندین دفعه هم تذکر داده شده اینجا به دولت که آن سازمان را به هم بزنید و اصلاح کنید قانونى بیاورید به مجلس و جان مردم و این مأمورین و ادارات همه را خلاص کنند ولى متأسفانه نیاوردند. ما بایستى مواظبت بکنیم که آن قانون اجرا بشود وقتى آن قانون اجرا شد ما خیال‌مان از این بساط و از این اقدامات راحت خواهد شد آقا فرمودند که ماده را پس بگیریم ما که چیزى علاوه بر آن چه که آقایان اطلاع دارند و آقاى وزیر دارایى و آقاى وزیر کشاورزى بیان کردند ما یک چیز اضافه‌اى را نمی‌خواهیم

+++

بیاوریم. موضوع داروهایى را که گفته و شنیده شد این را از طرف آقاى وزیر بهدارى مأمورین براى بازرسى از آن داروها معلوم شده و به طور کلى مشغول تفتیشات و تحقیقاتى هستند که این هم یکى از آن کارها است که دارند رسیدگى مى‌کنند. موضوع سازمان هم که فرمودند آن هم مثل یکى از اینها است که البته شروع کرده‌اند و باید ببینم به کجا می‌رسد و چه نتیجه می‌گیریم به این جهت بودن ماده یا نبودن این ماده که هیچ ارتباطى به سازمان وزارت بهدارى هم ندارد به نظر بنده اینجا هیچ مورد ندارد که این ماده را معطل بگذاریم این یک موضوعى است مربوط به دارو که دارو بخرند یا دارو بفروشند و به سازمان مربوط نیست و آقاى وزیر بهدارى فرمایشى زائد بر آن فرمایشاتى که آقایان فرمودند ندارند که فرمایشاتى که آقایان دارند راجع به وزارت بهدارى این همیشه راهش باز است و می‌توانند به طرزهاى دیگر رسیدگى کنند به این جهت بنده نمی‌توانم با این پیشنهاد موافقت کنم.

رئیس- آقاى طوسى

طوسى- خوشبختانه یک قسمت از عرایضى که بنده داشتم آقایان فرمودند و بنده هم پیشنهاد می‌کنم مطابق بیانى که آقاى نقابت فرمودند این ماده چنانچه ماده دیگرى هم هست. برود به کمیسیون و کمیسیون نظرش را بدهد بیاید و با حضور آقایان اصلاح شود. ملاحظه بفرمایید که الان در مجلس اکثراً این نظریه را پیشنهاد می‌کنند که چون مربوط به وزارت بهدارى است نه تنها باید ایشان تشریف داشته باشند بلکه باید همه آقایان وزیران تشریف داشته باشند و هر ماده که مربوط به وزارتخانه آنها می‌باشد خودشان توضیح داده باشند. بنده خیال مى‌کنم آن قدر که آقاى وزیر بهدارى در کارشان سابقه دارند آقاى وزیر کشاورزى در کار ایشان اطلاع نداشته باشند به علاوه بنده چندى قبل سؤالى کردم فرمودند باشد تا تحقیقاتى در اطرافش بشود. آقاى نقابت مى‌فرمایند دواهایى خریدارى شده به دویست هزار تومان و فلان مقدار ولى می‌شنویم که یک مقدار دواهایى که خریدارى شده است برده‌اند و اصلاً نیست و حالا مشغول رسیدگى در کار هستند یک مقدار دوا هم که گفتند که احتکار شده است و عملیات دیگرى از جاهاى دیگرى شده است اینها معلوم نیست چه شده و نتیجه آنها چه جور است اینها را بایستى خودشان در اینجا تشریف داشته باشند و جواب بفرمایند نه وزیرش اینجا است و نه معاونش. همین طورى که آقاى ملک مدنى هم فرمودند به طور کلى ما همچو خیال مى‌کنیم که هر چه هست تهران است و همه توجه بیشتر به تهران است سایر جاها هم آخر حق دارند که از بهداشت استفاده کنند (صحیح است) آنها هم مال همین مملکت هستند. یک سلسله مکاتبات مبسوطى به من می‌رسد به عنوان تلگراف که الان یک کتاب تلگراف دارم موقع مالاریایى است و دردهاى دیگرى که آنجا هست در یک شعاع 60 فرسخى یک طبیبى هست در قوچان و این نمی‌تواند رسیدگى کند. اینها بیچاره شده‌اند و مأیوس شده‌اند از التماس به دولت گذشته حتى چندین تلگراف کردند به پیشگاه همایونى اگر چه از اینها هم هنوز نتیجه گرفته نشده است ولى به هر ترتیب نمی‌خواهم در اطراف این قضیه بیشتر عرض کرده باشم اجازه بفرمایید که این ماده بماند براى جلسه دیگر تا این که در کمیسیون مطالب گفته شود یا با ماده‌اى که قبلاً رفته است به کمیسیون (ماده 13) این هم در کمیسیون مجدداً مطرح شده و بعد تکلیفش معلوم شود.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- بنده استدعا می‌کنم آقایانی که نظر به تشکیلات و سازمان و نبودن طبیب و بهدارى در ولایات دارند این را با این ماده تطبیق نکنند بالاخره ماده این است که ما یک دارویى را می‌خریم و یک داروهایى را مى‌فروشیم این را اگر بخواهیم جلویش را بگیریم این یک ضررى است که به ما می‌رسد. آقاى نقابت فرمودند که صورت هم داده‌اند این است که باید رفت و رسیدگى کرد و باید تحقیقات کرد ارتباطى به ماده ندارد. از این جهت بنده استدعا می‌کنم آقایان موافقت بفرمایند که این ماده نماند (بعضى از نمایندگان- مذاکرات کافى است رأى رأى)

نقابت- پیشنهاد دارم آقا.

+++

رئیس- آقاى ملک‌زاده‏

ملک‌زاده- عرض کنم که بنده مخالف کفایت مذاکرات هستم و مخالف اظهاراتى که آقاى مخبر فرمودند و علتش این است که نظر به این که موضوع بهداشت عمومى یکى از مهم‌ترین مسائل است و حتى در موقعی که برنامه دولت مطرح بود بنده و چند نفر می‌خواستیم علاوه بر دو ماده یک ماده سوم هم که موضوع بهداشت عمومى بود به آن اضافه کنیم و این اندازه اهمیت دارد و نظر به این که در موقعى که قانون بودجه یا متمم بودجه مطرح است نظر من این است که مناسبترین موقعى است که در کلیه مسائل کشورى که مربوط به مجلس شوراى اسلامى ملى و مملکت است می‌شود بحث کرد و فعلاً این ماده مطرح است بنابراین بنده کاملاً لازم می‌دانم که راجع به بهداشت عمومى که مورد توجه مجلس شوراى ملى است کاملا بحث شود. البته باید وزیر بهدارى که اطلاعات کامل به این موضوع دارند و در جریان امور هستند تشریف داشته باشند و این طرز مناسب‌تر است. در تمام ممالک دنیا در موقعى که قانون متمم بودجه مطرح است کلیه وزیران در آن بحث وارد می‌شوند و حضور پیدا مى‌کنند یک عده معاونین و چندین نفر مشاور فنى هم با خودشان مى‌آورند براى بحث و هیچ معنى ندارد که در موضوع بهداشت که در اینجا بحث می‌شود وزیر بهدارى حضور نداشته باشد. بنابراین مثل پیشنهاد آقا بنده هم تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند که این ماده بماند براى جلسه آتیه که وزیر بهدارى هم حضور پیدا کنند. (بعضى از نمایندگان- صحیح است)

رئیس- رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات آقایان موافقین برخیزند (عده‌اى برخاستند) تصویب نشد. آقاى مخبر

مخبر- عرض کنم چون آقایان فرمودند که این ماده باشد تا آقاى وزیر بهدارى تشریف بیاورند به این جهت درخواست می‌کنم این ماده هم برود به کمیسیون

رئیس- ماده 28

ماده 28- وزارت دارایى مجاز است پرداخت تعهدات سال 1320 و سال‌هاى قبل وزارت جنگ را در حدود باقى اعتبار سال مذکور آن وزارتخانه تا آخر 1321 ادامه داده و مبلغى را که بعد از دوره عمل 1320 پرداخته می‌شود به حساب بودجه 1321 به عنوان تعهدات سال‌هاى گذشته آن وزارتخانه منظور دارد صورت تعهدات نامبرده را به طور تفصیل تا آخر سال 1321 به تصویب کمیسیون بودجه رسانیده و پس از تصویب پرداخت می‌شود.

رئیس- آقاى طباطبایى

طباطبایى- عرض کنم اولاً ملاحظه مى‌فرمایید هفت ماه از سال گذشته است و هنوز بودجه‌هاى تفصیلى در کمیسیون بودجه است وقتى که بودجه امسال به مجلس آمد و مطرح بود به طور تفصیل مذاکراتى شد و لزوم تقلیل هزینه و اصلاح بودجه وزارتخانه‌ها یکى از مسائلى بود که مورد توجه مجلس شوراى ملى بود. هم دولت و هم مجلس موکول کردند تأمین این اصلاحات را به کمیسیون بودجه و امعان نظرى که در بودجه‌هاى تفصیلى خواهد شد و حالا ملاحظه می‌فرمایید که 7 ماه از سال گذشته و دولت مطابق همان بودجه پیشنهادى به مجلس عمل کرده است و اگر این طور به این منوال رفتار شود 5 ماه دیگر از سال بیشتر باقى نیست و نتیجه این خواهد شد که همان بودجه‌اى که دولت به مجلس شوراى ملى آورد و مجلس نظرش این بود که این بودجه زیاد است و لازم می‌دانیم که در ارقام تفصیلى آنها اصلاحاتى به عمل بیاید نتیجه این است که آن اصلاحات به عمل نیامده و همان بودجه 300 میلیون که به مجلس آمد عمل شود. یکى دو مرتبه اینجا این مطلب مورد مذاکره واقع شد با آقاى ملک مدنى هم صحبت کردیم ایشان فرمودند که شما عجله می‌کنید. جلوى این اسراف و تبذیرها را خواهیم گرفت در کمیسیون. به خاطر دارم آن وقت صحبتى که با آقا می‌کردیم توى روزنامه هم تعقیب مى‌شد.

من باب مثل اداره تبلیغات گفته می‌شد الان 7 ماه از سال گذشته و منظور این است که این اداره یک اداره

+++

بى‌معنى و زائدى است که به این مملکت تحمیل شده و یادگار می‌ماند و بودجه‌اش را هم می‌دهند و این که این اداره را مثل زدم براى این بود که با آقاى ملک این صحبت را می‌کردیم براى این که این اداره زیاد است. اما در ماده 28 توجه بفرمایید نوشته است که «وزارت جنگ تعهداتى را در سال 1320 و قبل از سال 1320 دارد و اینجا به دولت اجازه داده می‌شود که این تعهدات را قبول کند و بپردازد در آخر ماده هم است که صورت تعهدات را به طور تفصیل تا آخر سال 1321 به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شوراى ملى برساند.» حالا هفت ماه از سال گذشته به دولت اجازه می‌دهید و این ماده را تصویب می‌کنید که تعهدات را به گردن بگیرند. تعهدى را که ما نمی‌دانیم اصلاً چیست؟ از چه قبیل است؟ صورتش کجاست؟ مراجعه به چه زمانى است. مربوط به زمانى است که کسى از وزارت جنگ اطلاع نداشت و همه درها به روى همه در این وزارتخانه بسته بود ما اینجا صحبت کردیم اما شوخى که نمی‌کنیم خواستم از دولت که بودجه وزارت جنگ یعنى حساب این وزارتخانه را مربوط به سنوات گذشته روشن بکند و تصفیه بکند و قرار شد در کمیسیون مورد دقت واقع شد هفت ماه از سال گذشته به همان صورت هست و ندادند حالا هم تعهدات 1320 و سنوات پیش را شما به عهده می‌گیرید برای چه؟ در آخر ماده می‌نویسد که این تعهدات در آخر سال 1320 می‌آید به مجلس و این هفت ماه گذشته است فرضاً در ماه دهم و یازدهم یک صورت تعهداتى هم دادند به کمیسیون چه نتیجه می‌گیرید؟ و این چه تأثیرى دارد؟ بنابراین بنده معتقد هستم که این ماده را هم موافقت کنید که باشد براى بعد آخر این قانون متمم بودجه یک چیز عجیبى است این قانون داراى 53 ماده است و توى این 53 مواد از هر قبیل مطلب بخواهید هست اگر توجه بفرمایید یک قسمت‌هایى در اینجا هست که هر کدام یک لایحه علیحده‌ای می‌خواهد این آش عجیب و غریبى است که در اینجا قاطى شده و ما هم هم‌پاش هستیم و قانونى هستیم متمم قانون بودجه بعد از بودجه می‌آمد یک موادى هم داشت ولى حالا هر سال تغییر پیدا می‌کند و هر سال به کمیت و کیفیتش اضافه می‌شود این یک سابقه بدى شده است و ما می‌خواهیم این سابقه بد را نگاهش بداریم. بگذارید این ماده باشد تا وضعیت و حساب وزارت جنگ روشن شود صورت حساب سنوات گذشته وزارت جنگ باید به مجلس بیاید و در کمیسیون رسیدگى بشود بعد از رسیدگى منطقاً هم این صحیح است اگر تشخیص دادیم که این تعهدات به جا است آن وقت در جز قانون متمم بودجه بیاورید و به عرض مجلس برسانید تصویب می‌شود.

مخبر- عرض کنم که موضوع بودجه‌ها را که آقاى طباطبایى فرمودند مطابق همان ماده واحده که از مجلس شوراى ملى گذشت به دولت اجازه داده شد تا سه ماه پیش تا آخر خرداد ماه طبق بودجه‌هاى تفصیلى سال قبل عمل بکنند و بعد بودجه‌هاى تفصیلى را به مجلس بفرستند البته بعداً هم چون آن بودجه‌ها را در آن مدتى که معلوم شده بود در آن مدت ندادند اگر نظر آقا باشد این مطلب اینجا اظهار شد و یک مرتبه دیگر هم تمدید شد و بعداً بودجه‌هاى تفصیلى را بفرستادند در کمیسیون تحت رسیدگى است که یک قسمتش تصویب شده و یک قسمتش را هم مشغول رسیدگى است طولى نمی‌کشد که بودجه‌ها تمام شود. راجع به بودجه تبلیغات هم مبلغى که سابق داشتند نصف گذشته شده است بیشترش را حذف کرده‌اند که این قسمت از هفتصد و خرده‌ای هزار تومان شاید سیصد هزار تومان حالا بودجه دارد اما راجع به این ماده تعهدات وزارت جنگ بدهى به اشخاصى است این ماده صرفاً روى طلبکارانى است که وزارت جنگ با اشخاص قراردادهایى بسته‌اند معاملاتى کرده‌اند چه در مرکز چه در ولایات طلبى هم از وزارت جنگ دارند پرداخت آن هم هیچ محل نداشت جز این که صرفه‌جویى‌هایى که از بودجه سال 1320 حاصل شده و ما براى این که این قضیه را بهتر رسیدگى و دقت کامل‌ترى کرده باشیم صریحاً در اینجا ذکر کردیم که صورت تعهدات نامبرده به طور تفصیلى تا آخر سال 1321 به کمیسیون بیاورند و پس از تصویب هم قابل

+++

پرداخت خواهد بود پس این نگرانى جنابعالى مورد ندارد زیرا اگر این صورت را به ما دادند یعنى به کمیسیون بودجه دادند و کمیسیون بودجه رسیدگى کرد و تصویب کرد آن وقت قابل پرداخت است و اما تا این کار نشده است هر قدر هم دیرتر بدهند به ضرر خودشان است ماه دهم می‌خواهند بدهند ماه یازدهم می‌خواهند بدهد بالاخره باید به تصویب کمیسیون برسد و زائد بر میزان بدهى به اشخاص را هم وزارت جنگ نمی‌تواند چیزى برداشت نماید.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آن توضیحى را که آقاى اعتبار در این ماده بیان کردند یک نکته‌ای داشت به طورى که آقاى طباطبایى فرمودند مورد توجه اعضا کمیسیون واقع شد و یک اعتبارى وزارت جنگ به طور مغلقى می‌خواهد بگیرد سال را هم تعیین نمی‌کند و نوشته شده در سال 1320 و سال‌هاى پیش سال‌هاى پیش از کى است؟ ابتدای آن از سال اول تأسیس وزارت جنگ است؟ آیا این سالى را که شما معین می‌کنید که ما این تعهدات را باید بدهیم کى است؟ بعد رفت همین معاون با سرلشگر علایى و دو نفر دیگر آمدند در کمیسیون و در این باب باز هم صحبت شد و از اعضاى کمیسیون در این باب تأکید کردند خود آنها هم مطلب از دست‌شان در رفت که آیا آن تعهداتى که هست از چه سال است ثانیاً تعهدات از چه جنسى است آیا تعهدات نسبت به اراضى است که از مردم گرفته شده است براى وزارت جنگ یا به عنوان محل هواپیمایى با این عنوانات یا اجناس است که از مردم گرفته شده یا پولى است که از بانک گرفته شده است اصلاً موضوع به طور متیقن نوشته نشده حالا آقاى اعتبار می‌فرمایند در آخر ماده نوشته شده که تأمین می‌شود ولى بنده نظرم این است که این تأمین نمی‌کند چرا؟ خود بنده اطلاع ندارم که بودجه تفصیلى وزارت جنگ به کمیسیون آمده است یا نه این را اطلاع ندارم در این صورت خبر ندارم که بعداً تعهدى که باید بکنیم از کى است و از چه قبیل است ما چطور می‌توانیم به یک ماده‌اى که از هر حیث کور هستیم رأى بدهیم بنده چطور مى‌توانم مسئولیت که نزد خداوند خودم دارم پیش خداى خودم مسئولیت دارم من به این ماده رأى بدهم پس ماده خوب است بماند تا آن صورت را ببینیم و آن تعهدات را ببینیم آن تعهدات چند میلیون است؟ و یا این که چند کرور است؟ راجع به قیمت کجا گرفتار است اینجا این را چطور مى‌توانیم رأى بدهیم در صورتى که در کمیسیون بودجه هم صورت هست باز قرار دادند که آن چهار نفر بیایند وقتى که آمدند بنا شد تا چند روز دیگر آن صورت را بیاورند آن صورت را نیاوردند و این که آقاى طباطبایى صحبت مى‌کنند آقاى اعتبار تصدیق فرمودند ما هنوز نتوانستیم بودجه تبلیغات را آن جزئش را ببینیم رفتند بیاورند نیاوردند و دیگر هم نمى‌آورند. همان فرمایش شما آن ماده واحده را که می‌گویید فرمودید آن ماده واحده توپ و مسلسل است یک ماده واحده را در صورت دیگر بیاورید ما دو ماه که انتظار داشتیم سال هم که تمام می‌شود و به آن اعتباراتى که هیچ نمى‌شود قبول کرد ما نمى‌توانیم رأى بدهیم این است که بنده این ماده را خیلى مبهم و مشکل می‌دانم و هیچ نمى‌توانیم رأی بدهیم.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- آقاى انوار خوشبختانه خودشان عضو کمیسیون هستند و عضو خیلى دقیقى هم هستند و در اقلام توجه مى‌کنند عرض کنم اینجا براى اطلاع حضرتعالى و سایر آقایان عرض مى‌کنم که کمیسیون بودجه به طورى که مسبوق هستند آقاى طباطبایى هم تذکر دادند امسال در نهایت دقت بوده و لوایحى که به کمیسیون مى‌آید مورد توجه قرار می‌دهند اما راجع به این قسمت این ماده که مورد بحث است اولاً صورتى که فرمودید یک قسمتى را وزارت جنگ تصویب کرده و به کمیسیون بودجه فرستاده است و جز دستور جلسه آتیه کمیسیون است یک قسمت رسیده است ما تا وقتى که این ماده در کمیسیون مطرح بود خاطر دارید رئیس حسابدارى آمد با رئیس مالیه ارتش سرلشگر علایى آمد آنجا آقاى سرتیپ ریاضى تشریف داشتند و چند نفر دیگر آمدند آنجا براى این که تصور و توهمى نشود دقت شد که این

+++

ماده‌ها منظم شد که بعد از تصویب کمیسیون بودجه قابل پرداخت است صورت‌هاشان حاضر است یک قسمت مربوط به سال گذشته و حوادثى بود که در شهریور ماه سال گذشت اتفاق افتاد و یک قسمت هم لشگرها اساساً رفتند و بالاخره مرکزشان اغتشاش پیدا شد و یک اشخاص آذوقه فرستاده بودند طلب‌کار هستند اهل محل هستند باید طلب آنها را داد وزارت جنگ توضیحاتى که داد کمیسیون هم ضرورى دانست این ماده را راجع به این موضوع قرار شد در کمیسیون رسیدگى بشود و آن قسمت هفتصد هزار تومان بودجه تبلیغات هم تنزل داده شد و تقریباً پانصد هزار تومان از بودجه کسر شد و این باقی مانده هم مربوط به رادیو و آژانس پارس است که طرف احتیاج است و سابقاً هم بوده است در واقع کمیسیون بودجه آن دو قسمت را باقى گذاشت و اضافاتى که نظر آقاى طباطبایى و سایر آقایان دیگر بود آنها را حذف کردند بودجه‌هاى تفصیلى هم که به کمیسیون بودجه داده شده شاید تا ده روز دیگر تمام شود و بودجه‌ها با دقت در کمیسیون مورد توجه واقع مى‌شود و می‌گذرد و نگرانى هم براى آقاى طباطبایى از این قسمت باقى نمى‌ماند.

رئیس- آقاى دکتر طاهرى

دکتر طاهرى- بنده موافقم.‏

بعضى از نمایندگان- (کافى است- کافى است- رأى رأى) (عده براى اخذ رأى کافى نبود پس از مدتى کافى شد)

رئیس- من نمی‌دانم چه مناسبت دارد که یک موضوعى براى خاطر یک نفر یا دو نفر معطل می‌شود براى رأى گرفتن خوب است آقایان رعایت کنند که با کافى نبودند عده موجبات معطلى فراهم نشود. رأى گرفته می‌شود به کفایت مذاکرات برخیزند (مخبر- مخالفتى نیست مخالفتى نیست آقا) رأى گرفته می‌شود به ماده 28 با اصلاحاتى که شده است موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده 29

ماده بیست و نهم- وزارت دارایى مجاز است تعهداتى را که امنیه کل کشور قبل از پیشنهاد بودجه تفصیلى علاوه بر پرداخت و تعهدات اسفند می‌نماید در حدود اعتبار سال 1321 امنیه کل کشور بپردازد.

رئیس- آقاى فرمانفرماییان

فرمانفرماییان- بنده اولاً پیشنهادى در ماه قبل کرده بودم گویا فراموش فرمودند. در این ماده همه جا مى‌بینم نوشته شده که علاوه بر تعهدات و این کلمه که در هر یک از این قسمت‌هاى بودجه هست نسبت به موازانه را به هم می‌زند این ماده به طور فرضى است در صورتی که باید جمع و خرج موازنه داشته باشد و این کلمه تعهدات فرضى است و ما نمی‌توانیم حساب کنیم این است که موازنه آن را به هم مى‌زند. تمام این کلمات محتاج به این است که در برابرش یک ارقامى باشد تا در موارد لازم توضیح شود وقتى که توضیح نشد و وقتى که ارقامى ما ندیدیم باید تصور کنیم که موازنه‌اى هم وجود پیدا نخواهد کرد.

رئیس- موافقین با ماده 29 برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. عده‌ای از آقایان پیشنهاد ختم جلسه کرده‌اند اجازه می‌فرمایید که اسامى اعضا کمیسیون‌ها را به عرض آقایان برسانم بعد جلسه را ختم کنیم (صحیح است) نتیجه استخراج آرا خوانده می‌شود.

(اعلام نتیجه استخراج آرا مربوط به کمیسیون‌ها)

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج آرا متخذه در جلسه 19 مهر ماه 1321 راجع به کمیسیون‌هاى یازده‌گانه منتخبه از مجلس به شرحى است که در زیر به عرض کمیسیون قوانین دادگسترى عده اعضا 18 عده آرا مأخوذه 93

حایزین اکثریت آقایان:

صدر، ملک مدنى، دکتر قزل ایاغ، دکتر جوان، رهبرى، بهبهانى، لیقوانى، سزاوار، سلطانى، مهذب، اوحدى، لاریجانى، مؤید احمدى، همراز، رضوى، ثقه‌الاسلامى، نقابت، جهانشاهى

کمیسیون کشاورزى: عده اعضاء 18 عده آراء 94

حایزین اکثریت آقایان:

معدل، هدایت، لیقوانى، مؤید ثابتى، معتصم سنگ، کامل ماکویى، شباهنگ، افشار، معینى، بوداغیان، محیط

+++

فرمانفرماییان، امیر ابراهیمى، ملایرى، ملک‌زاده آملى، یاراحمدى، فتوحى، حسن اکبر

کمیسیون بازرگانى: عده اعضا 18 عده آرا 95

حایزین اکثریت آقایان:

نمازى، امامى، چایچى، نیک‌پور، رستم گیو، پارسا، خسروشاهى، اصفهانیان، فرشى، آزادى، کازرونیان، حریرى، مهدوى، نصرتیان، اردبیلى، عزیزى، اصفهانى، مخبر فرهمند

آقاى شیرازى نیز 49 رأى داشته‌اند.

کمیسیون فرهنگ: عده اعضا 18 عده آرا 91

حایزین اکثریت آقایان:

مجد ضیایى، فیاض، موقر، منصف، دکتر طاهرى، آزادى، سلطانى، شاهرودى، صفوى، دکتر سنگ، هاشمى، نراقى، مهذب، اورنگ، نوبخت، فرخ، دکتر ملک‌زاده، روحى

کمیسیون راه: عده اعضاء 18 عده آراء 94

حایزین اکثریت آقایان:

تهرانچى، ناهید، امیر ابراهیمى، ذوالقدر، دولتشاهى، دکتر لقمان، مؤید قوامى، رهبرى، فتوحى، ریگى، اردبیلى، مسعودى، حریرى، مسعودى خراسانى، رفیعى، دکتر سمیعى، حمزه‌تاش، یمین اسفندیارى

کمیسیون قوانین دارایى: عده اعضا 18 عده آراء مأخوذه 92

حایزین اکثریت آقایان:

ناصرى، گودرزنیا، مخبر فرهمند، دهستانى، نمازى، اعتبار، دادور، مجد ضیایى، پارسا، دکتر تاج‌بخش، کازرونیان، طوسى، نایینى، مؤید قوامى، افشار، محیط، پناهى، معدل

کمیسیون بهدارى: عده اعضاء 12 نفر عده آراء 97 نفر

حایزین اکثریت آقایان:

سمیعى، دکتر ملک‌زاده، تاج‌بخش، ادهم، ضیا، ساکینیان، دکتر لقمان، قزل ایاغ، دکتر نفیسى، طباطبایى، مؤقر، دکتر غنى

کمیسیون امور خارجه: عده اعضا 12 نفر عده آرا 99

حایزین اکثریت آقایان:

نوبخت، طالش، بیات، نبیل سمیعى، مقدم، دکتر جوان، منشور، مهدوى، هدایت، اقبال، مستشار، همراز

کمیسیون نظام: عده اعضا 12 نفر عده آرا 99

حایزین اکثریت آقایان:

صفارى، آزادى، روحى، دادور، هاشمى، نراقى، مقدم، معتضدى، طباطبایى، طهرانچى، رفیعى، انوار

کمیسیون کشور: عده اعضا 18 نفر عده آرا 94 نفر

حایزین اکثریت آقایان:

امیر تیمور، افخمى، فریدونى، اوحدى، جلایى، یاراحمدى، شهدوست، شجاع، مسعودى خراسانى، نواب یزدى، مشیر دوانى، مکرم افشار، بوداغیان، ناهید، طوسى، کامل ماکویى، عطاالله پالیزى، صفارى

کمیسیون پست و تلگراف‏: عده آرا 97 عده اعضا 6

حایزین اکثرت آقایان:

فریدونى، مرآت اسفندیارى، مشار، ساکینیان، شهدوست، یمین اسفندیارى

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آتیه روز پنجشنبه 23 مرداد ماه سه ساعت و نیم قبل از ظهر دستور بقیه لایحه قانون متمم بودجه (بعضى از نمایندگان- سه‌شنبه- سه‌شنبه)

طوسى- البته این علاقه‌اى را که آقایان اظهار می‌فرمایند به جا است ولى وسائلش باید موجود باشد چون فردا تعطیل است امروز هم وقت تمام شده است صورت مجلس کى حاضر شود؟

(مجلس نیم ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293964!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)