کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره نهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9
[1396/05/07]

جلسه: 94 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 تیر‌ماه 1313 (9 ربیع‌الثانی 1353)  

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ اظهار تأسف از فقدان مرحوم دولتشاهى وزیر پست و تلگراف‏

3ـ شور و تصویب لایحه کنترات دکتر اشترنک

4ـ تصویب لایحه استخدام ویلهم مایر

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت مالیه

6ـ تصویب لایحه استخدام معلم نجارى مدرسه صنعتى فارس

7ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره فلاحت و صناعت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏9

جلسه: 94

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 تیر‌ماه 1313 (9 ربیع‌الثانی 1353)

فهرست مذاکرات:

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

2ـ اظهار تأسف از فقدان مرحوم دولتشاهى وزیر پست و تلگراف‏

3ـ شور و تصویب لایحه کنترات دکتر اشترنک

4ـ تصویب لایحه استخدام ویلهم مایر

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت مالیه

6ـ تصویب لایحه استخدام معلم نجارى مدرسه صنعتى فارس

7ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره فلاحت و صناعت

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

)مجلس یک ساعت و سه ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید).

صورت‌ مجلس روز یکشنبه 24 تیر ماه را آقاى موید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غائبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غائبین بی­اجازه - آقایان : ملک مدنی - دکتر احتشام - نمازی - محلوجی - کازرونیان - اعظم زنگنه - مسعود ثابتی - اقبال - یونس آقا وهاب­زاده - وکیلی - گرگانی - چایچی - کورس - همراز - معدل .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : اسدی - بیات - دکتر ادهم - شریعت­زاده - دکتر بهرامی .

1ـ تصویب صورت‌ مجلس‏

رئیس ـ در صورت‌ مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت‌ مجلس تصویب شد.

2ـ اظهار تأسف از فقدان مرحوم دولتشاهى وزیر پست و تلگراف‏

رئیس ـ در جلسه قبل با دوست قدیمى خودمان مشغول مباحثه و مبادله‌نظر بودیم و یک مر نجیب و آزموده پشت منبر خطابه از لایحه خودش مدافعه می‌کرد و با ما همکارى مى‌نمود‌ امروز آن شخصى دیگر وجود ندارد. و با هویت پیوسته به قدرى نام ایشان مبادر به ذهن است که اگر اسم هم نبرم همه آقایان بالبداهه خواهید یافت که این فقید شریف آقاى محمدعلى میرزاى دولتشاهى است (خداوند رحمتش کند) این مرد لایق و صمیمى در دوره‌هاى 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 نماینده و در (دوره کنونى) بالقوه وکیل بود.

به قدرى مکارم اخلاقى و حسن‌رفتار از این همکار محترم دیده‌ایم که شماره آنها زمانى بیش از این لازم دارد (صحیح است) رفقاى ما طورى از این اتفاق افسرده و ملولند که جرگه امروز ما جرگه حزن و اندوه و کانون غم و الم است (صحیح است) چون فقید مرحوم سالیان دراز از همکاران ما بودند و در

+++

مجلس حاضر هم بالقوه وکیل است نهایت اعتبار نامه ایشان به واسطه تصدى شغل وزارت به مجلس نیامده و تصویب نشده بود ـ قسمتى از رفقا انتظار داشتند جلسه ختم و به احترام نمایندگان ایشان امروز تعطیل شود به آقایان گفتم: بهترین ترتیب و نیکوترین رویه احترام هر شخصى آن است که اقدام احترام‌آمیز با سلیقه و رویه او متناسب باشد. مرحوم دولتشاهى خدمت و وظیفه را تکریم مى‌کرد و کار کردن را براى مملکت دوست می‌داشت این است که براى تطبیق با این سلیقه استجازه مى‌کنم جلسه را یک ربع ساعت به احترام ایشان تعطیل کنیم و بعد به کارهاى جارى بپردازیم (بسیار خوب).

(در این موقع جلسه تعطیل و پس از ربع ساعت مجدداً تشکیل گردید).

3ـ شور و تصویب لایحه کنترات دکتر اشترنک

رئیس ـ خبر از کمیسیون معارف راجع‌ به تجدید کنترات دکتر اشترنک:

کمیسیون معارف در جلسه 24 تیر ماه 1313 باحضور آقاى کفیل وزارت معارف لایحه 11504/4080 دولت راجع‌ به تجدید استخدام دکتر هانرى اشترنگ آلمانى مدیر و هنرآموز هنرستانى دولتى را مطرح نموده و با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را با اصلاحى که در ماده اول آن بر طبق خبر کمیسیون بودجه به عمل آمده براى تصویب مجلس مقدس تقدیم مى‌نماید.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى کفیل وزارت معارف در جلسه 24 تیر ماه 1313 لایحه 11504 دولت راجع‌ به تجدید کنترات دکتر هانرى اشترنک تبعه دولت آلمان را براى مدیریت و هنرآموزى هنرستان دولتى مورد شور قرار داده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه:

خبر کمیسیون‏:

لایحه نمره 11504 ـ 4080 وزارت معارف راجع‌ به تمدید کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک آلمانى مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى براى مدت سه سال در کمیسیون بودجه مطرح و بالاخره ماده اول به شرح ذیل اصلاح و بقیه مواد عیناً مطابق لایحه پیشنهادى تصویب گردید.

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک آلمانى مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى را براى مدت سه سال دیگر از تاریخ اول فروردین 1313 تجدید و تمدید نماید و نیز دروس شیمى دانشکده طب و دواسازى در هفته هشت ساعت به عهده مشارالیه واگذار خواهد بود.

رئیس ـ ماده اول به وضعى است که در کمیسیون بودجه اصلاح شده از ماده دوم آن طورى است که قرائت می‌شود.

(مواد دوم و سوم و چهارم و پنجم به شرح آتى قرائت شد).

ماده دوم ـ حقوق آقاى دکتر هانرى اشترونک بابت مدیرى و هنرآموزى هنرستان دولتى در سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (48000) ریال و بابت تدریس در دانشکده طب و دواسازى شش هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرار داد چنانچه کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک تجدید نشود. مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف و آقاى دکتر هانرى اشترونک می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى دکتر هانرى اشترونک مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرار داد مشارالیه را امضاء نماید.

+++

رئیس ـ مذاکره در کلیات است. آقاى ملک‌زاده.‏

دکتر ملک‌زاده ـ آقایانی که در نمایشگاه مدرسه صنعتى اسمال تشریف برده‌اند به عقیده بنده درک فرمودند که در چندین شعبه صنایع این مدرسه پیشرفت‌هاى خیلى خوبى به عمل آمده یکى شعبه آهنگرى است که حقیقتاً آهنگرى جدید را در این مملکت فاقد هستیم و فوق‌العاده به آن محتاجیم. یکى شعبه شیمى و یکى نجارى است. چون به عقیده بنده این موسسه که تأسیس شده یکى از موسسات فوق‌العاده نافعى براى پیشرفت صنایع جدیده است و اگر آقایان در نظر داشته باشند در موقعى که این موسسه تأسیس شد و قانونش از مجلس گذشت این طور تصمیم گرفته شد که در تمام ایالات ولایات مهم شعبه‌اش برقرار شود. و توسعه پیدا کند اگر بنا شود که شعبه این مؤسسه خیلى محدود باشد به عقیده بنده نتیجه مطلوبه به دست نمى‌آید واقعاً چه قدر جاى تأسف است که در یک مملکتى گفته شود که در سال ما چه قدر مجبوریم پول به خارجه بدهیم که میخ مفتولى بیاوریم و همین طور بسیارى از احتیاجات کوچک دیگر است در صورتی که این مؤسسه توسعه پیدا کند به عقیده بنده آن احتیاجات به طور کامل رفع می‌شود. صراحتاً راجع‌ به کرمان از طرف وزارت معارف وعده داده شده بود که این مؤسسه در آنجا هم تأسیس شود مخصوصاً حالا در نتیجه بحران اقتصادى از صنایع آنجا خیلى کاسته شده است. بنده می‌خواستم تقاضا کنم که وزارت معارف وعده را که فرموده‌اند عمل بفرمایند و وفا کنند.

کفیل وزارت معارف ـ تأسیس مدارس صنعتى با فواید بسیارى که متضمن است یک چیزى است که قابل بحث در اطرافش نیست و هر چه بیشتر تأسیس شود احتیاج مملکت از خارج کم‌تر خواهد شد و جوانان مملکت هم به زندگانى استقلالى و سعى و عمل بیش‌تر عادت خواهند کرد نه تنها در کرمان بلکه در کلیه شهرهاى ایران بایستى این نوع مدارس تأسیس بشود و در نقشه وزارت معارف هم بوده است که این نوع مدارس را تأسیس کند کما این که در شیراز و در تبریز هم شروع شده است امیدوار هستیم انشاءالله با وسعتى که در بودجه وزارت معارف در سنوات آتیه خواهد شد نیت آقاى دکتر ملک‌زاده هم عملى بشود.

رئیس ـ آقاى روحى.

روحى ـ بنده خواستم اینجا رفع یک سوء تفاهمى شده باشد و آن این است که در کرمان از سه سال پیش یک مدرسه چهار کلاسه صنتعى که امروزه هنرستان نامیده می‌شود هست و این مدرسه با زحماتى که حقیقتاً وزارت معارف کشیده است تأسیس شده است و البته ضرورت هم داشته است براى این که کرمان یک شهر صنعتى است و در آنجا بیش‌تر از جاهاى دیگر می‌توانند استفاده کنند زیرا اهالى آنجا روحاً صنعتگر و اهل ذوق و سلیقه‌اند منتهى این مدرسه به عقیده بنده یک نواقصى دارد که باید جلب نظر آقاى کفیل محترم وزارت معارف را بکنم که هر چه زودتر رفع نواقص آنجا را بکنند و بلکه بتوانند یکى دو کلاس هم بر آنجا اضافه کنند و چون نوید این کار را داده‌اند بنده خواستم عرض کنم که آن مدرسه موجود هست بلکه سعى بکنند که یک معلم خارجى هم از نظر تکمیل صنعت در آنجا بگذارند بکله کرمان هم بتواند در این موقع استفاده کند. بنده نمی‌خواهم عرض کنم مدرسه شیراز البته شیراز و اصفهان هم می‌خواهد زیرا از شهرهاى صنعتى هستند ولى مقصود بنده این است که مدرسه کرمان را هم تکمیل کنند که در اول افتتاح مدارس و اول دوره تحصیلى رفع نواقص آن را بکنند و مخارج زیاد هم نمی‌خواهد زیرا بنیان آن هست و مقصود بنده یادآورى بود.

مخبر (آقاى دکتر طاهرى) ـ در شهر کرمان یکى از اشخاص خیر آنجا که حسن‌تصادف نام فامیلش هم صنعتى بوده یک موقوفه را تهیه کرده که یک مدرسه دایر بشود و به راهنمایى و اصرار نمایندگان محترم کرمان وزارت معارف و کمیسیون بودجه هم مساعدت کرد یک کمک‌خرجى هم براى آنجا تصویب شد اگر آن چیزى که آقاى روحى اشاره کردند

+++

همان طور که آقاى کفیل وزارت معارف توضیح دادند وزارت معارف در حدود استطاعت بودجه و حدودی که بتواند معلم براى مدارس صنعتى تهیه کند در نظر دارد زیرا صرف‌نظر از این که تأسیس مدرسه صنعتى بودجه لازم دارد مدرسه صنعتى معلم لازم دارد و امیدوارى هست که مدرسه صنعتى مرکز معلمینى را تربیت کند که بعد به ولایات اعزام شوند و کرمان و شهرهاى صنعتى دیگر هم از مدارس صنعتى بى‌نصیب نمانند.

جمعى از نمایندگان ـ مذاکرات کافى است.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در مواد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود.

ماده اول ـ وزار ت معارف مجاز است کنترات آقاى دکتر هانرى اشترنک آلمانى مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى را براى مدت سه سال دیگر از تاریح اول فروردین 1313 تجدید و تمدید نماید و نیز دروس شیمى دانشکده طب و دواسازى در هفته هشت ساعت به عهده مشارالیه واگذار خواهد بود.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود.

ماده دوم ـ حقوق آقاى دکتر هانرى اشترنگ بابت مدیرى و هنرآموزى هنرستان دولتى در سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (48000) و بابت تدریس در دانشکده طب و دواسازى شش هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود:

ماده سوم ـ در انقضاى مدت قرارداد چنانچه کنترات آقاى دکتر هائرى اشترونک تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ اینجا مخارج مسافرت که نوشته شده به عنوان معاودت ممکن است این شخص کنتراتش تمام شود و معاودت هم نکند بنده عقیده‌ام این است در صورتی که معاودت بکند به او داده شود.

مخبر ـ در کنترات سابق دکتر هانرى اشترونک عین همین ماده هست که مراجعه کردیم با حضوى آقاى دیبا مانعى ندارد خرج معاودت یعنى خرج برگشتن اگر برگشت می‌دهند این واضح است.

رئیس ـ آقایانى که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود.

ماده چهارم ـ وزارت معارف و آقاى دکتر هانرى اشترونک می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتى که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده چهارم قیام فرمایند.

(اکثراً برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى دکتر هانرى اشترونک مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوبه 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا نماید.

رئیس ـ آقایانى که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

+++

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است (گفته شد ـ مخالفى نیست) آقایانى که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد.

(أخذ و شماره آراء به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 92 نفر به اکثریت 84 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان : آقایان : بیات ماکو - عراقی - میرزا محمد خان وکیل - کاشف منصف - امیر تیمور - مؤید احمدی - اسدی - خواجوی - شریعت‌زاده - رهبری - ناصری - حیدری - ملک‌زاده آملی - مژدهی - صفاری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - لیقوانی - دکتر ادهم - میرزایی - اورنگ - امیر ابراهیمی - آقا رضا مهدوی - مقدم - دهستانی - فتوحی - طباطبایی دیبا - بختیار - دکتر سمیعی - هدایت - طالش خان - دادور - فرشی - سهراب خان ساگینیان - پارسا - اعتبار - اسکندری - وکیلی - شریفی - دکتر امیراعلم - حاج ملک - دکتر قزل ایاغ - میرزا یانس - دکتر سنگ - محسن آقا مهدوی - مسعودی خراسانی - پناهی شیرازی - دکتر لقمان - نیک‌پور - دبستانی - امامی - مرآت اسفندیاری - دکتر ضیاء - افشار - نوبخت - حاج محمدرضا بهبهانی - دکتر بهرامی - پورسرتیپ - دربانی - طاهری - ثقة الاسلامی - ارکانی - ایزدی - تهرانچی - مجد ضیائی - کمالی - دبیر سهرابی - ملک‌زاده - میرزا موسی خان مرآت - معتصم سنگ - فزونی - مؤید قوامی - مولوی - روحی - نواب یزدی - وهاب‌زاده - لاریجانی - محیط - دکتر شیخ - طهرانی - تربیت - سلطلنی - سید کاظم یزدی .

4ـ تصویب لایحه استخدام ویلهم مایر

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه راجع‌ به تجدید کنترات آقاى ویلهم مایر:

خبر کمیسیون بودجه‏:

لایحه نمره 4029 ـ 11506 وزارت معارف راجع‌ به تجدید کنترات آقاى ویلهم مایر آلمانى هنرآموز هنرستان دولتى براى مدت سه سال در کمیسیون بودجه مطرح با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت معارف در لزوم تجدید کنترات مشارالیه دادند کمیسیون با عین لایحه پیشنهادى موافقت نموده اینک خبر آن را براى تصویب مجلس مقدس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

رئیس ـ خبر کمیسیون امور خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 25 تیر ماه 1313 لایحه نمره (11506 ـ 4079) دولت راجع‌ به تجدید استخدام آقاى ویلهلم مایر آلمانى را براى هنرآموزى تجارى در هنرستان دولتى مطرح نموده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم مى‌نماید:

رئیس ـ خبر از کمیسیون معارف در این خصوص:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون معارف در تاریخ 24 تیر ماه 1313 با حضور آقاى کفیل وزارت معارف لایحه نمره (11506 ـ 4079) دولت راجع‌ به تجدید استخدام آقاى ویلهلم مایر آلمانى را براى هنرآموزى نجارى در هنرستان دولتى مطرح نموده و بالاخره با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید.

رئیس ـ عین لایحه پیشنهادى دولت قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى ویلهلم مایر هنرآموز آلمانى هنرستان دولتى را براى مدت سه سال دیگر از تاریخ 16 شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق آقاى ویلهلم مایر در سال شانزده هزار و دویست ریال به علاوه دویست و سى پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقاى ویلهلم مایر تجدید نشود مبلغ پنجاه پهلوى به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هنرآموز مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى ویلهلم مایر هنرآموز هنرستان دولتى را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه امضاء نماید.

+++

رئیس ـ آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا ـ بنده با اساس این لایحه موافقم و البته وزارت معارف یک خدماتى از این شخص دیده‌اند که حالا لایحه‌اش را تقدیم مجلس کرده‌اند البته نجارى از جمله صنایعى است که در مملکت ما امروزه مورد توجه شده و باید پیشرفت کامل داشته باشد ولى خاطر آقایان محترم مسبوق است که نجارى خوب اساس خوب می‌خواهد یعنى چوب خوب می‌خواهد متأسفانه در مملکت ما امروز براى تهیه چوب خوب و خشک کردن چوب هیچ اقدام اساسى از طرف دولت نشده است معلم نجارى را فرض بفرمایید این قدر حقوق هم دادیم یک عده محصل هم رفتند و خوب یاد گرفتند تازه فایده ندارد سابقاً هم بنده تذکرى دادم به آقاى رئیس صناعت و ایشان یک توضیحاتى هم دادند ولى بنده عقیده‌ام این است که اساساً باید اول تهیه چوب کرد و بعد معلم خوب آورد والا فایده ندارد با این چوب‌هاى معمولى که امروز می‌برند و فردا می‌خواهند با آن یک چیزى تهیه کنند اساس ندارد.

رئیس ـ آقایانی که با ورود در شور مواد موفقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى ویلهلم مایر هنر آموز آلمانى هنرستان دولتى را مدت سه سال دیگر از تاریخ 16 شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

رئیس ـ آقایانی که با ماده اول موافقت دارند قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ حقوق آقاى ویلهلم مایر در سال 16200 ریال به علاوه 230 پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که ماده دوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده سوم قرائت می‌شود.

ماده سوم ـ در انقضاى مدت قرارداد چنانچه کنترات آقاى ویلهلم مایر تجدید نشود مبلغ پنجاه پهلوى به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانی که با ماده سوم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هنرآموز مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ آقایانی که با ماده چهارم موافقت دارد قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان برخاستند).

رئیس ـ تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى ویلهلم مایر هنرآموز هنرستان دولتى را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نمایند.

رئیس ـ اشکالى ندارد. آقایانی که با ماده پنجم موافقت دارند قیام فرمایند.

(اکثراً قیام نمودند).

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى است اشکالى نیست. موافقین ورقه سفید خواهند داد.

+++

(أخذ و استخراج آراء به عمل آمده 87 ورقه سفید شمارش شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 98 به اکثریت 87 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : روحی - ثقة الاسلامی - دکتر طاهری - ایزدی - دربانی - مولوی - دکتر ضیاء محیط - سید کاظم یزدی - طهرانی - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - دکتر شیخ - فزونی - کفائی - حاج غلام‌حسین ملک - سلطانی - محسن خان قراگزلو - هزار جریبی - شیرازی - مؤید قوامی - نوبخت - حمزه تاش - دکتر ملک‌زاده - لاریجانی - طباطبایی دیبا - نواب یزدی - پورسرتیپ - ناصری - دهستانی - امیر ابراهیمی - عراقی - دکتر ادهم - فتوحی - امیر تیمور - آقا رضا مهدوی - مقدم - اورنگ - اسکندری - حسنعلی میرزا دولتشاهی - کمالی - طهرانچی - دبیر سهرابی - مجد ضیائی - میرزا موسی خان مرآت - طالش خان - صفاری - ملک‌زاده آملی - مژدهی - دکتر قزل ایاغ - دکتر سمیعی - شریفی - شریفی - هدایت - دادور - معتصم سنگ - حاج محمدرضا بهبهانی - وکیلی - علوی سبزواری - پارسا - دکتر بهرامی - شاهرودی - سهراب خان ساگینیان - بیات ماکو - نیک‌پور - بختیار - کاشف - افسر - فرشی - مؤید احمدی - مسعودی خراسانی - پناهی - دکتر سنگ - محسن آقا مهدوی - افشار - دکتر لقمان - اعتبار - منصف - میرزا یانس - شریعت‌زاده - خواجوی - مخبر فرهمند - حیدری - امامی - مرآت اسفندیاری - رهبری - دکتر امیراعلم - میرزایی - دبستانی .

5ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف وزارت مالیه

رئیس ـ آقاى کفیل وزارت معارف‏.

کفیل وزارت معارف ـ یک فقره لایحه است از طرف وزارت مالیه بنده تقدیم مى‌کنم.

6ـ تصویب لایحه استخدام معلم نجارى مدرسه صنعتى فارس

رئیس ـ خبر از کمیسیون بودجه راجع‌ به استخدام معلم نجارى براى مدرسه صنعتى فارس:

خبر کمیسیون‏:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى بیات رئیس اداره کل فلاحت و صناعت لایحه نمره 27453 دولت راجع‌ به استخدام یک نفر متخصص و معلم نجارى را مطرح و بالاخره ماده واحده را به شرح ذیل اصلاح و موافقت نموده اینک راپرت آن را تقدیم می‌دارد.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به اداره کل فلاحت و صناعت اجازه می‌دهد که یک نفر متخصص و معلم نجارى از اتباع آلمان از اول فروردین 1313 براى مدت سه سال با حقوق سالیانه 18000 ریال جهت مدرسه صنعتى فارس استخدام نموده و حقوق مشارالیه را از محل اعتبار بودجه مدرسه بپردازد سایر شرایط استخدام مطابق مقررات قانون مصوبه 23 عقرب 1301 خواهد بود.

رئیس ـ خبر کمیسیون خارجه در این خصوص:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 15 خرداد 1313 لایحه نمره 27453 دولت راجع‌ به استخدام یک نفر متخصص و معلم نجارى از آلمان براى مدرسه صنعتى فارس مطرح شده و از نقطه‌نظر ملیت با استخدام متخصص آلمانى موافقت حاصل شد اینک خبر آن را تقدیم می‌نماید:

رئیس ـ آقاى موید احمدى‏.

مؤید احمدى ـ بنده در این لایحه همچون تصور مى‌کنم یعنى عبارت ماده این طور است که بعد از این استخدام خواهند کرد نه این که تمدید یا تجدید می‌شود در این صورت که استخدام جدید است چطور از اول فروردین 1313 باشد امروز ما استخدام می‌کنیم باید از اول ورود به شیراز به او حقوق بدهیم چون خرج سفر به او می‌دهیم در این لایحه نوشته شده است از اول فروردین 1313 استخدام می‌شود مگر این که بفرمایید هست و تجدید می‌شود آن وقت با عبارتى که در اینجا هست درست در نمى‌آید.

رئیس کل صناعت (آقاى بیات) ـ این معلمى است که سابقاً در مدرسه صنعتى فارس بوده ولى حقوقش خیلى زیاد بود یک مدتى او را نخواستیم و مدرسه نمى‌آمد بعد با حقوق کم‌ترى قبول کرد و حاضر شد که استخدام شود.

اورنگ ـ پس عبارت باید اصلاح شود.

رئیس ـ اصلاح حاصل است چون از اول فروردین مشغول بوده است. مخالفى نیست. رأى می‌گیریم با ورقه آقایانی که موافقت دارند ورقه سفید خواهند داد

+++

(أخذ و شمارش آراء به عمل آمده 75 ورقه سفید تعداد شد).

رئیس ـ عده حاضر در موقع اعلام رأى 94 نفر به اکثریت 75 رأى تصویب شد.

اسامی رأی دهندگان - آقایان : دربانی - دکتر لقمان - ساگینیان - پناهی - افشار - شاهرودی - دکتر ادهم - پورسرتیپ - مرآت اسفندیاری - آقا رضا مهدوی - اورنگ - فتوحی - مقدم - دهستانی - طباطبایی دیبا - خواجوی - بیات - کفائی - مولوی - صفاری - نواب یزدی - روحی - معتصم سنگ - دکتر طاهری - دبیر سهرابی - طالش خان - حاج غلام‌حسین ملک - شریفی - مژدهی - کمالی - بختیار - دادور - هدایت - امیر ابراهیمی - لاریجانی - ناصری - حاج محمد بهبهانی - منصف - محیط - وکیلی - دکتر سمیعی - افخمی - دکتر بهرامی - کاشف - بیات ماکو - حاج تقی آقا وهاب‌زاده - سید کاظم یزدی - دکتر ملک‌زاده - ثقة الاسلامی - حمزه تاش - افسر - قراگزلو - دکتر ضیاء - هزار جریبی - سلطانی - نوبخت - فزونی - شیرازی - وکیلی - دبستانی - شریعت‌زاده - میرزایی - پارسا - دکتر قزل ایاغ - امیراعلم - امامی - علوی سبزواری - اعتبار - مسعودی خراسانی - محسن آقا مهدوی - احتشام‌زاده - رهبری - حیدری - دکتر شیخ - مخبر فرهمند .

7ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى رئیس اداره فلاحت و صناعت

رئیس کل صناعت ـ لایحه‌ای‌ست راجع‌ به استخدام یک نفر بیطار متخصص در تربیت حیوانات تقدیم مى‌کنم.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه‏

رئیس ـ اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است) جلسه آینده یکشنبه هفتم مرداد سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

قانون

اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت‏

(مصوب کمیسیون قوانین عدلیه)

ماده واحده ـ ماده سوم قانون تصدیق تصدیق انحصار وراثت مصوب 14 مهر ماه 1309 به طریق ذیل اصلاح می‌شود:

ماده سوم ـ امین صلح یا حاکم بدایتى که وظیفه صلحیه را انجام مى‌دهد باید تمام ادله و اسناد مستدعى و یا مستدعیان تصدیق را از ورقه سجل احوال و شهادت شهود و غیره تحت نظر گرفته ظرحى در مجله رسمى و یکى از جراید محل به خرج مستدعى یا مستدعیان سه دفعه متوالیاً ماهى یک دفعه اعلان کرده و پس از انقضاى سه ماه از تاریخ نشر اولین اعلان در صورتی که معترضى نبود تصدیق مشعر بر وراثت و تعیین عده وراث به مستدعى یا مستدعیان می‌دهد و در صورت اعتراض امین صلح و یا حاکم بدایتى که وظیفه صلحیه را انجام می‌دهد مطابق اصول رسیدگى کرده حکم خواهد داد و این حکم قابل استیناف و تمیز خواهد بود در صورتی که معترض ادعاى خود را تا دو ماه تعقیب نکرد به تقاضاى مستدعى یا مستدعیان حق اعتراض او ساقط و محکوم باداى خسارت می‌شود. هرگاه مال منقول متعلق که متوفى که مورد مطالبه واقع شده بیش از پانصد ریال قیمت نداشته باشد انتشار اعلان مذکور فوق به عمل نخواهد آمد و امین صلح یا حاکم بدایت باید خارج از نوبت به تمام ادله و اسناد مستعدعى تصدیق رسیدگى کرده و شهود را در صورتی که باشد استماع نموده رأى مقتضى راجع‌ به دادن تصدیق یا رد تقاضا بدهد و در هر حال در این مورد مخارج مذکور در ماده (8) أخذ نخواهد شد ـ رأى محکمه دایر به رد تقاضاى تصدیق قابل استیناف و تمیز است.

در کلیه موارد که مدعى‌العموم تشخیص بدهد که متوفى بلاوارث بوده و تقاضاى شخص یا اشخاص براى صدور تصدیق بى‌اساس است مثل مدعى خصوصى می‌تواند بر تقاضاى مذکور اعتراض کند و در موردى هم که مال منقول متعلق به متوفى بیش از پانصد ریال قیمت نداشته و بر اثر تقاضاى شخص یا اشخاص تصدیق انحصار وراثت صادر شده باشد در صورتی که مدعى‌العموم متوفى را بلاوارث بداند می‌تواند بر تصدیق مذکور اعتراض کند و در هر حال مدعى‌العموم حق دارد که از رأى محکمه که بر علیه او صادر شده استیناف و تمیز بخواهد ـ در مواردى که اشخاص به استناد تصدیق انحصار وراثت که قبل از اجراى این قانون صادر شده مطالبه مال یا حقى از دولت بنمایند مدعى‌العموم تا سه ماه از تاریخ اجراى این قانون حق اعتراض بر تصدیق مذکور خواهد داشت.

چون به موجب قانون 29 فروردین ماه 1313 وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اصلاح ماده سوم قانون تصدیق انحصار وراثت) مشتمل بر یک ماده که در تاریخ بیست و هفتم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شوراى ملى رسیده قابل اجر است.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه تمدید کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک آلمانى مدیر هنرستان دولتى‏

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک آلمانى مدیر و هنرآموز هنرستان دولتى را براى مدت سه سال دیگر از تاریخ اول فروردین ماه 1313 تجدید و تمدید نماید و نیز دروس شیمى دانشکده طب و دواسازى در هفته هشت ساعت به عهده مشارالیه واگذار خواهد بود.

ماده دوم ـ حقوق آقاى دکتر هانرى اشترونک بابت مدیرى و هنرآموزى هنرستان دولتى در سال مبلغ چهل و هشت هزار ریال (48000) و بابت تدریس در دانشکده طب و دواسازى شش هزار ریال خواهد بود که به اقساط ماهیانه به شمارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقاى دکتر هانرى اشترونک تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف و آقاى دکتر هانرى اشترونک می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتی که این عمل را از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى دکتر هانرى اشترنگ مدیر و هنرآموز هنرستان را مطبق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین قرارداد مشارلیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه سى و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر‏

+++

قانون

اجازه تمدید کنترات آقاى ویلهلم مایر هنرآموز آلمانى هنرستان دولتى

ماده اول ـ وزارت معارف مجاز است کنترات آقاى ویلهلم مایر هنرآموز آلمانى هنرستان دولتى را براى مدت سه سال دیگر از تاریخ 16 شهریور ماه 1313 تجدید و تمدید نماید.

ماده دوم ـ حقوق آقاى ویلهلم مایر در سال شانزده هزار و دویست ریال به علاوه دویست و سى پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه به مشارالیه تأدیه خواهد شد.

ماده سوم ـ در انقضاء مدت قرارداد چنانچه کنترات آقاى ویلهلم مایر تجدید نشود مبلغ پنجاه پهلوى به عنوان مخارج معاوت به مشارالیه کارسازى خواهد شد.

ماده چهارم ـ وزارت معارف یا هنرآموز مذکور می‌توانند با اخطار قبلى سه ماه در آخر سال تحصیلى هر سال کنترات را لغو نمایند در صورتى که این عمل از طرف وزارت معارف بشود مخارج معاودت پرداخت خواهد شد.

ماده پنجم ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدام آقاى ویلهلم مایر هنرآموز هنرستان دولتى را مطابق قانون استخدام اتباع خارجه مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضاء نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه سى و یکم تیر ماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

قانون

اجازه استخدام یک نفر متخصص نجارى از اتباع آلمان جهه هنرستان فارس

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى به اداره کل فلاحت و صناعت اجازه می‌دهد که یک نفر متخصص هنرآموز نجارى از اتباع آلمان از اول فروردین 1313 براى مدت سه سال با حقوق سالیانه 18000 ریال جهت هنرستان دولتى فارس استخدام نموده و حقوق مشارالیه را از محل اعتبار بودجه هنرستان بپردازد ـ سایر شرایط استخدام مطابق قانون مصوب 23 عقرب 1301 خواهد بود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه سى و یکم تیرماه یک هزار و سیصد و سیزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293459!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)