کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 91 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 فروردین ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 91

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 31 فروردین ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن

3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 24 فروردین ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : اردبیلی - فاطمی - دکتر لقمان - عطاءالله پالیزی - شجاع - افخمی - معتصم سنگ .

غایبین بی­اجازه - آقایان : صادق وزیری - ناصری - شیرازی - مجد ضیایی - دبستانی - حیدری - گرگانی - سلطانی - اورنگ -کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بوداغیان - نمازی

[1- تصویب صورت مجلس]‏

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور دوم و تصویب لایحه کیفر بزه‌هاى مربوط به راه آهن‏]

رئیس- شروع می‌شود بقیه شور دوم لایحه کیفر بزه‌هاى مربوط به راه آهن ماده مطرح است.

ماده 14- نگاهدارى و چراندن دام در حریم راه آهن ممنوع است و راه آهن مسئول خسارت وارده که از تلف آنها حاصل مى‌شود نخواهد بود.

اگر از این راه خسارتى به راه آهن وارد شود مالکین دام‌ها در قبال راه آهن مسئول خواهند بود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

ماده 15

ماده 15- تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط راه آهن ساختن بناهاى که داراى سقف پوشالى باشند و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم به تأدیه غرامت از 200 تا دو هزار ریال خواهند شد.

+++

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 16

ماده 16 – هر‌یک از کارمندان راه آهن که متصدى راندن یا وظیفه دار تشکیل یا حرکت قطار میباشند لوکوموتیو واگون درزین یا هر‌گونه وسیله نقلیه را که می‌داند معیوب است و در صورت سیر موجب مخاطره خواهد شد به راه اندازد یا به مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار و حرکت آن نشود به حبس تأدیبى از شش‌ ماه تا سه سال محکوم مى‌شود.

همین کیفر درباره کارمندانى که از معیوب بودن وسائل نقلیه مطلع و بر حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات مربوط بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته‌اند از اعمال مى‌گردد.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد . ماده 17

ماده 17- رئیس قطار راننده ترمز‌بان و سوزن‌بان که بر‌خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن به مقصد یا در موقع حرکت ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک و یا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم مى‌شوند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد ماده 18

ماده 18 - متصدیان حفظ ساختمان و بناهاى مربوط به راه آهن یا آلات فنى آن که مسئول نگاهدارى خط و نظارت ساختمان‌ها به طور کلى مأمور حفظ اموال راه آهن و نظارت ساختمان‌ها و به طور کلى مأمور حفظ اموال از راه آهن اعم از فنى و غیر فنى میباشد اگر وظیفه خود را ترک کنند محکوم به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه خواهند شد.

هر‌گاه محکوم بزه‌هاى مذکور در این ماده و دو ماده پیش منتهى به تصادم یا خروج قطار از خط یا حادثه مهم دیگرى بشود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.

در موارد این ماده و ماده 17 در قسمتى که کیفر مرتکب حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد و چنانچه این تخلف منجر به حادثه راه آهن شود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود کیفر مرتکب حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 20

ماده 20 - هر گاه کارمند راه آهن از ساختمان‌ها تجهیزات کارخانه‌جات تأسیسات ثابت و وسائط نقلیه و غیر آن نقشه عکس یا اطلاعاتى که جنبه سرى دارد و افشاء آن بر‌خلاف مصالح راه آهن و یا مصالح عمودى کشور باشد به کسى بدهد یا کسى را بدست آورد چنین اسناد و مدارک کمک نماید در صورتى که عمل شدیدترى نباشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 21

ماده 21 - چنانچه کارکنان لوکوموتیو اعم از راننده یا آتشکار و همچنین سایر کارمندان راه آهن که مسئول تأمین آمد و شد قطار هستند در غیر مورد مذکور در ماده 6 مرتکب بى مبالاتى یا غفلت بشوند که منجر به زبان بشود علاوه بر جبران خسارت به حبس تأدیبى از یک سال محکوم میشوند.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده 22

ماده 22- کدخدایان و دهبانانى که به امر مقامات مربوطه

+++

مواظبت قسمتى از راه آهن به عهده آنها واگذارشده هر‌گاه در انجام مأموریت خود موفقیت کسى به خرابى راه آهن مى‌گردد به سه ماه تا سه سال حبس تأدیبى محکوم میشوند.

رئیس- آقاى آقا سید یعقوب‏

آقا سید یعقوب- اینجا به آقاى وزیر عرض کردم این کلمه موفقیت نسبت به یک جرمى چندان کلمه خوبى نیست و مناسبت ندارد این است که بنده در اینجا پیشنهاد میکنم که کلمه موفقیت برداشته شود و نوشته شود (که موجب شود کسى به راه آهن خرابى وارد نماید)

وزیر دادگسترى- بنده هم به اصلاح موافقت میکنم.

رئیس- موافقین ماده بیست و دوم با اصلاحى که شد برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده 24:

ماده 24- وزارت راه میتواند ضمن آئین‌نامه که به موجب ماده 4 قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتى ایران مصوب 12 مرداد 1314 اختیار تنظیم آن داده شده از نظر انتظام و انضباط کارهاى راه آهن براى تخلف کارمندان راه آهن از مقررات یا دستورهاى رؤساى مافوق در موارد لزوم از یک روز تا بیست روز حبس انضباطى پیش‌بینى نموده و آن آئین‌نامه را پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد طرز رسیدگى و مرجع شایسته نیز در آئین‌نامه مذکور معین خواهد شد.

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- در کمیسیون دادگسترى به عرض آقاى وزیر دادگسترى رساندم چون این قانون کاملاً تماس دارد با غالب دهات و قصبات و به عقیده بنده بهتر این است که این قانون را در نقاطى از راه آهن از آنجا عبور میکند طبع کرده و بین مردم منتشر میکنند در نظر بگیرید که در هر دهى که راه آهن عبور میکند چند تا از این قانون بین رعایا و کد‌خدایان منتشر کنند که آنها هم تکالیف و وظایف خودشان را به خوبى بدانند.

وزیر دادگسترى- البته به طوری که فرمودید باید عامه از قوانین مطلع شوند گذشته از این که طبع و نشر می‌شود ممکن است در نقاط مختلفه راه آهن هم در دسترس اهالى گزارده شوند.

رئیس- موافقین با ماده 24 برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد مذاکرات در کلیه ثانى است آقاى انوار

انوار- بنده در تعقیب فرمایشات آقاى ملک مدنى خواستم عرض کنم که پیش از این که قانون را اجرا بکند مخصوصاً وزارت دادگسترى و همین طور وزارت راه این لایحه را اهمیت بدهند در انتشار تبلیغاتش که مردم از فوائد راه آهن مطلع شوند و هم از مواردى که قانون نوشته شده است تصور نفرمایند که تبلیغات به یک دفعه تأثیر دارد بنده کاملاً در نظر دارم که اول مشروطیت بنده گمان میکردم که یک لایحه منتشر شود یک ناطق صحبت کند همه مطلع میشوند بعد فهمیدم خیر کافى نیست بنابراین باید به قدرى در مسائل تبلیغات و مسائل عام‌المنفعه زحمت کشیده شود و اطلاع داده شود مردم بیشتر در این باب مراقب میکنند و در دهات و شهرها مواد این قانون را نصب‌العین خودشان قرار میدهند و در ذهنشان جاى میگیرد.

مخبر کمیسیون (نقابت)- همین طور که جناب آقاى وزیر دادگسترى وعده فرمودند قرار شد که منظور آقایان به نحو اکمل به عمل بیاید.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد لایحه آقایانى که موافقت دارند قیام نمایند (اکثر برخاستند) تصو‌یب شد.

[3- موقع و دستور جلسه- بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب میفرمایید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز یکشنبه هفتم اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى: حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

کیفر بزه‌های مربوط به راه آهن

ماده 1 - هر کس خاک ریز- خاک بر- پل- تونل- دیوار- سد- ابنیه- بالاست- تراورس- ریل- پیچ و مهره ریل- اتصالى ریل- علائم خطر- تیرهاى تلفن و تلگراف و سیم‌هاى آن وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند و به طور کلى عملى نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگرى شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

هر‌گاه عمل منتهى به یک از حادثه‌هاى مذکور نگردد در غیر مورد پل خرابى تونل و سد مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود.

ماده دوم- هر کس در غیر مذکور در ماده 1 در متعلقات راه آهن عملى نماید که بیم خروج‌ و قطار از خط یا تصادم و یا حادثه مهم دیگر برود مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و هر گاه عمل مذکور براى حرکت قطار فقط ایجاد مانعى نماید و به طور کلى اسباب اختلال حرکت قطار را فراهم کند مرتکب به حبس تأدیبى از دو سال محکوم می‌شود.

ماده سوم- هر گاه بزه‌هاى مذکور در ماده یک یک و در توطئه و تبانى براى مرتکب منظور می‌شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد جزء در مورد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم است.

ماده چهارم - هر‌گاه براى ارتکاب بزه‌هاى مذکور در ماده یک جمعیتى از سه تن به بالا تشکیل شود تشکیل دهندگان و محرکین فقط براى همین عمل به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم میشوند.

کسی که عضو این جمعیت شده باشد فقط براى همین عمل به حبس تأدیبى از سه ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

هر گاه از جمعیت مزبور دست کم سه تن مسلح باشند محرکین و تشکیل دهندگان هریک به حبس با اعمال اشاقه از سه سال تا 5 سال محکوم میشوند و کسی که عضو این جمعیت شده باشند به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم میگردد.

ماده 5 - هر یک از شرکت کنندگان که جمعیت مذکور در موارد فوق را منحل یا موجبات انحلال آن را فراهم سازد یا از جزء توطئه کنندگان و عضویت جمعیت براى ارتکاب بزه‌هاى شوند یا وجود جمعیت و تصمیمات آن را به مأمورین دولت ارتکاب آن تشکیل شده اقدامات مزبور به عمل آمده باشد.

ماده ششم- هر کس اعمال مذکور در موارد 1 و 2 را از روى بى مبلاتى یا غفلت انجام دهد در مواردی که کیفر بزه‌هاى عمدى اعدام یا حبس یا اعمال شاقه است به حبس تأدیبى از یک تا سه سال به تأدیه غرامت دویست تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و در مواردی که براى بزه‌هاى عمدى حبس مجرد مقرر شده کیفر مرتکب در حبس تأدیبى از سه ماه تا دو سال و تأدیه غرامت از صد تا هزار ریال میباشد.

ماده هفتم- هر کس وسائل نقلیه راه آهن را ضایع یا خراب کند به طوری که از خاصیت بهره‌بردارى بیاندازد و در صورتی که وسائل نقلیه از قبیل لوکوموتیو و یا اتوموتوریس باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و در مورد سایر

+++

وسائط نقلیه راه آهن مرتکب به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال خواهد بود مگر این که عمل مشمول عنوان شدیدترى باشد که در آن صورت مرتکب به یک نفر همان بزه محکوم میگردد.

ماده هشتم- مسافری که بدون جهت علامات موجوده در واگون‌ها از قبیل ترمز خطر و غیره به کار‌برد و قطار بایستد به تأدیه غرامت دویست تا پانصد ریال ملزم خواهد شد.

ماده نهم- مسافری که به تجهیزات واگون از قبیل چراغ توریهاى پنجره شیشه پرده جایگاه جامدان زیانى وارد آورد به پرداخت خسارات طبق تعرفه راه آهن مصوب وزارت راه ملزم خواهد شد براى خساراتی که قابل پیش‌بینى در تعرفه نبوده با رعایت این که مقدار خسارت از یکصد ریال تجاوز نکند طبق تشخیص اداره راه آهن ملزم خواهد شد.

در صورتی که عمل مشمول عناوین کیفرى باشد به کیفر مقرر براى آن عمل نیز در مراجع صالحه محکوم می‌شود.

ماده دهم - وجوه مذکور در ماده 8 به تشخیص رئیس قطار وجوه مذکور در ماده 9 مطابق تعرفه یا تشخیص راه آهن به حسب مورد قبال قبض رسمى ادارى دریافت میگردد.

در صورتی که وارد کننده خسارات اعتراضى داشته باشد میتواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به یکى از دادگاه‌هاى شهرستان خط سیر مراجعه نماید.

هرگاه وارد کننده خسارت از پرداخت این وجوه امتناع نماید چنانچه مالى همراه داشته باشند رئیس قطار حق دارد به میزان خسارت مورد مطالبه از مال او را بازداشت نموده و طبق آئین‌نامه مصوب وزارت دادگسترى خسارت راه آهن را از آن استیفا نماید نسبت به بازداشت مال نیز وارد کننده خسارت از تاریخ بازداشت آن به شرح بالا حق شکایت خواهد داشت.

هرگاه داراِیی ممتنع کفایت خسارت وارده را ندهد یا دارایی نداشته باشد و نتواند تضمین کافى بدهد چنانچه راه آهن مقتضى بداند می‌تواند صورت مجلس تنظیم و با خود او تحت مراقبت مأمورین به نزدیکترین دادگاه مقصد ممتنع بفرستد. دادگاه در این قبیل موارد خارج از نوبت رسیدگى کرده.

ماده یازدهم - حمل مواد زود اشتعال و قابل احتراق و انفجار بدون اطلاع اداره راه آهن ممنوع است و مسافری که بدون اطلاع راه آهن مواد مزبور را در جامه‌دان‌ها و اثاثیه خود در واگن‌ها حمل کند یا آنها را جزء اثاثیه خود و به قسمت حمل ونقل اثاثیه (توشه) بفرستند و همچنین هر کس بدون استحضار راه آهن مواد مزبور را براى حمل به وسیله واگن‌هاى بارى تحویل نماید محکوم بتأدیه غرامت از دویست هزار تا دو هزار ریال خواهد گردید.

در صورتی که عمل مزبور منجر به حریق یا حادثه دیگرى گردد که جرم شدیدترى شناخته شده باشد مرتکب به کیفر آن بزه محکوم خواهد شد.

ماده دوازدهم - هرگاه کسى باعث تضییع یا تلف مالى بشود که براى حمل به راه آهن سپرده شده است در قبال بنگاه راه آهن مسئول خساراتى است که از این جهت به راه آهن وارد شده باشد.

ماده سیزدهم- هر‌کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبى بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلى هر دخل و تصرفى مى‌نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از دویست تا دو هزار سال خواهد شد آنچه بیش از اجراى قانون داخل حریم بوده و در صورتى که راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را بر خواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهاى عادلانه به راه آهن واگذار می‌شود حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو محور خط می‌باشد.

+++

ماده 14 - نگاهدارى و چراندن دام در حریم راه آهن ممنوع است و راه آهن مسئول خسارت وارده که از تلف آنها حاصل مى شود نخواهد بود.

اگر از این راه خسارتى به راه آهن وارد شود مالکین دام‌ها در قبال راه آهن مسئول خواهند بود.

ماده 15 - تا مسافت کمتر از پنجاه متر از خط راه آهن ساختن بناهاى که داراى سقف پوشالى باشند و خرمن نمودن کاه و علف و انبار نمودن مواد زود احتراق و زود اشتعال ممنوع است و متخلفین محکوم به تأدیه غرامت از 200 تا دو هزار ریال خواهد شد.

ماده 16- هر یک از کارمندان راه آهن که متصدى راندن یا وظیفه دار تشکیل یا حرکت قطار می‌باشند لوکوموتیو واگون درزین یا هر گونه وسیله نقلیه را که می‌داند معیوب است ودر صورت سیر موجب مخاطره خواهد شد به راه اندازد یا به مناسبت وظیفه مانع تشکیل قطار و حرکت آن نشود به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم مى‌شود.

همین کیفر درباره کارمندانى که از معیوب بودن وسائل نقلیه مطلع و بر‌حسب وظیفه مکلف به آگاه ساختن مقامات مربوط بوده و آن مقامات را مسبوق نساخته‌اند از اعمال مى‌گردد.

ماده 17 رئیس قطار راننده ترمز بان وسوزن بان که بر خلاف مقررات در موقع حرکت قطار تا رسیدن آن بمقصد یا در موقع حرکت ورود قطار به ایستگاه محل خدمت خود را ترک ویا وظیفه خود را انجام ندهند به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم مى شوند.

ماده 18- متصدیان حفظ ساختمان و بناهاى مربوط به راه آهن یا آلات فنى آن که مسئول نگاهدارى خط و نظارت ساختمان‌ها به طور کلى مأمور حفظ اموال راه آهن و نظارت ساختمان‌ها و به طور کلى مأمور حفظ اموال از راه آهن اعم از فنى و غیر فنى می باشد اگر وظیفه خود را ترک کنند محکوم به حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه خواهند شد.

هر‌گاه محکوم بزه‌هاى مذکور در این ماده و دو ماده پیش منتهى به تصادم یا خروج قطار از خط یا حادثه مهم دیگرى بشود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم خواهد شد و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم می‌شود.

در موارد این ماده و ماده 17 در قسمتى که کیفر مرتکب حبس تأدیبى از یک ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد. و چنانچه این تخلف منجر به حادثه راه آهن شود مرتکب به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه کسى کشته شود کیفر مرتکب حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال است.

ماده 20- هر‌گاه کارمند راه آهن از ساختمان‌ها تجهیزات کارخانه‌جات تأسیسات ثابت وسائط نقلیه و غیر آن نقشه عکس یا اطلاعاتى که جنبه سرى دارد وافشاء آن بر خلاف مصالح راه آهن ویا مصالح عمودى کشور باشد به کسى بدهد یا کسى را به دست آورد چنین اسناد و مدارک کمک نماید در صورتى که عمل شدیدترى نباشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده 21 - چنانچه کارکنان لوکوموتیو اعم از راننده یا آتشکار و همچنین سایر کارمندان راه آهن که مسئول تأمین آمد و شد قطار هستند در غیر مورد مذکور در ماده 6 مرتکب بى‌مبالاتى یا غفلت بشوند که منجر به زبان بشود علاوه بر جبران خسارت به حبس تأدیبى از یک سال محکوم می‌شوند.

+++

ماده 22 - کدخدایان و دهبانانى که به امر مقامات مواظبت قسمتى از راه آهن به عهده آنها واگذار شده هر‌گاه در انجام مأموریت خود موفقیت کسى به خرابى راه آهن مى‌‌گردد به سه ماه تا سه سال حبس تأدیبى محکوم می‌شوند.

ماده 23 - هر گاه اعمال مذکور در این قانون منتهى به نتایج کیفرى گردد که در این قانون پیش‌بینى نشده است مقررات سایر قوانین کیفرى مجرى خواهد بود.

ماده 24- وزارت راه می‌تواند ضمن آئین‌نامه که به موجب ماده 4 قانون سازمان بنگاه راه آهن دولتى ایران مصوب 12 مرداد 1314 اختیار تنظیم آن داده شده از نظر انتظام و انضباط کارهاى راه آهن براى تخلف کارمندان راه آهن از مقررات یا دستورهاى رؤساى مافوق در موارد لزوم از یک روز تا بیست روز حبس انضباطى پیش‌بینى نموده و آن آئین‌نامه را پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

طرز رسیدگى و مرجع شایسته نیز در آئین‌‌نامه مذکور معین خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر بیست و چهار ماده است در جلسه سى و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293819!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)