کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 90 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1318  

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول لایحه مربوط به سرشماری

3-شور و تصویب دوازده ماده لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگی

4-تصویب یک فقره مرخصی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 90

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 30 اردیبهشت ماه 1318

فهرست مطالب

1-تصویب صورت مجلس

2-شور اول لایحه مربوط به سرشماری

3-شور و تصویب دوازده ماده لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگی

4-تصویب یک فقره مرخصی

5-موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

( مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 23 اردیبهشت ماه را آقای مؤید احمدی(منشی) قرائت نمودند.

)اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد:

غایبین با اجازه-آقایان: ثقةالاسلامی- معینی- دبیر سهرابی- زوار- ذوالقدر

غایبین بی‌اجازه- آقایان: مؤقر- آزادی- تولیت- دکتر ضیا- معدل- محیط- دهستانی- حمزه تاش- حاج ملک- کازرونیان- مؤید قوامی- دکتر ملک‌زاده- سلطانی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان: افخمی- دکتر ادهم- قراگزلو)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2- شور اول لایحه مربوط به سرشمارى)

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون کشور راجع به سرشمارى مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون کشور لایحه شماره 10537 دولت راجع به سر شمارى را با حضور آقاى وزیر کشور مطرح نموده و در نتیجه توضیحاتى که داده شد بالاخره مواد زیر تنظیم و گزارش آن براى شور اول تقدیم می‌شود:

رئیس- مواد به اطلاع آقایان رسیده است مذاکره در کلیات است. در کلیات نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

طرح قانون سرشمارى‏

ماده یکم- سرشمارى نفوس کشور در هر موقع بر حسب پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران به موجب فرمان همایونى انجام می‌گیرد.

رئیس- ماده دوم:

ماده دوم- روز اجراى سرشمارى تعطیل همگانى خواهد بود و به استثناى کسانی که مأمور سرشمارى می‌شوند بقیه مردم باید

+++

روز مزبور براى انجام مقررات سرشمارى در مساکن خود بمانند مگر درموارد ضرورى که به موجب آیین‌نامه معین خواهد شد.

رئیس- ماده سوم:

ماده سوم- وزارت کشور به وسیله اداره کل آمار و ثبت احوال طبق آیین‌نامه‌هاى مربوط در اجراى امر سرشمارى اقدام می‌نماید و کارمندان کشورى و مأمورین شهردارى و کدخدایان- آموزگاران و دبیران و دانش آموزان دبیرستان‌ها و دانشکده‌ها و کارکنان بنگاه‌ها و هر فرد دیگرى که براى انجام خدمت سرشمارى برگزیده می‌شوند مکلف هستند دستورهایی که به آنها داده می‌شود از روى صحت اجرا نمایند.

تبصره 1- کسانی که مأمور انجام خدمت سرشمارى می‌شوند داراى علامت‌هاى مشخصه خواهند بود.

تبصره 2- وظیفه سرشمارى اتباع دولت شاهنشاهى مقیم خارجه را مأمورین وزارت امور خارجه مطابق آیین‌نامه مخصوص انجام خواهند داد.

رئیس- ماده چهارم:

ماده چهارم- ساکنین کشور مکلفند پاسخ پرسش‌ها و اطلاعات سرشمارى را که مأمورین درخواست می‌نمایند مطابق واقع اظهار دارند.

علاوه بر مسئولیت افراد رئیس خانوار یا بزرگ‌تر خانه و مدید هر بنگاه از قبیل مهمانخانه‌ها و بیمارستان‌ها و نظایر آن نیز مکلفند عده را که شب در آن مسکن هستند مطابق واقع اظهار دارند.

رئیس- ماده پنجم:

ماده پنجم- متخلفین از مقررات مواد دوم و سوم و چهارم این قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوط به امر سرشمارى اعم از عمال سرشمارى و افراد کشور طبق موادی که به تصویب کمیسیون‌هاى کشور و دادگسترى خواهد رسید تعقیب و مجازات می‌شوند.

رئیس- ماده ششم:

ماده ششم- وزارت کشور مجاز است براى وضع مقررات و تصویب برگ‌ها و نظامات و بررسى فنى در امر سرشمارى و آمار شورایى دائمى تشکیل دهد و براى ترتیب سازمان و وظایف شوراى نام برده و تمرکز اطلاعات مربوطه به رشته‌هاى مختلف آمار و اجراى سرشمارى آیین‌نامه‌هاى لازم را تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذارد.

رئیس- ماده هفتم:

ماده هفتم- ماده 13 قانون ثبت احوال مصوب 1307 ملغى است.

رئیس- یک فقره پیشنهاد هم رسیده است که قرائت می‌شود:

پیشنهاد می‌کنم در ماده 3 بعد از کلمه دبیران و (دانشیاران) اضافه شود- دکتر طاهرى‏

رئیس- رأى گرفته می‌شود به ورود در شور دوم. آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

( 3- شور و تصویب دوازده ماده لایحه مربوط به اداره تصفیه امور ورشکستگى‏)

رئیس- گزارش شور دوم کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگى مطرح است. گزارش کمیسیون قرائت می‌شود:

گزارش شور دوم از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

لایحه شماره (28246) دولت راجع به اداره تصفیه امور ورشکستگى براى شور دوم در کمیسیون قوانین دادگسترى مورد شور و مطالعه واقع با توجه به پیشنهادات آقایان نمایندگان و توضیحات آقاى وزیر دادگسترى در نتیجه دوازده ماده از لایحه مزبور با اصلاحاتى تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- مذاکره در مواد است. ماده اول:

مبحث اول- سازمان اداره تصفیه‏

ماده 1- در هر حوزه دادگاه شهرستان که وزارت دادگسترى مقتضى بداند اداره تصفیه براى رسیدگى به امور ورشکستگى تأسیس می‌نماید. و در این موارد عضو ناظر تعیین نخواهد شد.

+++

رئیس- موافقین با ماده اول برخیزند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده 2- رئیس و کارمندان اداره تصفیه ممکن است از خدمتگزاران قضایى یا ادارى یا از غیر خدمتگزاران دولت انتخاب شود- اداره تصفیه به قدر لزوم کارمند خواهد داشت.‏

رئیس- موافقین با ماده دوم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده 3- موارد رد رئیس و قائم مقام او و محاسبین اداره تصفیه همان است که در رد دادرس در اصول محاکمات حقوقى ذکر شده است و در صورتی که کارمندى این ایراد را موجه بداند رئیس کارمند دیگرى را براى این کار مأموریت می‌دهد و چنانچه کارمند ایراد را رد کند قبول یا رد ایراد به نظر رئیس است.

در مواردی که کارمند خود را مردود می‌داند از هر گونه اقدامى خوددارى کرده و مراتب را به رئیس اطلاع داده امر او را به موقع اجرا می‌گذارد.

در صورتی که رئیس مردود شود کارمند مقدم اداره وظایف او را انجام خواهد داد و چنانچه رئیس ایراد رد را نسبت به خود قبول ننماید تعیین تکلیف با دادگاه است.

رئیس- موافقین قیام فرمایند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4- هر گاه کارکنان اداره تصفیه یا کسانشان تا درجه دوم از طبقه دوم نسبت به دارایى ورشکسته به نفع خود طرف معامله واقع شوند آن معامله باطل است و متخلف تعقیب انتظامى خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده چهار برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

ماده 5- مرجع شکایت از اقدامات اداره تصفیه دادگاهى است که حکم توقف را صادر کرده است شکایت به هیچ وجه جریان کار را توقیف نمی‌کند مگر در موارد مهم که عمل مورد شکایت جبران ناپذیر و ادله شاکى قوى باشد دادگاه می‌تواند دستور جلوگیرى بدهد در این صورت دادگاه ملکف است معجلاً و خارج از نوبت و در جلسه ادارى به شکایت رسیدگى کرده تصمیم خود را اعلام دارد و در سایر موارد دادگاه در صورت موجه تشخیص دادن شکایت دستور لازم به اداره تصفیه می‌دهد و به اقتضاى مورد ممکن است عمل اداره تصفیه را باطل نماید.

رئیس- موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده 6- استرداد وجوهى که توسط اداره تصفیه به صندوق دادگسترى محل یا صندوق اداره تصفیه تسلیم می‌شود به حواله دو نفر از کارکنان اداره تصفیه که مجاز از طرف وزارت دادگسترى باشند خواهد بود.

رئیس- موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7- کلیه عملیات اداره تصفیه و تقاضاها و اعلاماتى که به آن اداره می‌شود باید در صورت مجلس نوشته شود.

رئیس- موافقین با این ماده برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده 8- همین که حکم ورشکستگى قابل اجرا شد رونوشت حکم به اداره تصفیه و اداره ثبت محل فرستاده می‌شود.

رئیس- موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده نهم:

ماده 9- در صورتی که اموال تاجر ورشکسته واقع در حوزه دادگاه دیگرى باشد اداره می‌تواند اقداماتى را که لازم است از اداره تصفیه محل چنانچه در محل موجود باشد و گرنه از دادگاه آن محل با مأمور دیگرى که تعیین می‌کند بخواهد.

رئیس- موافقین برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده 10- اداره تصفیه می‌تواند از اداره پست و تلگراف و گمرک بخواهد که در مدت تصفیه کلیه برگ‌ها و بسته‌هایى که به عنوان متوقف فرستاده می‌شود یا از طرف متوقف ارسال گردیده براى آن اداره بفرستد- متوقف می‌تواند در موقع باز کردن برگ‌ها و پاکت‌ها و بسته‌ها حضور داشته باشد.

+++

رئیس- موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. ماده یازدهم:

ماده 11- اداره تصفیه در صورت لزوم می‌تواند براى اقدامات تأمینیه بدوى به اعتبار دارایى موجود ورشکسته استقراض نماید.

رئیس- موافقین با ماده یازدهم برخیزند (عده زیادى برخاستند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده 12- وظایف اداره تصفیه در این قانون و آیین‌نامه‌هاى مربوطه به آن که وزارت دادگسترى تهیه می‌کند تعیین می‌شود و در موارد سکوت بر طبق قانون تجارت اقدام خواهد شد

رئیس- موافقین با ماده دوازدهم برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. بقیه مواد این قانون در جلسه بعد به عرض آقایان می‌رسد.

(4 - تصویب یک فقره مرخصى‏)

رئیس- گزارشى از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود:

آقاى غلامحسین ملک به واسطه کسالت و لزوم مسافرت به اروپا براى معالجه دو ماه مرخصى از تاریخ 15 اردیبهشت 1318 نموده‌اند کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى غلامحسین ملک قیام فرمایند.(اغلب برخاستند) تصویب شد. اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود (صحیح است)

(در این موقع (یک ساعت و ربع قبل از ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و به فاصله چهل دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

( 5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آتیه روز یکشنبه 6 خرداد دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت پیش از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293706!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)