کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 9 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 آذر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم عهدنامه مودت بین ایران و ژاپن

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف دوازده نفر آقایان نمایندگان

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 41 تا 64

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 9

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 آذر ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. تقدیم عهدنامه مودت بین ایران و ژاپن

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف دوازده نفر آقایان نمایندگان

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 41 تا 64

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه 8 آذر را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: فاطمی - هدایت - سمیعی - معینی - مولوی - صدر .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - گودرزی - منصف - مرآت اسفندیاری - ثقة‌الاسلامی - تولیت - ناصری - نقابت - دکتر جوان - مؤید قوامی - محیط - کامل ماکو - اعظم زنگنه .

دیرآمدگان بااجازه - آقایان: دکتر سمیعی - شجاع .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: لیقوانی - مهدوی - نیکپور - وکیلی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم عهدنامه مودت بین ایران و ژاپن

رئیس - آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه - به طورى که آقایان محترم آگاهند و همان طوری که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى در نطق افتتاحیه مجلس کنونى فرمودند روابط ما با تمام دول بحمدالله و در سایه سیاست عالیه و عاقله همایون‌شان دوستانه است (صحیح است) ما سعى می‌کنیم و سعى خواهیم کرد به شرط احترام متقابل و دوستى متقابل این دوستى خود را با تمام دول محفوظ بداریم (صحیح است) از جمله دولى که با او دوستى‌مان دیرینه است دولت امپراتورى ژاپن است مخصوصاً از تاریخى که روابط سیاسى طرفین برقرار شده است و نمایندگان به پایتخت طرفین اعزام داشته‌ایم این دوستى دیرینه که به حال دوستى و وداد بود روزبروز بیشتر تشیید گردیده است و مخصوصاً روابط اقتصادى ما روزبروز به فزونى است و موجب استفاده طرفین است و دولت شاهنشاهى از طرز جریان معاملات اقتصادى با دولت

+++

امپراطورى ژاپن کمال رضامندى را دارد (صحیح است) آقایان مستحضرند که قرارداد مودت اولین سندى است که بین دو دولت که روابط دوستى دارند و روابط سیاسى بین آنها برقرار است مبادله می‌شود. این که تاکنون انعقاد آن با دولت ژاپن به تأخیر افتاده است توضیحاً عرض می‌شود که در چندین سال قبل از این قرارداد به پاراف هم رسیده بود ولى چون مخلوط با سایر مقررات بود و بعد از پاراگراف شدن این قرارداد قوانین و مقررات اقتصادى و تجارتى و ارزى دیگرى ما وضع کردیم صلاح چنین دانسته شد که با موافقت دولت امپراتورى موادى که مشمول به مقررات اقتصادى بود از قرارداد مودت خارج شود زیرا آنها تابع یک مقررات جدیدى می‌شدند که در آن موقع وجود نداشت این بود که فعلاً اکتفا کردیم به قرارداد مودت و خیلى مسرورم امروز قرارداد مودت با دولت امپراطورى ژاپن را براى تصویب آقایان محترم تقدیم می‌دارم (صحیح است) ما می‌گوییم: چون که صد آمد نود هم پیش ماست. قرارداد مودت چنان که عرض شد اولین پایه روابط دوستى بین دو دولت است و بعد از تصویب قراردادهاى مفید دیگر از قبیل قراردادهاى تجارتى و اقتصادى و سایر قراردادهاى سودمند موفق بشویم (نمایندگان - انشاءالله) و یقین دارم قرارداد مودت با دولت امپراطورى ژاپن را آقایان با مسرت تلقى فرموده و به اتفاق آرا تصویب خواهند فرمود (صحیح است)

رئیس - به کمیسیون رجوع مى‌شود.

3. اجراى مراسم تحلیف از طرف دوازده نفر آقایان نمایندگان

رئیس - بقیه مراسم تحلیف اجرا می‌شود.

(در این موقع عموم حضار به احترام ورود کلام الله مجید بر پا خاسته و آقایان نامبرده زیر به شرح ذیل قسم‌نامه را قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم‏

من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبیم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساس محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران‏.

آقایان: محیط لاریجانى - کامل ماکو - دادور - فروهر - حسنعلى مستشار - تهرانچى - نیکپور - لاریجانى - وکیلى - عباس مسعودى - شباهنگ - بهبهانى.

4. بقیه شور اول لایحه امور حسبى از ماده 41 تا 64

رئیس - بقیه شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به لایحه امور حسبى از ماده 41 قرائت می‌شود.

ماده 41 - هر گاه تصمیم دادگاه از اعتبار افتاده باشد تصحیح هم از اعتبار خواهد افتاد.

رئیس - ماده 42:

ماده 42 - هر گاه در استنباط از مواد قانون بین قضاتی که رسیدگى پژوهشى می‌کنند اختلاف نظر باشد دادگاهى که به امر حسبى رسیدگى پژوهشى می‌نماید می‌تواند به توسط دادستان دیوان کشور نظر هیئت عمومى دیوان کشور را بخواهد و در این صورت دادگاه نظر خود را با دلایل آن براى دادستان دیوان کشور می‌فرستد و پس از آن که دیوان کشور نظر خود را اعلام کرد دادگاه مکلف است مطابق آن عمل نماید.

رئیس - ماده 43:

ماده 43 - دادستان دیوان کشور از هر طریقى که مطلع به سوء استنباط از مواد این قانون در دادگاه‌ها بشود یا به اختلاف نظر دادگاه‌ها راجع به امور حسبى اطلاع حاصل کند که مهم و مؤثر باشد نظر هیئت عمومى دیوان کشور را خواسته و به وزارت دادگسترى اطلاع می‌دهد که به دادگاه‌ها ابلاغ شود و دادگاه‌ها مکلفند برطبق نظر مزبور رفتار نمایند.

رئیس - ماده 44:

ماده 44 - مقررات آیین دادرسى راجع به نظم جلسه رسیدگى شامل امور حسبى نیز خواهد بود.

+++

رئیس - ماده 45:

ماده 45 - در امور حسبى اگر دادرس آشنا به زبان اشخاص باشد ملزم به مداخله دادن مترجم نیست و در صورت احتیاج به مترجم دادرس می‌تواند کسی که طرف اعتماد اواست براى ترجمه انتخاب نماید.

مترجم نباید از اشخاص مذکور در ماده 7 انتخاب شود.

رئیس - ماده 46:

ماده 46 - در مور دعوى خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصى یا قیم یا ضم امین ترتیب رسیدگى مطابق مقررات این قانون است و حکمى که در این خصوص صار می‌شود مطابق آیین دادرسى قابل پژوهش و فرجام است.

رئیس - ماده 47:

باب دوم - در قیموت‏

فصل اول - صلاحیت دادگاه قیمومت‏

ماده 47 - امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه نداشته باشد دادگاهى که محجور در حوزه آن دادگاه سکنى دارد براى امور قیمومت صالح است.

رئیس - ماده 48:

ماده 48 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنى داشته باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است.

رئیس - ماده 49:

ماده 49 - در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکونت دارد و مطابق ماده 1228 قانو ن مدنى مأمور کنسولى ایران قیم موقت براى محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مأمور کنسولى را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه مزبور خواهد بود.

رئیس - ماده 50:

ماده 50 - در صورتی که متوفى داراى صغارى باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهى که براى یک نفر از صغار بدواً تعیین قیم کرده است می‌تواند براى صغارى هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهى که کوچکترین صغیر در حوزه آن اقامت دارد براى تعیین قیم نسبت به تمام صغار صلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام یک صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است.

رئیس - آقاى اوحدى‏

آقاى اوحدى - به طورى که از جریان قوانین دادگسترى مستحضر شده‌ام این طور استنباط می‌کنم که نظر مهم وزارت دادگسترى در طرح و تعقیب لوایح قانونى تسهیل امور عمومى است و در این ماده تصور می‌کنم این نکته که باید منتها درجه اهمیت را در تسهیل داشته باشد موجبات زحمت را فراهم می‌کند مطابق ماده فوق صلاحیت تعیین قیمومت را به محل اقامت داده‌اند ولى در این ماده به عنوان تعدد صغار سلب صلاحیت از محل اقامت شد و نظر رفت روى کوچکترین صغیر و یا کسى که در ابتداى امر براى یک صغیر قیم معین کرده‌اند این اختلاف نظر فوق‌العاده را ایجاب خواهد کرد به موجب این ماده اگر به این طریق بگذرد و تعدد صغار و در شهرهاى مختلف باشد یکى در شیراز یکى در اصفهان یکى در تهران یکى در تبریز دادگاه تبریز می‌گوید من نمی‌دانم کوچکترین صغیر کدام است صغیر اصفهانى است یا شیرازى است یا تهرانى است من صلاحیت ندارم و امر صغیر معقول می‌ماند تا این که بفهمند و همچنین سایر شهرهاى دیگر می‌ماند تا این که او بفهمد و مطلب می‌ماند می‌گوید من نمی‌دانم صغیری که در تبریز است کوچکتر است یا صغیرى که اینجاست کوچکتر است این بایستى بر من معلوم شود و قانون جلو مرا گرفته است هر جاشد او صلاحیت دارد باید اول فهمید کوچکترین صغیر کجاست بعد صلاحیت به او برسد بین این شهرستان‌ها باید تلگرافات و کاغذ‌ها و مراسلات در وزارتخانه‌ها مبادله شود تا معلوم شود کدام یک از اینها صلاحیت دارند و بنده عقیده ندارم این ماده به این طریق بگذرد که اسباب زحمت شود عقیده‌ام این است که اگر آقاى کفیل دادگسترى موافقت می‌فرمایند صلاحیت را روى دارایى متوفى ببرند یعنى اگر متوفى صاحب اموال منقول و غیرمنقولى شد در یک نقطه که بایستى تمام این صغار سهم و حصه و تقسیم‌شان را از آنجا ببرند این صلاحیت را بیندازند

+++

روى آن محل و همه این صغار را جمع کنند بروند به آن محل و هر چه سهم‌شان است بگیرند این نظر بنده است اگر موافقت بفرمایند و دیگر عرضى ندارم.

کفیل وزارت دادگسترى - نظر آقاى اوحدى در سطر اخیر ماده پنجاه تأمین شده. نظر ایشان این بود که اگر صغار متعدد باشند معلوم نیست کدام دادگاه صلاحیت براى رسیدگى دارد یعنى به اعتبار این که نمی‌دانم کدام یک از صغیر‌ها کوچکتر هستند اقدامى نمی‌کند و کار صغیر معوق می‌ماند در صورتی که سطر اخیر ماده 50 مخصوصاً این مطلب را تصریح کرده است که در صورتی که معلوم نباشد کدام یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاه‌ها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است. به این حکمى که اینجا پیش‌بینى شده بنده تصور می‌کنم که اشکال مرتفع است و جاى هیچ گونه اجمال و ابهامى باقى نیست.

رئیس - ماده پنجاه و یکم قرائت می‌شود:

ماده 51 - هر گاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار براى امور قیومیت نباشد امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به اقامتگاه محجور خواهد بود.

رئیس - ماده پنجاه و دوم:

ماده 52 - در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امور قیمومیت با دادگاهى است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت می‌شود.

رئیس - ماده 53:

ماده 53 - عزل و تعیین قیم جدید و تعین قیم موقت و سایر امور محجور که راجع به دادگاه است با دادگاهى است که بدواً تعیین قیم کرده است.

رئیس - گزارش کمیسیون در تعقیب گزارش سابق قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى‏

کمیسیون قوانین دادگسترى در تعقیب گزارش شماره 2 خود مربوط به لایحه رسیدگى به امور حسبى اینک مواد زیر را هم براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس - ماده 54

فصل دوم - ترتیب تعیین قیم‏

ماده 54 - علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221 قانون مدنى شهردارى و اداره آمار و ثبت احوال و مأمورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیرى که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع دهند.

رئیس - ماده 55

ماده 55 - هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوى مطلع به وجود محجورى شود که ولى وصى و قیم نداشته باشد باید به دادستان براى تعیین قیم اطلاع دهد.

رئیس - ماده 56

ماده 56 - پس از تقاضاى صدور حکم حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفى شده‌اند هر گونه تحقیقى که لازم بداند به عمل مى‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده بداند احضار نموده و یا براى تحقیق از اشخاص مزبور نماینده بفرستد و پس از رسیدگى و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر تقاضاى حجر را رد مى‌نماید.

رئیس - ماده 57

ماده 57 - هر گاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفى شده تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضر شود دادرس دادگاه شخصاً یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از او تحقیق مى‌نماید.

رئیس - ماده 58

ماد ه 58 - هر گاه صغیر ولى خاض ندارد در زمان رسیدن به سن رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیر ه به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از رسیدگى و احراز جنون یاسفه حکم

+++

به استمرار و بقای حجر صادر می‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیومت ابقا نمود.

رئیس - ماده 59

ماده 59 - براى چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده باشد.

رئیس - ماده 60

ماده 60 - مادر محجور با داشتن صلاحیت مادام که شوهر ندارد براى قیومت بر دیگران مقدم می‌باشد.

رئیس - ماده 61

ماده 61 - درصورت محجور شدن زن شوهر با داشتن صلاحیت براى قیمومت بر دیگران مقدم است.

رئیس - ماده 62

ماده 62 - در مورد تعدد قیم دادگاه باید ترتیبى براى اداره محجور در مورد وقوع اختلاف بین آنها و یا بین قیم و ناظر پیش‌بینى نماید.

رئیس - ماده 63

ماده 63 - دادگاه مى‌تواند شخصى را که تقاضاى حجر او شده است قبل از صدور حکم حجر از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتاً ممنوع نماید.

رئیس - ماده 64

ماده 64 - بعد از قطعى شدن حکم حجر به واسطه انقضای مدت پژوهش یا صدور حکم پژوهشى به حجر اقدام به تعیین قیم می‌گردد.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه 18 آذر ماده سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده.

(مجلس سه ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد.)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293735!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)