کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 89 مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه 1320  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب کارمندان کمیسیون‌های پارلمانی

3- اعلام نتیجه انتخاب کارمندان کمیسیون‌ها

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 89

مشروح مجلس روز سه‌شنبه 19 فروردین ماه 1320

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- انتخاب کارمندان کمیسیون‌های پارلمانی

3- اعلام نتیجه انتخاب کارمندان کمیسیون‌ها

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 14 فروردین ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : فاطمی - دولتشاهی - دشتی - عطاءالله پالیزی - جلایی - دبستانی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : صادق وزیری - ناصری - شیرازی - افخمی - مجد ضیایی - شباهنگ - حیدری - جرجانی - سلطانی - اورنگ - کیوان .

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته‌ شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- انتخاب کارمندان کمیسیون‌هاى پارلمانى]‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌هاى پارلمانى بدواً پنج نفر به قرعه معین می‌شوند براى نظارت در استخراج آرا

(آقاى سمیعى اقتراع نموده و آقایان: نواب یزدى - رضوى- لاریجانى- جعفر خواجه نورى و افشار انتخاب شدند)

رئیس- آقایان به اتفاق آقاى سمیعى استخراج آرا خواهند نمود بدواً شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون دادگسترى: عده حضار 102 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر.

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون دارایی انتخاب می‌شود: عده حضار 102 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر

+++

(آرا گرفته می‌شود)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون فرهنگ. عده حضار 105 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر

(اخذ آرا شد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون فرهنگ. عده حضار 102 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر

(آرا گرفته می‌شود)

رئیس- کمیسیون پیشه و هنر انتخاب می‌شود: عده حضار 105 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر. (اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون بازرگانى انتخاب می‌شود: عده حضار 105 نفر عده اعضاء کمیسیون 18 نفر.

(آرا مأخوذ شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه انتخاب می‌شود: عده حضار 106 نفر عده اعضاء کمیسیون 12 نفر

(آرا مأخوذ شد)

رئیس- کمیسیون کشاورزى انتخاب می‌شود: عده حضار 105 نفر عده اعضاء کمیسیون 12 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون راه انتخاب می‌شود: عده حضار 103 نفر عده اعضاء کمیسیون 12 نفر

(آرا مأخوذ شد)

رئیس- آقایان نواب یزدى رضوى لاریجانى خواجه نورى افشار به اتفاق آقاى سمیعى استخراج آرا خواهند نمود اگر تصویب می‌فرمایید یک تنفسى داده شود تا نتیجه استخراج آرا معلوم شود (نمایندگان- صحیح است) (در این موقع (پنجاه دقیقه پیش از ظهر) جلسه براى تنفس تعطیل بلافاصله پنجاه دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

[3- اعلام نتیجه انتخاب کارمندان کمیسیون‌ها]

رئیس- نتیجه استخراج آرا به اطلاع آقایان می‌رسد:

مقام عالى ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه استخراج برگ‌هاى آرا گرفته شده در جلسه 19 فروردین ماه 1320 راجع به انتخاب کارمندان کمیسیون‌ها یازده‌گانه منتخبه از مجلس ترتیبى است که در زیر به عرض می‌رسد.

کمیسیون قوانین دادگسترى 18 نفر

شماره حضار موقع گرفتن رأى 103 شماره آرا گرفته شد 102

حائزین اکثریت- آقایان:

ملک مدنى- همراز- دکتر جوان- لیقوانى- مؤید احمدى- دکتر قزل ایاغ -رضوى- مولوى- اوحدى- بهبهانى- انوار- نقابت- لاریجانى- سزاوار- رهبرى سلطانى- مهذب - جهانشاهى.

کمیسیون قوانین دارایی 18 نفر

شماره حضار موقع اخذ رأى 102 رأى شماره آرا گرفته شده 103

حائزین اکثریت آقایان:

گودرزى- دکتر تاج بخش - مؤید قوامى- پارسایى- مسعودى - خراسانى نواب- اوحدى- دهستانى- دادور- اعتبار- رفیعى- نمازى- فتوحى- مجد ضیایی- آصف- پناهى- امیر تیمور.

کمیسیون فرهنگ 18نفر

شماره حضار موقع رأى 105 شماره آرا گرفته شده‏

حائزین اکثریت آقایان:

دکتر ضیاء- دکتر سنگ- دکتر ملک‌زاده- ذوالفقارى- دکتر طاهرى- دکتر غنى- موقر- عباس مسعودی - صفوى- طباطبایى- آزادى- نراقى هاشمى- فیاض- مؤید ثابتى- شاهرودى - روحى.

کمیسیون پیشه و هنر18 نفر

شماره حضار موقع گرفتن رأى 102 شماره اخذ آرا گرفته شده 102

حائزین اکثریت- آقایان:

جلایی- دادور- امامى- ناصرى- طهرانچى- شاهرودى- اصفهانیان- چایچى- پالیزى- وکیل- دهستانى- امیر ابراهیمى- دبستانى- صفارى جعفر اصفهانى.

کمیسیون بازرگانى ‏18 نفر

شماره حضار موقع گرفتن رأى 105 شماره اخذ آرا گرفته شده 105

حائزین اکثریت- آقایان:

+++

شیرازى- شباهنگ- عزیزى- فرشى- اردبیلى- نمازى- امامى- اصفهانیان چایچى- کیوان- پارسا- کازرونیان- بوداغیان- حریرى- مهدوى- نیکپور- جعفر اصفهانى- پناهى.

کمیسیون کشور 18 نفر

شماره حضار موقع گرفتن رأى 102 شماره آرا گرفته شده 102

حائزین اکثریت- آقایان‏:

خواجه نورى- گودرزنیا – جلایی- هدایت- شجاع صفارى- دکتر سمیعى مکرم افشار- یاراحمدى- هاشمى- شهدوست- منصف- دکتر ادهم- دکتر تاج بخش- ملک‌زاده- مسعودى خراسانى.

کمیسیون امور خارجه 12 نفر

شماره حضار موقع گرفتن رأى 106 شماره آرا گرفته شد 106

حائزین اکثریت- آقایان‏:

افخمى - سمیعى- ناصرى - مقدم- طالش- افتخار ناهید- صادق وزیرى- دکتر سمیعى- تولیت- هدایت الله - نائینى- اقبال.

کمیسیون کشاورزى 12 نفر

شماره حضار موقع گرفت رأى 105 شماره آرا گرفته شد 105

حائزین اکثریت- آقایان‏:

دکتر اهرى- مشار- شهدوست- نواب- ریگى- مرآت اسفندیارى- محیط افشار- هدایت- معدل- اقبال- مهذب.

کمیسیون راه 12 نفر

شماره حضار موقع گرفت رأى 103 شماره آرا گرفته شد 103

حائزین اکثریت- آقایان‏

مؤید قوامى- مشیردوانى- معینى- حمزه تاش- دکتر ضیاء- نائینى- دکتر لقمان- مخبر فرهمند- تولیت- لاریجانى- طباطبایی- طوسى.

کمیسیون نظام شش نفر

شماره حضار موقع گرفت رأى 100 شماره آرا گرفته شده 100

حائزین اکثریت- آقایان‏:

اعظم زنگنه- آصف مشار- مقدم- نراقى- وکیلى‏

کمیسیون پست و تلگراف 6 نفر

شماره حضار موقع گرفت رأى 102 شماره آرا گرفته شد 102

حائزین اکثریت- آقایان‏:

شیرازى- نبیل سمیعى- مخبر فرهمند- ساکنیان- منصف - ریگى.

[3- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیست و چهارم فروردین ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس پنج دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293817!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)