کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18
[1396/05/30]

جلسه: 88 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 7 بهمن ماه 1333  

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس‏

2) سؤال آقاى کاشانى راجع به صنعت نفت و جواب آقاى دارایی‏

3) سؤال آقاى شوشترى راجع به اجراى قانون مجازات سارقین مسلح و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4) سؤال آقاى شوشترى راجع به اشتغال عده‌ای از داوطلبان خدمت قضایی و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

5) تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

6) تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید سه فوریت به وسیله آقاى دکتر افشار

7) تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید یک فوریت به وسیله آقاى خلعتبرى‏

8) قرائت گزارش شعبه اول دایر بر انتخابات لار و نمایندگى آقاى مهندس ایرانى و اجرا به کمیسیون تحقیق‏

9) قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه منابع فلات قاره و طرح و تصویب فوریت لایحه‏

10) طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیونى از شعب جهت تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلى‏

11) اخذ رأى و تصویب طرح گزارش راجع به تقاضاى اعتبار از انگلستان و آمریکا در جلسه بعد

12) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به افزایش سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و رهنى و ساختمانى‏

13) طرح و تصویب یک فوریت گزارش راجع به آزادى تجارت‏

14) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به ممتوع بودن دریافت حق‌العمل در معاملات بیش از یک میلیون ریال دولتى‏

15) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به جلوگیرى از تقلبات در مواد غذایی و دارویی‏

16) طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اختصاص قسمتى از درآمد نفت جهت امور عمرانى شهرستان‌ها

17) طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون راجع به اصلاح ماده 11 قانون توصیه معابر

18) تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏18

 

 

جلسه: 88

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز پنجشنبه 7 بهمن ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1) تصویب صورت‌مجلس‏

2) سؤال آقاى کاشانى راجع به صنعت نفت و جواب آقاى دارایی‏

3) سؤال آقاى شوشترى راجع به اجراى قانون مجازات سارقین مسلح و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

4) سؤال آقاى شوشترى راجع به اشتغال عده‌ای از داوطلبان خدمت قضایی و جواب آقاى وزیر دادگسترى‏

5) تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى‏

6) تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید سه فوریت به وسیله آقاى دکتر افشار

7) تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید یک فوریت به وسیله آقاى خلعتبرى‏

8) قرائت گزارش شعبه اول دایر بر انتخابات لار و نمایندگى آقاى مهندس ایرانى و اجرا به کمیسیون تحقیق‏

9) قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه منابع فلات قاره و طرح و تصویب فوریت لایحه‏

10) طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیونى از شعب جهت تجدیدنظر در آئین‌نامه داخلى‏

11) اخذ رأى و تصویب طرح گزارش راجع به تقاضاى اعتبار از انگلستان و آمریکا در جلسه بعد

12) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به افزایش سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و رهنى و ساختمانى‏

13) طرح و تصویب یک فوریت گزارش راجع به آزادى تجارت‏

14) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به ممتوع بودن دریافت حق‌العمل در معاملات بیش از یک میلیون ریال دولتى‏

15) طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به جلوگیرى از تقلبات در مواد غذایی و دارویی‏

16) طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اختصاص قسمتى از درآمد نفت جهت امور عمرانى شهرستان‌ها

17) طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون راجع به اصلاح ماده 11 قانون توصیه معابر

18) تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و یک ربع به پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت‌مجلس

رئیس- صورت غایبین جلسه پیش قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

غائبین با اجازه- آقایان: امید سالار. شادلو. سعیدى. مصطفى ذولفقارى. سلطانى. پورسرتیپ. میراشرافى. سلطان‌مراد بختیار. گیو. صادق بوشهرى. احمد فرامرزى. تفضلى. اورنک. صارمى. قوامى. عبدالرحمن فرامرزى. مشایخى. محمودى. دکتر سعید حکمت کریمى.

غائبین بی‌اجازه- آقایان: اریه. سرمد.

دیرآمدگان و زودرفتگان با اجازه- آقایان:  اخوان. اسکندى رضا افشار. صفارى. باقر بوشهرى. افخمى. علم. دکتر جزایرى. درخشش. سرافزاده. داراب.

دیرآمدگان و زودرفتگان بی‌اجازه- آقایان: کاشانیان. قرشى. بوداغیان. دکتر سید امامى. مهندس ظفر. تیمور تاش. کى نژاد. دهقان. سنندجى. بزرگ ابراهیمى. خاکباز. دکتر حمزوى.

غائبین در رأى- آقایان: امیر احتشامى. نراقى. باقر بوشهرى.

رئیس- آقاى عمید نورى.

عمیدی نورى- بنده خواستم تذکر بدهم پیشنهاد راجع به خدمتگذاران که در بودجه وارد شده همانطور که نظر مبارکتان هست راجع به همه خدمتگذارانى است که از آن آئین‌نامه متضرر شده‌اند این را امر بفرمایید که تصحیح بفرمایند.

رئیس- چه فرمودید؟

عمیدى نورى- راجع به آن خدمتگذاران جزء که پیشنهادش تصویب شد چون این جا طورى نوشته است که شامل حال آن خدمتگزارانى است که از آئین‌نامه متضرر شده‌اند خواستم امر بفرمایید که این قسمت را تصحیح بفرمایند. رئیس می‌رود به هیئت رئیسه و مورد توجه واقع خواهد شد و ترتیبش داده می‌شود آقاى دکتر نیرومند.

دکتر نیرومند- بنده خواستم از طرف کارمندان و خدمتگذاران مجلس و چاپخانه و روزنامه رسمى از حسن نظر و مساعدتى که مقام محترم ریاست و آقایان نمایندگان محترم در تصویب بودجه مبذول فرموده‌اند سپاسگذارى کنم.

رئیس- آقاى دکتر افشار،

دکتر افشار- بنده در صورت‌مجلس عرضى نداشتم وارد دستور که شدیم عرض می‌کنم.

رئیس- در صورت‌مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت‌مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- سؤال آقاى کاشانى راجع به صنعت نفت و جواب آقاى وزیر دارایی.

رئیس- وارد دستور می‌شویم سؤالات مطرح است آقاى کاشانى بفرمایید.

کاشانى- سؤال بنده که قبل از طرح نهایی لایحه دولت منضم به قرارداد نفت تقدیم مقام ریاست گردید به طور خلاصه اینست که اولاً دولت حاضر عقیده و تمایل دارد که ملت و دولت ایران به وسیله شرکت ملى نفت یا شرکت نفت ایران یا هر مؤسسه ملى دیگرى

+++

که متعلق به ملت ایران باشد عملیات اکتشاف و استخراج و تصیفه و توزیع و فروش نفت را بالمباشره عهده‌دار باشد و در نتیجه کشور ایران که ذخایر نفتى‌اش در دنیا کم‌نظیر است در ردیف کشورهاى هلند و فرانسه و سایر کشورهایی که عملاً در استخراج و تصیفه و توزیع نفت جهان سهیم هستند قرار گیرد یا خیر؟ اگر دولت حاضر چنین عقیده و تمایلى دارد که کشور ایران از ردیف کشورهاى عراق و عربستان سعودى و شیخ‌نشین کویت که نظیر قرارداد اخیر را با کشورهاى استخراج و توزیع‌کننده ‌امضاء کرده‌اند خارج شود و در ردیف کشورهاى فرانسه و هلند قرار گیرد پروژه و نقشه دولت چیست و چه اقدامى شده است سوم این‌ که آیا قرار داد نفتى که دولت با کنسرسیوم امضا‌ء نموده خلاف جهت پیشرفت این نقشه هست یا نسیت زیرا منابع کمپانى نفت انگلیس و سایر کمپانى‌هاى عضو کنسرسیوم در جهت مخالف با این فکر و نقشه ملت ایران است و آنها با مال با چنان کشور ایرانى که خودش استخراج و تصیفه‌کننده و فروشنده و توزیع‌کننده نفت باشد به لحاظ رقابت اقتصادى مخالفند و از قدرت خود براى عدم انجام و توفیق در چنین امر مهمى سوءاستفاده می‌کنند دولت حاضر عقیده‌اش را در این مورد بگوید چهارم این‌ که سیاست عمومى و اقتصادى دولت در باب ذخایر نفت ایران چیست این بود سؤال این‌ جانب از دولت و اما توضیحى که لازم است عرض کنم این است که در دنیا دو دسته مملکت وجود دارد یک دسته کشورهایی که صاحب نفت هستند ولى نه خودشان استخراج می‌کنند نه تصیفه می‌کنند و نه توزیع می‌نمایند از سیاست نفتى دنیا و از چگونگى بازار و تکنیک نفت بى‌خبرند فقط پولى می‌گیرند و ذخایر و منابع نفتى‌شان در اختیار کشورها و کمپانى‌هاى بزرگ است البته عمله هم می‌دهد و اگر خیلى سمج باشند امور مربوط به اتوبوس‌رانی و نگهدارى سالن غذاخورى و از این قبیل کارها را هم به عهده‌ دارند کشور سعودى- عراق شیخ‌نشین کویت در این ردیف هستند و سرنوشت ایران در خوزستان و بحرین هم همین است. دسته دیگر کشورهاى ا تحاد جماهیر شوروى. آمریکا. انگلستان. هلند و فرانسه وچند کشور دیگر هستند که هم در صناعت نفت کشور خود اعم از اکتشاف و استخراج و تصیفه و فروش و توزیع آن بالمباشره عمل می‌کنند و هم صناعت نفت کشورهاى دیگر را در اختیار دارند و به طور خلاصه اداره نفت دنیا را از لحاظ تکنیک و بازار در دست دارند من کار ندارم که انگلستان و کمپانى ستمگر نفت انگلیس طى نزدیک به نیم قرن کوشش کردند که ایران همچنان در ردیف کشورهاى دسته اول باقى بماند من کارندارم که به عوض اشخاص که غالباً سررشته امور مملکت را در دست دارند چون دلباخته سیاست اقویا هستند به این توقعات مشروح ملت ایران پوزخند می‌زنند و حتى طاقت ندارند چنین مطالبى را بشنوند من کار ندارم که همان شرکت ملى نفت و شرکت نفت ایران هم که داشتیم نتوانستند ببینند و فشار دولت براى بر هم زدن اساسنامه شرکت نفت و به صورتى که مورد قبول کنسرسیوم باشد تدوین کردند براى همین است که شیر بى‌یال و دم واشکمى به نام شرکت ملى نفت ایران باقى بماند که هیچ‌گاه از چنبره کمپانى‌هاى نفتى نتوانیم خارج شویم ولى با همه این‌ها و على‌رقم سیاست انگلیس و کمپانى‌هاى نفتى انگلیس و آمریکا و هلند و فرانسه می‌گوییم ملت ایران می‌خواهد در ردیف آمریکا و هلند و فرانسه روسیه قرار گیرد و در تکنیک و بازار نفت جهان سهمى که شایسته ایران است به دست آورد و طاقت ندارد و تحمل نمی‌تواند بکند که با زور و فشار سیاست خارجى و همدستى عمال آن‌ها در ایران از لحاظ نقشى که در سیاست جهان باید ایفا کند در ردیف کشور عراق و سعودى و شیخ‌نشین کویت باقى بماند. براى این‌که شیفتگان سیاست امپراطورى نتوانند خورده بگیرند توضیح می‌دهم. مقصود از داشتن نقشه براى یک ملت این نیست که همین امروز نتیجه گرفته شود من می‌گویم اگر بیست سال دیگر هم ما بخواهیم بالمباشره منابع نفتى خود را استخراج کنیم و محصول آن را در دنیا توزیع و به فروش برسانیم باید امروز صاحب نقشه باشیم اما نه نقشه سرگرم کننده بلکه نقشه مثبت که ما را به هدف برساند. من فقط به دولت و دولت‏هایی رأى اعتماد می‌دهم که در سرلوحه برنامه‌شان سیاست کلى خود را در باب منابع نفتى ایران روشن کنند و طریقى اتخاذ نمایند که ما را در زمان متناسب به مقام هلند و آمریکا و روسیه و دیگران از لحاظ نفت برسانند اکنون هم منتظرم ببینم جواب سؤال بنده را چه می‌دهند از نماینده محترم دولت می‌خواهم صریحاً جواب مرا بدهند تا مطلب روشن شود و ملت ایران تکلیف خودش را بداند و امیدوارم نماینده محترم دولت توجه داشته باشند که ملتى نگران دانستن این حقایق است. و چگونگى این جواب و اقدام عملى روى آن میزان مسئولیت اشخاص را در مقابل نسل حاضر و آینده تعیین خواهد نمود، سؤال دیگر بنده ...

رئیس- آقاى کاشانى شما حالا سؤال اولتان مطرح است نوبت سؤال دیگرتان یکشنبه دیگر است همان سؤالى را که فرمودید جواب می‌دهند.

کاشانى- اگر اجازه بفرمایید آن سؤال را هم در این جلسه مطرح می‌کنم که وقت به آقایان بیشتر برسد.

رئیس- نمی‌شود سؤال دومتان روز دیگر مطرح می‌شود امروز همان سؤال اول را بفرمایید سؤال دوم بماند براى بعد.

کاشانى- اشکالى ندارد

رئیس- آقاى وزیر دارایی.

وزیر دارایی (دکتر امینى)- سؤالى که نماینده محترم فرموده بودند در موقعى بود که قرارداد فروش نفت مطرح بود بنده خیال می‌کردم که با تصویب قرارداد سؤال ایشان موضوعش منتفى است در هر حال آنچه بنده از این سؤال استنباط می‌کنم این است که آقاى کاشانى می‌خواهند بگویند که بعد از عقد قرارداد فروش نفت با کنسرسیوم آیا دولت ایران می‌تواند در سایر نقاط به کشف و استخراج نفت بپردازد یا خیر (کاشانى- صحیح است) بنده خیال می‌کنم در این موضوع تردید نمی‌شود کرد در موقع مذاکرات راجع به قرارداد نفت هم این موضوع در اینجا تصریح شد و بنده خیال می‌کنم که دوباره تصریح بشود که بعد از قانون ملى شدن صنعت نفت تمام منابع نفتى ایران متعلق به دولت است و مطابق اساس‌نامه جدید شرکت ملى نفت ایران هم این حق به شرکت ملى نفت داده که در سراسر کشور با استخراج و اکتشاف بتواند بپردازد و بنده نمی‌دانم چطور این فکر براى آقاى کاشانى پیدا شده است که اگر احیاناً این مطلب تصریح نشود خداى ناکرده ممکن است سوءتفاهمى پیش بیاید کما این‌که اگر دقت بفرمایید در قم ما مشغول بودیم هنوز هم مشغولیم در کرمانشاه استخراج می‌کنیم و تصویه می‌کنیم منعى هم ندارد که در سایه نقاط کشور هم این کار را انجام بدهیم (صحیح است) یک مطلب دیگرى که باید به عرض برسانم آقایان مهندسینى که اینجا تشریف دارند بهتر توجه دارند مطلب مطلب تجارتى است ما باید بدانیم در سایر نقاط کشور اگر به استخراج و اکتشاف بپردازیم اولاً یک همچو سرمایه‌ای داریم یا نه براى مرحله دوم یعنى اگر استخراج کردیم بازار مصرف در دنیا هست از نقطه‌نظر اکتشاف و استخراج جناب آقاى مهندس جفرودى خوب می‌دانند چون در کمیسیون برنامه هم این موضوع مطرح شد صنعت نفت یک صنعتى است بسیار پر خرج یعنى اکتشافش میلیون‌ها خرج دارد و ممکن است اگر ملیون‌ها لیره خرج بکنیم به نتیجه نرسد و بعد از آن‌که استخراجش شاید به همین میزان‌ها خرج داشته باشد بنابراین این‌که اشاره فرمودید جناب آقاى قنات‌آبادى توجه بفرمایید چون مطلب خیلى مهم است و آقاى کاشانى به این مطلب خیلى اهمیت می‌دهند (شمس قنات‌آبادى- خودشان دارند گوش می‌دهند ما هم کار خودمان را می‌کنیم) عرض می‌کنم براى این‌که ما بتوانیم اکتشاف بکنیم در اساسنامه شرکت ملى نفت پیش‌بینی شده که هر سال سرمایه‌ای براى این منهم تعیین کنند براى یک دوره معین و یک مبلغ اختصاص بدهند براى این کارها یکى ادامه اکتشاف در قم است و یکى توسعه استخراج است در کرمانشاه و شاید در نقاط نفت خیز هم عملیات شروع شود ولى خواستم توجه آقایان را جلب کنم که این یک سرمایه خیلى هنگفتى لازم دارد و یک ریسگى لازم دارد که ما این سرمایه را اگر خرج کردیم به نفت نرسیدیم یک چیزى هم از دست داده‌ایم یک اشکالى هم ما از نظر ارز خارجى داریم که این کارها را بکنیم اما از نظر این که اکتشاف بکنیم و استخراج بکنیم و بازار باشد به فروشیم من هیچ مانعى نمی‌بینم بنده خیال می‌کنم که این یک موضوعى باشد که روشن باشد شاید ما در نقاط دیگر کشور هم بتوانیم اشخاصى را پیدا بکنیم که با کمک مالى و فنى آنها سایر منابع نفت خیز مملکت را هم استخراج بکنیم این البته بسته به مصلحت آن روز و مقتضیاتى است که در مملکت موجود باشد علیهذا خواستم اطمینان بدهم که قرارداد با کنسرسیوم به هیچ‌وجه مانع از استخراج نفت به وسیله دولت ایران نیست کما این‌که در همان قسمت هم که دارند عمل می‌کنند این شرکت‌ها اکتشاف و استخراج به نمایندگى از طرف شرکت ملى نفت ایران دارند عمل می‌کنند به عنوان دو شرکت عامل و شاید حالا نفعى نداشته باشد که در قسمت‌هاى دیگر هم این کار را بکنیم و البته چون این بحث اقتصادى خیلى مفصلى است اجازه بفرمایید بگذارید براى موقع مقتضى (کاشانى- نقشه و پروژه‌اش را هم بدهید) الان که نقشه و پروژه‌اش را بنده نمی‌توانم تقدیم کنم.

رئیس- آقاى کاشانى.

کاشانى- جوابى را که آقاى دکتر امینى به سؤال بنده دادند یک قسمتش براى بنده قانع‌کننده بود که به این وسیله اتخاذ سند شد که ملت ایران دچار اشکال نباشد اما بقیه قسمت‌ها را خیلى مجمل گذاشتند و جواب ندادند که قسمت آخریش نقشه و پروژه‌ای بود که دولت باید از حالا براى آینده داشته باشد که بتوانیم براى سال‌هاى بعد از نقشه‌ها وپروژه‌ها استفاده کنیم و فعلاً به همین قدر من اکتفا می‌کنم تا در سؤال بعد که در جلسه بعد مطرح خواهد شد بیشتر در این باب صحبت کنم.

3- سؤال آقاى شوشترى راجع به اجراى قانون مجازات سارقین مسلح و جواب آقاى معاون نخست‌وزیر

رئیس- آقاى شوشترى‏

شوشترى- بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم سؤال غیر از استیضاح است (صحیح است) سؤال موقعى نماینده می‌کنند که یک موضوعى

+++

در نظرش بیاید و خیلى بیاندیشد و آن فکر از نظر اصول (شمس قنات‌آبادى- اصلاً سؤال حرام است) آقا اجازه بدهید اگر نگذارید می‌نشینم اجازه بدهید من با شوخى سرو کار ندارم (زنگ رئیس)

رئیس- آقایان اجازه بدهید صحبت‌شان را بکنند.

شوشترى- من مطلب مملکتى می‌گویم من با شوخى که سر و کار ندارم بعضى از مطالب در دستور مجلس نیست اما از نظر اهمیت مذاکره آن و تذکرش به دولت روى خدمت و انجام وظیفه به مردم است که اگر موقع آن بگذرد دیگر نمی‌توان او را جبران کرد (صحیح است) من در موقع که این قانون سارقین مسلح مطرح شد برخوردم به ‌امرى که این امر منطبق با موازین اسلام و از نظر تأمین آسایش مردم و حفظ نوامیس جامعه در درجه اول اهمیت است و شارع مقدس اسلام وحکم فقه اسلام این را در درجه اول قرار داده است و اگر به موقع اجرا گذارده شود هر کسى در خانه‌اش راحت خواهد خوابید ناموس هرکسى محفوظ است مال هرکسى محفوظ است و آن این است که اگر دزدى دزدى کرد به میزان معینى که جیب‌برى بکند چه از دیوار بالا برود چه دکان مردم را بشکند ومالى را ببرد و چه از راه دیگر در راهزنى آقاى صفائى اینجا نشسته‌اند در راهزنى حکم دیگرى داریم انما جزاء الذین یحاربون الله و رسوله و یسمون فى‌الارض فساداً ان یقتلوا اویصلبوا اوتقطع ایدیهم وارجلهم من خلاف اوینفوا فى‌الارض من در آن قانون این پیشنهاد را کردم که اگر دزدى سه مرتبه سابقه دزدى داشت محکوم به همان حکم سارق مسلح است که در محکمه مربوطه با او محاکمه می‌شود چرا تصریح کردیم؟ براى چه مجلس شوراى ملى و نمایندگان نمایندگان محترم عموماً این را تصویب کردند براى این‌که این حکم مطابق نص صریح مصلحت جامعه ایرانى است اعم از مسلم و غیرمسلم زیرا هر کسى در لواى شیروخورشید مقدس ایران زندگى می‌کند در پناه قانون اسلام هر اقلیتى هم باید محفوظ باشد از این جهت من خواستم در این مورد سؤالى کنم حقش این بود که الان وزیردادگسترى هم حاضر باشد مثل این‌که با ما قهر کرده (شادمان- نخیر قربان) داداش باید بهش بگوید قهر کردند ایشان با ما چرا تشریف نمی‌آورند جناب سپهبد وزیر محترم جنگ هم که نسبت به ایشان ارادت دارم ایشان هم باید تشریف داشته باشند حالا دو نفر از آقایان وزرا تشریف دارند (پناهى- تیمسار وزیر جنگ مریض هستند پایشان درد می‌کند) انشاءالله خدا عافیت‌شان بدهد ما از خدا سلامت خدمتگذاران و ایشان را می‌خواهیم و از درگاه احدیت مسئلت می‌کنیم حالا دو نفر وزیر محترم تشریف دارند معاون نخست‌وزیر هم تشریف دارند دو نفر از آقایان معاونین دیگر هم هستند شما جناب آقاى دکتر امینى شما کارها و پست‌ها مختلف داشته‌اید بنده وقتى که رئیس محکمه تجدیدنظر در این قانون دزد وجیب‌بر وچاقوکش و امثال آنها بودم هزار و صد پرونده زیر دستم بود برخوردم با اشکالاتى دزد را می‌گردند شب رفته است در منزل کسى دزدى کرده برگه را گرفته پلیس بیچاره زحمت کشیده گاهى هدف واقع شده گاهى دزد هدف واقع شده: می‌آید در محکمه آخر این دو پرونده برایش تشکیل می‌شود یکى در شهربانى می‌آید در آن قسمت مجازات افراد شریر و بد سابقه‌ای که متأسفانه دو سال بیشتر نمی‌تواند حکم حبس یا تبعیت درباره او کند واین هم برخلاف سیره و اخلاق و اصول است یکى هم در دادگسترى جناب آقاى وزیر درست توجه کنید حاکم وزارت کشور و شهربانى بر این اشخاص اگر حکم کرد یک سال برود به بندرعباس دوسال این آدم محبوس باشد (ارباب- بعد از این جاى دیگر بفرمایید ببرند) این‌جا هم تصریح کرده که اگر دراین موضوع داگسترى قرار برائت داد محکمه تجدیدنظر رأى خودش را می‌شکند آقا من در محکمه تجدیدنظر بودم البته من رحم به کسى نمی‌کردم مبناى دین بر مبناى ترحم نیست لاتأخذ کم بهمارأفة. باید قانون اجرا بشود بایستى درباره هر کس قانون اجرا بشود ما قانون را اجرا می‌کردیم متأسفانه در دادگسترى نمی‌دانم تنظیم این قوانین بى سر و ته چه جور بود که این‌ها تبرئه می‌شدند این بر تجرى می‌افزاید این اگر ما مبناى تجرى را بیاییم تشریح بکنیم این بر تجرى دزد افزوده می‌شود (صحیح است) براى این‌که از این اشکال دولت خلاص بشود مملکت خلاص بشود مردم خلاص بشوند و آسایش پیدا بکنند کسى نرود در خانه کسى مالى بدزد و با نظر بى‌عفتى به نوامیس مردم نگاه نکند آن جا این فکر را کردیم که اگر مسلم شد کسى 3 مرتبه دست کرد در جیب کسى مال کسى را برد یا از دکان بزازى یک توپ چیتش را برد یا از دکان بقالى یک عدل‏ مثلاً روغن برد این حتماً باید در اسلام کشته بشود بدون تردید من می‌خواهم بدانم دولت براى این براى رفع این مزاحمت با تطبیق با تمام موازینى که مجلس مقرر کرده دولتى که من به او رأى اعتماد دادم و می‌دهم و انشاءالله تا منحرف نشده خواهم داد می‌خواهم ببینم براى اجراى این قانون براى پیشرفت این منظور عام‌المنفعه چه اقدامى کرده جواب بدهند تا توضیح بدهم.

رئیس- آقاى فولادوند.

فولادوند- (معاون نخست‌وزیر)- به طورى که خاطر آقایان محترم مستحضر است قبل از تقدیم لایحه تشدید مجازات سارقین اشخاصى مسلحانه وارد منازل مردم می‌شدند و به مال و نوامیس آن‌ها تعرض می‌کردند براى جلوگیرى از این عمل زشت دولت لایحه تشدید مجازات سارقین را به مجلسین پیشنهاد کرد و خوشبختانه این موضوع مورد توجه و دقت مجلسین قرار گرفت و تصویب شد آن روز آقاى شوشترى در ضمن تصویب این قانون تبصره‌ای پیشنهاد فرمودندکه صرف‌نظر از سارقینى که مسلحانه وارد منازل اشخاص می‌شوند سارقین عادى نیز اگر 3 بار مرتکب سرقت شدند به مجازات مقرر براى سارقین مسلح یعنى اعدام محکوم بشوند (شوشترى- صحیح است) و دادرسى این قبیل سارقین در دادرسى ارتش قرار بگیرد زیرا دادرسى ارتش ار دادگاه‌هاى دادگسترى تشریفات کمترى دارد و سرعت بیشتر. فعلاً سؤال فرموده‌اند که آیا تبصره پیشنهادى ایشان مورد عمل قرار گرفته و این قبیل سارقین به مجازلت اعدام محکوم شده‌اند یا خیر اولاً در قسمت اول از این قانون یعنى براى مجازات سارقین مسلح البته نه نظر دولت و نه نظر نمایندگان محترم این نبوده است که اشخاصى را بکشند (صحیح است) بلکه نظر اصلى این بود که این قبیل سارقین مرعوب بشوند و مرتکب این قبیل سرقت‌هاى ناشایست و ننگین نشوند (صحیح است) و خوشبختانه مطابق جوابى که وزارت دادگسترى و وزارت کشور و وزارت جنگ به بنده داده‌اند تاکنون همچو سارقى که که مسلحانه وارد خانه اشخاص شده باشد و مرتکب سرقت یا تعرض به نوامیس اشخاص بشود تاکنون همچو سارقى دستگیر و محاکمه نشده پس معلوم می‌شود که نفس تصویب این قانون براى ارعاب این قبیل سارقین مؤثر بوده است اما در مورد سؤال آقاى شوشترى این هنوز بمورد عمل و اجرا در نیامده است یعنى از تاریخ تصویب این قانون تاکنون وقت نبوده است که یک نفر مرتکب 3 سرقت شده باشد و در محکمه ابتدایی و استیناف و دیوان کشور محکوم شده باشد دوباره همین طور یکبار مرتکب سرقت بشود و تا مراحل آخرى محکوم بشود یعنى سه مرتبه چون قانون عطف به ماسبق نمی‌شود مخصوصاً قوانین جزایی چون قوانین جزایی همیشه باید مفید به حال متهم آن قانون موردنظر قرار بگیرد علیهذا سرقت‌هایی که قبل از تصویب این قانون مرتکب شده‌اند آن‌ها مشمول این قانون نیستند و اشخاصى که از تاریخ تصویب این قانون 3 بار مرتکب سرقت شوند و 3 بار قطعاً تا دیوان کشور محکوم بشوند آن‌ها مشمول این قانون هستند و در دیوان دادرسى ارتش محاکمه خواهند شد و محکوم به اعدام. علیهذا خوشبختانه در قسمت اول آن قانون تاکنون در دادرسى ارتش این قبیل سارقین محاکمه نشده‌اند و در قسمت دوم هم فرصت کافى نبوده است فرضاً اگر هم یک کسى سارق بوده و سرقت کرده سه دفعه سرقت بکند، 3 دفعه تا آخرین مرحله قانونى محکوم بشود و بفرستیم به دادرسى ارتش براى اعدام، نبوده است.

رئیس- آقاى شوشترى بفرمایید

شوشترى- با این‌ که با کمال شیوایی و لطافت جناب آقاى فولادوند رفیق عزیز من بیان فرمودند بنده قانع نشده‌ام. فرمایشات ایشان بنده را اقناع نکرد. چرا؟ براى این ‌که که آنچه در قانون است غیر قضاوت ایشان است. ما نظرمان این نبود. ما که بی‌جهت جرح نمی‌کنیم محاکم خود را. بنده عرض کردم من در 11 هزار پرونده که خود نظارت کردم افرادى سراغ دارم خدا شاهد است نمی‌خواهم این‌جا چند پرونده را ذکر کنم و اگر پرونده‌هایی را این جا توضیح بدهم برخلاف شئون ادب در مجلس است و نمی‌خواهم در خارج منعکس شود که بعضى از دزدان چقدر بر تجریشان افزوده شده و روى ارفاق و همین حرفى که آقاى فولادوند فرمودند به ریش قانون و قانونگذار می‌خندند. دو جمله است، در یک جمله صحیح فرمودم اما مسئله ارعاب در بین نیست. مجلس و قانون که لولو نیست بچه را بترساند. مجلس و قانون، دولت براى اجراى امر است که به من له الحق حق برسد و آنچه جرم کرده و گناه مرتکب شده مجازات ببیند. آقا ما نظرمان این نبود دزدان که 3 مرتبه پرونده دارند محکوم شده‌اند این‌ها برگردیم به قهقرا؟ یک دزدى 37 مرتبه سابقه داشته 36 مرتبه سابقه داشته باز برگردند به قهقرا 3 مرتبه دیگر به او مهلت بدهند؟ بیاید جیب ما را بزند فلان خانم مخترمه توى کوچه می‌رود کیفش را از دستش گرفته شب عید است می‌خواهد برود براى بچه‌هایش جنس بخرد کیف او را پاره بکنند و فرار کنند و بروند؟ نه نظر مجلس این نبود. نظر مجلس این بود که پرونده‌هایی که در دادگسترى دارند و از طرف شهربانى تشکیل شده و اینها محکوم شده‌اند اینها دزدند و چون 3 مرتبه مرتکب شده‌اند و تحقق قضایی پیدا کرده باید اگر حالا مرتکب شدند برود به آن محکمه، جناب آقاى فولادوند درست تبصره را بخوانید ارادتمندتان شم قضایی دارم و آقا هم براى آسایش مردم کمک می‌فرمایید، مرادمان این نبود، بنده که پیشنهاد کردم این‌جا المعنى فى بطن الشاعر نبود و در بطن نیست در ظاهر قانون است، ما نظرمان این است که هرکس سه مرتبه دزدى کرد حیثیت مردم را برد به هر نحوى از ا نحاء از مال مردم اختلاس و دزدى کرد او باید برود به آن محکمه حالا آقا به نظرت می‌آید که این قانون عطف به ما سبق نمی‌شود این چنین نیست اگر کسى آدم کشته بود مثل بعضى جاها بگوییم که حالا آن وقتى که آدم کشته حالا که براى این‌کار تکلیف بعد از هشت ماه تعیین کردیم این خون از بین می‌رود مراد ما این نیست مراد ما اینست که حالا که جناب آقاى دکتر شادمان آشتى کردند و از قهر بیرون آمدند و وارد شدند به مجلس عرض می‌کنم جناب آقاى دکتر شادمان اصلاح،

+++

دادگسترى که مبناى اساسى اصلاحات مملکت است در درجه اول باید حکم حد درباره دزد، رشوه خوار و آنهایی که اختلال امور مملکت را فراهم می‌کنند اجرا شود آقاى دکتر شادمان تو سیدى، درس خواندى من هم سیدم درست گوش کن من روى امتحان می‌گویم دادگسترى می‌آید دزدها را که شهربانى تحویل می‌دهد وقتى تحویل داد محکمه تجدیدنظر و شهربانى حکم داده است به یک سال یا دو سال حداکثر وقتى می‌آید توى دادگسترى آنجا روى ظواهر و می‌دانم که آن‌جا روى ارفاق است می‌آیند آنجا ارفاق می‌کنند آن‌ها را تبرئه می‌کنند این جور می‌شود که این قدر دزدى می‌شود

رئیس- آقاى شوشترى کلمه تو را هم که گفتید اصلاح کنید.

شوشترى- کلمه تو روى بى‌احترامى نبود نه من می‌گویم خدایا تو میدانى من به فخرالدین شادمان، مرد محترم، سید، بنده وقتى به ایشان عرض می‌کنم با ادب صحبت می‌کنم همان طور که می‌گویم خدایا تو خود میدانى من گناهکارم از تقصیر من بگذر این (تو) ى بى‌ادبى نیست توى رفاقت است این توى احترام و دوستى است این بر لطافت مطلب می‌افزاید آقاى دکتر شادمان تو نه دزدى نه حامى دزد نه برخلاف مصلحت مملکت قدم برمیدارى مردانه با کمال شجاعت دادگسترى را اصلاح کن، ما اگر قوانین مصدق را برخلاف اصل و دزدیدیم زیر پا اما اگر عده‌ای قاضى را برگرداندند آن‌ها که نا پاکند باید از دستگاه قضایی بیرون بروند ...

رئیس- آقاى شوشترى شما یک سؤالى هم از وزارت دادگسترى کرده‌اید: دیگر این مطالب مربوط به سؤال اولتان نیست، حالا بفرمایید سؤال دومتان را هم بفرمایید. شوشترى- در این سؤال باز می‌گویم بسم‌الله الرحمن‌الرحیم. آقاى وزیر دادگسترى در حکومت سابق و در دستگاه قضایی بعه من اطلاع دادند عده‌ای از جوان‌هاى تحصیل‌کرده، حقوق خوانده، به اصطلاح لیسانس گرفته اینها را آورده‌اند به طور استاژ با آن‌ها قرارداد بستند که اینها بیایند سه ماه، در کادر دادگسترى زیر نظر قضات ممتهن کار بکنند و بعد پایه و حقوق یعنى رتبه قضایی یعنى پایه قضایی به آنها داده شود حالا شاید تقریباً یک سال و خورده‌ای گذشته و اینها عده‌ای هستند جناب آقاى دکتر شادمان که به حقشان نرسیده‌اند اگر باید اصلاح بکنیم آن جوانى که تحصیل کرده و زحمت کشیده و دادگسترى نیاز به وجود او داشته حقش را به او بدهید تا مأیوس نشود هزینه زندگى گران است این جوان‌ها آمال دارند، اینها باید بیایند خدمتگذاران اساسى کشور بشوند باید نسبت به آن‌ها عنایت بشود، من نمی‌دانم تا به حال رتبه‌هاى قضایی آنها و حقوق آن‌ها داده شده یا نه، جناب آقاى دکتر شادمان همانطور که در آن سؤال عرض کردم کادر دادگسترى، وزارت دادگسترى، باید مستجمع ملکات فاضله بشود و تمام قاضی‌ها، قضات آنجا باید عارى از هرگونه افترا و اتهام و شبهه باشند اگر جوان‌هایی آمده‌اند روح نصفت و عدالت و قضاوت در آنها مرتسم شده است آنها را شما احتیاج داشته‌اید و آورده‌اید، حق این‌ها را بدهید و به جای ناپاکان بگمارید جناب آقاى دکتر شادمان این قدر مردم فریاد می‌زنند، این قدر داد می‌زنند مملکت دادگسترى لازم دارد همه مردم با نظر احترام به مقام قضاوت نگاه می‌کنند اما آن قاضى که تارک از هوى باشد مطیع امر مولى باشد حق را به حقدار بدهد و بیحق را تودهنى به حکم قانون بزند جناب آقاى وزیر دادگسترى. من استدعا‌ دارم پیر مردم، شاید اواخر خدمت گذاریم باشد شما جوانید، فاضلید، انشاءالله ‌امیدوارم موفق به خدمت بشوید، همانطور که عرض کردم دادگسترى را اصلاح بفرمایید و حق این جوانان بیچاره‌ای را که دستشان نمی‌رسد به وزیرمحترم و اصلاً تشبث هم غلط است حق اینها را مرحمت کنید و جواب بنده را هم بدهید.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى (دکتر شادمان)- بنده متأسفم که چند دقیقه دیر آمدم و موجب شد که جناب آقاى شوشترى فرموده بودند شاید قهر باشد در صورتی که خیلى مشتاقم که همیشه شرفیاب شوم (صحیح است) و در هر سؤالى جوابى بدهم و خیلى خوش وقتم که از قضا بعد از مطالبى که فرمودند هم راجع به اصلاح دادگسترى و هم راجع به موضوع سؤال، اول سؤال جواب عرض می‌کنم که بحمدالله موافق میل ایشان و مطابق حق چیزى که سؤال کرده بودند موضوعش امروز منتفى است براى این ‌که در سال 1331 هشتاد و هشت نفر لیسانسیه استخدام شدند (صحیح است) و این اشخاص وقتى که در تهران باشند با رتبه 3 و اگر حاضر شوند که از تهران بیرون روند با رتبه 4 استخدام می‌شوند شصت و چهار نفر که به خارج از تهران رفتند به حقوق خودشان رسیده‌اند باقى که در اینجا بودند بعد از مذاکره قرار شد که جمیع حقوقى که به آنها متعلق است از اول امسال به آنها پرداخته بشود و به این جهت موضوع سؤال حضرت عالى منتفى است و آن وقتى که این سؤال را فرمودید بایستى جواب عرض شده باشد و این عوض آن جواب است.

5- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقاى وزیر دادگسترى

وزیر دادگسترى- مطلب دیگرى که خواستم به این مناسبت عرض بکنم این است‏

که شک ندارم که جمیع اعضا‌ محترم مجلس شوراى ملى متوجه هستند که بسط عدل وقت و وسیله می‌خواهد با کمال تأسف باید گفت که بر اثر عدم توجه به وقتی که لازم است براى رسیدگى، در میان کارهایی که نباید بشود کارى شده که موجب اختلال امور دادگسترى شد (صحیح است) یک جمعى کثیر را از حق خودشان بى‌نصیب کردند (صحیح است) بعضى از محاکم را از دادگاه بخش که جانشین صلحیه قدیم است و محکمه بدایت و محاکم استیناف را ملحل کردند (صحیح است) و این در حقیقت موجب تأخیر در رسیدگى بود (صحیح است) و به این جهت امروز که بحمدالله ‌امن و امان هست و جمیع اعضاى محترم مجلس شوراى ملى بنده یقین دارم مراقبت خواهید فرمود که هر چه زودتر لایحه‌ای که امروز تقدیم مقام محترم ریاست خواهیم کرد تصویب بشود و این قریب به هفده ملیون تومان هست براى تأسیس دادگاه‌هایی منحل شده و تهیه وسایل پیشرفت دستگاه قضایی مملکت اعم از تهیه وسایل ابلاغ و احضار و اجرا و جمع‌آوری قوانین و ترجمه قوانین و گذاشتن این قوانین در دسترس قضات که در خارج از تهران هستند و امورى از این قبیل، تمنا بنده این است که آقایان توجهى بفرمایند که این لایحه هر چه زودتر مراحل قانونیش را سیر بکند تا این‌که ملت ایران از فواید این لایحه که عام از هر چه زودتر استفاده بکند (صحیح است)

رئیس- آقاى شوشترى‏

شوشترى- با سپاسگذارى از بیان جناب آقاى وزیر دادگسترى و تصدیق به این که نسبت به آن هشتاد و چند نفر سؤال خدمتگذار وارد بوده و احقاق حق آنها شده که بنده این جمله را اطلاع نداشتم این را البته سپاسگزارى می‌کنم و نسبت به توجهى که با اصل اصلاح اساسى فرموده‌اند آن را هم تشکر می‌کنم اما جناب آقاى دکتر شادمان نظر من، اگر این عرضم را آقایان محترم توجه بفرمایند و شما هم توجه کنید و فکرى بفرمایید به نظر من اشکالى ندارد. در همین زمینه توضیحى عرض می‌کنم آقا یکى از معایب و نقایصی که در اشکالات قضایی، پیش آمده و اینطور باقى خواهد ماند این تناقض قوانین است قوانین زیاد است قابل ضبط و حفظ نیست حتى مستشاران به دیوان عالى کشور در موقع نقض و ابرام محتاجند که چندین کتاب قطور قانون جلویشان بگذارند که مبادا رأى ابرامى یا نقضى که می‌دهند متناقض باشد. حالا بهترین فصول است بهترین، اوقات است که چنابعالى دعوت بفرمایند از یک عده علما‌ دانشمندان و مجتهدین و فضلا بنشینند یک قانون کاملى که در تحت ششصد هفتصد ماده بیشتر نباشد و قابل حفظ افراد باشد حتى از کلاس چهارم به بالا در دبستان‌ها آن را به شاگردان هفته‌ای یک ساعت درس بگویند، این را درست بکنید که خیلى از این اشکالات رفع خواهد شد و من در خاتمه جناب آقاى دکتر شادمان باز از شما تشکر می‌کنم (صحیح است)

6- تقدیم یک فقره طرح قانونى بقید سه فوریت به وسیله آقاى دکتر افشار

رئیس- وارد دستور می‌شویم. آقاى دکتر افشار.

دکتر افشار- طرحى است که تقدیم می‌شود با قید سه فوریت و عده‌ای از آقایان امضا‌  کرده‌اند راجع به معاملاتى است که دولت و دستگاه‌هاى دولتى بیش از یک ملیون ریال با خارج انجام می‌دهند که تقدیم می‌شود (مسعودى- صحیح است. بسیار چیز خوبى است.)

7- تقدیم یک فقره طرح قانونى به قید یک فوریت به وسیله آقاى خلعتبرى.

رئیس- آقاى خلعتبرى‏

خلعتبرى- طرحى است راجع به جلوگیرى از تقلب در مواد دارویی و خوراکى که به قید یک فوریت تقدیم می‌کنم.

8- قرائت گزارش شعبه اول دایر به رد انتخابات لار و نمایندگى آقاى مهندس ایرانى و ارجاع به کمیسیون تحقیق‏

رئیس- گزارشى رسیده است از شعبه یک که قرائت می‌شود و به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌گردد. آقاى مسعودى (آقاى مسعودى گزارش شعبه اول راجع به انتخابات لار و رد نمایندگى آقاى مهندس ایرانى را به شرح ذیل قرائت نموده) گزارش از شعبه اول به مجلس شوراى ملى- چون پرونده انتخابات لار و نمایندگى آقاى منوچهر ایرانى که به شعبه ششم ارجاع شده در شعبه مذبور ظرف ده روز مهلت قانونى نتوانسته بودند تصمیمى اتخاذ نمایند ولا تکلیف مانده بود از طرف مقام ریاست مجلس طبق ماده 6 آئین‌نامه بشعبه اول ارجاع گردید. شعبه اول در تاریخ سه شنبه 28 دى ماه 33 ساعت ده صبح تشکیل جلسه داد و پرونده مزبور را مورد مطالعه قرار داد در این جلسه که در حدود یک ساعت و نیم طول کشید از طرف مخالفین و موافقین بیاناتى ایراد و پس از مذاکرات مفصل پیشنهاد کفایت مذاکرات شد و با این پیشنهاد موافقت و سپس با ورقه نسبت به پرونده انتخابات هجدهمین دوره تقنینه از حوزه لار اخذ رأى به عمل آمد از هفده نفر عده حاضر نتیجه به شرح زیر استخراج:

مخالف 13 رأى،

موافق 1 رأى،

ممتنع 3 رأى‏

در نتیجه شعبه اول پرونده انتخابات لار و نمایندگى آقاى منوچهر ایرانى مردود دانست و اینک گزارش آن را بمجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

مخبر شعبه اول- محمدعلى مسعودى

+++

رئیس- به کمیسیون تحقیق ارجاع می‌شود.

9- قرائت نامه مجلس سنا راجع به لایحه منابع فلات قاره و طرح و تصویب فوریت لایحه‏

رئیس- نامه‌ای از مجلس سنا رسیده است قرا ئت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد) ریاست محترم مجلس شوراى ملى لایحه شماره 9 1 5 1 ر 2- 0 2 ر 3ر 3 3 دولت راجع به اکتشاف و بهره‌برداری از منابع طبیعى (فلات قاره) ایران که در جلسه روز شنبه 22 خرداد ماه 1333 با قید یک فوریت تقدیم شده بود در همان جلسه فوریت آن تصویب و در جلسه چهارشنبه دوم تیر ماه 1333 مطرح و مورد شور واقع گردید و با مختصر اصلاح عبارتى تصویب شد. این‌که براى تصویب آن مجلس محترم ایفاد می‌گردد

رئیس مجلس سنا- ابراهیم حکیمى

رئیس- این فقط فوریتش مطرح می‌شود و بعد به کمیسیون می‌رود چون آقاى وزیر امور‌خارجه هم مایل بودند که این جزو دستور قرار بگیرد این است که فوریتش مطرح می‌شود آقاى مرآت اسفندیارى موافقیت با فوریت؟ (مرآت اسفندیارى- موافقم) آقاى دکتر پیرنیا موافقیت با فوریت؟ (دکتر پیرنیا- موافقم) کسى مخالف نیست؟ آقاى فرامرزى مخالفید؟

عبدالرحمن فرامرزى- آقاى جلیلوند از بس نجیب و محجوب هستند طورى آهسته خواندند که ما نفهمیدیم استدعا می‌کنم بفرمایید که آقاى مسعودى بخوانند (خنده نمایندگان) (مسعودى- بنده هم شاگرد آقاى فرامرزى بودم) (احسنت) (لایحه- مجدداً به شرح سابقه قرا ئت شد)

رئیس- آقایانی که موافقند با فوریت یعنى لایحه که از مجلس سنا آمده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. به کمیسیون فرستاده می‌شود. یک طرح‌هایی است که رسیده است با قید فوریت و با قید سه فوریت (دکتر مشیر فاطمى- آقاى رئیس نسبت به طرح افزایش سرمایه بانک‌ها اعلام رأى فرمودند (عمیدى نورى- راجع به طرح آئین‌نامه هم اعلام رأى فرمود)

10- طرح و تصویب سه فوریت و اصل طرح پیشنهادى راجع به انتخاب کمیسیونى از شعب جهت تجدید نظر در آئین‌نامه داخلى.

رئیس- در جلسه سابق راجع به کمیسیون آئین‌نامه مذاکره شد عده براى رأى کافى نبود براى تشکیل کمیسیون از شعب جهت تجدیدنظر در آئین‌نامه طرحى داده شده بود که با فوریت مجدد محتاج به اخذ رأى شد. حالا قرائت می‌شود که رأى گرفته بشود (جمعى از نمایندگان- اعلام رأى فرموده بودند) مخالفى با فوریت اول نیست؟ (گفته شد- خیر) بسیار خوب. پس رأى می‌گریم آقایانی که با فوریت اول این طرح موافقند قیام بفرمایند. (اغلب برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (جمعى از نمایندگان- مخالف نیست) رأى گرفته می‌شود به فوریت دوم آقایانی که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد براى این‌که بتوانیم فى‌المجلس این طرح تصویب شود کمیسیون را از شعبه‌ها انتخاب بکنیم محتاج به یک رأى دیگر هم هست چون با قید سه فوریت تقدیم شد. آقایانی که با فوریت سوم موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا طرح قرائت می‌شود و خود آن مطرح است (طرح تجدیدنظر در آئین‌نامه به شرح زیر قرائت شد) مقام عالیه ریاست مجلس شوراى ملى چون پاره‌ای از مواد آئین‌نامه داخلى مجلس شوراى ملى احتیاج به اصلاحاتى دارد که لازم است با اوضاع و احوال فعلى مجلس مطابقت داشته باشد امضاکنندگان تقاضا داریم ماده واحده زیر به قید سه فوریت مطرح وتصویب گردد.

ماده واحده- مجلس شوراى ملى اجازه می‌دهد کمیسیون 12 نفرى منتخبه از شعب تشکیل گردد که مواد مورد احتیاج آئین‌نامه را اصلاح نماید تا موقتاً به طور آزمایش به موقع اجرا گذارده شده و چنان که نقایصى در عمل مشاهده گردید اصلاح و به تصویب مجلس شوراى ملى برسد با امضاى 37 نفر از آقایان نمایندگان‏

رئیس- آقاى عبدالصاحب صفایى (صفایى- بلى) بفرمایید.

عبدالصاحب صفایى- در این‌که نظامنامه یعنى هر قانون و مقرراتى با مرور زمان احتیاج به اصلاح و تصحیح دارد هیچ بحثى نیست من جمله آئین‌نامه داخلى مجلس هم به نظر بنده نیازمند به اصلاح و اضافه و نقص است. مخالفت بنده از این لحاظ است که بنده معتقد نیستم آئین‌نامه اصلاحى با تصویب کمیسیونى که منتخب می‌شوند به موقع اجرا گذاشته شود (یک نفر از نمایندگان- حالایش هم همینطور است) بنده معتقدم آن کمیسیون منتخب اصلاحات را آنچه که مصلحت می‌دانند از کسر و اضافه پیش‌بینی بکنند، تدوین بکنند ولى اجرایش منوط به تصویب مجلس شوراى ملى باشد (صحیح است) زیرا در شعب البته آقایان نمایندگان مسلماً دقت خواهند فرمود در انتخاب اعضایی که صالح براى این گونه اظهارنظر باشند ولى بهتر این است که آئین‌نامه مجلس شوراى ملى بعد از این که تدوین شد اجرایش با تصویب مجلس شوراى ملى باشد نه این‌که پس از تصویب کمیسیون آن را به موقع اجرا بگذارند زیرا باز ممکن است، چون این تجربه براى ما حاصل شد که یک موقعى کمیسیون منتخب آئین‌نامه را نوشت و بعد ملاحظه شد نواقص زیادى دارد و همین طور براى اصلاح او مرور زمان کار را کشیده به این جا باز هم آن شعبه و آن کمیسیون ممکن است با مواردى برخورد بکند. بهتر این است که کل موارد آئین‌نامه که منظور نظر است بعد از اصلاح در مجلس مطرح شود و بعد به موقع اجرا گذاشته شود

رئیس- آقاى ارباب به عقیده بنده اشکالى ندارد که همان کمیسیون منتخب اصلاحى را که لازم می‌داند در آئین‌نامه بکنند زیرا بازهم به صورت آزمایش در خواهد آمد (عبدالصاحب صفایى- این صحیح نیست آقاى ارباب) اما نکته‌ای که می‌خواستم توجه آقایان محترم را جلب کنم این است که دراصلاح آئین‌نامه صرفاً نبایستى روى قرعه اشخاص را انتخاب کنیم هرکس سابقه‌اش بیشتر هست، هرکس اطلاعاتش زیادتر است او را انتخاب کنند این آئین‌نامه‌ای که در دست اجراست یک کمیسیونى تشکیل شد به ریاست آقاى تقى‌زاده و اعضا‌ء آن اتفاقاً مردمان مطلعى هم بودند و بد هم تنظیم نکردند (عبدالرحمن فرامرزى- پس شما هم مخالف این پیشنهاد هستید) نکته دیگرى می‌خواستم عرض کنم این است که نسبت به حدنصاب و عده حاضر در مجلس اگر بخواهند تجدیدنظرى بشود و تقلیل پیدا بکند مطمئن باشند که یک روز تشریف می‌آورند می‌بینید پنج نفر هم حاضر نخواهد شد این را توجه بفرمایید به عقیده بنده همان کمیسیونى که صحبت می‌شود با انتخاب اشخاص با سابقه به صورت آزمایش عمل کنند مانعى ندارد

عبدالصاحب صفایى- آزمایش در آزمایش؟

رئیس- آقاى فرامرزى مخالفید؟

عبدالرحمن فرامرزى- یک موافق و یک مخالف صحبت کردند

رئیس- ایشان به عنوان موافق آمدند این همانطور که ذکر شد به طور آزمایش موقتاً وقتى کمیسیون عمل کرد مورد تصویب قرار می‌گیرد ولى وقتى قطعى می‌شود که مجلس تصویب کند

عبدالصاحب صفایی- اصلیش آزمایشى بود اصلاحش هم آزمایشى بشود؟

رئیس- بلى چون یک نواقصى در کار بود این است که محتاج به اصلاح است و می‌رود به کمیسیون که آقایان در آن‌جا اظهار نظر کنند حالا رأى گرفته می‌شود به این طرح آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد بنابراین خواهش می‌کنم رؤساى شعب زودتر شعب را تشکیل بدهند و نمایندگان خودشان را تعیین کنند

11- اخذه رأى و تصویب طرح گزارش راجع به تقاضاى اعتبار انگلستان و آمریکا در جلسه بعد

رئیس- در اینجا چند کار را آقاى وزیر دارایی تقاضا کردند یکى راجع به این لایحه اعتبار است که ممکن است یکشنبه در دستور بگذاریم ولى محتاج به رأى مجلس است باید رأى بگیریم که روز یکشنبه در دستور قرار بگیرد همین طور مجلس سناست که چون حالا توضیح می‌شود در جلسه آینده مطرح می‌شود لایحه اعتبار که در کمیسیون بودجه بوده آقاى وزیر دارایی تقاضا دارند که در دستور باشند منتهى باید رأى بدهیم که در دستور قرا بگیر و بنابراین رأى می‌گیریم که روز یکشنبه در دستور باشد (عبدالرحمن فرامرزى- بسته به نظر جناب عالى است) بلى ولى محتاج به رأى مجلس است چون ایشان تقاضا کردند که تقدم داشته باشد آقایانى که موافقند که لایحه اعتبار روز یکشنبه در دستور مجلس قرار بگیرد قیام بفرمایید (اغلب برخاستند) تصویب شد

12- طرح وتصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به افزایش سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و رهنى و ساختمانى‏

رئیس- حالا یک چند تا طرحى است که داده شده باید روى فوریت‌هایش رأى بگیریم. یکى این طرح اضافه شدن سرمایه بانک‌هاى کشاورزى و رهنى وساختمانى است که قرائت می‌شود

(بشرخ زیر قرائت شد)

ماده واحده- دولت مکلف است از محل عواید معامله از فروش نفت یا از محل هر نوع اعتبارات دیگرى که به دست آورده یا خواهد آورد یک میلیارد ریال به سرمایه بانک کشاورزى و سیصد میلیون ریال به سرمایه بانک رهنى و یکصد میلیون ریال به سرمایه بانک ساختمانى اضافه نموده و مبالغ مزبور را تا آخر سال 1334 کلاً در اختیار بانک‌هاى مزبور بگذارد.

تبصره 1- بانک‌هاى نامبرده مکلف هستند 75 درصد این اضافه سرمایه را اختصاص به شهرستان‌ها داده و در اختیار شعبات خود بگذارد.

تبصره 2- بانک کشاورزى ایران مکلف است در درجه اول از محل اضافه سرمایه‌ای که تحصیل می‌نماید براى احداث یا تجدید یا تعمیر قنوات و حفر چاه یا خرید موتور آب سدهاى کوچک آبیارى و سایر وسایل کشاورزى وام بدهد و بیش از 5 درصد هم بهره دریافت ننماید.

+++

رئیس- فوریت مطرح است آقاى فرامرزى.

عبدالرحمن فرامرزى- من مخالف این نیستم که سرمایه بانک کشاورزى اضافه بشود (احسنت) حتماً باید سرمایه بانک کشاورزى و بانک رهنى (یک نفر از نمایندگان- و ساختمانى) اضافه بشود. و ساختمانى از قرارى که می‌گویند و من نمی‌دانم چیست، بلى مخصوصاً بانک رهنى و بانک کشاورزى که مساعدت می‌کند به مردم حتماً باید سرمایه‌شان اضافه بشود ولى از جهت اصول من مخالفم که بودجه دولت را یک عده از وکلا با طرح تصویب کنند (صحیح است) پول دولت مورد حاجت دولت را خود دولت می‌داند (دکتر مشیرفاطمى- درسال 1327 قانون گذشته) بی‌ربط گذشته من عقیده خودم را می‌گویم پول دست دولت است تشخیص این‌که چه پولى براى کجا لازم‌تر است این را دولت می‌دهد و وظیفه دولت است آن وقت هرکس هر پولى لازم دارد بیاید ده تا 15 تا وکیل را ببیند و اینها طرح امضاء کنند و بدهند به مجلس اساساً از جهت اصول غلط است (احسنت) آقایان این راه را ببندید که هر روز مجلس با یک طرح وضع مملکت را به هم بزند و بودجه را در هم و بر هم بکند و دست دولت را ببندد و هم خودش گیج بشود و هم دولت، بخدا این عمل غلط است مجلس حق ندارد این‌کار را بکند (احسنت)

رئیس- آقایان توجه کنید این طرح دو جنبه دارد. دو چیز در آن هست که شاید اشکال تولید بکند یکى عواید نفت است که قانونى براى آن گذشته (صحیح است) که باید به مصارف عمرانى مملکت برسد (جمعى از نمایندگان- این هم عمرانى است) و چون طرح است نظر دولت هم باید معلوم شود آقاى وزیر دارایی هم باید این جا نظر بدهند چون طرح است تمام طرح‌ها را وزیر مربوط باید اظهارنظر بکند ایشان هم نظر خودشان را بفرمایند.

وزیر دارایی- بنده هم با نظر جناب آقاى فرامرزى موافقم که اصولاً بایستى سرمایه بانک کشاورزى و رهنى باید اضافه شود تا مردم بتوانند استفاده بکنند (صحیح است) ولى نظر ایشان هم کاملاً صحیح است که اگر بنا باشد با طرح این نظر به هم بخورد اسباب زحمت خواهد شد کما این‌که بنده یک لایحه‌ای دارم و باید تقدیم بکنم راجع به بانک کارگشایی که در اثر تصویبى که مجلس شوراى ملى کرد وضع بانک کارگشایی به هم خورده. حالا این را بنده عرض می‌کنم که اگر این را آقایان تکلیف بکنند به دولت که خود دولت این را انجام بدهد بنده قبول دارم ولى همین طور که جناب آقاى رئیس فرمودند این یک تماسى با قانون برنامه پیدا می‌کند که باید عواید نفت آنجا برود ولى البته بانک کشاورزى وبانک رهنى یک کارهاى عمرانى می‌کنند آقایان موافقت بفرمایید که با سازمان برنامه مذاکره بکنیم که یک مبلغى پول از آن عواید بدهند به بانک کشاورزى و بانک رهنى.

رئیس- این طرح باید به سه کمیسیون برود: کمیسیون کشاورزى، کمیسیون دارایی- کمیسیون بودجه (صحیح است) ممکن است که آقایان به یک فوریت آن رأى بدهند و بعد بفرستیم به آن کمیسیون‌ها که اصلاح بشود این نظرى هم آقاى وزیر دارایی- دادند تأمین می‌شود (دکترجزایرى- به کمیسیون برنامه هم باید برود) فعلاً رأى می‌گیریم به فوریت اول آقایانی که با یک فوریت این طرح موافقند قیام کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود.

13- طرح و تصویب یک فوریت گزارش راجع به آزادى تجارت

رئیس- پیشنهاد دیگرى رسیده که قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست محترم مجلس شوراى ملى امضاءکنندگان تقاضا داریم گزارش کمیسیون اقتصاد ملى راجع به آزادى تجارت خارجى را در دستور قرار داده با قد یک فوریت و مقدم بر سایر لوایح مطرح شود. به امضای 37 نفر از آقایان نمایندگان

رئیس- این لایحه از سنا آمده و به کمیسیون رفته و گزارش کمیسیون رسیده است حالا یک عده‌ای تقاضا می‌کنندکه با یک فوریت در دستور جلسه بعد قرار بگیرد. آقاى صفائى (عبدالصاحب صفایى- بنده موافقم) اردلان (اردلان- بنده موافقم) آقاى تیمورتاش (تیمورتاش- مخالفم) بفرمایید

تیمورتاش- بنده می‌دانم که خیلى‌ها با این طرح موافق هستند و تبلیغات بسیار زیادى هم در اطراف این موضوع آزادى تجارت شده است و آن هم مدت‌هاست که این تبلیغات راجع به آزادى تجارت می‌شود (همهمه نمایندگان)

رئیس- آقایان توجه کنید ناطق صحبتش را بکند (یک نفر از نمایندگان- یادش رفته است)

تیمور تاش- خیر من یادم نمی‌رود. آقایان هرچه بفرمایید من چیزى که می‌خواهم بگویم یادم می‌ماند و می‌ایستم بعد حرف‌هایم را می‌زنم. موضوع این جاست که خوب است یک قدرى توجه بشود که اصلاً نه تنها در این مملکت بلکه در دنیا علت این‌که دولت‌ها یک مقررات کلى بازرگانى ویک محدودیت‌هایی براى ارزشان در نظر گرفته‌اند  چیست؟ اگر بعد ازاین‌که توجه به این نکته شد آقایان مقرر فرمودند که این مملکت بی‌نیاز از این محدودیت‌ها و از این مقررات است بعد طرح آزادى تجارت را به طور اعم قبول بفرمایند (احسنت) و اما اگر دیدید تمام آن موجباتى را که در دنیا لازم آمده است براى این‌که این محدودیت‌ها بشود در این مملکت بعد اعم و اکمل و اشد هست در این صورت از آقایان استدعا می‌کنم این طرح را با شتاب به تصویب برسانند و واقعاً مطالعه بکنید ببینید شأن نزول اولى چه بوده وبه چه دلیل این محدودیت‌ها به وجود آمده و اگر تطبیق می‌کند اوضاع و احوال این مملکت تصویبش کنید عرض بنده این است (احسنت- احسنت)

رئیس- آقاى صفایى

عبدالصاحب صفایى- آقاى تیمورتاش فرمودند (بهادرى- بسیار به جا بود) از لحاظ دقت و مطالعه در یک امر اساسى بسیار صحیح و به جا بود (احسنت) و همیشه ایشان مطالب را صحیح می‌فرمایند. این دفعه هم صحیح بود (احسنت- احسنت) ولى به نظر بنده مطالب ایشان مربوط به اصل لایحه بود که در موقعى که لایحه متناً مطرح می‌شود حداکثر وقت و مطالعه روى کلیات و جزئیات این لایحه به عمل بیاید (صحیح است) این لایحه متجاوز از شش ماه است که در مجلس سنا مطرح بوده است و حداکثر مطالعه روى این لایحه به عمل آمده است و اگر یاد آقایان باشد جناب آقاى درخشش هم نطق مفصل نیم ساعته‌ای در همین مجلس و روى همین طرح فرموده‌اند (درخشش- دیگران که نکرده‌اند ) بنابراین به نظر بنده آنچه دقت لازم است از لحاظ کلى از طرف متخصصین، از طرف اطاق بازرگانى، از طرف دولت روى این لایحه به عمل آمده است. آقایان ما همیشه تأکید می‌کنیم که وضعیت بازرگانى ما صحیح نیست (صحیح است) جواز می‌فروشند جواز می‌خرند (صحیح است) افراد سوءاستفاده می‌کنند، دولت باید جلوگیرى بکند (صحیح است) بنابراین همه آقایان نمایندگان محترم با حسن‌نیتى که دارند معتقدند جواز نباید فروخته بشود، جواز نباید خریده بشود، مبارزه با فساد باید بشود. همیشه باید ریشه قضیه را از بین برد

رئیس- آقاى صفایى راجع به فوریت صحبت بفرمایید

صفایى- آخر نمی‌شنوند، بنده تعجب می‌کنم (زنگ رئیس) امروز زنگ آقاى رئیس از اثر افتاده است آقایان گوش نمی‌دهند.

رئیس- نخیر آقایان بى‌نظم‌تر شده‌اند بفرمایید.

صفایى- از اثر افتاده است‏

رئیس- به شما می‌گویم در فوریت صحبت کنید وارد اصل موضوع می‌شوید پس چون از اثر افتاده آقا دیگر صحبت نفرمایید می‌خواهیم رأى بگیریم آقایانى که با این پیشنهاد و یک فوریت این گزارش موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد 14 طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به ممنوع بودن دریافت حق‌العمل در معاملات بیش از یک میلیون ریال دولتى

رئیس- طرح دیگرى به قید 3 فوریت رسیده است. قرائت می‌شود

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام ریاست مجلس شوراى ملى. امضاءکنندگان پیشنهاد می‌کنیم که طرح ماده واحد ذیل به قید سه فوریت در دستور قرار گیرد. دستگاه‌هاى دولتى و شهردارى‌ها به طور کلى هر سازمان یا بنگاه یا دستگاهى که لااقل نصف سرمایه آن متعلق به دولت بوده و یا از وجوه عمومى باشد موظفند کلیه خریدهایی راکه مبلغ آن بیش از یک میلیون ریال باشد مستقیماً و بدون واسطه و پرداخت کمیسیون انجام دهند. اگر تا ده سال پس از امضاى هر قرداد معلوم شود براى معامله مزبور فروشنده به نحوى از انحاء وجهى به عنوان کمیسیون و غیره پرداخته است محکوم برد تمام پولى که از دولت ایران براى اصل معامله دریافت کرده است خواهد بود. هر کس به عنوان کمیسیبون و حق نمایندگى یا هر عنوان دیگرى در معامله‌ای که یک دستگاه دولتى با خارج کرده است نفعى براى خود منظور کند علاوه بر رد چهار برابر مبلغى که استفاده کرده است به حبس با اعمال شاقه از پنج تا ده سال محکوم خواهد شد. حسین صدقى، دکتر افشار، حیدرعلى برومند. عزیز اعظم زنگنه، دکتر عمید، موسوى. محسن اکبر، محسن مرآت اسفدیارى، تیمورتاش، محمود ذوالفقارى، عرب شیبانى و چند امضاى دیگر

رئیس- آقاى دکتر افشار

دکترافشار- عرض کنم که اگر آقایان توجه بفرمایند بنده راجع به موضوع (بلندتر) (زنگ رئیس)

رئیس- آقاى تیمورتاش تأمل بفرمایید. بفرمایید.

دکتر افشار- عرض کنم که این موضوع معاملات دولت یک گرفتارى بزرگى است هم از لحاظ سیاسى و هم از لحاظ اقتصادى و هم از لحاظ مصلحت، یک گرفتارى شده است براى دولت و قوه مقننه صحبت در این است که البته موقعى که متن طرح مطرح بشود بنده دلایلى اصلیم را به عرض آقایان خواهم رساند فقط فعلاً از لحاظ فوریت خواستم توضیح بدهم که موضوع معاملات به دست مخالفین ‌برنده‌ای است که متأسفانه بى ‌هم نیست، همه جا صحبت این است که در معاملات دولتى اعمال نفوذ بعضى از وکلا و سناتورها زیاد است (جمعى از نمایندگان- و وزرا) (ارباب- این قدر از خارج اعمال نفوذ می‌شود که حد ندارد) همین صحبت‌ها مزاحمتى است براى دولت و بدنامى است براى قوه مقننه بنده پیشنهادى که کردم فکر می‌کنم نظر بیشتر آقایان علاوه بر نمایندگانى که ‌امضاء کرده‌اند همین است در این پیشنها مبلغ فوق است مطلب این است که دولت براى خریدهایی

+++

که بیش از یک ملیون ریال می‌کند به کسى مالیات بابت این کار ندهد (صحیح است) حالا اگر این مطلب به مذاق بعضى خوشایند نیست براى من جاى تعجب نیست خیلى طبیعى است که در خارج و در داخل هم آنهایی که منافع هنگفتشان با این ماده واحده دچار خطر می‌شود البته رآکسیون خواهند کرد (صحیح است) البته مخالفت خواهند کرد بنده این را پیش‌بینی می‌کردم، براى بنده این مطلب طبیعى است آنهایی هم که این طرح را امضا کردند مواقفند و واردند که با چه مشکلاتى مواجه خواهند شد (عبدالرحمن فرامرزى- این وزرا را باید شرف داشته باشند هر وکیلى این عمل را می‌کند بگویند تا وکلا بدنام نشوند)

صارمى- مجلس را عموماً متهم نکنید حرف درست بزنید نمایندگان صحیح‌العمل زیاد هستند سر مجلس چرا شما متهم می‌کنید (همهمه نمایندگان- زنگ رئیس- دعوت به سکوت)

دکتر افشار- براى این‌که وکلاى صحیح‌العمل اکثریت دارند، براى این‌که افرادى که حق‌العمل می‌گیرند اگر در این مجلس باشند اقلیت ناچیزى هستند این طرح تصویب خواهد شد و بنده هم بعد از این‌که طرح مطرح شد توضیحات بیشترى می‌دهم.

صارمى- همه دزد نیستند (همهمه نمایندگان) من با بدبختى زندگانى می‌کنم که بدنام نباشم می‌گوید مجلسین.

فرامرزى- ایشان حق ندارند توهین کنند.

رئیس- آقاى فرامرزى ساکت باشید همینطور مجلس را شلوغ می‌کنید.

احمد فرامرزى- هنوز شروع نکرده نحش به وکلا می‌دهد، شما شب‌ها می‌نشینید توطئه می‌کنید.

درخشش- شما فشار خون دارید این قدر عصبانى نشوید.

رئیس- آقاى قنات‌آبادى،

قنات آبادى- اجازه بفرمایید بنده فکر می‌کنم این عصبانیتى که به وجود آمد ناشى از این بود که این مطلب آن طورى که باید پخته شده باشد و مفهوم شده باشد نشد (صحیح است) و الّا در مجلس شوراى ملى هیچ وکیل با شرفى نیست که مخالف این باشد که جلو سوءاستفاده و بند و بست بر روى معاملات خارجى گرفته شود (احسنت. صحیح است) و مسلماً هر کس مخالف نباشد و با این مطلب مبارزه نکند نمی‌تواند علاقمند به مملکت باشد (آفرین) پس بنابراین اگر این مطلب روشن بشود و اگر فکر قبلى این موضوع، یعنى آن کسانی که دفاع می‌کنند و مبارزه می‌کنند با سوءاستفاده از معاملات داخلى و خارجى با یک بیان محکم، روشن و متینى از این تز دفاع کنند من قطع دارم که همه مجلس شورای ملى از این تز دفاع خواهد کرد (صحیح است) زیرا اگر نکند برخلاف وظیفه خودش رفتار کرده (صحیح است- صحیح است) من‌الساعه که آمدم در پشت تریبون قرار گرفتم براى مخالفت با این موضوع نیست، مخالفت با فوریت است چون این مطلب واقعاً باید روشن بشود و علت این‌که عقیده دارم روشن بشود براى این است که باید این قانون به قدرى دقیق به قدرى منظم. به قدرى متقن محکم از مجلس شوراى ملى بگذرد که واقعاً مجال سوءاستفاده نه ‌امروز و نه فردا و نه هیچ وقت براى آن کسانی که بخواهند سوءاستفاده کنند باقى بگذارد بنابراین کارى که باید درش دقت بشود و کارى که باید مراعات بشود چون آقایان نمایندگان محترم می‌دانند آن کسانی که اهل سوءاستفاده هستند از طرق متعدد و مختلفه و به رنگ‌ها و شکل‌هاى مختلفه جلو می‌روند و سوءاستفاده می‌کنند بنابراین یک همچو قانونى که واقعاً روى مبناى مبارزه با فساد بایستى و حتماً هم بایستى از مجلس شورای ملى بگذرد به عقیده بنده فوریت لازم ندارد (صحیح است) باید درش دقت بشود باید مطالعه بشود و همه آقایان نمایندگان محترم هم بروند و اظهار نظر روى این مطلب بکنند و بنده‌ای که مخالف با فوریت هستم من هم به سهم خودم با همه آقایان نمایندگان البته همه این‌طور هستند، با آن کسانی که روى این مطلب مبارزه می‌کنند مطالعه بکنیم براى تصویب یک قانون جامع کامل براى جلوگیرى از این قبیل فسادها و سوءاستفاده‌ها. بنابراین من می‌خواهم از آقایان محترم امضاکنندگان این طرح تقاضا کنم که فوریتش را پس بگیرند و واقعاً مفهوم بشود این مطلب که نوشته‌اند و نظریات دیگران و خود منهم که در این مطلب نظر دارم گفته بشود و یک قانون جامع کامل از مجلس شورای ملى براى همه این اشکلات و براى مبارزه با این فساد بگذرد و تصویب شود.

رئیس- آقاى نراقى.

نراقى- عرضى ندارم.

دکتر جزایرى- اجازه بفرمایید یک نفر موافق هم صحبت بکند.

رئیس- لازم نیست چون آقاى افشار توضیح دادند رأى می‌گیریم به فوریت اول آقایانى که موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد فوریت دوم مطرح است (عبدالصاحب صفایى- قرار شد پس بگیرند) حالا که نگرفتند. قرار شد که حرف نیست بنده هم معتقدم آقایانى که این طرح را داده‌اند بقیه فوریت‌هایش را پس بگیرند. آقاى دکتر جزایرى بفرمایید.

دکتر جزایرى- بنده بایستى بعرض آقایان نمایندگان و همکاران عزیز برسانم که نظر همه آقایان این است که مجلس شوراى ملى در راه اصلاحات و مبارزه با فساد همه موافق و شایق و همراه هستند (صحیح است) و یقیناً در تهیه این طرح هیچ‌گونه خداى نکرده نظر اهانتى و سوء ادبى به هیچکس نبوده است. بنابراین بنده می‌خواهم استدعا بکنم از دوستانى که خداى نکرده برایشان سوءتفاهمى شده است یقین بدانند که جناب آقاى دکتر افشار و تمام امضاء‌کنندگان این طرح هیچ نظرى نداشته‌اند مگر این‌که حسن‌نیتى براى حفظ احترام مجلس و براى مبارزه با فساد در این مملکت بوده است بنابراین بنده تصور می‌کنم همینطور که جناب آقاى رئیس هم فرمودند براى این‌که مطالعه‌ای بشود در این طرح با موافقت سایر رفقا اجازه می‌خواهم که به سهم خودم تقاضا کنم که آن دو فوریت دیگر پس گرفته بشود وبنده خودم هم شخصاً پس می‌گیرم آن دو فوریت را که به کمیسیون برود و یک قانون صحیحى وضع شود براى حفظ حیثیت مجلسین.

دکتر افشار- بنده هم با همان یک فوریت موافقم.

رئیس- بنابراین با یک فوریت به کمیسیون مربوطه خواهد رفت.

15- طرح و تصویب یک فوریت طرح پیشنهادى راجع به جلوگیرى از تقلبات در مواد غذایی و دارویی.

رئیس- طرح دیگرى است به قید یک فوریت تقدیم شده قرائت می‌شود.

(به شرح زیر قرائت شد)

مقام محدث مجلس شوراى ملى چون از نظر حفظ صحت عمومى اقتضا دارد براى جلوگیرى از تقلبات در تهیه و فروش مواد خوراکى و غذایی و دارویی مجازات شدید وضع شود علیهذا امضاءکنندگان طرح زیر را با قید یک فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را می‌نماییم.

ماد واحده- اشخاصى که در تهیه اجناس خوراکى و غذایی و دارویی بهره کیفیتى مرتکب تقلب شوند و یا جنسى را به جاى اجناس مزبور قلمداد یا آن را با مواد خارجى مخلوط سازند و یا اجناس مزبور را با علم به تقلبى بودن به فروش برسانند به مجازات‌هایی ذیل محکوم خواهند شد

الف- در صورتی که اجناس مزبور منتهى به فوت گردد مجازات تهیه کننده و فروشنده اعدام است مقصود از تهیه کننده کسى است که به دستور او اجناس مزبور تهیه و ساخته می‌شود و مقصود از فروشنده صاحب جنس است. اشخاصى که صاحب جنس نیستند ولى در تهیه و ساختن آن با علم بتقلبى بودن دخالت داشته‌اند به مجازات معاون جرم محکوم خواهند شد.

ب- هرگاه مصرف اجناس مزبور باعث صدمه جانى شود مجازات تهیه کننده و فروشنده حبث مؤبد با اعمال شاقع و تأمین کلیه خسارات وارده به شخص مصدوم می‌باشد.

ج- در صورتی که در تهیه جنس تقلبى مواد مضره به کار برده نشود و صدمه جانى وارد نیاید مجازات تهیه کننده و فروشنده ده سال حبث با اعمال شاقه است.

د- محکومین به مجازات‌هاى فوق بعد از خاتمه دوره حبث ممنوع از اشتغال به همان کس به همان کسب خواهند بود.

تبصره 1- تحقیقات و محاکمه اشخاص مزبور خارج از نوبت و به فوریت: به عمل خواهد آمد. بازپرس مکلف است قرار توقیف متهمین را صادر و پس از موافقت دادگاه جنحه متهمین تا خاتمه محاکمه در توقیف باقى خواهند ماند.

2- دادگاه‌ها نمی‌توانند بیش از ثلث مدت مجازات مقرر در این قانون حکم به تخفیف مجازات بدهد و در مورد حبث مؤبد با اعمال شاقه در صورت وجود جهاد مخففه دادگاه‌ها فقط می‌توانند حبث ابد به پانزده سال حبث با اعمال شاقه تخفیف دهند و در مورد مجازات اعدام دادگاه‌ها به هیچ عنوان نمی‌توانند بیش از یک درجه تخفیف نمایند.

3- مأمورین شهردارى هر محل که متصلى مراقبت در مواد خوراکى و غذایی و دارویی هستند به عنوان بى‌مبالاتى در انجام وظیفه مؤثر شناخته خواهند شد مگر این‌که خلاف آن را ثابت کنند و مجازات آن‌ها مجازات معاون جرم است.

ارسلان خلعتبرى- دکتر جزایرى- دکتر شاهکار صدقى- دکتر بینا- پیراسته- دکتر عمید- دکتر آهى- عاملى دکتر افشار- عماد تربتى- غضنفرى- توماج- خرازى- شادمان- داراب.

رئیس- آقاى ارسلان خلعتبرى‏

خلعتبرى- این طرحى که بنده تقدیم کردم (بعضى از نمایندگان- بسیار خوب طرحى است) براى این است که نه در شهر تهران بلکه در تمام شهرها و البته بیشتر از همه جا در شهر تهران از سال‌ها پیش به این طرف یک عده‌ای کسب خودشان را تقلب در مواد غذایی قرار دادند و از این راه استفاده می‌کنند و سبب مرگ عده‌ای از مردم می‌شوند و علاوه از مرگ عده‌ای از مردم چون مواد غذایی و خوراکى از این مواد غیر طبیعى است صحت و سلامت مردم به تدریج رو به تحلیل و زوال می‌رود و از بین می‌روند (صحیح است) همین چند روز پیش ملاحظه فرمودید که بازرسى نخست‌وزیرى کشف روغن تقلبى را کرد و بعد هم در مصاحبه‌ها گفته‌اند که اکثر روغنى که مردم مصرف می‌کنند تقلبى است. (درخشش- جناب آقاى خلعتبرى خود شهردارى شرکت دارد) بعد از مسئله خوراک و غذا در دارو در هر چیزى که شما تصور می‌کنید تقلب می‌کنند و مردمى که درآمدشان کم است آن وقت با حقوق و درآمد کم غذایی که می‌خورند و این غذاها باید غذائیت داشته باشد تقلبى است و مواد غذایی ندارد کارگر نان و پنیرى که می‌خورد آن پنیرش باید داراى مواد چربى باشد توجه فرموده اید اگر گچ به آن بزنند و به جاى پنیر به کارگر بدهند آن وقت ببینید که چطور

+++

‌صحت مردم رو به تحلیل می‌رود و این مبتلا به تمام خانواده‌هاست بنده طبیب نیستم ولى می‌توانم اظهار بکنم که اکثر ناخوشی‌ها و بیماری‌ها معلول نداشتن غذاى خوب و مواد مخلوطى است که در این غذاها هست دوم مسئله دارو است سه سال پیش رفتم وزارت بهدارى جناب آقاى دکتر صالح که این‌جا نشسته‌اند یک داروهاى تقلبى کشف کرده بودند وقتى مرا برد به آن‌جا دیدم حقیقتاً اگر هریک از آقایان می‌رفتند آنجا نگاه می‌کردند متعجب می‌شدند گلوکز ترکیبى است که از قند ساخته می‌شود و باید با نهایت نظافت و بهداشت ساخته بشود به کسانى که نمی‌توانند غذا بخورند باید گلوکز تزریق بکنند آن وقت اگر این گلوکز با آب انبار ساخته بشود و با مواد غیر خالص و غیر شکر نشسته تهیه شود به مردم بیچاره و به اطفال و مریض‌ها چه می‌گذرد؟ مثلاً امتین یک آمپولى است که براى جلوگیرى از اسهال خونى می‌زنند و اگر امتین مصرف کنند مریض خوب می‌شود اگر جایش آب باشد مریض می‌میرد همین چند سال پیش وزارت بهدارى اوروماى سیتین تقلبى کشف کرد اوروماى سیتین را براى امراضى که می‌دهند مخصوصاً در حصبه بعد از چند روز تب را قطع می‌کند آن وقت ببینید مریض‌هاى بیچاره‌ای که این را خورده‌اند که حصبه‌شان قطع بشود اگر به جاى آن گچ و چیزهاى دیگرى بود و بعد هم مرده‌اند پس بنابراین آقایان این ‌که بنده در این‌جا پیشنهاد اعدام کردم تصور نکنند که یک چیز خیلى سختى است یک کسى که با دارو مردم را گول می‌زند و راى استفاده هزاراها نفر را می‌کشد شاید چند نفرش تاکنون کشف شده باشد و شاید صدها هزار نفر مردم بیچاره و اطفال و زن‌هاى مردم در نتیجه این قبیل داروهاى تقلبى از بین رفته باشند بنابراین بنده تقاضاى یک فوریت هم کردم براى این ‌که برود در کمیسیون و در کمیسیون مورد مطالعه قرار بگیرد (صحیح است) از لحاظ مجازات هم این ترتیبى که بنده نوشتم براى این است که تمام جهات فنى رعایت شده باشد اولاً محاکمه این قبیل اشخاص و تعقیبشان مطابق با این طرح با ‌قید فوریت است و خارج از نوبت است و اشخاص باید در توقیف بمانند تا محاکمه خاتمه پیدا کند (صحیح است) این اشخاص که مرتکب این قبیل تقلب می‌شوند چون مجازات‌شان حبس تأدیبى است بازپرس و دادگاه یک کفیلى از آنها می‌گیرد و بعد مرخص می‌شوند بعد هم به شش ماه یا یک‌سال حبس محکوم می‌شوند و دوباره می‌روند همان کسب خودشان را از سر می‌گیرند این است که بنده در این‌جا پیشنهاد کردم که این قبیل اشخاص به حبس‌هاى سنگینى محکوم بشوند و باید از اشتغال به همان کسب مجدداً محروم باشند یک مسئله دیگرى این‌جا پیشنهاد کرده‌ام و آن این است که در ممالک اروپایی ممالک خارجه مأمورین- شهردارى نوعاً و ذاتاً مسئولند مگر این ‌که خلافش ثابت شود یک خانمى در یک خیابانى می‌رفته و یک سیم خاردار پالتوش را پاره کرده بود آقایان تعجب می‌کنند که دادگاه یکى از شهرهاى فرانسه شهردارى را محکوم کرد در آمریکا کسى با اسب داخل پیاده‌رو شد....

رئیس- آقاى- خلعتبرى را جع به فوریت صحبت بفرمایید.

خلعتبرى- بنابراین بنده در این‌جا گفته‌ام شهردارى مأمورینش نوعاً مسئولند تا این ‌که خلافش را ثابت بکنند این هم براى این است که چون شهردارى کار نمی‌کند و مشغول ساختن باغ وحش و اپراست بلکه یک قدرى کار پیدا بکند

رئیس- آقاى وزیر- بهدارى‏

وزیر بهدارى (دکتر صالح)- بنده خواستم از جناب آقاى ارسلان خلعتبرى تشکر بکنم که این طرح را پبشنهاد فرمودند ولى خواستم موافقت بفرمایید که چون آن طورى که اطلاع دارید لایحه بهداشت شهر در همین مجلس شوراى ملى در سال 1329 در زمان حکومت رزم‌آرا تصویب شد 12 جلسه وقت مجلس را گرفت و بعداً این قانون به صورت دیگرى یعنى به صورت مقررات پزشکى ومواد دارویی و غذایی درآمده است و الان این لایحه را در کمیسیون بهدارى مجلس شوراى ملى جزء لوایح دکتر مصدق مشغول مطالعه هستیم و نظریات جنابعالى را اگر امر بفرمایید به این کمیسیون یعنى به سو کمیسیون و کمیسیونى که دارد به لایحه مقررات پزشکى و دارویی و مواد غذایی الان رسیدگى می‌کند به آنجا بفرستیم که همان کمیسیون مشترک سنا و مجلس شوراى ملى است نظر آقا هم تأمین خواهد شد و به محض این‌که آنجا تصویب شد به موقع اجرا گذاشته می‌شود (خلعتبرى- اشکالى ندارد) خواهش می‌کنم این را جناب آقاى رئیس بفرستند به آن کمیسیون و آقاى صدرزاده هم تشریف دارند در آن‌جا و لزوم این موضوع هم احتیاج به بحث ندارد براى این‌که همینطور که جنابعالى فرمودید این موضوع دارو و مواد غذایی واقعاً مبتلا به مردم است و بایستى یک فکر اساسى براى آن کرد اگر این لایحه بهداشت شهر که چهار سال پیش تصویب فرمودید به موقع اجرا گذاشته شده بود امروز شاید دچار این ابتلائات نبودیم. عرض دیگرى بنده داشتم حضور آقایان و آن این است که دو تا لایحه بنده داشتم که سابقاً به مجلس شوراى ملى دادم با قید یک فوریت و این دو لایحه مانده است خواستم از حضور مبارک آقایان نمایندگان تقاضا کنم که موافقت بفرمایند که این دو لایحه‌ای که با قید یک فوریت تقدیم شده که یک لایحه نظام پزشکى است منظور از نظام پزشکى اردمدیکان () است یعنى در حقیقت رابطه مردم با پزشکان وحفظ حقوق جامعه در قبال پزشک بالعکس است (بعضى از نمایندگان- خیلى خوب است) این یک مطلبى است که الان ما گرفتارى داریم یک ترتیباتى براى پزشکان در مقابل مردم باید باشد واین را به اسم قانون نظام پزشکى دردوره پیش تقدیم کردیم با قید یک فوریت تقاضاى تصویب آن را از مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى دارم و تقاضاى دیگر بنده لایحه‌ای است مربوط به استخدام مسیو بالتازار رئیس انستیتو پاستور که مدت زمانى است در ایران خدمت می‌کند و خدمات شایسته‌ای هم کرده است به انستیتو پاستور و استخدام او. باید تجدید بشود لایحه استخدام او هم در دوره سابق با قید یک فوریت داده شده تقاضاى تصویب آن را هم ازمقام ریاست دارم

رئیس- آقاى صدرزاده با طرح موافقید؟ (صدرزاده- خیر مخالفم) بفرمایید

صدرزاده- راجع به اصل موضوع طرحى که جناب آقاى خلعتبرى فرمودند معتقدم بسیار مفید و مؤثر است زیرا علاوه بر این‌که اشخاصى که تقلب در دارو و مواد غذایی می‌کنند علاوه بر آن ‌که تقلب در حرفه و کسب اساساً مستلزم مجازات بیشترى داشته باشند ولى نکته‌ای که هست همان طور که جناب آقاى وزیر بهدارى تذکر دادند الان یک لایحه‌ای در کمیسیون مشترک مجلسین مطرح است که خود بنده هم عضویت آن را دارم و این لایحه به نام لایحه مقررات امور پزشکى و دارویی و مواد غذایی است و قسمت عمده آن هم از تصویب کمیسیون مشترک گذشته است و چون مطابق ماده واحده‌ای که از مجلس گذشته است تصویب کمیسیون‌هاى مشترک بلافاصله به موقع اجرای گذارده می‌شود بنابراین جریان آن سریع‌تر انجام خواهد شد موافقت بفرمایید که این طرح فرستاده بشود به کمیسیون مشترک که در آن‌جا موادش مورد نظر قرار بگیرد

رئیس- آقایان توجه بفرمایید لوایحى که به کمیسیون مشترک ارجاع می‌شود لوایح خاصى است این طرح باید به کمیسیون دادگسترى از نظر مجازات برود به کمیسیون کشور هم باید برود و به کمیسیون بهدارى هم برود مقررات لایحه‌ای که در کمیسیون مشترک هست شامل این طرح نمی‌شود این طرح مستقلى است منتهى ممکن است تبادل نظر بکنند

عمیدى نورى- جناب آقاى رئیس از کمیسیون مشترک بهدارى بیاید به کمیسیون مشترک دادگسترى‏

رئیس- نمی‌شود این طرحى است که الان داده شده مربوط به آن لوایح نیست این مستقل است آقایانى که با یک فوریت این طرح موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد به کمیسیون‌هاى مربوطه فرستاده می‌شود.

16- طرح و عدم تصویب فوریت طرح پیشنهادى راجع به اختصاص صدى پنجاه درآمد نفت جهت امورعمرانى شهرستان‌ها

رئیس- چندین طرح از سابق رسیده بود که مدتى مانده بود، امروز فرصتى پیدا کردیم که این طرح‌ها را مطرح کنیم (عبدالرحمن فرامرزى- تنفس بدهید) بیست دقیقه دیگر جلسه را ختم می‌کنیم. طرحى رسیده است راجع به درآمد نفت به قید دو فوریت قرائت می‌شود. (به شرح آتى: خوانده شد) مجلس مقدس شوراى ملى به منظور تقویت بنیان اقتصادى کشور و ازدیاد قدرت تولید مملکت به منظور ایجاد کار و فعالیت در شهرستان‌ها و جلوگیرى از ویرانى بیشتر ولایات ما امضاءکنندگان ماده واحده ذیل و تبصره ضمیمه آن را به قید دو فوریت تقدیم و تقاضاى تصویب آن را داریم

ماده واحده- از این تاریخ 50 درصد از درآمد حاصل از نفت (اعم از آنچه به نام مالیات و درآمد و یا عناوین دیگر دریافت می‌گردد) به نسبت جمیت بین شهرستان‌ها تقسیم و در اختیار سازمان به نام سازمان ازدیاد قدرت تولید شهرستان گذارده می‌شود و سازمان مزبور موظف خواهد بود که وجوه دریافتى را منحصراً براى ایجاد امور تولیدى از قبیل خرید و تأسیس کارخانه‌جات و توسعه کشاورزى و آبیارى در آن شهرستان به کار انداخته ولى از آن بهره‌برداری نمایند

تبصره 1- آئین‌نامه اجراى این قانون و اساس‌نامه سازمان ازدیاد قدرت تولید شهرستان و کیفیت تشکیل سازمان‌هاى مزبور با نظارت و دخالت معتمدین و حدود اختیارات و وظایف آنها بایستى در مدت یک ماه از طرف وزارت اقتصادملى تهیه و به مجلس شوراى ملى تقدیم شود ‌و پس از تصویب کمیسیون‌هاى اقتصاد- برنامه- کشاورزى و دادگسترى (و یا کمیسیون مشترکى که از چهار کمیسیون مذکور تشکیل شده باشد) آن آئین‌نامه و اساس‌نامه قابل اجرای خواهد بود- محمود رضائى- نادعلى کریمى- عباسى- نقابت- حیدرعلى برومند- پورسرتیب- دکتر حمزوى- سرتیپ توماج- صراف‌زاده- تجدد- عبدالحمید بختیار- عبدالصاحب صفایى- ارباب مهدى- دکتر وکیل- بزرگ نیا- مسعودى- شیبانى- بهبهانى- اخوان- مهندس اردبیلى- صفارى- محمدرضا خرازى- نصیرى- داراب- ایلخانى‌زاده- محمودافشار- عاملى- رستم گیو- دکتر عدل- مکرم

رئیس- آقاى رضایى توضیحى دارید بدهید.

رضایى- نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى بخوبى از وضع خراب و اسف‌انگیز ولایات اطلاع دارند (صحیح است) متأسفانه تا به حال توجهى به وضع ولایت نشده است (صحیح است) (کاشانى- به هیچ جا نشده) و مردم ولایات احتیاجات زیادى دارند که یک کارهاى عمرانى و تولیدى در شهرستان‌ها انجام بشود کارهاى تولیدى انجام بشود که این هجوم عجیبى که به مرکز وجود دارد لااقل از بین برود (صحیح است) آقایان نمایندگان محترم یک فکرى کرده‌اند ویک طرحى تهیه کرده‌اند که پنجاه درصد از عواید نفت را تخصیص بدهند به شهرستان‌ها البته خود تهران هم شهرستانى است سهم خود را خواهد داشت و این وجوه به مصرف امور تولیدى با نظارت خود برسد (صحیح است) البته ممکن است که در این مورد نظریات مختلفى وجود داشته باشد با وجود این‌که این طرح با قید سه فوریت تهیه شده بود ما براى این‌که اگر نظرى آقایان نمایندگان محترم دارند با دقت کافى و مطالعه کافى اصلاح بشود دو فوریت را پس می‌گیریم و یک فوریت می‌ماند بنابراین از آقایان خواهش و استدعا می‌کنم به یک فوریت آن رأى بدهند این طرح به سه چهار کمیسیون خواهد رفت به کمیسیون برنامه خواهد رفت به کمیسیون کشاورزى گویا باید برود به کمیسیون اقتصاد می‌رود به کمیسیون بودجه می‌رود در آنجا آقایان نظریات اصلاحى که دارند می‌فرمایند این را تعدیل می‌کنیم که مطابق نظر همه آقایان باشد و انشاءالله این دوره مجلس بتواند قدمى بردارد که یک تحولى در وضع شهرستان‌ها ایجاد بشود استدعا می‌کنم که آقایان با این فوریت اولش موافقت بفرمایند تا برود به کمیسیون

رئیس- آقاى شوشترى با فوریت مخالفید؟ (شوشترى- بله) با فوریت اول مخالفید بفرمایید

شوشترى- اگر در تمام امور ما عجله به خرج بدهیم و فوریت بخواهیم به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید عواید نفت و آنچه که هست پنجاه درصد براى ولایات اصلاً  معنى ندارد صد درصد این در آمد براى تمام ایران است ولایات هم جزء ایران است مرکز هم جزء ایران است (دکتر وکیل- آن پنجاه درصد را به ولایات بدهید بقیه مال سایرخرج‌ها) این‌که آقایان می‌گویند پنجاه درصد به ولایات بدهند یعنى پنجاه درصد دیگر لازم نیست از پنجاه درصد دیگر آقایان صرف‌نظر می‌کنند هر چه می‌خواهند بکنند بکنند؟ این‌که غرض نیست غرض این است که ملتى که این اندازه زحمت کشید این اندازه صدمه خوردیم رنج کشیدیم با یک اندیشه صحیح و فکر تمام باید نشست این عواید را واقعاً به مصرف مملکت رسانید که اگر بعد هم خداى ناخواسته وجود نداشت اقلاً در چند سال از عواید آن طورى مصرف بکنیم براى شهرستان‌ها و ولایات که بی‌نیاز از اصل عواید بشود این کلمه پنجاه درصد یعنى نمایندگان مجلس از مصرف پنجاه درصد دیگر چشم پوشیده‌اند (بعضى از نمایندگان- نه آقا این‌طور نیست) آقا هر حکمى مفهوم مخالف دارد هر بیانى مفهوم مخالف دارد وضع قانون و قانونگذارى باید طورى باشد که در خارج منعکس مفهوم مخالف نشود من هم بلدم البته این فکر صحیح است که مهاجمه شهرستان‌ها به تهران شده (دکتر وکیل- مانعة‌الجمع نیست) رئیس- آقاى شوشترى مزاکره در مخالفت با فوریت باید مختصر باشد

شوشترى- همین موضوع فوریت امر به این مهمى یک امرى نیست که ما سرسرى رأى بدهیم اصلاً غلط است (شمس قنات‌آبادى- آقاى شوشترى این اصلاً هرج ومرج است) آقایان من نسبت به همه احترام می‌کنم اما آقایان این نقض غرض می‌کند ما نباید بیاییم ابرو را که درست می‌کنیم چشم را هم کور کنیم اگر فکرى علیه یک وزیرى دارید یا یک دردى دارید آن را نباید به صورت‌هایی بیرون بیاورید که این صورت‌ها منتج به نتیجه صحیح نباشد و موجب هرج ومرج بشود به این جهت من با فوریت مخالفم‏

رئیس- آقاى فرامرزى با فوریت مخالفید یا موافقید؟ (فرامرزى- بله) موافقیت؟ (عبدالرحمن فرامرزى- بله) بفرمایید.

عبدالرحمن فرامرزى- من می‌خواهم که یک تذکرى به مجلس بدهم و آن این است که همیشه می‌گویند به نسبت جمیعت ظاهر این قضیه مقبول است و تا حدى فریبنده هم هست ولى یک مجلس به مثابه یک خانواده‌ای می‌ماند وقتى که رئیس خانواده می‌خواهد خرج بکند حاجت افراد خانواده را در نظر می‌گیرد (نراقى- حاجت تهران بیش همه جاست از قرار معلوم) من که نگفتم آقاى نراقى همه را به نراق بدهند (قنات‌آبادى- اصلاً آقاى نراقى نراق را ندیده است) نمی‌شود گفت در یک خانواده بگویند هر کس بیشتر کار می‌کند از عواید هم او بایستى بیشتر استفاده کند و اگر یک مریضى داشته باشید که این مریض اصلاً کار نتواند بکند و خرجش هم زیادتر باشد این مریض باید بمیرد؟ یا خانواده بهش برسند؟ سیصد فرسخ بنادر جنوب چند تا وکیل دارد وکیلى ندارد (مهندس جفرودى- 136 نفر) نیست این‌ طور با این لوایح واین طرح‌هایی که شما می‌دهید معلوم می‌شود که جنوب نه وکیلى دارد نه دولت دارد و در مرکز نه غمخوار دارد با این تصمیمى که شما می‌گیرد بلوجستان شما همیشه خراب است بنا در جنوب شما همیشه خراب است لارستان شما همیشه خراب است پس بیایید بگویید به نسبت حاجت مملکت (رضایى- در کمیسیون اصلاحش کنید) (تیمورتاش- اصلاً این طرح خلاف قانون است) گذشته از این این عمل اساساً ایجاد هرج و مرج می‌کند بیایید و این قدر خودتان با طرح کارها را خراب نکنید این هم موافقت من است (شوشترى- معناى موافقت را هم فهمیدیم) مثل مخالفت‌هایی شما بود

رئیس- این طرح دو فوریتش را پس گرفتند یک فوریت دارد آقایانی که با یک فوریت آن موافقند قیام بفرمایند (عده کمترى برخاستند) فوریتش تصویب نشد طرح به طور عادى به کمیسیون می‌رود

17- طرح و تصویب یک فوریت گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده 11 قانون توسعه معابر

رئیس- تقاضایی رسیده است که گزارش کمیسیون کشور راجع به اصلاح ماده 11 قانون توسعه معابر با یک فوریت مطرح شود. قرائت می‌شود.

(به شرح زیرخوانده شد)

مقام محترم ریاست مجلس شوراى ملى امضاکنندگان زیر تقاضا داریم گزارش کمیسیون کشور مربوط به اصلاح ماده 11 قانون توسعه معابر که طبع و توزیع گردیده با قید یک فوریت مقدم در دستور قرار گیرد. قوامى- استخر- سرمد- معین‌زاده- صارمى- باقر بوشهرى- احمد فرامرزى- صفارى- فرید اراکى- صفارى- مرتضى حکمت- جلیلى- موسوى و چند امضاى دیگر

رئیس- اصل گزارش هم که از کمیسیون کشور رسیده قرائت می‌شود

(به شرح زیر خوانده شد)

گزارش از کمیسیون کشور به مجلس شوراى ملى کمیسیون کشور در جلسه مورخه 20 آذر ماه 33 با حضور آقاى معاون وزارت کشور طرح پیشنهادى جمعى از آقایان نمایندگان محترم راجع به (اصلاح قانون توسعه معابر) را مورد رسیدگى قرار داده و پس از مذاکراتى ماده واحده و تبصره مربوط به آن با مختصر اصلاحى به شرح زیر تصویب و اینک گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید: ماده واحده- ساختن کف سواره‌روهاى معابر ومطلق کوچه‌هاى عمومى که عرض آن‌ها از هفت متر کمتر است از سنگ و آسفالت و امثال آن به هزینه شهردارى هر محل می‌باشد ولى آسفالت پیاده‌روها در خیابان‌ها و معابرى که باید پیاده‌رو داشته باشد به عهده مالکین مجاور یا قائم‌مقام آن‌ها می‌باشد.

تبصره- در هر خیابانى که شهردارى دست به کار کف‌سازى سواره‌رو می‌شود ساختمان پیاده‌روهاى آن خیابان طبق دستور شهردارى براى مالکین مجاور یا نمایندگان قانونى آن‌ها اجبارى است. ماده واحده فوق و تبصره آن جانشین ماده 11 قانون توسعه معابر مصوب تیر ماه 1320 و تبصره اول آن می‌باشد.

رئیس- فوریت اول مطرح است‏

آقاى- صدرزاده موافقید؟ (صدرزاده- بلى موافقم) آقاى رضائى موافقید؟ (رضایى- بلى موافقم) آقاى پورسرتیپ موافقید؟ (پورسرتیپ- موافقم) مخالفى نیست رأى گرفته می‌شود به این ‌که با یک فوریت این گزارش جزء دستور باشد آقایانى که موافقند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد 18 تعیین موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

رئیس- جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز یکشنبه خواهد بود دستور هم بودجه سنا و لایحه اعتبار تا آن روز هم آقایان شعب را تشکیل بدهند و نمایندگان خود را براى عضویت کمیسیون اصلاح آیین‌نامه انتخاب کنند (شوشترى- من با بودجه سنا مخالفم)

(جلسه مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294915!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)