کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 86 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه پانزده تیر ماه 1332  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیر ماه 1332

2- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی‌ها - کارپردازان)

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- قرائت استیضاح آقای زهری

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 86

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز دوشنبه پانزده تیر ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیر ماه 1332

2- انتخاب بقیه اعضا هیئت رئیسه (نواب رئیس - منشی‌ها - کارپردازان)

3- اقتراع شعب شش‌گانه

4- قرائت استیضاح آقای زهری

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

 

مجلس دو ساعت و ده دقیقه قبل از ظهر به ریاست آقاى دکتر معظمى تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس جلسات دهم و چهاردهم تیر ماه 1332

رئیس - صورت غایبین جلسه گذشته قرائت می‌شود:

(به شرح ذیل توسط آقاى حمیدیه قرائت شد)

صورت غیبت و دیرآمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح یکشنبه چهاردهم تیر ماه 1332.

غایب با‌اجازه - آقاى اونگ.

غایبین بى‌اجازه - آقایان: مشار - محمدحسین قشقایى - راشد. دکتر مصباح‌زاده - دکتر امامى - دکتر فاخر - جلیلى - گنجه - شوکتى - دکتر طاهرى - تولیت - کهبد - مصدقى - صراف‌زاده - نبوى - امامى‌اهرى - فتحعلى افشار - عامرى - شادلو - امیرافشاری - شهاب خسروانى - ملک‌مدنى - مجتهدى - منصف‏.

رئیس - نسبت به صورت جلسه روز یکشنبه اعتراضى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه روز چهارشنبه دهم و صورت جلسه روز یکشنبه چهاردهم تصویب شد.

2- انتخاب بقیه اعضا هیأت رئیسه نواب رئیس - منشى‌ها - کارپردازان

رئیس - آقاى گنجه فرمایشى دارید بفرمایید.

گنجه - بنده خواستم عرض کنم چنانکه در روزنامه‌ها هم اعلام کرده بودم کاندیداى هیچ سمتى در هیئت رئیسه نیستم خواستم همکاران محترم به کسانى که کاندیدا هستند رأى بدهند.

رئیس - آقاى اخگر بفرمایید.

اخگر - آقاى محمدحسین قشقایى مریض و در تحت معالجه هستند غایب بى‌اجازه نوشته‌اند خواستم عرض کنم اصلاح بفرمایید.

رئیس - تا در کمیسیون محاسبات تصویب نشود غایب بى‌اجازه منظور می‌شوند آقاى مدرس بفرمایید.

مدرس - بنده از طرف فراکسیون محترم نهضت ملى کاندیداى کارپردازى بودم چون گرفتارى زیاد دارم با تشکر از حسن نیت آقایان نمایندگان محترم اعلام می‌کنم که کاندیداى هیچ سمتى در هیئت رئیسه نیستم.

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب بقیه هیئت رئیسه ابتدا دو نفر نایب رئیس انتخاب می‌شوند به صورت جمعى به اکثریت نسبى از آقایان امیر افشارى - ناصر ذوالفقارى - دادور - نجفى - حمیدیه هیئت نظار تمنى می‌کنم پشت تریبون تشریف بیاورند.

(آقایان نظار در محل نطق حاضر و آقاى دادور اسامى آقایان نمایندگان را به قرار ذیل اعلام و اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - مکى - دکتر بقایى - دکتر شایگان - پارسا - دکتر ملکى - انگجى - میلانى -شبسترى - محمد ذوالفقارى - خسرو قشقایى - امامى‌اهرى - گنجه - بهادرى - مجتهدى - موسوى - کهبد - صفایى - کریمى - قنات‌آبادى - جلالى موسوى - شهیدى - دکتر فلسفى - اخگر - جلیلى - نبوى - فتحعلى افشار - مدرس - خلخالى - وکیل‌پور - مصدقى - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - ذکایى - دکتر بقایى - زهرى - ریگى - مجدزاده - شاپورى - مهندس رضوى - افشارصادقى - شادلو - شوکتى - منصف - تولیت - مهندس غروى - شهاب خسروانى - فرزانه - پورسرتیپ - دکتر فقیهى - میر اشرافى - صراف‌زاده - اقبال - نریمان - حاج سید جوادى - حائرى‌زاده - رفیع - هدى - احمد فرامرزى - ناظرزاده کرمانى - معتمددماوندى - حمیدیه - ناصر ذوالفقارى - امیرافشارى - نجفى - دکتر معظمى - دادور - دکتر کیان‏.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر بود).

مهره تفتیشیه 68 اوراق رأى 69.

رئیس - معلوم مى‌شود یک نفر از آقایان مهره نداده است.

آقاى محمد ذوالفقارى 69 رأى - آقاى مهندس رضوى 44 رأى - آقاى افشارصادقى 20 رأى - آقاى صفایى 2 رأى - آقاى نریمان یک رأى‏.

(در این موقع آقاى عامرى وارد شده و تقاضا داشتند که رأى بدهند).

رئیس - چون قرائت آرا تمام شده براى این که سابقه نشود اجازه بفرمایید رأى شما گرفته نشود عده حاضر موقع اعلام رأى 64 نفر بوده و چهار نفر آقایان مصدقى - حاج سید جوادى - شهاب خسروانى و دکتر کیان اضافه شدند. بنابراین 69 نفرعده حاضرآقاى محمد ذوالفقارى با 69 رأى و آقاى مهندس رضوى با 44 رأى به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند و آقاى افشارصادقى 20 رأى و آقاى صفایى هم 2 رأى داشتند (مبارک است) شروع می‌کنیم به انتخاب شش نفر منشى به انتخاب جمعى و اکثریت نسبى هم است‏.

(آقاى دادور - اسامى آقایان نمایندگان را به شرح ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - پارسا - دکتر ملکى - انگجى - میلانى - حاج سید جوادى شبسترى - مکى - بهادرى - خسرو قشقایى - محمد ذوالفقارى - جلیلى - دکتر کیان - گنجه - امامى‌اهرى - عبدالرحمن فرامرزى - عامرى - مجتهدى - ذکایى - موسوى - کریمى - قنات‌آبادى جلالى

+++

- موسوى - شهیدى - کهبد - دکتر فلسفى - اخگر - نبوى - فتحعلى ‌افشار - مدرس - خلخالى - وکیل‌پور - مصدقى - ملک‌مدنى - احمد فرامرزى - مهندس غروى - صفایى - دکتر بقایى - زهرى - ریگى - مجدزاده - شاپورى - مهندس رضوى - افشارصادقى - شادلو - شوکتى - پورسرتیپ - منصف - تولیت - شهاب خسروانى - فرزانه - میر اشرافى - دکتر فقیهى شیرازى - صراف‌زاده - اقبال - نریمان - دکتر طاهرى - حائرى‌زاده - رفیع - هدى - ناظرزاده - معتمددماوندى - ناصر ذوالفقارى - نجفى - امیرافشارى - حمیدیه - دکتر معظمى - دادور.

(مهره‌هاى تفتیشیشه و اوراق رأى شماره شده و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 71 - اوراق رأى 71.

آقاى معتمد‌دماوندى 58 رأى - آقاى وکیل‌پور 50 رأى - آقاى ناظرزاده 49 رأى - آقاى نجفى 45 رأى - آقاى شوکتى 44 رأى - آقاى جلیلى 36 رأى - آقاى حمیدیه 35 رأى - آقاى کریمى 35 رأى - آقاى شهیدى 31 رأى - آقاى زهرى 17 رأى - آقاى دکتر فاخر 12 رأى - آقایان اقبال و شاپورى هر یک یک رأى.

رئیس - از 71 نفر عده حاضر در این سه صورتى که به بنده داده‌اند فقط یک رأى اختلاف دارد ولى بقیه درست است آقاى معتمددماوندى 58 رأى - آقاى وکیل‌پور 50 رأى - آقاى ناظرزاده 49 رأى - آقاى نجفى 45 رأى - آقاى شوکتى 44 رأى - آقاى جلیلى 36 رأى فقط یک رأى آقاى نجفى است که در یک جا 44 نوشته شده و در نتیجه تأثیرى ندارد بنابراین آقایان معتمددماوندى - وکیل پور - ناظرزاده - نجفى - شوکتى - جلیلى به سمت منشی‌گرى انتخاب شدند (نمایندگان - مبارک است) بر طبق ماده 15 از آقایان معتمددماوندى - وکیل‌پور - ناظرزاده و نجفى دعوت می‌شود که تشریف بیاورند بالا شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز انتخاب جمعى و نسبى است. قبل از آن آقاى دکتر طاهرى اجازه خواسته‌اند بفرمایید.

دکتر طاهرى چون در فراکسیون کشور براى کارپردازى آقاى مصدقى کنار رفتند آقاى شهاب خسروانى از طرف فراکسیون کشور کاندید کارپردازى هستند.

رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب سه نفر کارپرداز به انتخاب جمعى و اکثریت هم نسبى است‏.

(اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى دادور به ترتیب ذیل اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند).

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - پارسا - دکتر ملکى - انگجى - میلانى - شبسترى - محمد ذوالفقارى - خسرو قشقایى - دکتر کیان - گنجه - فرزانه - پورسرتیپ - امامى‌اهرى - مجتهدى - کهبد -عامرى - حاج سید جوادی - بهادرى - عبدالرحمن فرامرزى - موسوى - مکى - حمیدیه - افشارصادقى - دکتر بقایى - کریمى - قنات‌آبادى - زهرى - جلالى - شهیدى - دکتر فلسفى - اخگر - مهندس غروى - ریگى - جلیلى - نبوى - فتحعلى افشار - مدرس - خلخالى - مصدقى - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - احمد فرامرزى - ذکایى - مجدزاده - شاپورى - مهندس رضوى - شادلو - منصف - تولیت - میر اشرافى - دکتر فقیهى - صراف‌زاده - شهاب خسروانى - اقبال صفایى - نریمان - حائرى‌زاده - رفیع - هدى - شوکتى - وکیل‌پور - معتمددماوندى - ناظرزاده - ناصر ذوالفقارى - نجفى - امیرافشارى - دکتر معظمى - دادور.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شده و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

مهره تفتیشیه 71 - اوراق رأى 71.

آقاى دکتر فلسفى 41 رأى - آقاى فتحعلى افشار 39 رأى - آقاى شهاب خسروانى 39 رأى - آقاى میر اشرافى 38 رأى - آقاى بهادرى 31 رأى - آقاى دکتر شایگان 5 رأى - آقاى افشارصادقى 3 رأى.

آقایان مصدقى - قشقایى - خلخالى - کهبد - نریمان و حمیدیه هر یک یک رأى - به نام میر افشارى یک رأى. به نام ساعد افشار یک رأى.

رئیس - یک رأى هست که نوشته میر افشارى و یک رأى هم به نام ساعد افشار است که به این ترتیب نتیجه اعلام می‌شود: آقاى دکتر فلسفى 40 رأى - آقاى فتحعلى افشار 39 رأى و آقاى میر اشرافى هم 38 رأى دارند به غیراز یک رأى به نام میر افشارى. بفرمایید آقاى عبدالرحمن فرامرزى‏.

عبدالرحمن فرامرزى - اجازه مى‌فرمایید این اسامى که مورد اشتباه قرار می‌گیرد این را غالبا در انتخابات اعلام می‌کنند مثلا فرض کنید یکى نوشته شهاب و یکى نوشته شهاب خسروانى یک نفر نوشته افشار و دیگرى می‌نویسد ساعد افشار و مخصوصا در مورد افشار و اشراف سبق‌اللسان است و وقتى میر اشرافى کاندید باشد و میر افشارى نوشته مى‌شود که اصلا در توى مجلس میر افشارى نداریم این همان میر اشرافى است اگر داشتیم درست بود (مهندس حسیبى - اشتباه می‌کنید شما) بنابراین باید آن یک رأى را به نام میر اشرافى حساب کنید.

رئیس - روى رأى قضاوت می‌شود بنابراین بنده نتیجه را این طوراعلام می‌کنم: آقاى دکتر فلسفى 40 رأى - آقاى افشار 39 رأى و رأى ساعد افشار را کم می‌کنیم آقاى شهاب خسروانى 39 رأى - آقاى میر اشرافى 38 رأى - بنابراین سه نفرآقایان دکتر فلسفى - فتحعلى افشار - شهاب خسروانى به کارپردازى مجلس انتخاب شدند حالا بسته است به نظر آقایان.

عبدالرحمن فرامرزى - این سومى باید تجدید بشود چون یک رأى میر اشرافى را کم کردید.

رئیس - ساعد افشار را هم کم کردم میر افشارى را هم کم کردم (نادعلى کریمى - یک رأى در میر اشرافى مؤثراست ولى در افشار مؤثر نیست) بنده قبلاً عرض کردم آقایان نظار هم باید نظرشان را بفرمایند چون بنده معتقدم باید کاملاً رعایت بشود.

ناصر ذوالفقارى - بنده معتقدم که قرعه بکشند.

مهندس حسیبى - خیر آقا میر افشارى همان امیرافشارى است (زنگ رئیس).

دکترسنجابى - امیر افشارى در مجلس داریم.‏

عبدالرحمن فرامرزى - امیرافشاری یک (الف) و یک (ى) در آخر ندارد و آن وقت افشار و اشراف به هم نزدیک است آن را قبول دارید ولى این را قبول ندارید.

مهندس حسیبى - سماعى چرا ولى در نوشتن خیلى اختلاف دارد.

دکتر سنجابى - اگر امیر افشارى در مجلس نبود حرفى نبود ولى حالا که امیر افشارى هست به اسم ایشان نزدیک‌تر است.

رئیس - از این که رأى مخدوش است هیچ تردیدى نیست و مسلم است که این یک رأى به نام میر افشارى است و بنده تردیدى ندارم ونمی‌توانم میر افشارى را میر اشرافى قبول کنم و عرض می‌کنم که نتیجه انتخابات صحیح است و آقایان دکتر فلسفى و فتحعلى افشار و شهاب خسروانى انتخاب شده اند.

میر اشرافى - بنابراین آقاى رئیس از قدم اول باید حق‌کشى را معمول کنید؟ باید تجدید انتخابات کنید شما حق ندارید که حق مرا از بین ببرید شما آنجا نشسته‌اید که حق را حفظ کنید باید از نو تجدید کنید شما به 40 نفر وکیل توهین می‌کنید 40 نفر به من رأى داده‌اند من از آن آدم‌هایى نیستم که بگذارم حقم از بین برود.

مهندس حسیبى - نه آقا تجدید انتخاب چرا؟

عبدالرحمن فرامرزى - آقا یک قدرى عینک تعصب را از چشم‌هاى خودتان بردارید میر افشارى به میر اشرافى نزدیک‌تراست تا به میر افشار.

مهندس حسیبى - ابداً.

میر اشرافى - بنده از حق خودم نمی‌گذرم آقاى رئیس.‏

رئیس - بنده نظر قطعیم این است و براى این که بی‌طرفیم محفوظ بماند از مجلس رأى می‌گیریم به تجدید یا عدم تجدید. آقاى نبوى فرمایشى دارید بفرمایید.

احمدفرامرزى - این قابل رأى نیست براى این که معلوم شود من پنجاه سال سن دارم یا شصت سال قبل رأى نیست باید تجدید شود.

نبوى - به مشکلى که برخوردیم بایستى مطابق آیین‌نامه مجلس عمل کنیم. تجدید انتخاب در آیین‌نامه ذکر نشده یا ایشان یک رأى کم دارند که انتخاب نشده‌اند و آن ورقه حساب است و هر دو مساوى هستند باید با قرعه تعیین شوند.

رئیس - اجازه بفرمایید این رأى میر افشارى است (میر اشرافى - میرش درست است) مخصوصاً می‌خواهم اقلیت حقوقشان محفوظ باشد ولى درعین حال متاسفانه این قسمت را صحیح نمیدانم ازنظراصول ولى بازهم اگرمجلس بخواهدیک قضاوت دیگرى بکند بنده تن می‌دهم که مجلس رأى بدهد و الا در این که این رأى میر اشرافى نیست حرفى نیست.

عبدالرحمن فرامرزى - عرض کنم تذکرى که من می‌خواهم به آقایان بدهم این است که الان حق دو نفر مورد تهدید است نه حق یک نفر مثلاً آقاى میر اشرافى می‌گویند حق من از بین می‌رود خوب اگر حق ایشان ثابت شد حق آن یکى از بین می‌رود پس حق دو نفر در میان است الان باید راه‌حلى پیدا کنیم که هر دو نفر بدانند اعمال نظر نشده حالا آقاى نبوى مى‌فرمایند با قرعه باید تعیین شود که مطابق آیین‌نامه است اشکالى ندارد با قرعه تعیین کنید.

رئیس - قرعه در صورتی است که آرای دو نفرمساوى باشند.

خلخالى - رأى بگیرید که قرعه بکشند یا نکشند.

نبوى - اگر مساوى است که قرعه و اگر مساوى نیست که تمام شده.

مهندس حسیبى - تمام شده آقا مساوى نیستند 38 رأى قطعى به علاوه یک رأى مخدوش در مقابل 39 رأى قطعى است میر اشرافى شما فقط راجع به نفت اظهارنظر بفرمایید.

رئیس - آقاى حائرى‌زاده بفرمایید.

حائرى‌زاده - این موضوع انتخاب هیأت رئیسه یک موضوع داخلى مجلس بود ولى یک رنگ سیاسى و کشمکش بین اقلیت و اکثریت به خودش گرفت و نتیجه‌اى که ما درانتخاب هیأت رئیسه گرفتیم این است که فقط یک رأى بین طرفداران دولت و مخالفین دولت بیشترفاصله نیست این نتیجه عاید شده است و من معتقد هستم که آقایان اگر میل دارند که یک نفرهم از اقلیت درهیأت رئیسه باشد یک رویه‌اى اتخاذ بکنند که ما هم یک نماینده در هیأت رئیسه داشته باشیم و الا ما نظرى نداریم.

رئیس - نظرتان را هم بفرمایید بنده

+++

به رأى مجلس واگذار می‌کنم که انتخابات تجدید شود یا نه.

حائرى‌زاده - عرض کردم نظر بنده بسته به نظر مقام ریاست است.

رئیس - به نظر بنده این یک رأى حساب نمی‌شود ولى اگر مجلس اجازه بدهد تجدید انتخاب می‌کنیم.

دکتر بقایى - چون رأى مخفى بوده حالا که نتیجه معلوم شده اگر بخواهید که مجلس اظهارنظر بکند که این رأى تجدید شود یا نه باید آن را هم به رأى مخفى مجلس واگذار کنید.

رئیس - رأى مخفى را باید 15 نفر تقاضا کنند. رأى می‌گیریم که این قسمت اخیر راجع به یک نفر را تجدید کنیم یا خیر آقایانى که موافقند قیام کنند (عده‌اى برخاستند) 35 نفر است و چون عده حاضر 71 نفر است تصویب نشد.

میراشرافى - آقاى رئیس بالاخره باید ثابت کنید که شما رئیس مجلس نیستید.

3- اقتراع شعب شش‌گانه

رئیس - شروع می‌کنیم به استقراع و براى هر شعبه‌اى 12 نفر ابتدا به ردیف تا شعبه ششم انتخاب می‌شود بعد از شعبه اول تا شبعه پنجم به هرشعبه یک نفر اضافه می‌شود ولى قبل از این قسمت لازم است یک چیزى را که بنده اشتباه کردم براى این که در صورت مجلس اضافه بشود یادآور شوم در موقعى که آراى منشى‌ها خوانده شد آقایان حمیدیه 35 رأى، کریمى 35 رأى، زهرى 17 رأى، دکتر فاخر 12 رأى داشتند فراموش شد قرائت بشود حالا یادآورى کردم که در صورت جلسه ضبط گردد حال شروع می‌کنیم به استقراع شعب‏.

بعضى از نمایندگان - ناظر بانک‏

(به وسیله آقاى ناظرزاده اقتراع به عمل آمده و نتیجه به قرار ذیل حاصل شد).

شعبه اول آقایان: قنات‌آبادى - پارسا - احمد فرامرزى - دکتر شایگان - حسین‌على راشد - مهندس حسیبى - نریمان - مجدزاده - شاپورى - اورنگ - امامى‌اهرى - عبدالرحمن فرامرزى‏.

شعبه دوم آقایان: شهاب خسروانى - شبسترى - باقر جلالى - دکتر مصباح‌زاده - وکیل‌پور - مصدقى - منصف - مکى - صراف‌زاده - احمد بهادرى - دکتر فلسفى - خسرو قشقایى.

شعبه سوم آقایان: پورسرتیپ - على‌اصغر مدرس - نادعلى کریمى - مهندس غروى - مجتهدى - میر اشرافى - دکتر کیان - میلانى - دکتر معظمى - احمد اخگر - محمدعلى دادور - محمود جلیلى (میر اشرافى - آقا بنده را با آقاى رئیس توى یک شعبه نگذارید آبمان توى یک جوى نمی‌رود).

شعبه چهارم آقایان: افشارصادقى - فتحعلى افشار - فرزانه - رضا رفیع - حائرى‌زاده - اقبال - شهیدى - حاج سید جوادى - مهندس رضوى - صفایى - میرمجید موسوى - ناصر ذوالفقارى.

شعبه پنجم آقایان: دکتر حسن امامى - انگجى - دکتر طاهرى - مهندس زیرک‌زاده - شادلو - حمیدیه - امیرافشارى - محمد ذوالفقارى - دکتر ملکى - دکتر فاخر - جواد عامرى - گنجه‏.

شعبه ششم آقایان: خلخالى - ریگى - شوکتى - هدى - ناظرزاده - نجفى - زهرى - نبوى - دکتر سنجابى - سید ابوالقاسم کاشانى - دکتر فقیهى - تولیت‏.

به شعبه اول اضافه می‌شود آقاى کهبد.

به شعبه دوم اضافه می‌شود آقاى معتمددماوندى.

به شعبه سوم آقاى ملک‌مدنى.

به شعبه چهارم آقاى ذکایى.

بشعبه پنجم آقاى دکتربقایى‏

رئیس - بعضى از آقایان یادداشت فرستاده‌اند و تذکر داده‌اند که نظار بانک هم امروز انتخاب شوند می‌خواستم ببینم مخالفى هست یا خیر (رفیع - بنده مخالفم) پس چون باید جزء دستور گذاشته شود به عقیده بنده بهتراست جزء دستور بگذاریم براى جلسه بعد (صحیح است).

میر اشرافى حکومت نظامى را بگذارید جز دستور که مردم را مثل گوسفند می‌گیرند.

رئیس - قرار است فردا عصر در هیئت رئیسه مطرح شود و جلسه فوق‌العاده براى این کار تعیین شود.

میر اشرافى - شما که نگذاشتید من جزو هیئت رئیسه باشم‏.

4- قرائت استیضاح آقاى زهرى

رئیس - یک استیضاحى از آقاى زهرى رسیده است قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد).

مقام منیع ریاست مجلس شوراى ملى.

چون طبق اطلاعات موثقى که به دست آمده است و قراین و مدارک موجود دستگاه‌هاى انتظامى و مأمورین کشف قتل فجیع رئیس سابق شهربانى و تعقیب مرتکبین و محرکین آن در مورد متهمین پرونده مربوطه به منظور اخذ اعترافات و اقاریر معین و خلاف واقع و کتمان حقایقى که مأمور کشف آنها بوده‌اند مرتکب زجر و آزار و شکنجه متهمین گردیده‌اند.

و چون توسل به وسایل مذکور طبق قوانین جاریه کشورى جرم و قابل تعقیب مى‌باشد و با وجود اعلام جرمى که اکنون بیش از دو ماه است توسط دو تن از نمایندگان محترم مجلس شوراى ملى به عمل آمده است مقامات دادگسترى براى تعقیب مرتکبین و مجازات آنان اقدام مؤثرى به عمل نیاورده‌اند.

و چون استقرار اصول دادگسترى و کشف جرایم و تحقیق بر زجر و آزار و شکنجه متهمین نه تنها جرم مسلم بر علیه نفس و مصونیت‌هاى فردى مى‌باشد بلکه اساس امنیت و مصونیت اجتماعى و قضایى و فردى را که اصول قانون اساسى حق مسلم افراد شناخته است وحیثیت و ناموس و شرافت افراد را مورد تجاوز قرار داده و اصل آزادى و حقوق افراد در مقابل دستگاه حاکمه و بالنتیجه حکومت مشروطه مردم بر مردم را به خطرمى‌اندازد بدین‌وسیله شخص جناب آقاى دکتر مصدق را از لحاظ سمت وزارت دفاع ملى و ریاست فائقه بر دستگاه‌هاى انتظامى و جناب آقاى لطفى وزیر دادگسترى را از لحاظ تصدى وزارت دادگسترى و جناب آقاى دکتر صدیقى وزیر کشور را از لحاظ ریاست فائقه بر دستگاه شهربانى که یک عده ازمرتکبین شکنجه از کارمندان آن وزارتخانه بوده‌اند و همچنین شخص آقاى دکتر مصدق را از لحاظ ریاست وزرا و وزارى دولت ایشان را ازلحاظ مسئولیت مشترک وزرا استیضاح می‌نمایم.

خواهشمندم طبق مقررات آیین‌نامه دستور فرمایند هر چه زودتر دولت براى پاسخ استیضاح اینجانب در مجلس حاضرشود با تقدیم احترامات فائقه - على زهرى‏.

رئیس - براى دولت فرستاده می‌شود و روزش بعد معین می‌شود آقاى دکتر بقایى اجازه خواسته بودند (دکتر بقایى - ماده 90 خواسته بودم).

5- تعیین موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه

رئیس - فعلاً کارى در دستور نداریم پس جلسه را ختم می‌کنیم جلسه آتیه روز پنجشنبه است از آقایان تمنى می‌کنم براى ساعت 9 تشریف بیاورند چون ساعت 10 زنگ داخلى زده خواهد شد براى انتخاب هیئت رئیسه شعب و انتخاب کمیسیون‌ها بنابراین در آن ساعت آقایان باید حاضر باشند چون اگر غایب باشند اعتراضى پذیرفته نیست و دعوت جداگانه هم براى آقایان فرستاده خواهد شد و پس از این که نتیجه کمیسیون‌ها و هیئت رئیسه شعب معلوم شد نزدیک ظهر زنگ جلسه زده خواهد شد براى این که تشکیل کمیسیون‌ها به عرض مجلس شوراى ملى برسد و براى هفته آتیه مجلس آماده کار باشد دو نفر ناظر بانک هم جزو دستور است‏.

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر عبدالله معظمى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294824!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)