کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 85 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 اسفند ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به بزه‌های مربوط به راه آهن از ماده 1 تا 13

3- تصویب دو فقره خبر مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 85

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 22 اسفند ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- شور اول گزارش کمیسیون دادگستری راجع به بزه‌های مربوط به راه آهن از ماده 1 تا 13

3- تصویب دو فقره خبر مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 8 اسفند ماه آقاى (طوسى) منشى خواندند

[1- تصویب صورت مجلس‏]

رئیس- آقاى دکتر ادهم.

رئیس- اصلاح می‌شود. در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به بزه‌هاى‏ مربوط به راه آهن از ماده 1 تا 13]

رئیس- شور اول گزارش کمیسیون قوانین دادگسترى راجع به بزه‌هاى مربوط به راه آهن گزارش کمیسیون قرائت می‌شود.

گزارش شور اول از کمیسیون دادگسترى به مجلس شوراى ملى.

لایحه شماره 30850 دولت راجع به بزه‌هاى مربوط به راه آهن و کیفر آنها در کمیسیون قوانین دادگسترى بیان نمودند مواد پیشنهادى با اصلاحاتى براى شور اول تصویب و لذا گزارش آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید.

رئیس- مذاکره در کلیات است مخالفتى نیست (خیر) رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد ماده اول قرائت می‌شود.

(قانون کیفر بزه‌هاى مربوط به راه آهن)

ماده 1 - هر کس خاک ریز خاک بر پل تونل دیوار سد ابنیه بالا است تراورس ریل پیچ ومهره ریل اتصالى ریل علائم خطر تیرهاى تلفن و تلگراف و سیم‌هاى آن و وسائل نقلیه راه آهن را خراب کند وبطور کلى عملى نماید که موجب خروج قطار از خط یا تصادم یا حادثه مهم دیگرى شود به حبس با اعمال شاقه از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود و اگر در نتیجه حادثه یک یا چند نفر کشته شود مرتکب محکوم به اعدام خواهد شد.

هر‌گاه عمل منتهى به یک از حادثه‌هاى مذکور نگردد

+++

در غیر مورد پل خرابى تونل و سد مرتکب به دو سال تا هفت سال حبس مجرد در مورد پل و تونل و سد از چهار سال تا ده سال حبس با اعمال شاقه محکوم می‌شود.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده می‌خواستم عرض کنم در این ماده فقط به حبس اکتفا شده است و جبران خسارت مالى هیچ در نظر گرفته نشده در صورتی که اشخاصى که مرتکب یک همچو خرابکارى می‌شوند البته باید خسارت وارده را هو در نظر بگیرند که جبران شود.

وزیر دادگسترى (آقاى آهى)- این ماده ماده کیفرى است و در مورد خسارات مطابق مقررات قانون البته جبران خواهد شد.

رئیس- ماده دوم:

هر کس در غیر مذکور در ماده 1 در متعلقات راه آهن عملى نماید که بیم خروج و قطار از خط یا تصادم و یا حادثه مهم دیگر برود مرتکب به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود.

رئیس- ماده سوم:

ماده سوم- هر‌گاه بزه‌هاى مذکور در ماده یک و در توطئه و تبانى براى مرتکب منظور می‌شود به کیفر مرتکب افزوده خواهد شد جزء در مورد اعدام که مرتکب به همان کیفر محکوم است.

رئیس- ماده چهارم:

ماده چهارم - هر گاه براى ارتکاب بزه‌هاى مذکور در ماده یک جمعیتى از سه تن به بالا تشکیل شود تشکیل دهندگان و محرکین فقط براى همین عمل به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند.

کسی که عضو این جمعیت شده باشد فقط براى همین عمل به حبس تأدیبى از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

هر‌گاه از جمعیت مزبور دست کم سه تن مسلح باشند محرکین و تشکیل دهندگان هریک به حبس با اعمال اشاقه از سه سال تا 5 سال محکوم می‌شوند و کسی که عضو این جمعیت شده باشند به دو تا سه سال حبس مجرد محکوم می‌گردد.

رئیس- ماده پنجم:

ماده 5- هر یک از شرکت کنندگان که جمعیت مذکور در موارد فوق را منحل یا موجبات انحلال آن را فراهم سازد یا از جزء توطئه کنندگان و عضویت جمعیت براى ارتکاب بزه‌هاى شوند یا وجود جمعیت و تصمیمات آن را به مأمورین دولت ارتکاب آن تشکیل شده اقدامات مزبور به عمل آمده باشد.

رئیس- ماده ششم:

ماده ششم - هر کس اعمال مذکور در موارد 1 و 2 را از روى بى‌مبالاتى یا غفلت انجام دهد در مواردی که کیفر بزه‌هاى عمدى اعدام یا حبس یا اعمال شاقه است به حبس تأدیبى از یک تا سه سال به تأدیه غرامت دویست تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و در مواردی که براى بزه‌هاى عمدى حبس مجرد مقرر شده کیفر مرتکب در حبس تأدیبى از سه ماه تا دو سال و تأدیه غرامت از صد تا هزار ریال می‌باشد.

رئیس- آقاى انوار

انوار- مفاد این ماده هم در ضمن یک ماده دیگر موجود است در کمیسیون هم اجمالاً خدمت آقاى وزیر عرض کردم اساساً این قانون به اندازه‌اى اهمیت دارد و محترم است مخصوصاً قانون راه آهن زیرا قانون راه آهن یک بنگاه مهمى است و هر چه راجع به او است مهم و محترم است در اطراف این لایحه هر چه در نظر گرفته شود وبنظر آقایان برسد و بحث شود جا دارد زیرا که مطلب مهم است و در واقع راه آهن گرامى‌ترین

+++

بنگاه‌های ما است و سزاوار است در اطراف آن بحث شود برای این که وارد تاریخ راه‌آهن بشویم در وهله اول که راه‌آهن در دنیا ایجاد شد و ایرانی‌ها اطلاع پیدا کردند تمام آرزو داشتند که کی باشد راه‌آهن را ایران پیدا ک ند و بزرگان این کشور از قبیل سید جمال‌الدین میرزا ملکم‌خان اینها را می‌نوشتند بعد از آن هم زحماتی کشیدند کارهایی کردند مرحوم صنیع‌الدوله مقالاتی نوشت در این باب یک پیشنهادهای خوبی هم داشت که حقیقتاً رحمه‌الله‌علیه تا این که خداوند خواست در این دوره شاهنشاه با عظمت این نعمت نصیب ما شد و خدا خواست در این دوره ما این شرافت و افتخار را پیدا کردیم و در زمان ما واقع شد و در روزی که افتتاح می‌فرمودند اعلیحضرت همایون شاهنشاهی این بیان را فرمودند که راه‌آهن تمام شد و آن را می‌سپاریم به ملت و همین طور یک جمله فرمودند که در تاریخ بهترین تعریف است از برای ماها که فرمودند ملت ایران خرج این راه‌آهن را داد و خم به ابرویش نیاورد پس این همه موفقیت‌هایی است که در دوره مشعشع پهلوی نصیب ما شده است بنابراین این قانون خیلی اهمیت دارد چون عظمت زیادی دارد و هر چه در باب اهمیت آن بگویم کم گفته‌ام و البته هر چه قانون و مواد هم نوشته شود از برای حفظ و کوشش آن خیلی به جا و به موقع است زیرا این بنگاه احترامش زیاد است و نباید تصور شود که این مواد خیلی تند است الا این که یک کلمه در اینجا هست و آن کلمه غفلت و بی‌مبالاتی است حالا بنده در مسئله حقوقی و فقهی عقاب و ثواب وارد نمی‌شوم عقاب و ثواب فرع بر تکلیفی و اراده است و یک اثر وضعی دارد و یک حکم تکلیف کاسه را که من شکستم اگر در حال غفلت و عدم علم بشکنم باید آن را غرامتش را بدهم اما این که ببینیم یک همچو عملی را که در حال غفلت می‌کنم آیا عقاب هم بر آن مترتب می‌شود یا نه؟ یعنی در صورتی که من غفلت داشتم حبس که متعلق به جرم است و متعلق به تکلیف است در اینجا می‌آید یا نه؟ آنچه که مهم است و چیزی که ما در فقه خوانده‌ایم احکام وضعی از لوازمش که خسارت و زیان باشد باید جبران شود اما حکم تکلیفش که متعقب باشد به عقاب این نیست زیرا عقاب فرع بر تکلیف است و تکلیف هم فرع بر علم و اراده است و اراده فرع بر دانستن است وقتی که صورت شیئی از قوه حس مشترک من زائل دشه باشد دیگر تکلیف ندارم چون دیگر این قوه در حس مشترک او نیست دیگر تکلیف نمانده است این است که بنده عرض کردم در کمیسیون و آقای وزیر فرمودند که این را برای خاطر این که کارکنان راه‌آهن باید خیلی مواظبت کنند که غفلت نکنند باید در نظر گرفت حالا اگر شد دیگر معصوم که نیست غفلت می‌شود بنده با آن خسارتش کاملاً موافقم که اگر خسارت وارد کرد باید بدهند اما عقابش هم بکنند در صورتی که عقاب فرع بر این است که مطلع باشد این را بنده عقیده ندارم و الا کاملاً بنده موافق هستم از نقطه نظر اهمیت این قانون و این را از هر جهت اهمیت می‌دهم.

وزیر دادگستری- بنده ممنونم از توجهی که آقای نماینده محترم نسبت به بنگاه راه‌آهن و اهمیت این مؤسسه فرمودند اما راجع به اصل موضوع که آیا غفلت در این مورد مستلزم این هست که عقابی داده شود و باید مجازاتی برای این کار معین شود یا خیر بنده تصور می‌کنم نه فقط در این مورد بلکه موارد دیگر هم هست که باید حتی‌المقدور جلوگیری کرد از مواردی که ممکن است آثار مهمی داشته باشد و اگر ارتکاب عمدی باشد مجازات هست و اگر غیر عمد باشد یا از روی غفلت و بی‌مبالاتی باشد مجازاتش هم معین می‌شود بسته به موضوع است وقتی که موضوع اهمیت دارد مثل مسئله ما نحن فیه باید حتی‌المقدور کوشش کرد نگذاشت بی‌مبالاتی و غفلت رخنه کند در این جور موارد در کمیسیون هم عرض کردم در بعضی موارد باید به قدری دقت کرد که کوچک‌ترین خللی به اساسی که خود نماینده محترم اهمیت آن را توجه فرمودند وارد نشود پس عقاب در این طور موارد مسلماً لازم است اما البته فرق دارد با موارد عمدی اگر ماده را هم توجه بفرمایید ملاحظه می‌فرمایید که در اینجا فرق گذاشته شده اگر مجازات یکی بود البته ایراد آقا وارد بود اما اینجا وقتی که دقت کنید ملاحظه خواهید کرد که در مجازات فرق گذاشته شده نوشته

+++

شده است هر کس اعمال مذکور را از روى بى مبالاتى یا غفلت انجام دهد مواردى که کیفر بزه عمده‌اى اعدام یا حبس با اعمال شاقه است به حبس تأدیبى از یک سال تا سه سال و به تأدیه غرامت از دویست تا ده هزار ریال محکوم می‌شود و در مواردی که براى بزه‌هاى عمدى حبس مجرد مقرر شده کیفر مرتکب حبس تأدیبى از سه ماه تا دو سال تأدیه غرامت از صد تا هزار ریال معین شده پس ملاحظه می‌فرمایید که تفاوت گذاشته شده است و با لزوم توجه به این که نباید گذاشت بی‌مبالاتى و غفلت راه پیدا مى‌کند بنده تصور می‌کنم اشکالى نیست و نباید از این قسمت صرف‌نظر کرد.

رئیس- ماده هفتم:

ماده هفتم- هر کس وسائل نقلیه راه آهن را ضایع یا خراب کند به طوری که از خاصیت بهره‌بردارى بیاندازد و در صورتی که وسائل نقلیه از قبیل لوکوموتیو و یا اتوموتوریس باشد به حبس مجرد از دو تا پنج سال محکوم می‌شود و در مورد سایر وسائط نقلیه راه آهن مرتکب به حبس تأدیبى از شش ماه تا سه سال خواهد بود مگر این که عمل مشمول عنوان شدیدترى باشد که در آن صورت مرتکب به یک نفر همان بزه محکوم می‌گردد.

رئیس- ماده هشتم:

ماده هشتم- مسافری که بدون جهت علامات موجوده در واگون‌ها از قبیل ترمز خطر و غیره به کار برد و قطار بایستد به تأدیه غرامت دویست تا پانصد ریال ملزم خواهد شد.

رئیس- ماده نهم:

ماده نهم- مسافری که به تجهیزات واگون از قبیل چراغ توری‌هاى پنجره شیشه پرده جایگاه جامدان زیانى وارد آورد به پرداخت خسارات طبق تعرفه راه آهن مصوب وزارت راه ملزم خواهد شد براى خساراتی که قابل پیش‌بینى در تعرفه نبوده با رعایت این که مقدار خسارت از یکصد ریال تجاوز نکند طبق تشخیص اداره راه آهن ملزم خواهد شد.

در صورتی که عمل مشمول عناوین کیفرى باشد به کیفر مقرر براى آن عمل نیز در مراجع صالحه محکوم می‌شود.

رئیس- ماده دهم.

ماده دهم- وجوه مذکور در ماده 8 به تشخیص رئیس قطار وجوه مذکور در ماده 9 مطابق تعرفه یا تشخیص راه آهن به حسب مورد قبال قبض رسمى ادارى دریافت می‌گردد.

در صورتی که وارد کننده خسارات اعتراضى داشته باشد می‌تواند پس از پرداخت وجه تا مدت شش ماه به یکى از دادگاه‌هاى شهرستان خط سیر مراجعه نماید.

هرگاه وارد کننده خسارت از پرداخت این وجوه امتناع نماید چنانچه مالى همراه داشته باشند رئیس قطار حق دارد به میزان خسارت مورد مطالبه از مال او را بازداشت نموده و طبق آئین‌نامه مصوب وزارت دادگسترى خسارت راه آهن را از آن استیفا نماید نسبت به بازداشت مال نیز وارد‌کننده خسارت از تاریخ بازداشت آن به شرح بالا حق شکایت خواهد داشت.

هرگاه دارایی ممتنع کفایت خسارت وارده را ندهد یا دارایی نداشته باشد و نتواند تضمین کافى بدهد چنانچه راه آهن مقتضى بداند می‌تواند صورت مجلس تنظیم و با خود او تحت مراقبت مأمورین به نزدیکترین دادگاه مقصد ممتنع بفرستد دادگاه در این قبیل موارد خارج از نوبت رسیدگى کرده.

رئیس- ماده یازدهم:

ماده یازدهم- حمل مواد زود اشتعال و قابل احتراق و انفجار بدون اطلاع اداره راه آهن ممنوع است و مسافری که بدون اطلاع راه آهن مواد مزبور را در جامه‌دان‌ها و اثاثیه خود در واگن‌ها حمل کند یا آنها را جزء اثاثه خود و به قسمت حمل و نقل اثاثیه (توشه) بفرستند و همچنین هر کس بدون استحضار راه آهن مواد مزبور را براى حمل به وسیله واگن‌هاى بارى تحویل نماید محکوم به تأدیه غرامت از دویست هزار تا دو هزار ریال خواهد گردید.

در صورتی که عمل مزبور منجر به حریق یا حادثه دیگرى گردد که جرم شدیدترى شناخته شده باشد مرتکب به کیفر آن بزه محکوم خواهد شد.

رئیس- ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم- هرگاه کسى باعث تضییع یا تلف مالى

+++

بشود که براى حمل به راه آهن سپرده شده است در قبال بنگاه راه آهن مسئول خساراتى است که از این جهت به راه آهن وارد شده باشد.

رئیس- ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم - هر کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبى بنگاه راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلى هر دخل و تصرفى مى‌نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت از دویست تا دو هزار سال خواهد شد آنچه بیش از اجراى قانون داخل حریم بوده و در صورتى که راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن اجازه ابقا آن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را بر خواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهاى عادلانه به راه آهن واگذار می‌شود حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو محور خط می‌باشد.

[5- تصویب دو فقره مرخصى]‏

رئیس- دو فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود.

آقاى جعفر اصفهانى در‌خواست یازده روز مرخصى از تاریخ 15 اسفند ماه 1319 نموده‌اند و کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى جعفر اصفهانى برخیزند (اکثربرخاستند) تصویب شد. خبر دیگر

آقاى دکتر اهرى در‌خواست 20 روز مرخصى از تاریخ بیست و چهارم آذر 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض با در‌خواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر اهرى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمائید جلسه را ختم کنیم جلسه آینده روز سه‌شنبه بیست و هفتم اسفند ماه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293813!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)