کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 84 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه دهم تیر ماه 1332  

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس روز یکشنبه 17 خرداد

2- انتخاب رئیس

3- ختم جلسه به عنوان تنفس

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏17

 

 

جلسه: 84

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز چهارشنبه دهم تیر ماه 1332

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس روز یکشنبه 17 خرداد

2- انتخاب رئیس

3- ختم جلسه به عنوان تنفس

 

مجلس ساعت ده صبح به ریاست آقاى محمد ذوالفقارى (نایب رئیس) تشکیل گردید.

نایب رئیس - صورت غایبین جلسه گذشته قرائت مى‌شود.

(به شرح زیر به وسیله آقاى ناظر‌زاده قرائت شد).

صورت غیبت و دیر‌آمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح یکشنبه 17 خرداد ماه 1332.

غایبین با اجازه آقایان: جلالى - ملک‌مدنى - دکتر فلسفى - بهادرى - گنجه - دکتر امامى - اورنگ - معتمد‌دماوندى‏.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمد‌حسین قشقایى - دکتر مصباح‌زاده - راشد - امیر‌افشار - شهاب خسروانى‏.

صورت غیبت و دیر‌آمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح سه‌شنبه 26 خرداد ماه 1332 که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت و طبق ماده 72 آیین‌نامه قرائت شد:

غایبین با‌اجازه آقایان: جلالى - اورنگ - صراف‌زاده - نجفى - دکتر معظمى - منصف - دکتر فقیهى‌شیرازى - دکتر کیان. امیرافشاری - دکتر سنجابى - حاج سید جوادى - امامى‌اهرى - مدرس - میلانى - پارسا - اخگر - موسوى - دکتر فاخر.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمد‌حسین قشقایى - راشد - دکتر امامى - شهاب خسروانى - شبسترى - خلخالى - انگجى - شهیدى - خسرو قشقایى - دکتر شایگان - اقبال - دکتر فلسفى - دادور - ذکایى - دکتر ملکى - مهندس زیرک‌زاده - شاپورى - مهندس رضوى - مهندس حسیبى - ریگى‏.

صورت غیبت و دیرآمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح یکشنبه 31 خرداد ماه 1332 که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت و طبق ماده 72 آیین‌نامه قرائت شد:

غایبین بااجازه آقایان: اورنگ - جلالى - دکتر امامى - صفایى - شوکتى - منصف - معتمد‌دماوندى‏.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمدحسین قشقایى - راشد - دکتر فقیهى‌شیرازى - اخگر - دکتر کیان - مهندس غروى - موسوى - کهبد - دکتر فلسفى - پارسا - مهندس رضوى - میلانى - انگجى - ذکایى - شبسترى - اقبال - مدرس - خلخالى - دکتر مکى - نجفى - شاپورى - دکتر مصباح‌زاده - دادور - خسرو قشقایى - تولیت - شهاب خسروانى - دکتر شایگان - دکتر سنجابى - مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - حاج سید جوادى - ریگى - شهیدى - مجدزاده - دکتر معظمى.

صورت غیبت و دیرآمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح سه‌شنبه 2 تیر ماه 1332 که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت و بر طبق ماده 72 آیین‌نامه قرائت شد:

غایبین با اجازه آقایان: اورنگ - جلالى - صفایى - امیر افشارى - امامى اهرى - ناظرزاده - جلیلى.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمد‌حسین قشقایى - راشد - دکتر مصباح‌زاده - دکتر فقیهى‌شیرازى - دکتر معظمى - اخگر - دکتر کیان - موسوى - دکتر فلسفى - پارسا - مهندس رضوى - میلانى - انگجى - ذکایى - شبسترى - اقبال - مدرس - خلخالى - دکتر ملکى - نجفى - شاپورى - دادور - خسرو قشقایى - تولیت - شهاب خسروانى - نریمان - دکتر شایگان - دکتر امامى - دکتر سنجابى - مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - حاج سید جوادى - ریگى - شهیدى - مجدزاده‏.

صورت غیبت و دیرآمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح پنجشنبه 4 تیر ماه 1332 که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت و بر طبق ماده 72 آیین‌نامه قرائت شد:

غایبین بااجازه آقایان: اورنگ - معتمد‌دماوندى - جلیلى - دکتر کیان‏.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمدحسین قشقایى - راشد - دکتر مصباح‌زاده - دکتر معظمى - اخگر - موسوى - دکتر فلسفى - پارسا - مهندس رضوى - میلانى - انگجى - ذکایى - شبسترى - اقبال - مدرس - خلخالى - دکتر ملکى - نجفى - شاپورى - دادور - خسرو قشقایى - تولیت - جلالى - شهاب خسروانى - نریمان - دکتر شایگان - دکتر امامى - دکترسنجابى. مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - حاج سید جوادى - ریگى - شهیدى - مجدزاده‏.

صورت غیبت و دیرآمدگى آقایان نمایندگان در جلسه صبح یکشنبه 7 تیرماه 1332 که به علت عدم حصول اکثریت رسمیت نیافت و بر طبق ماده 72 آیین‌نامه قرائت شد.

غایبین با اجازه آقایان: جلیلى - صفایى - دکتر فقیهى شیرازى منصف - معتمد‌دماوندى‏.

غایبین بى‌اجازه آقایان: مشار - محمدحسین قشقایى - دکتر امامى - راشد - دکتر مصباح‌زاده - خسرو قشقایى - دکتر معظمى - اخگر - موسوى - دکتر فلسفى - پارسا - مهندس رضوى - میلانى - انگجى - ذکایى - شبسترى - اقبال - مدرس - خلخالى - دکتر ملکى - نجفى - شاپورى - دادور - تولیت - جلالى - شهاب خسروانى - نریمان - دکتر شایگان - دکتر سنجابى - مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - حاج سید جوادى - ریگى - شهیدى - مجدزاده‏.

نایب رئیس - نسبت به صورت جلسه روز یکشنبه 17 خرداد آقایان اگر فرمایشى دارند بفرمایند.

عبدالرحمن فرامرزى - اجازه مى‌فرمایید؟

نایب رئیس - بفرمایید.

فرامرزى - من فقط  یک سؤالى داشتم و آن این بود که وقتى جلسه تشکیل نشده و رسمى نشده آیا می‌شود صورت غایبین را خواند در جلسه رسمى یا نه؟

نایب رئیس - بلى

+++

فرامرزى - پس عرضى ندارم دلیلش را هم بفرمایید.

نایب رئیس - طبق ماده 72 آیین‌نامه - آقاى خلخالى بفرمایید.

خلخالى - صورت جلسه گذشته این طورحکایت می‌کند که آقاى مکى به بنده دشنام دادند و کلمات زننده گفتند متأسفانه از آن موقع مجلس تشکیل نشد که بنده راجع به ایشان صحبت کنم صحبتى که ملت ایران باید بیشتر از آن‌ها مطلع شود و من براى این که در این جلسه تشنجى ایجاد نشود صحبتى نمی‌کنم بعدها امیدوارم دهان یاوه‌گویان سفله را با منطق محکم ببندم.

عبدالرحمن فرامرزى - صحبت‌تان را که فرمودید.

نایب رئیس - آقاى دکتر بقایى‏.

دکتر بقایى - راجع به صحبت‌هایى که بنده در چند جلسه قبل کردم و آقاى دکتر معظمى جواب دادند یک عده از آقایان اعضاى فراکسیون نهضت ملى طبق ماده 90 اجازه خواسته بودند که به عرایض بنده جواب بدهند آنها استفاده نکردند بنده هم طبق ماده 90 اجازه خواستم هنوزاجازه ندادند و چون موضوع مربوط به تغییر رژیم است به بنده اجازه بفرمایید هر چه زودتر از ماده 90 استفاده کنم‏.

نایب رئیس - در جلسات بعد توضیح خواهید داد. آقاى وکیل‌پور بفرمایید.

وکیل‌پور - در صورت جلسه قبل چند اشتباه چاپى در عرایض بنده شده اجازه می‌خواهم دستور بفرمایید اصلاح شود.

نایب رئیس - بسیار خوب اصلاح خواهد شد آقاى مکى بفرمایید.

مکى - بنده می‌خواستم از ماده 90 استفاده کنم در این جلسه چون موضوع انتخاب هیئت رئیسه است و بایستى جسله بدون تشنج به کار شروع کند این است که جواب آقاى خلخالى را خاموشى پیشه می‌کنم.‏

نایب رئیس - دیگر اعتراضى نیست به صورت جلسه؟ (اظهارى نشد) صورت جلسه 17 خرداد ماه تصویب شد.

2- انتخاب رئیس

نایب رئیس - با اجازه آقایان شروع می‌کنیم به انتخاب یک نفر رئیس قبلاً سه نفر ناظر به حکم قرعه انتخاب می‌شوند.

(به وسیله آقاى ناظرزاده اقتراع به عمل آمده نتیجه به قرار زیر بود).

آقایان: محمدحسین امیرافشارى - دکتر کیان (گفته شد غایب هستند).

ناصر ذوالفقارى - حسین‌على راشد (گفته شدغایب هستند) محمد‌على دادور.

(بالنتیجه آقایان: امیرافشارى - ناصر ذوالفقارى - دادور به حکم قرعه جهت نظارت درانتخاب هیئت رئیسه معین شدند).

نایب رئیس - از آقایان منشى‌ها آقاى حمیدیه و آقاى نجفى در اخذ رأى نظارت خواهند داشت اکنون شروع می‌کنیم براى این که اختلافى بعداً تولید نشود فقط همان نام روى یک ورقه سفید بدون امضا بنویسند و همان نام خوانده خواهد شد (مکى - بعد هم آرا را همین جا لاک و مهر بکنید) عده حاضر فعلاً 72 نفر.

(اسامى آقایان نمایندگان به وسیله آقاى دادور به شرح ذیل اعلام و در محل نطق اخذ رأى به عمل آمد).

آقایان: مهندس زیرک‌زاده - مهندس حسیبى - دکتر سنجابى - دکتر شایگان - پارسا - دکتر ملکى - انگجى - میلانى - شبسترى - دکتر معظمى - خسرو قشقایى - گنجه - عبدالرحمن فرامرزى - کهبد - دکتر فاخر - بهادرى - میر اشرافى - موسوى - مکى - امامى‌اهرى - دکتر بقایى - قنات‌آبادى - جلالى - صفایى - شهیدى - حاج سید جوادى - اخگر - دکتر فلسفى - جلیلى - نبوى - فتحعلى افشار - مدرس - خلخالى - وکیل‌پور - شهاب خسروانى - عامرى - مصدقى - ملک‌مدنى - دکتر طاهرى - ذکایى - زهرى - مجدزاده - شاپورى - مهندس رضوى - افشارصادقى - شادلو - شوکتى - مجتهدى - منصف - تولیت - مهندس غروى - فرزانه - ریگى - کریمى - دکتر فقیهى - پورسریتپ - صراف‌زاده - احمد فرامرزى - اورنگ - اقبال - نریمان - حائرى‌زاده - رفیع - هدى - ناظرزاده - معتمد‌دماوندى - محمد ذوالفقارى - ناصر ذوالفقارى - حمیدیه - امیرافشارى - نجفى - دادور - دکتر کیان‏.

نایب رئیس - عده حاضر موقع اعلام رأى 72 نفر بود آقاى دکتر کیان الان آمدند 73 نفر می‌شود.

(مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى شماره شد و پس از قرائت آرا نتیجه به قرار زیر حاصل گردید).

مهره تفتیشیه 73 - اوراق رأى 73.

آقاى دکتر معظمى 41 رأى.

آقاى کاشانى 31 رأى.

ورقه سفید 1 برگ‏.

نایب رئیس - با 41 رأى جناب آقاى دکتر معظمى به ریاست مجلس انتخاب شدند.

(در این موقع از طرف تماشاچیان تظاهراتى شد).

3- ختم جلسه به عنوان تنفس‏

نایب رئیس - با اجازه آقایان تنفس داده می‌شود.

(در ساعت ده و بیست دقیقه صبح جلسه به عنوان تنفس تعطیل و دیگر تشکیل نگردید).

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - محمد ذوالفقارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294822!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)