کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 84 صورت مشروح مجلس عصر روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3. اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 84

صورت مشروح مجلس عصر روز یکشنبه 19 فروردین ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

3. اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس چهار ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس صبح یکشنبه 19 فروردین ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان : مسعودی - تربیت - تولیت - ناصری - محمد آخوند - دبستانی - معدل - حاجی ملک - مشیر - آصف - حیدری - موقر - دکتر غنی - دبیر سهرابی - زوار .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر جوان - قراگزلو - افخمی - نیکپور - وکیلی - دکتر سمیعی - آصف)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. اخذ رأى جهت انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

نایب رئیس - دستور امروز انتخاب کمیسیون‌ها است بدواً پنج نفر به قرعه براى استخراج آرا انتخاب می‌شوند

(آقاى ابراهیم سمیعى اقتراع نمودند و آقایان:

صدر - اورنگ - اردبیلى - اقبال و حمزه‌تاش معین شدند)

نایب رئیس - از طرف هیئت رئیسه هم آقاى آزادى براى نظارت در استخراج آرا انتخاب می‌شوند.

نایب رئیس - بدواً شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون دارایی عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در مجلس موقع اعلام رأى 95 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

نایب رئیس - شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون دادگسترى عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در مجلس موقع اعلام رأى 96 نفر

(اخذ آرا شد)

نایب رئیس - شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون کشور عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حاضر در مجلس موقع اعلام رأى 96 نفر.

(آرا گرفته شد)

+++

نایب رئیس - انتخاب کمیسیون فرهنگ شروع می‌شود عده اعضای هیجده نفر عده حضار نود و شش نفر

(اخذ آرا شد)

نایب رئیس - انتخاب کمیسیون پیشه و هنر شروع می‌شود عده اعضای هیجده نفر عده حضار موقع اعلام رأى 97 نفر

(اخذ آرا شد)

نایب رئیس - کمیسیون بازرگانى انتخاب می‌شود عده اعضای کمیسیون هیجده نفر عده حضار 96 نفر

(آرا اخذ شد)

نایب رئیس - کمیسیون امور خارجه انتخاب می‌شود عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حضار موقع اعلام رأى 99 نفر

(اخذ آرا شد)

نایب رئیس - کمیسیون کشاورزى انتخاب می‌شود عده اعضای دوازده نفر عده حضار 99 نفر

(آرا گرفته شد)

نایب رئیس - کمیسیون راه را انتخاب می‌کنیم عده اعضای کمیسیون دوازده نفر عده حضار در مجلس 99 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

نایب رئیس - حالا شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون نظام عده اعضای شش نفر عده حاضر در مجلس 96 نفر

(آرا گرفته شد)

نایب رئیس - کمیسیون پست و تلگراف انتخاب می‌شود عده اعضای کمیسیون شش نفر عده حاضر در مجلس موقع اعلام رأى 95 نفر

(اخذ آرا شد)

نایب رئیس - آقایان: محسن صدر - اورنگ - اردبیلى اقبال و حمزه‌تاش براى استخراج آرا تشریف می‌برند بیرون آقاى آزادى هم از طرف هیئت رئیسه نظارت می‌کنند. اگر آقایان اجازه می‌فرمایند چند دقیقه تنفس داده می‌شود تا آرای استخراج شده و نتیجه همین امروز به عرض مجلس برسد (صحیح است)

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و پس از چهل دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

3. اعلام نتیجه انتخاب اعضای کمیسیون‌ها

نایب رئیس - نتیجه استخراج آرا کمیسیون‌ها حاضر است به عرض مجلس می‌رسد اگر اجازه می‌فرمایند آقایانى که اکثریت دارند فقط اسامی‌شان خوانده شود و عده آرا خوانده نشود.

کمیسیون قوانین دادگسترى - عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 96 عده آرا 96

حایزین اکثریت - آقایان:

جهانشاهى - نقابت - دکتر جوان - رضوى مولوى - دکتر قزل ایاغ - ملک مدنى - طباطبایی - همراز - سلطانى - لاریجانى - بهبهانى - رهبرى - مؤید احمدى اوحدى - میرزایی - محیط - لیقوانى.

کمیسیون قوانین دارایی - عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده عده حضار 95 عده آرا 93

حایزین اکثریت - آقایان:

دادور - رفیعى - مؤید قوامى - افشار - موسى مرآت - فتوحى - مجد ضیایی - طباطبایی - اعتبار - گودرزى - نایینى - آصف - مسعودى خراسانى - دکتر اهرى - محمد وکیل - نمازى - دهستانى - امیر ابراهیمى‏

کمیسیون فرهنگ - عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار 96 نفر عده آرا 93

حائزین اکثریت - آقایان:

دکتر ملک‌زاده - آزادى - دکتر غنى - دکتر طاهرى تربیت - نراقى - دکتر ضیاء - دکتر نیرومند – مسعودى - دکتر سنگ - نوبخت صفوى – روحى - موقر - نواب سلطانى - شاهرودى - منصف‏

کمیسیون کشور - عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار 96 نفر عده آرا 96 نفر

حائزین اکثریت - آقایان:

فاطمى - خواجه نورى - اردبیلى - ملایرى - صفارى - جلایی - مژده‌ای - منصف - بیات ماکو - معینى - ملک‌زاده آملى

+++

مرآت - گودرزى - دکتر تاج‌بخش - رضوى - ارگانى - شجاع - مکرم افشار

کمیسیون پیشه و هنر عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار 97 نفر عده آرای مأخوذه 96

حایزین اکثریت - آقایان:

هدایت - اقبال - جهانشاهى - دبستانى - دکتر نیرومند – ملک‌زاده آملى - ساکینیان - صفوى - شیرازى - ناصرى - کاشف - پارسا - جلایی - حریرى طلوع - ناهید - مخبر فرهمند - مهدوى - اصفهانى‏

کمیسیون بازرگانى - عده اعضای کمیسیون 18 نفر عده حضار 96 عده آرای مأخوذه 96

حائزین اکثریت - آقایان:

فرشى - شیرازى - اردبیلى - موقر - کازرونیان - نمازى - پارسا - خلیل حریرى - کاشف - حریرى طلوع - تهرانچى اصفهانى - وکیلى - توانا - شباهنگ - بوداغیان - نیکپور بیات.

کمیسیون امور خارجه - عده اعضای کمیسیون 12 نفر عده حضار 99 نفر عده آرای مأخوذه 97

حائزین اکثریت - آقایان:

ثقةالاسلامى - مقدم - طالش - مخبر فرهمند - محمد‌تقى اسفندیارى - هدایت‌الله پالیزى - افخمى - دکتر ادهم - اقبال - قراگزلو - ابراهیم سمیعى - نایینى‏

کمیسیون کشاورزى - عده اعضای کمیسیون 12 نفر عده حضار 99 نفر عده آرای مأخوذه 96

حائزین اکثریت - آقایان:

دهستانى - هدایت - حسین افشار - شاهرودى - عطاء‌الله پالیزى - توانا - خواجوى - بیات ماکو - عیسى مشار - جرجانى - مرآت اسفندیارى - شهدوست‏

کمیسیون راه - عده اعضای کمیسیون 12 نفر - عده حضار 99 نفر عده آرای مأخوذه 98

حائزین اکثریت - آقایان:

صفارى - دکتر لقمان - خلیل حریرى - ذوالقدر - دبستانى - دکتر ضیاء - شهدوست - تهرانچى - تولیت - شباهنگ - غلامحسین ملک - قراگزلو

کمیسیون نظام - عده اعضای کمیسیون 6 نفر عده حضار 96 عده آرای 92

حائزین اکثریت - آقایان:

مقدم - دکتر تاج‌بخش - آصف - نراقى - مشار - اعظم زنگنه‏

کمیسیون پست و تلگراف - عده اعضای کمیسیون 6 نفر عده حضار 95 عده آرای 94

حائزین اکثریت - آقایان:

ساکینیان - حیدرى - منصف - شاهرخ - زوار - ریگى‏

نایب رئیس - از آقایان تمنا می‌شود که بعد از ختم جلسه کمیسیون‌ها را تشکیل داده و هیئت رئیسه خودشان را انتخاب کنند که بتوانند کمیسیون‌ها کار کنند مخصوصا کمیسیون پیشه و هنر و امور خارجه که لایحه معادن هست که بایستى حاضرشود (صحیح است)

4. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم

جلسه آینده روز 4 شنبه 22 سه ساعت به ظهر مانده دستور لایحه استخراج و امتیاز معادن (صحیح است)

(مجلس پنج ساعت و نیم بعد از ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى دکتر طاهرى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293700!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)