کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 82 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اسفندماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه بودجه کل سال 1320 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده 217 تا 343

4- تصویب چهار فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 82

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 11 اسفندماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- تقدیم لایحه بودجه کل سال 1320 کشور از طرف آقای وزیر دارایی

3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده 217 تا 343

4- تصویب چهار فقره مرخصی

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید

صورت مجلس جلسه پیش را آقای (طوسی) منشی خواندند

[1- تصویب صورت مجلس]

رئیس- در صورت مجلس نظری نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- تقدیم لایحه بودجه کل سال 1320 کشور]

رئیس- آقای وزیر دارایی

وزیر دارایی (آقای خسروی)- لایحه بودجه سال 1320 را تقدیم مجلس شورای ملی می‌کنم.

رئیس- به کمیسیون بودجه رجوع می‌شود.

[3- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده 317 تا 343]

رئیس- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری مطرح است. ماده 317:

باب هشتم- در اعسار

ماده 317- در صورتی که محکوم علیه در مقابل تمام یا قسمتی از محکوم به مدعی اعسار باشد باید در مدت ده روز که برای اجرام حکم به موجب ماده 50 و 51 مقرر شده است ادعاء اعسار نماید.

رئیس- ماده 318:

ماده 318- در صورتی که محکوم علیه قبل از ابلاغ برگ اجرایی مدعی اعسار شده باشد باید در ظرف مدت مقرر در ماده 50 و 51 تصدیق دفتر دادگاه را راجع به این که دعوی اعسار تحت رسیدگی است و یا رونوشت حکم اعسار را در صورتی که حکم صادر شده باشد به اجراء تسلیم نماید.

رئیس- ماده 319:

ماده 319- دعوی اعسار به طرفیت محکوم له دعوی اصلی اقامه خواهد شد.

رئیس- ماده 320:

ماده 320- در رسیدگی به دعوی اعسار هر گاه مدعی اعسار برای معافیت موقتی از پرداخت هزینه دادرسی نیز ادعای اعسار کند موقتاً از هزینه‌های مربوطه به دعوی اعسار معاف است.

رئیس- ماده 321:

ماده 321- مدعی اعسار باید گواهی‌نامه لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وقع معیشت و زندگانی او مطلع باشند

+++

به دادخواست خود پیوست نماید.

در گواهى‌نامه مذکور باید نام و شغل وسایل گذران مدعى اعسار و عدم تمکن او براى پرداخت محکوم یا دین با تعیین مبلغ آن تسریع شود.

رئیس- ماده 322:

ماده 322- هویت گواهان را باید متصدى دفتر اسناد رسمى یا اداره شهربانى یا بخشدار یا دهبان محل تصدیق نماید مگر این که گواهان نزد دادگاه معروف باشند.

رئیس- ماده 323:

ماده 323- مدیر دفتر دادگاه مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواه اعسار پرونده را به نظر دادرس برساند که اگر دادرس حضور گواهان دادرسى لازم بداند خواهان اعسار اخطار شود که در روز مقرر گواهان را حاضر نماید.

رئیس- ماده 324:

ماده 324- هر گاه در جلسه رسیدگى یکى از طرفین دعوى در‌خواست رسیدگى نماید و طرف دیگر غایب باشد دادگاه به درخواست مزبور به دعوى اعسار رسیدگى نموده حکم صادر خواهد کرد و این حکم به ترتیبى که در آئین‌نامه دادرسى مقرر است قابل اعتراض می‌باشد.

رئیس- ماده 325:

ماده 325 - درصورتى که رسیدگى به دعوى از نوبت خارج شده یا دادرسى توقیف شده باشد به درخواست یکى از طرفین براى رسیدگى و حکم کافى است.

رئیس- ماده 326

ماده 326- دادگاه در روز جلسه به اسناد و گواهى و امارات استنادى هر یک از طرفین رسیدگى خواهد کرد و هر‌گاه دعوى نسبت به یک قسمت از دین ثابت شود دادگاه مطابق آنچه بر او ثابت شده است حکم می‌دهد.

رئیس- ماده 327:

ماده 327- اشخاصى که دارایی نداشته یا دارایی آنها کافى براى تأدیه تمام بدهى نباشد ولى با در‌آمد شغل وحرفه خود بتواند تمام یا قسمتى از بدهى خود را بپردازند دادگاه با توجه به مبلغ بدهى و در‌آمد بدهکار و معشیت ضرورى او میزان و مدت و عدد اقساطى را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.

رئیس- ماده 328:

ماده 328 - حکم رد یا قبول اعسار قابل پژوهش است مگر در موردى که خواسته دعواى اصلى پانصد ریال کمتر باشد که در این صورت قابل پژوهش نیست. حکم رد یا قبول اعسار قابل فرجام نیست.

رئیس- ماده 329:

ماده 329- در صورتى که اعسار رد شود دادگاه در ضمن حکم رد اعسار مدعى اعسار را به پرداخت وجوه زیر محکوم خواهد کرد:

الف- هزینه دادرسى اعسار معادل دو برابر هزینه معمولى در صورتى که داده نشده باشد.

ب - کارمزد و‌کیل بابت دادرسى اعسار در صورتی که وکیل مجانى براى او معین شده باشد به شرط درخواست وکیل.

رئیس- ماده 320:

ماده 330 - از بازرگان دادخواست اظهار پذیرفته نمى‌شود و بازرگانى که خواهان اعسار باشد و همچنین کسى که نسبت به بدهى زمان بازرگانى خود خواهان اعسار باشد باید مطابق قانون تجارت دادخواست ورشکستگى بدهد. کسبه جزء مشمول این ماده نخواهد بود.

رئیس- ماده 331:

ماده 331- در کلیه اختیارات و حقوق مالى خواهان اعسار که استفاده از آن موثر در تأدیه دیون او باشد بستانکاران او مقام قانونى مدعى اعسار بوده و حق دارد به جاى او از اختیارات و حقوق مذکور استفاده کند

رئیس- ماده 332:

ماده 332 - در هر موقع که معسر به تأدیه تمام یا قسمتى از بدهى خود متمکن گردد ملزم به تأدیه آن است و اگر مالى از او یافت شود محکوم له می‌تواند اجراى حکم را به آن مال در‌خواست نماید.

+++

رئیس- ماده 333:

باب نهم- ضمانت و کفالت‏

ماده 333 – هر‌گاه محکوم له ثابت نمایید که محکوم علیه در صد فرار است حق دارد توسط مأمور اجرا ضامن یا کفیل از او بخواهد مگر در صورتی که فرار محکوم علیه مانع اجرا حکم نباشد.

رئیس- ماده 334:

ماده 334- در مواردی که خواسته یا محکوم به به تأمین شده است از محکوم علیه ضامن یا کفیل خواسته نمی‌شود.

رئیس- ماده 335:

ماده 335 - در مورد ماده 333 که از محکوم علیه ضامن یا کفیل خواسته می‌شود اگر محکوم علیه امتناع دادن ضامن یا کفیل نماید به در‌خواست محکوم له توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 336:

ماده 336 - ضامنى که به موجب ماده قبل داده می‌شود ممکن است یک یا چند نفر و در صورت تعدد ضامن هریک از آنها را صریحاً قید کنند که چه مقدار از خواسته را ضمانت می‌کنند.

رئیس- ماده 337:

ماده 337- ضمانت یا کفالت اشخاص مذکور در زیر بدون رضایت طرف قبول نمی‌شود.

1- مأمورین دولت و شهرداری‌ها.

2- اشخاصى که مصونیت از توقیف دارند.

3- وکلاى دادگسترى براى موکلین خود.

رئیس- ماده 338:

ماده 338 – ضمانت‌نامه باید در دفتر اسناد رسمى تنظیم شود و یا ضامن دادگاه حاضر شده و ضمانت نماید لیکن در صورتى که یکى از بانک‌هاى معتبر یا شرکت‌هاى بازرگانى معتبر ضمانت نماید و امضاء و مهر بانک یا شرکت در اجرا معروف باشد حضور در دادگاه یا تنظیم ضمانت‌نامه رسمى لازم نیست.

رئیس- ماده 339:

ماده 339: ضامن یا کفیلى که محکوم علیه معرفى می‌کند اگر در مورد قبول محکوم له نشود دادگاه اعتبار آنها رسیدگى کرده و در صورت احراز اعتبار ضمانت یا کفالت را قبول می‌نماید.

رئیس- ماده 340:

ماده 340 - در صورتى که محکوم علیه در ظرف ده روز بعد از ابلاغ برگ اجرایی یا محکوم به را نپردازد محکوم به از ضامن وصول می‌شود و در این صورت به ضامن اخطار می‌شود که در ظرف ده روز محکوم به را بپردازد و هر گاه نپرداخت به درخواست محکوم له محکوم به مطابق مقررات این قانون از اموال ضامن وصول می‌شود و چنانچه دسترسى به اموال ضامن نباشد به درخواست محکوم له ضامن توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 341:

ماده 341 - در مورد کفالت به کفیل اخطار می‌شود شخصى را که از کفالت کرده است در ظرف 48 ساعت حاضر نماید و چنانچه حاضر نکرد محکوم به مطابق مقررات این قانون اموال او وصول نمى‌شود مگر آن که عذر موجه باشد.

رئیس- ماده 342:

ماده 342- جهات زیر عذر موجه است‏

1- نرسیدن اخطار یا دیر رسیدن آن به قسمتى که نتوانسته است در وقت مقرر محکوم علیه را حاضر نماید.

2- مرخصى که مانع از حرکت است.

3- فوت یکى از پدر و مادر یا زوج یا زوجه یا اولاد کفیل یا محکوم علیه و همچنین مرض سخت یکى از اشخاص مذکور.

4- حادثه فوق‌العاده مانند حریق و امثال آنها.

5- عدم امکان مرادوه به واسطه حادثه فوق‌العاده از قبیل بیماری‌هاى مسرى یا طغیان رودخانه و امثال آن.

6- در صورت توقیف یا حبس کفیل یا محکوم علیه.

رئیس- ماده 343:

+++

ماده 343 - در موارد زیر کفیل از کفالت خارج می‌شود.

1- در صورتى که محکوم علیه را در وقت مقرر حاضر کرده یا خود شخصاً یا به توسط دیگرى حاضر شده باشد.

2- در صورتى که محکوم علیه قبل از وقت مقرر فوت شده باشد.

[4- تصویب چهار فقره مرخصى‏]

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود.

آقاى اعظم زنگنه در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 14 دى ماه 1319 نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى اعظم زنگنه برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى سلطانى در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 11 اسفند ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با در‌خواست ایشان موافقت نموده‌اند اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى سلطانى برخیزند (بیشتر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى نیک‌پور در‌خواست بیست روز مرخصى از تاریخ 4 اسفند ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى نیک‌پور برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. گزارش دیگر:

آقاى شجاع در‌خواست ده روز مرخصى از تاریخ 18 اسفند ماه 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى شجاع برخیزند (بیشتر قیام نمودند) تصویب شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه 18 اسفند ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نزدیک ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293810!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)