کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10
[1396/05/08]

جلسه: 80 صورت مشروح مجلس پنجشنبه 5 آذر 1315  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس

2- طرح و تصویب لایحه راجع‌به استخدام یک نفر متخصص برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس

3 - طرح و تصویب لایحه استخد‌ام یک نفر استاد براى تدریس در دانشگاه طهران

4 - تصویب سه فقره مرخصى

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏10

جلسه: 80

صورت مشروح مجلس پنجشنبه 5 آذر 1315

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت‌ مجلس

2- طرح و تصویب لایحه راجع‌به استخدام یک نفر متخصص برای مدیریت فنی چاپخانه مجلس

3 - طرح و تصویب لایحه استخد‌ام یک نفر استاد براى تدریس در دانشگاه طهران

4 - تصویب سه فقره مرخصى

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس سه ساعت و نیم بعدازظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس یکشنبه اول آذر را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین بااجازه - آقایان: رحمت سمیعی - معتصم‌سنک- دکتر سنک - هزارجریبی - نقابت - کمالی.

غایبین بی‌اجازه - آقایان: پالیزی - دکتر اهری - جهان‌شاهی - عراقی - جمشیدی - ملک‌زاده آملی - حمزه‌تاش - همدل - دبیرسهرابی - دکتر ملک‌زاده - اورنگ - پناهی.

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: دکتر ادهم - علی وکیلی - منصف- لیقوانی - بیات - افخمی.

1- تصویب صورت‌ مجلس

رئیس- درصورت‌مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2- طرح و تصویب لایحه راجع‌به استخد‌ام یک نفر متخصص براى مدیریت فنى چاپخانه مجلس

رئیس- شور در خبر کمیسیون محاسبات راجع‌به استخدام آقاى اتوموزر خبر کمیسیون محاسبات قرائت مى‌شود.

(به شرح ذیل خوانده شد)

کمیسیون محاسبات در جلسه چهارم آذرماه 1315 لایحه نمره 858 اداره کارپردازى مجلس شوراى ملى راجع‌به استخدام آقاى اتوموزر آلمانى را با حضور آقاى کیخسروشاهرخ مطرح نموده و با توضیحاتى که در اطراف استخدام مشارالیه دادند با عین مواد پیشنهادى اداره کارگذارى موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- خبر کمیسیون امور خارجه:

کمیسیون امور خارجه قرارداد استخدام آقاى اتوموزر آلمانى را براى مطبعه مجلس تحت شور قرار داده از نقطه‌نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

+++

رئیس- لایحه پیشنهادى قرائت می‌شود:

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوموزر تبعه آلمان را از آغاز آبان‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى چاپخانه مجلس استخدام نماید.

ماده دوم- حقوق سه ساله او مبلغ یکصد و شصت و دوهزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ چهارهزار و پانصد ریال پرداخته شود.

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به طهران سه‌هزار و براى باز کشتن چهارهزار ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم- آقاى اتوموزر در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى اتوموزر را امضا نماید.

رئیس- آقاى اورنگ

اورنگ- بنده در اصل لایحه عرضى ندارم ولى یکى دو تا توضیح از اداره مباشرت می‌خواستم که بدهند یکى اینکه این شخص که استخدام مى‌شود براى مدت سه سال براى چه حاجت و امرى استخدام مى‌شود؟ یکى اینکه این حاجت را چاپخانه مجلس بیشتر داشته یا نداشته و متخصص خارجى بر سر این کار بوده یا نبوده؟ و روی هم رفته میل دارم از طرف اداره کارپردازى مجلس توجهاتى در این موضوع داده شود تا با یک سابقه بیشترى رأى داده باشیم.

رئیس- آقاى ارباب.

ارباب کیخسرو- در عنوان قرارداد نوشته شده است متخصص فنى. این شخص علاوه بر اینکه امور فنى اینجا را مراقبت می‌کند که صحیح انجام شود و نواقصى که دارد رفع شود در ضمن هم تعلیمات به مستخدمین فنى مطبعه می‌دهد یعنى هر حرفه که دارند باید به آنها درست تعلیم دهد که در آخر سال این اشخاص بتوانند خوب و صحیحاً امتحان بدهند این همان شخصى است که در اوایل دایر شدن مطبعه مجلس مستخدم شده تا مدت سه سال بعد هم برحسب ضرورت تا دو سال دیگر بر سر این خدمت بوده و نظر با این که دیگر در آن موقع کار زیادى نبوده و مدت خدمتش هم منقضى شده بود رفت بعدها چون کارهاى مالى دولت به مطبعه مجلس رجوع شد البته ضرورت ایجاب مى‌کرد متخصص مخصوصى براى این کارها باشد تا بتواند صحیحاً آن کارها را انجام دهند و به طور رضایت‌بخش صورت گیرد بر روى این اصل چون این شخص رفته بود و برحسب اجازه مجلس یک نفر دیگر استخدام شده بود که او هم آقاى اتوبل و تبعه آلمان بود این شخص قریب یازده ماه هم اینجا بر سر کارش بود ولى متأسفانه به واسطه کسالت مزاج یا عدم آشنایی به وضعیات آن طورى که باید و شاید نتوانست از عهده انجام خدماتش برآید و عذرش خواسته شد بعد از کناره‌گیرى او البته لازم بود یک نفر دیگر بیاید و این شخص (اتوموزر) چون سابقه داشت خودش داوطلب آمدن شد و بعد از مکاتبات بین طرفین رضایت حاصل شد که بیاید و مشغول انجام خدمتش شود در کمیسیون محاسبات که قراردادش مطرح شد تمام نظریات تأمین شده مثلاً موادى هست که باید تعلیم هم بدهد و در انجام وظیفه هم کوتاهى نکند و در ساعات کار هر قدر حاجت باشد به علاوه ساعات ادارى باید مشغول انجام کار وظیفه باشد و هرچه کار لازم باشد بکند تمام این شرایط مراعات شده بنا علیه وظیفه او اینها است که عرض کردم و همه محل ضرورت هم بوده است و لازم بود که این شخص کنترات شود.

رئیس- آقاى ملک‌مدنى‏

ملک‌مدنى- عرض کنم اولاً بنده توضیح مى‌خواهم که این شخص فعلاً اینجا هست یا بایستى بعداً از آلمان بیاید. چون در لایحه که تقدیم مجلس شده ذکر شده است از اول آبان. البته قاعدتاً باید تا حالا رسیده باشد به اینجا یا از آلمان خواسته شده. این را آقاى ارباب خوب است

+++

توضیح بدهند که بنده و سایر آقایانى که رأى می‌دهند بدانیم یکى دیگر این که بنده نظرم این بود که در بودجه سال آینده خوب است در نظر گرفته شود که اساساً یک نفر از اینجا فرستاده شود به آلمان یک نفر شخصى که معلومات او اجازه بدهد برود در آنجا بماند و معلومات این کار را فرا بگیرد که ما در آینده بى‌نیاز شویم از این که هر روز یک نفر را براى مدیریت مطبعه استخدام کرده باشیم. اگر مطبعه مجلس توسط یک نفر از اهل مملکت خودمان اداره شود به عقیده بنده صلاحیتش بیشتر است. این است که عقیده‌ام این بود که از حالا براى بودجه 1316 در نظر گرفته شود همان‌طورى که در سایر رشته‌ها و قسمت‌ها محصلینى فرستاده‌ایم و رفته‌اند و یک معلوماتى یاد گرفته‌اند و مراجعت کرده‌اند و در این قسمت هم مقتضى است مجلس شوراى ملى اقدام بکند که براى آینده احتیاج نداشته باشیم که متخصصین فنى خارجى داشته باشیم.‏

رئیس- آقاى ارباب کیخسرو

ارباب کیخسرو- این شخص آمده است. این که ذکر شده (از اول آبان) این از همان موقع وارد شده است اینجا و در سر کار است راجع‌به قسمت دیگر که فرمودند البته مورد مطالعه قرار داده می‌شود در صورتی که مجلس مقتضى بد‌اند البته اطاعت خواهد شد ولى استحضاراً عرض می‌کنم این شخص سابق که اینجا بود یک عده را تربیت کرد و از این حیث راضى هستیم نه فقط تربیت‌کرده‌هاى او به کار این مطبعه می‌آید بلکه یک عده از کسانى که تربیت شده‌اند الآن در سایر مطابع مشغول انجام وظیفه هستند و مخصوصاً براى حروف‌ریزى ما همین کار را کرده‌ایم چون ماشین حروف‌ریزى تهیه کرده بودیم ازخود مستخدمین مطبعه فرستادیم در ظرف سه ماه رفت معلومات مربوطه به این کار را فراگرفت و الآن مشغول انجام وظیفه است و در این قسمت که فرمودید یکی برود و تعلیمات کامل بگیرد به طوری که فرمودند در جلسه مباشرین مذاکره می‌شود و امیدواریم همان‌طوری که فرمودند براى آتیه در نظر گرفته شود.

رئیس- آقاى مرآت‏

موسى مرآت- خواستم عرض کنم که ساختن ماشین به ترتیب متخصص الآن مقدور نخواهد شد ولى مکانیسین جزو شاگردان دولتی اشخاصى که بنده می‌شناسم هستند که این قسمت را به خوبى انجام می‌دهند.

رئیس- آقاى روحى‏

روحى- عرض کنم در ضمن مذاکراتى که شد معلوم شد این همان موزر است که قبلاً هم بود و یک خدمات برجسته نسبت به مطبعه کرده است بنده خوب به خاطر دارم روزى که به کنترات ایشان خاتمه داده شد بنده سئوال کردم آیا مطبعه خودش را بى‌نیاز دانسته است که کنترات ایشان را الغا کرده است جواب داده شد که بلى براى اینکه یک دسته از اعضای مطبعه به خوبى به کارها وقوف پیدا کرده‌اند و در عمل خوب از عهده برمی‌آیند و همین‌طور است و بنده هم در عمل دیده‌ام مطبعه مجلس امروز به عقیده بنده نقصى ندارد چه از حیث طبع اوراق بهادار که تا به حال طبع کرده و چه کارهاى دولت و کارهاى خارجى دیگر که همه را با کمال خوبى انجام داده و کارها هم همین‌هایی است که پیشتر هم بوده و تصور نمی‌کنم آن طورى که آقاى ارباب فرمودند کارهاى دولت زیاد شده حالا هم همان‌طور است چندان تفاوتى نکرده این شخص هم به عقیده بنده معلوماتش در همان حدودى است که بوده و یاد داده و جمعى یاد گرفته‌اند دلیل این است که دو سه سال که ایشان نبودند مطبعه به خوبى کارش را انجام داد خواستم ببنیم حالا که باز خودشان را نیازمند به متخصص می‌دانند یک نفر آگاه‌تر و بهترى را از او نیافته بودند که لااقل بتوان از او کارهاى بهترى آموخت و اگر آن‌ طورى که ایشان می‌گویند هست (و به عقیده بنده نیست) تکمیلش کنند به این جهت بنده خواستم بپرسم که ایشان بعد از یک مدتى که یک عده را تربیت کردند و ما هم در هر موقعى که بودجه به مجلس مى‌آمده از ایشان شکرگزارى کرده‌ایم که حقاً وظیفه خودشان را انجام داده‌اند و بعد هم که گفته

+++

شد ضرورت ندارد چطور حالا دو مرتبه ایشان را خواسته‌اند و به علاوه مى‌خواستم به آقاى ارباب که همیشه طرفدار رعایت قانون بوده و هستند عرض کنم براى اینکه در اینجا هم قانون رعایت بشود خوب بود تا قراردادى نمی‌گذشت قبلاً او را احضار نمی‌کردند.

رئیس- آقاى زوار

زوار- خود بنده توضیحاتى می‌خواستم راجع‌به ماده سه که بعد عرض خواهم کرد فعلاً به عنوان موافقت در مقابل مخالف محترم راجع‌به این شخص عرض می‌کنم که به تجربه رسیده است اداره مباشرت مجلس شوراى ملى تا سر حد کمال و امکان مواظب است که به جاى اتباع خارجه ایرانى مشغول خدمت بشود ولى استخد‌ام این شخص الآن فوق‌العاده طرف احتیاج واقع شده است و بالاخره باید این شخص باشد براى اداره کردن مطبعه مجلس و اگر احتیاج نبود این لایحه را نمى‌آوردند چیزى که هست اینجا نوشته براى هزینه آمدن به طهران سه‌هزار ریال و براى بازگشتن چهارهزار ریال می‌خواستم آقاى ارباب توضیح بدهند که این تفاوت از کجا است و چهارهزار ریال خیلى زیاد است.

رئیس- آقاى ارباب‏

ارباب کیخسرو- در قسمتى که آقاى روحى فرمودند اتفاقاً در موقعى که این شخص از کار برکنار شده بود بنده در مسافرت بودم و اینجا نبودم که بدانم چه مذاکره شده است ولى به هر صورت در آن موقع کارهاى مالى دولت هیچ مراجعه به مطبعه مجلس نبود و یک جزئی کارهایی مراجعه بوده است عایدات مطبعه مجلس هم بهترین شاهد است که کارهاى مالى دولت روزبروز زیاد شده است و تشخیص داده شده است که ما به هر صورت همه‌چیز جدید لازم داریم ماشین جدید و متخصص لازم داریم تا بتوانیم کارها را به خوبى انجام بدهیم این شخص همان شخصى است که بود ولى تربیت این شخص آن نیست که بود این شخص در این مدت مدیر مطبعه معتبر دیگرى بوده است که تجربیات دیگرى آموخته از ماشین‌هاى جدید. براى مطبعه مجلس هم ماشین‌هاى جدید در شرف تهیه است یک تمبرهاى جدیدى است که تمام ترتیباتش یک صورت دیگرى داد متخصص لازم دارد و البته این شخص در موقعى که بوده است به اندازه لزوم آن موقع تربیت کرده است ولی امروز هم باید به اندازه ضرورت امروز تعلیم و تربیت کند و وسایل را فراهم کند متخصص مطبعه باید کسى باشد که رنگ‌آمیزى را درست مسحتضر باشد انواع مطبوعات را بد‌اند از سوار کردن ماشین تا حدى مستحضر باشد و اگر عیوبى در ماشین پیدا شود رفع کند متأسفانه بعد از اینکه این شخص رفت و مطبعه به مشکلات برخورد آن وقت متوجه شد که متخصص لازم دارد و متخصص سابق را خواست و چون پس از مدتى آن شخص به واسطه کسالتش یا علت دیگر نتوانست بماند و انجام وظیفه کند یک نفر دیگرى را لازم بود بخواهیم مطالعاتى که شد دیدیم که این شخص از ماشین‌هاى جدید اطلاعات حاصل کرده و با تجربه هم که به سابقه‌اش داشتیم که خوب از عهده کار برآمده بود و به وضعیت اینجا آشنا بود مصلحت ایجاب می‌کرد که او را احضار کنیم راجع‌به این قسمت که فرمودند بهتر است بود پس از انجام ترتیبات قانونى و امضای قراردادش او را احضار می‌کردیم ما این رعایت را کرده‌ایم قبلاً قرارداد شده و امضا از او گرفته‌ایم ولى البته انجام عمل او موکول به تصویب مجلس بوده و این رعایت شده است. در قسمتى که آقاى زوار اظهار فرمودند این تفاوت نظر به محل است او از محلى که بوده و ما او را دعوت کرده‌ایم که بیاید و تراضى هم حاصل شده مخارج کمترى داشته تا وقت مراجعتش و این تفاوت براى این است.

(جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است)

رئیس- موافقین با ورود در شور مواد قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد- ماده اول.

ماده اول- کارپردازی مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوموزر تبعه آلمان را از آغاز آبان‌ماه یکهزار و سیصد و

+++

پانزده به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى چاپخانه مجلس استخد‌ام نماید.

رئیس- موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد- ماده دوم‏

ماده دوم- حقوق سه ساله او مبلغ یکصد و شصت و دوهزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ چهارهزار و پانصد ریال پرداخته شود.

رئیس- موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(اکثرقیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به طهران سه‌هزار ریال و براى بازگشتن چهارهزار ریال منظور خواهد شد.

رئیس- موافقین با ماده سوم قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد - ماده چهارم.

ماده چهارم- آقاى اتوموزر در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

رئیس- موافقین با ماده چهارم قیام نمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد - ماده پنجم.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى. مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى اتوموزر را امضا نماید.

رئیس- موافقین یا ماده پنجم قیام نمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد - مذاکرات در کلیات ثانى است (مخالفتى نیست) رأى گرفته می‌شود به مجموع مواد با ورقه آقایانى که تصویب می‌کنند ورقه سفید می‌دهند.

(اوراق رأى شمارش شده 85 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضر در موقع اعلام رأى 98 با اکثریت 86 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان- آقایان: شاهرودی - کازرونیان - مؤیدثابتی - دکتر سنک - مقدم - مخبرفرهمند - محمدتقی شیرازی - تربیت - اعظم‌زنگنه - همراز - نقابت - معتضدی - دکتر نیرومند - جلائی - دکتر لقمان - اسکندری - مؤیدقوامی - غلام‌حسین ملک - رفیعی - نواب‌یزدی - ابراهیمی‌ریگی - مرآت اسفندیاری - روحی - میرزایی - هدایت - مؤیداحمدی - رضوی - مسعودی‌خراسانی - دادور - خواجه‌نوری - کیخسروشاهرخ - دکتر جوان - آزادی - محمد وکیل - کاشف - علوی‌سبزواری - امیر ابراهیمی - اورنگ - مشیری - منصف - ملایری - افخمی - دولت‌شاهی - مجدضیائی - زوار - علوی - عیسی مبشار - نائینی - ایزدی - شجاع - دکتر ادهم - مرتضی امین - ثقةالاسلامی - پارسا - مولوی- مسعودی - اعتصام‌زاده - عراقی - اعتبار - صفوی - دکتر ضیاء - وثوق - ملک‌مدنی - لاریجانی - رهبری - صفاری - سهراب ساگینیان - علی وکیلی - ملک‌زاده آملی - محسن مهدوی - سلطانی - انوشیروانی - دهستانی - بیات - نوبخت - فزونی - مژدهی - حیدری - اردبیلی - دربانی - دکتر غنی - شباهنگ - کاظم یزدی - فتوحی.

3- طرح و تصویب لایحه استخد‌ام یک نفر استاد براى تدریس در دانشگاه طهران‏

رئیس- قرائت خبر کمیسیون بودجه و خارجه و معارف براى استخد‌ام دکتر کوخ.

خبر از کمیسیون بودجه- کمیسیون بودجه لایحه نمره 49318 دولت راجع‌به استخدام آقاى دکتر کوخ آلمانى را براى تدریس در دانشگاه تحت شور قرار داده پس از مذاکرات لازمه با عین ماده واحده پیشنهادى دولت موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

خبر از کمیسیون معارف - کمیسیون معارف لایحه نمره 49318 دولت راجع‌به استخدام آقاى دکتر کوخ آلمانی را براى تدریس در دانشگاه مطرح نموده و با عین ماده واحده پیشنهادى دولت از نقطه‌نظر لزوم استخدام مشارالیه موافقت حاصل شد و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

خبر از کمیسیون خارجه-کمیسیون خارجه لایحه استخدام دکتر کوخ تبعه آلمان براى تدریس در دانشگاه را از نقطه‌نظر تابعیت مورد مطالعه قرار داده و با

+++

استخدام ایشان موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود.

رئیس- ماده واحده قرائت می‌شود.

ماده واحده- الف- وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاى دکتر کوخ تبعه دولت آلمان را براى تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود به مرکز تا پانزدهم شهریور 1318 استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقاى دکتر کوخ مبلغ 42000 ریال به علاوه سیصد و سى و شش پهلوى طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ج- در موقع ورود به ایران مبلغ شصت پهلوى طلا به عنوان خرج سفر به مشارالیه تأدیه خواهد شد و چنانچه پس از انقضای مدت مربور قرارداد آقاى دکتر کوخ تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.

د- آقاى دکتر کوخ سالى یک ماه مرخصی در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصی‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌توانند با اخطار قبل سه ماه قرارداد را لغو نمایند در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخد‌ام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى دکتر کوخ را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

رئیس- مذاکره در ماده واحده است. مخالفتى نیست (گفته شد- خیر) رأى گرفته مى‌شود با ورقه موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس - عده حضار در موقع اعلام رأى یک صد نفر با هشتاد و یک رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ثقةالاسلامی - مؤیدقوامی - علی وکیلی - محمدتقی شیرازی - کازرونیان - زوار - معتضدی - مخبرفرهمند - سیدکاظم یزدی - محیط - ساگینیان - فزونی - بیات‌ماکو - سلطانی - نقابت - غلام‌حسین ملک - ابراهیمی ریگی - آزادی - دربانی - دکتر طاهری - شجاع - نائینی - دکتر ادهم - عیسی مشار - مؤیدثابتی - مقدم - اردبیلی - شباهنگ - جلائی - تربیت - دکتر نیرومند - دکتر ضیاء - دکتر لقمان - صفاری - نواب‌یزدی - فتوحی - هدایت - کیخسرو شاهرخ - اسکندری - مرآت اسفندیاری - مسعودی‌خراسانی - مؤیداحمدی - میرزایی - دادور - خواجه‌نوری - صفوی - رضوی - روحی - لاریجانی - حیدری - دهستانی - وثوق - انوشیروانی - ملک‌مدنی - امیر ابراهیمی - کفایی - نمازی - اعتبار - مسعودی - اعتصام‌زاده - دکتر سنک - مولوی - دولت‌شاهی - مرتضی امین - پارسا - مشیری - کاشف - اورنگ - کازرونیان - ملایری - اعظم‌زنگنه - ملک‌زاده آملی - صدیق - دکتر غنی - منصف - مژدهی - رهبری - مجدضیایی.

رئیس- در صورت مجلس یک اشتباه کوچکى شده است که باید اصلاح شود و آن این است که آقایان نمایندگان گیلان البته آقایان مسبوق هستند که بایستى در رشت باشند و آنها را غایب نوشته‌اند اصلاح می‌شود.

نمایندگان- صحیح است‏.

4 - تصویب سه فقره مرخصى

رئیس- چند فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود.

آقاى دبیرسهرابى براى انجام امور شخصى تقاضاى بیست روز از 29 شهریور 1315 نموده و

+++

کمیسیون عرایض موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دبیرسهرابى قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى دکتر قزل‌ایاغ‏

آقاى دکتر قزل‌ایاغ نظر به کسالت مزاج و تعقیب معالجه در آلمان تقاضاى سه ماه تمدید مرخصى نموده‌اند- کمیسیون عرایض از نقطه‌نظر مریض بودن ایشان با این تقاضا موافق و اینک مراتب به عرض مجلس می‌رسد تا در صورت تصویب غیبت ایشان با اجازه منظور گردد.

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که مطابق خبرهایی که رسیده حالت آقاى دکتر قزل‌ایاغ متاسفانه خوب نیست و هنوز معالجات فایده نکرده و در مریضخانه هستند این است که تقاضاى مرخصى نموده‌اند. آقایانى که موافقت دارند با مرخصى ایشان قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى افشار

آقاى افشار تقاضاى یازده روز مرخصى از 26 مهر 1315 نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى افشار قیام نمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

5 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اگر تصویب فرمایید جلسه ختم شود (صحیح است) جلسه آینده روز پنجشنبه 19 آذرماه (25 شهر صیام) دو ساعت بعدازظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس چهار ساعت و بیست دقیقه بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه استخدام آقاى اتوموزر تبعه آلمان براى مدیریت فنى چاپخانه مجلس‏

ماده اول- کارپردازى مجلس شوراى ملى مجاز است آقاى اتوموزر تبعه آلمان را از آغاز آبان‌ماه یکهزار و سیصد پانزده به مدت سه سال شمسى براى مدیریت فنى چاپخانه مجلس استخد‌ام نماید.

ماده دوم- حقوق سه ساله او مبلغ یکصد و شصت و دوهزار ریال خواهد بود که در آخر هر ماه شمسى مبلغ چهارهزار و پانصد ریال پرداخته شود.

ماده سوم- براى هزینه آمدن او به تهران سه‌هزار ریال و براى بازگشتن چهارهزار ریال منظور خواهد شد.

ماده چهارم- آقاى اتوموزر در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

ماده پنجم- کارپردازى مجلس مجاز است مطابق ماده دوم قانون کنترات مستخدمین خارجى مصوبه 23 عقرب 1301 سایر شرایط را تعیین و قرارداد آقاى اتوموزر را امضا نماید.

این قانون که مشتمل بر پنج ماده است در جلسه پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

قانون‏

اجازه استخد‌ام آقاى دکترکوخ تبعه آلمان براى تدریس در دانشگاه طهران‏

ماده‌واحده- الف - وزارت معارف و اوقاف مجاز است آقاى دکتر کوخ تبعه دولت آلمان را براى تدریس در دانشگاه طهران از تاریخ ورود به مرکز تا پانزدهم شهریور 1318 استخدام نماید.

ب- حقوق سالیانه آقاى دکتر کوخ مبلغ 42000 ریال به علاوه سیصد و سى و شش پهلوى طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ج- در موقع ورود به ایران مبلغ شصت پهلوى طلا به عنوان خرج سفر به مشارالیه تأدیه خواهد شد و چنانچه پس از انقضا مدت مزبور قرارداد آقاى دکتر کوخ تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.

د- آقاى دکتر کوخ سالی یک ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ - محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و- وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌تواند با اخطار قبلی سه ماه قرارداد را لغو نمایند در صورتی که وزارت معارف این عمل را بنماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

+++

ز- چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحاء به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح- وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى دکتر کوخ را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پنجم آذرماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شورای ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293584!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)