کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/10]

جلسه: 80 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 اسفند ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1318 کشور

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی راجع به مالیات بر درآمد

4. شور و تصویب لایحه استخدام آقاى آندره‌گدار

5. شور و تصویب بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 80

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 اسفند ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1318 کشور

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی راجع به مالیات بر درآمد

4. شور و تصویب لایحه استخدام آقاى آندره‌گدار

5. شور و تصویب بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت و ربع پیش از ظهر به ریاست آقای بیات (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 14 اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که در صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - مخبر فرهمند - لیقوانی - تربیت - رحمت سمیعی - آصف - دبیر سهرابی - حیدری - دبستانی - موسی مرآت - علوی

غایبین بی­اجازه - آقایان : موقر - معدل - زوار - دکتر غنی - مشار - مسعودی - اعظم زنگنه - پناهی

دیرآمده بااجازه - آقای دکتر ادهم

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - افخمی - تهرانچی - نیکپور - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه متمم بودجه سال 1318 کشور

نایب رئیس - لایحه متمم بودجه سال 1318 کشور مطرح است. گزارش کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:

گزارش از کمیسیون بودجه به مجلس شوراى ملى:

مواد متمم بودجه سال 1318 کشور موضوع لایحه شماره 55702 دولت با حضور آقاى وزیر دارایی در کمیسیون بودجه مطرح اینک با اصلاحاتى که در مواد 2 - 7 - 8 - 13 - 17 لایحه مزبور به عمل آمده گزارش آن را تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نماید

نایب رئیس - لایحه چاپ شده و آقایان مواد را ملاحظه فرموده‌اند. شور در کلیات است. مخالفى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایانى که موافقند اظهار موافقت می‌کنند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول - مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوى در سال 1317 براى هزینه ساختن راه بودجه کل راه‌سازى انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال که به موجب ماده 6 قانون شهریور 1311 مقرر بوده است از درآمد راه به شهردارى تهران انتقال

+++

داده شود و براى کسر بودجه راه‌سازى به اختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب می‌شود

نایب رئیس - در ماده اول نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - دولت مجاز است مقدار قند و شکرى که در سال 1316 و 1317 از کشورهاى خارجه خریدارى شده و بعدها نیز خریدارى خواهد شد از تحصیل گواهینامه صدور معاف دارد

نایب رئیس - نسبت به ماده دوم آقایانى که موافقند اظهار موافقت بفرمایند (اکثر موافقت نمودند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - وزارت دارایی مجاز است املاک على‌محمد بیک پسر جعفر سلطان اورامانى واقع در کردستان را با ملک خالصه که در آمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید

نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگى از اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده بپردازد

نایب رئیس - آقایان موافقین اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم - وزارت دارایی مجاز است در مواقعى که مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتى را براى دولت خریدارى نموده بهاى آن را از محل فروش خالصه‌جات پرداخته و پس از آن که ملک یا مستغل خریدارى شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً به حساب فروش خالصه‌جات منظور دارد

نایب رئیس - آقایان موافقین با ماده پنجم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده ششم:

ماده ششم - گواهینامه‌های صدوری که به علت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونى یک سال آنها منقضى شده در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمى تا چهار ماه براى فروش به بانک ملى ایران خواهد بود

نایب رئیس - آقایانى که با ماده ششم موافقند اظهار موافقت می‌فرمایند (اغلب قیام کردند) تصویب شد. ماده هفتم:

ماده هفتم - وزارت دارایی مجاز است بقایاى مالیات ارضى تا آخر 1313 بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارایی که ملک در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتى حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید

نایب رئیس - موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هشتم:

ماده هشتم - فارغ‌التحصیل‌هاى دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب 30 مهر 1312 نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام آنهارا با پایه دو ادارى به خدمت بپذیرد

ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشورى و ترفیع پایه فارغ‌التحصیل‌هاى کلاس عالى مالى سابق مشمول ماده 24 قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون 30 مهر 1312 نسخ می‌شود

نایب رئیس - موافقین با ماده هشتم اظهار موافقت خواهند فرمود (اکثر اظهار موافقت کردند) تصویب شد. ماده نهم خوانده می‌شود:

ماده نهم - نسبت به فروش محصول کان و کشاورزى که جنبه صادراتى دارد از قبیل خاک سرخ - نمک - تریاک - توتون - پنبه و غیره وزارت دارایی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفه دولت به فروش رساند و معاملاتی که تا به حال شده مشمول این ماده خواهد بود

نایب رئیس - پیشنهادى از آقاى کاشف رسیده است قرائت می‌شود:

+++

این جانب پیشنهاد می‌نماید به جاى کلمه توتون مذکور در ماده نهم عبارت مواد دخانیه ذکر شود

وزیر دارایی - موافقم با این اصلاح‏

مخبر - بنده هم موافقم‏

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده نهم با این اصلاحى که شد آقایان موافقین قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دهم:

ماده دهم - اداره کل کشاورزى مجاز است دام‌ها را به کمک اعتبارات مربوطه تبدیل به احسن نماید

نایب رئیس - موافقین با ماده دهم قیام فرمایند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده یازدهم قرائت می‌شود:

ماده یازدهم - وزارت راه مجاز است براى کارهاى ساختمان و نقشه‌بردارى راه‌آهن کارمندان فنى جزء خارجه از قبیل تکنسین مباشر و غیره با تصویب هیئت وزیران به طور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرایط خدمت به تصویب هیئت وزیران خواهد بود

نایب رئیس - موافقین با ماده یازدهم برخیزند (اکثر قیام کردند) تصویب شد. ماده دوازدهم:

ماده دوازدهم - وزارت دارایی مجاز است پول‌هایی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه‌های صدور کالاى وارداتى جمع‌آورى و به مصرف خرید گواهینامه‌های صدور کالاى صادراتى نرسیده است و همچنین پول‌هایی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقى می‌ماند پس از وضع ما‌به‌التفاوتی که به موجب بند 5 از قانون بودجه سال 1318 کشور باید به جمع درآمد عمومى نقل شود در حساب مخصوصى در خزانه نگاهدارى نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وتم در اختیار بنگاه‌های بازرگانى دولتى گذارده و هر موقع که به علت فزونى صادرات به وجوه احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاه‌های نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند

نایب رئیس - در ماده دوازدهم نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) موافقین با ماده دوازدهم قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سیزدهم:

ماده سیزدهم - تبصره یک از قانون 23 اردیبهشت ماه 1313 راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلى که براى چاپ برگ‌ها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو می‌شود

نایب رئیس - موافقین با ماده سیزدهم اظهار موافقت می‌فرمایند (اکثر اظهار موافقت کردند) تصویب شد. ماده چهاردهم:

ماده چهاردهم - دولت مجاز است وام‌هایی که براى احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتى از بانک‌های ملى و فلاحتى گرفته شده و مدت آن منقضى شده است و یا در عرض سال 1318 منقضى گردد براى یک سال تمدید نماید

مخبر - اجازه می‌فرمایید؟ بجاى بانک فلاحتى مذکور در ماده 14 بانک کشاورزى باید نوشته شود

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده 14 با این اصلاح عبارتى آقایان موافقین اظهار موافقت فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پانزدهم:

ماده پانزدهم - اختیاری که به موجب قانون 16 فروردین 1314 به وزارت کشور براى استخدام فارغ‌التحصیل‌هاى دبیرستان‌ها با پایه 2 ادارى داده شده لغو می‌شود

نایب رئیس موافقین اظهار موافقت نمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده شانزدهم:

ماده شانزدهم - مواد زیر در سال 1318 به قوت خود باقى هستند:

الف - مواد 11/ 1 قانون متمم بودجه 1316

ب - ماده 24 قانون متمم بودجه 1314

ج - ماده 6 قانون متمم بودجه 1313

د - ماده 4 قانون متمم بودجه 1312

نایب رئیس - آقایانى که با ماده 16 موافقند قیام فرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده هفدهم:

ماده هفدهم - مواد زیر مادامی که ملغى نشده‌اند به قوت خود باقى هستند:

+++

الف - مواد 5/ 8/ 9/10/ 11 قانون متمم بودجه 1318

ب - مواد 15/ 16 قانون متمم بودجه 1317

ج - ماده 12 قانون متمم بودجه 1316

د - مواد 4/ 7 قانون متمم بودجه 1315

ه - ماده 28 قانون متمم بودجه 1313

و - ماده 21 قانون متمم بودجه 1310

نایب رئیس - شور در کلیات آخر است نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) رأى می‌گیریم نسبت به مجموع لایحه با ورقه آقایانى که موافقند ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده یکصد و یک ورقه سفید تعداد شد)

نایب رئیس - لایحه متمم بودجه با یکصد و یک رأى به اتفاق آرا تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : محمد جرجانی - عزیزی - رهبری - آصف - ناهید - مکرم افشار - جهانشاهی - مرآت اسفندیاری - اصفهانی - حریری - حبیبی - اوحدی - هدایت­الله پالیزی - خواجوی - دکتر لقمان - جلیلی - نیرومند - امیر ابراهیمی - تاج بخش - نواب یزدی - نراقی - شهدوست - دکتر اهری - دهستانی - معتصم سنگ - ثقة­الاسلامی - نوبخت - طباطبایی - دکتر طاهری - شجاع - نایینی - افشار - ایزدی - دکتر سنگ - دکتر ملک‌زاده - محیط - روحی - قراگزلو - غلامحسین ملک - دولتشاهی - تهرانچی - نیکپور - ملک مدنی - فرشی - رفیعی - جلایی - صفوی - مؤید قوامی - دکتر جوان - ذوالقدر - گودرزی - اقبال - عیسی مشار - تولیت - محمد‌تقی اسفندیاری - کازرونیان - پارسا - بوداغیان - مجد ضیایی - معتضدی - ابراهیمی ریگی - هدایت - صفاری - پناهی - دکتر قزل ایاغ - رضوی - فرهمند - معینی - مرآت - خواجه نوری - ساکینیان - نقابت - مقدم - شیرازی - مولوی - شاهرخ - ابراهیم سمیعی - دکتر سمیعی - مسعودی خراسانی - میرزایی - مؤید احمدی - فتوحی - منصف - دکتر ضیاء - عطاءالله پالیزی - حریری طلوع - دادور - حسن علوی - کاشف - آملی - اردبیلی - وکیلی - افخمی - ناصری - شباهنگ - طالش - اعتبار - آزادی - نمازی - مهدوی)

3. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دارایی راجع به مالیات بر درآمد

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - لایحه‌ای است راجع به اصلاح قوانین مربوطه به مالیات بر درآمد مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره که با قید یک فوریت تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود

(مقدمه لایحه مذکور به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى‏

قانون مالیات بر درآمد که در 29 آبان 1312 به تصویب مجلس شوراى ملى رسیده و بعداً به موجب قوانین دیگرى از قبیل قانون مصوب 24 آذر 1313 و 12 آبان 1315 و بعضى از مواد قوانین متمم بودجه تغییراتى نموده و امروز مورد عمل و اجرا است داراى نواقص و معایب زیادى است که باید رفع و اصلاح گردد قوانین مزبور مورد بررسى و مداقه واقع و اینک لایحه اصلاح آن را تهیه و منضماً تقدیم می‌نماید و براى روشن شدن موادى که در آن پیش‌بینى شده توضیحات لازمه را ذیلاً به استحضار خاطر آقایان نمایندگان می‌رساند:

1. مطابق قانون مصوب 24 آذر 1313 حداکثر مالیاتى که از مؤدیان گرفته می‌شود چهار درصد مجموع درآمد ویژه سالیانه آنها بوده و چنانچه درآمد ویژه بیشتر از پنجاه هزار ریال باشد بدون تفاوت به هر مبلغ که برسد همان چهار درصد را می‌پردازد و در حقیقت مالیات بر درآمد فعلى مالیاتى است تناسبى. حال آن که یکى از محاسن اولیه مالیات مزبور تصاعدى بودن آن است و از نظر مالى و عدل و انصاف اشخاص و بنگاه‌هایی که درآمدهاى زیادترى به دست می‌آورند باید مالیات‌های زیادترى بپردازند از این نظر نرخ چهار درصد نرخ بسیار نازلى بوده و در این موقع که اساس قانون مالیات بر درآمد گذاشته شده و مؤدیان کمابیش به مقررات آن آشنا گردیده‌اند لازم است نرخ مزبور تغییر کرده و نرخ‌های بیشترى که متناسب با وضعیت درآمد افراد و ترقیات روز افزون کشور شاهنشاهى باشد پیش‌بینى و اجرا شود بدون این که به درآمد‌هاى کوچک و طبقات پایین و اشخاصى که سرمایه‌های گزاف و بالطبع سودهاى زیادى ندارند تحمیلات زیادترى شده باشد از این نظر در ماده اول لایحه و پیوست بر میزان مالیات به تدریجی که درآمد ترقى می‌کند اضافه شده است.

+++

2) مقررات فعلى نرخ‌های مالیاتى را نسبت به مجموع درآمدهای مؤدیان اعمال می‌نماید و این نقیصه بزرگى است زیرا با اضافه شدن فرضاً یک ریال به درآمد مؤدى چندین برابر میزان مالیات او افزده می‌شود مثلاً چنانچه درآمد ویژه سالیانه بیست هزار ریال باشد مطابق مقررات فعلى دو درصد از مجموع اخذ می‌شود یعنى چهارصد ریال مالیات تعلق می‌گیرد و اگر درآمد ویژه سالیانه به بیست هزار و یک ریال برسد دفعتاً نرخ مالیاتى به درصد ترقى کرده و مالیاتى که مؤدى باید بپردازد ششصد ریال خواهد بود براى جلوگیرى از این عیب در ماده اول لایحه بجاى آن که از مجموع درآمد هر مؤدى مالیات دریافت شود از مازاد درآمد ویژه طبقه قبل و طبقه بعد مالیات دریافت می‌شود به همین دلیل لازم است در این موقع نظر آقایان را به این نکته جلب نماید که نباید تصور شود نرخ مالیات دفعتاً از 4% به 20% ترقى کرده است و به همین نسبت مالیات‌های بیشترى دریافت می‌گردد بلکه نرخ فعلى نسبت به مجموع درآمد اعمال می‌شود و نرخ‌های پیشنهادى نسبت به مازاد درآمد طبقه قبل و بعد تعلق می‌گیرد. مثلاً کسى که صد هزار ریال درآمد ویژه سالیانه دارد مطابق مقررات فعلى چهار هزار ریال مالیات می‌دهد در صورتی که طبق قانون پیشنهادى اگر چه نرخ این طبقه از درآمد 10% پیش‌بینى شده ولى چون به طوری که توضیح داده شد مالیات از مازاد دریافت می‌شود به جاى ده هزار ریال فقط 7700 ریال یا 7/7 درصد مالیات متعلقه خواهد بود همچنین بنگاهى که یک میلیون ریال درآمد ویژه دارد اگر چه نرخ پیشنهادى 20% است ولى به جاى این که دویست هزار ریال کارسازى نماید فقط 167700 ریال مالیات بده خواهد بود در حقیقت نرخ مالیاتى این طبقه از مؤدیان فقط 16 و کسرى در صد پیش‌بینى شده است.

3. مطابق قانون فعلى مالیات حقوق و دستمزد ماهیانه کارمندان تابع مقررات کلى بوده و چون تقسیم درآمد سالیانه بر 12 ماه و اعمال نرخ‌های مالیاتى تولید کشورى می‌کرده است که در موقع حساب حسابداران و مدیونین مالیات را گرفتار مشکلات زیادى می‌نموده و دائماً تولید اصطکاک‌های نامطلوبى بین مؤدیان و مأمورین وصول می‌کرده براى آن که این اشکال رفع شود و مالیات حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران کاملاً روشن و تابع مقررات سهل‌تری بشود در ماده 2 لایحه به طور مقطوع و آن هم ماهیانه مالیات‌هایی براى این طبقه از مؤدیان پیش‌بینى شده است این مالیات مقطوع تا ماهى 1400 ریال مطابق نرخ قانون فعلى و از آن به بعد متناسب با نرخ‌هایی است که در ماده اول لایحه جدید پیش‌بینى شده است بنابراین از هر حیث رعایت کارمندان و مزدورانى که حقوق آنها زیاد نیست شده و چیزى علاوه نگردیده است.

4. مطابق قانون فعلى اگر سال محاسباتى شرکت با سال خورشیدى تطبیق کند تا پانزده تیر هر سال باید مالیات متعلقه پرداخت شود و اگر سال محاسباتى شرکت با سال خورشیدى تطبیق ننماید ممکن است یک سال پرداخت مالیات به عقب افتد مثلاً اگر سال محاسباتى شرکتى اول فروردین تا آخر اسفند باشد تا پانزده تیر سال بعد این شرکت باید مالیات بر درآمد خود را بدهد ولى اگر سال محاسباتى شرکت فرضاً دهم فروردین هر سال تا دهم فروردین سال بعد باشد سررسید پرداخت مالیات یک سال و چند ماه بعد خواهد بود - براى رفع این عیب در ماده پنجم لایحه تقدیمى پیش‌بینی شده است که اگر سال محاسباتى شرکت با سال خورشیدى تطبیق نکند در ظرف چهار ماه پس از خاتمه سال محاسباتى باید مالیات متعلقه کارسازى شود.

5. مطابق قانون فعلى درآمد کلیه مؤدیان باید روى نشانی‌ها از قبیل میزان فروش یا عده کارگر و یا میزان حقوق و دستمزدى که پرداخت شده است تعیین گردد این مقررات که به طور کلى و بدون هیچ استثنایی وضع شده‌اند غالباً در عمل تولید اشکالات زیادى را نموده‌اند زیرا غالب مؤدیان یا بازرگانان و بنگاه‌هایی هستند که داراى دفاتر و محاسبات مرتبى بوده و یا آن که اشخاصى می‌باشند که دفاتر مرتبى نداشته و قانوناً نیز موظف بنگاهدارى دفاترى نمی‌باشند مثل پیشه‌وران جزء از قبیل بقال و عطار و علاف و نظایر آن چون طبق ماده 23 قانون فعلى مراجعه به دفاتر مؤدیان ممنوع است

+++

مگر این که مؤدى خود به خود بخواهد آن را ارائه دهد به این جهت ادارات دارایی براى آن که مؤدیانى را که داراى دفاتر بازرگانى هستند مجبور به ارائه دفاتر خود بنمایند روى نشانی‌ها بنا به اختیاراتى که قانون به آنها داده است مالیات‌هایی تشخیص و ابلاغ می‌نمایند در این قبیل موارد اگر مالیات تشخیص یافته کمتر از میزان مالیات حقیقى باشد طبعاً از طرف مؤدى اظهارى نمی‌شود و اگر بیش از آن باشد آن وقت است که بازرگانان و بنگاه‌های مهم براى این که مالیات تشخیص شده را نپردازند دفاتر خود را ارائه می‌نمایند چون مؤثرترین وسیله تعیین درآمد مؤدیانى که داراى دفاتر بازرگانى مرتبى می‌باشند مراجعه به همان دفاتر است که مطابق قانون تجارت موظف بنگاهدارى آن هستند و به هیج وجه دلیلى در بین نیست که در تشخیص مالیات بر درآمد از این وسیله مؤثر صرف‌نظر گردد در لایحه تقدیمى صراحتاً حق مراجعه به دفاتر بازرگانى براى ادارات دارایی پیش‌بینى شده است.

اما در مورد مؤدیانى که داراى دفاترى نیستند مالیات آنها صرفاً طبق نشانی‌ها تعیین می‌شود و اکثراً احتمال می‌رود که نشانی‌ها وضعیت حقیقى مالى مؤدى را نشان ندهد درهر صورت چون موضوع نظرى است و لو آن که مبلغ تشخیص شده هم از طرف کمیسیون تشخیص تقلیل داده شود معذلک منجر به مکاتبات و عدم رضایت‌هایی می‌گردید به این جهت در ضمن تبصره ماده 6 لایحه پیش‌بینى شده است که درآمد این دسته از مؤدیان و بالطبع مالیات آنها از طرف کمیسیون‌های تشخیص هر محل که مرکب از نمایندگان فرماندارى و دارایی و خود مؤدیان می‌باشد به طور مقطوع طبق آیین‌نامه که به تصویب هیئت وزیران باید برسد تعیین گردد.

نظر به مراتبی که ذکر شد و چون وصول مالیات بر درآمد از اول فروردین ماه هر سال شروع می‌شود درخواست تصویب لایحه تقدیمى را که مشتمل بر هشت ماده و چهار تبصره است به قید یک فوریت دارد

نایب رئیس - نسبت به فوریت لایحه‌ای که پیشنهاد شده است اگر آقایان نظرى دارند اظهار می‌فرمایند (نظرى نبود) رأى می‌گیریم به یک فوریت این لایحه آقایانى که موافقند قیام فرمایند

(اکثربرخاستند) تصویب شد. به کمیسیون مراجعه می‌شود

4. شور و تصویب لایحه استخدام آقاى آندره‌گدار

نایب رئیس - لایحه پیشنهادى وزارت فرهنگ راجع به استخدام آقاى گدار رئیس موزه و کتابخانه مطرح است خبر کمیسیون بودجه قرائت می‌شود:

کمیسیون بودجه با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره 42981 دولت راجع به تجدید کنترات آقاى آندره‌گدار مدیر باستان‌شناسى و موزه و کتابخانه را مطرح و در نتیجه با ماده واحده پیشنهادى موافقت نموده اینک گزارش آن را به عرض مجلس شوراى ملى می‌رساند

نایب رئیس - خبر کمیسیون فرهنگ خوانده می‌شود:

کمیسیون فرهنگ با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ لایحه شماره 52277 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى آندره‌گدار فرانسوى براى مدیریت باستان‌شناسى مطرح و با توضیحاتى که آقاى کفیل وزارت فرهنگ دادند با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

نایب رئیس - گزارش کمیسیون امور خارجه قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه با حضور آقاى کفیل وزارت فرهنگ لایحه راجع به تجدید استخدام آقاى آندره‌گدار فرانسوى مدیر باستان‌شناسى و موزه و کتابخانه را مطرح نموده از نقطه‌نظر ملیت با تجدید استخدام ایشان موافقت حاصل شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - عین ماده واحده قرائت می‌شود:

ماده واحده - وزارت فرهنگ مجاز است که آقاى آندره‌گدار تبعه دولت جمهورى فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه 1318 براى مدت 5 سال دیگر به سمت مدیرى باستان‌شناسى و موزه و کتابخانه با شرایط پایین استخدام نماید.

+++

الف - حقوق آقاى اندره‌گدار در سال 72000 ریال به علاوه یک هزار ریال پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب - هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقاى آندره‌گدار تجدید نشود مبلغ 5000 ریال به عنوان هزینه مسافرت براى معاودت به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج - چنانچه آقاى گدار شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د - آقاى آندره‌گدار سالى یک ماه حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطاى آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.

ه - وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى آندره‌گدار را بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.

نایب رئیس - ماده واحده مطرح است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - بنده با لایحه موافقم فقط دو اصلاح لازم دارد که تصور می‌کنم آقایان کتباً پیشنهاد فرموده باشند اگر هم کسى پیشنهاد نداده است به نظر بنده باید این دو قسمت اصلاح شود یکى کلمه تجدید است که باید بعد از (با شرایط پایین) اضافه شود یک هم راجع به هزار ریال پهلوى است که ریالش زاید است و هزار پهلوى صحیح است در قسمت الف به علاوه یک هزار پهلوى خواهد بود که به اقساط الى آخر.

مخبر کمیسیون بودجه - صحیح است بنده موافقم و باید اصلاح شود. یکى کلمه تجدید باید اضافه شود و ریال هم بعد از پهلوى باید حذف شود.

مؤید احمدى - خوب حالا چه کار باید بکنیم؟

مخبر - عبارت این طور می‌شود به سمت مدیرى باستان‌شناسى و موزه و کتابخانه با شرایط پایین تجدید استخدام نماید در قسمت الف هم اصلاح می‌شود به علاوه یک هزار پهلوى خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

نایب رئیس - آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى - دیگر عرضى ندارم منظور بنده هم همین دو اصلاح بود که به عمل آمده و قبول شد.

نایب رئیس - آقاى شاهرخ‏

کیخسرو شاهرخ - بنده راجع به یک هزار ریال پهلوى نظرى داشتم که اظهار شد ولى با توضیحى که دادند یک اصلاح و توضیح دیگرى لازم دارد به عقیده بنده اینجا کلمه ریال حذف می‌شود و یک هزار پهلوى خواهد شد به عبارة اخرى منظور چیست از یک هزار ریال پهلوى؟ اگر یک هزار پهلوى باشد که یکصد و پنجاه هزار ریال خواهد شد که بر این مبلغ اضافه می‌شود مطابق نرخى که وزارت دارایی معین کرده هزار پهلوى یکصد و پنجاه هزار ریال خواهد شد آیا این مبلغ اضافه می‌شود؟ یا طور دیگر است در هر صورت این قسمت محتاج به توضیح بیشترى است.

مخبر - عرض کنم این کنتراتى را که ملاحظه می‌فرمایید دو مرتبه دیگر هم از مجلس گذشته و این مبلغ و عبارت عین همان مبلغ و عبارتى است که در کنترات‌های سابقه ایشان تصویب شده است و منظور هم از هزار پهلوى به یک قرارى است که خود وزارت دارایی تبدیل می‌کند یک پهلوى را به اسعار و ارز خارجى و به او پرداخت می‌نماید و چیز اضافه نخواهد بود و همان کنترات سابق او بوده است.

یکى از نمایندگان - توضیح کافى نبود.

کیخسرو شاهرخ - یکصد و پنجاه هزار ریال علاوه خواهد شد ملاحظه بفرمایید.

مؤید احمدى - بنده هم عقیده دارم همان طور که آقاى شاهرخ فرمودند این هزار پهلوى که اینجا می‌فرمایید خیلى خیلى فرق می‌کند و آقاى شاهرخ درست می‌فرمایند و مظنه پهلوى آن روز تا امروز را که می‌فرمایید خیلى خیلى فرق دارد از این جهت بنده عقیده‌ام این است که باید توضیحى خود آقاى وزیر دارایی بفرمایند راجع به این قسمت تا نظریه صحیحى تأمین بشود.

وزیر دارایی - این آقاى گدار مثل سایر کارمندان خارجى یک قسمت از حقوقش را به ریال دریافت می‌کند و یک قسمت

+++

را بارز قسمت ریالش همان است که ملاحظه فرمودید که مبلغ 72 هزار ریال در سال است و قسمت ارزش هزار پهلوى است البته هزار پهلوى که ملاحظه می‌فرمایید (آقاى ارباب برایشان سوء تفاهم نشود) این براى محاسبه بودجه ایست یک مرتبه تبدیل می‌شود به 150 ریال بعد تبدیل می‌شود بارز دیگر چون پهلوى یک مقیاس ارزى ما است و در بودجه ما این را همیشه تبدیل به یک مبلغ ثابت 150 ریال از قرار یک پهلوى می‌کنیم و بعد آن صد و پنجاه ریال را تبدیل می‌کنیم بارزهاى دیگر اینجا حسابش را شاید در خاطر نداشته باشم در حدود یک هزار و چهارصد یا یک هزار و پانصد لیره انگلیسى می‌شود که آن را هم که حساب بفرمایید ماهى می‌شود صد لیره و کسرى و چندان مبلغ گزافى نیست یک قسمت را به لیره می‌گیرد و یک مبلغ را هم به ریال می‌گیرد و به قرار داد سابقش چیزى اضافه نشده و این همان مبلغ است که سابقاً هم بوده است.

نایب رئیس - آقاى دکتر طاهرى.

دکتر طاهرى - بنده این توضیح را می‌خواستم عرض کنم که در این لایحه که تقدیم کرده‌اند کلمه ریال اشتباهاً نوشته شده بود و ریال پهلوى در بین نیست اصلاً و این کنترات سابق مسیو گدار است که در پنج سال پیش بوده است می‌نویسد:

حقوق مسیو گدار در سال شصت هزار ریال به علاوه هزار پهلوى خواهد بود حالا شصت هزار ریالش هفتاد و دو هزار ریال شده است و این که در این لایحه هزار ریال پهلوى نوشته شده اصلاً ریال پهلوى موضوع ندارد این کلمه ریال بى‌جهت اضافه شده است‏

نایب رئیس - آقاى طباطبایی.

طباطبایی - موافقم.

نایب رئیس - آقاى ملک مدنى.

ملک مدنى - همان طورى که توضیح داده شد بنده می‌خواستم این قسمت را عرض کنم و به علاوه آنچه که بنده اطلاع دارم این شخص یکى از بهترین مستخدمین خارجى است که سال‌ها در این مملکت بوده است و خوب خدمت کرده است. چیزى هم اضافه نشده بر حقوقش یک حقوقى به ریال می‌گیرد و ماهى هم هشتاد لیره ارز و آن هم زیاد نیست.

نایب رئیس - رأى می‌گیریم به ماده واحده با ورقه موافقین ورقه سفید می‌دهند

(اخذ آرا به عمل آمده هشتاد و هفت ورقه سفید شماره شد)

نایب رئیس - لایحه استخدام آقاى گدار به اکثریت 87 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: جعفر اصفهانی - دکتر ملک‌زاده - فاطمی - پناهی - وکیلی - اردبیلی - نیکپور - آصف - صفاری - رهبری - مجد ضیایی - طباطبایی - مکرم افشار - نواب یزدی - فرشی - ساکینیان - دکتر اهری - تولیت - دکتر تاج‌بخش - ابراهیمی ریگی - اوحدی - میرزایی - روحی - دهستانی - جلایی - ثقة­الاسلامی - دکتر قزل ایاغ - دکتر طاهری - شجاع - نائینی - دکتر ضیاء - دولتشاهی - اورنگ - نمازی - اعتبار - رضوی - مشار - وکیلی - جرجانی - ابراهیم سمیعی - هدایت­الله پالیزی - خواجه نوری - جلیلی - لاریجانی - مرآت - اسفندیاری - مسعودی خراسانی - دادور - ناهید - محسن مهدوی - مؤید قوامی - گودرزی - ملک مدنی - اقبال - موسی جوان - دکتر سنگ - کیخسرو شاهرخ - نراقی - هدایت - مولوی - معتصم سنگ - ملک‌زاده آملی - مقدم - دکتر سمیعی - خلیل حریری - رفیعی - خواجوی - ابراهیمی - دکتر نهورای - دکتر نیرومند - مخبر فرهمند - معینی - بوداغیان - محمد‌تقی اسفندیاری - عزیزی - طالش - ذوالقدر - کاشف - کازرونیان - مؤید ثابتی - ارکانی - موسی فتوحی - موسی مرآت - عطاءالله پالیزی - تهرانچی - پارسا - ملایری - حسن علوی سبزواری)

5. شور و تصویب بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى‏

نایب رئیس - بودجه مجلس شوراى ملى مطرح است. گزارش کمیسیون محاسبات قرائت می‌شود:

کمیسیون محاسبات لایحه شماره 1226 کار پردازى راجع به بودجه سال 1318 مجلس شوراى ملى را تحت شور قرار داده با توضیحاتى که از طرف کار پردازى در اطراف اقلام جزء آن داده شد با عین مواد پیشنهادى کارپردازى موافقت حاصل شده اینک گزارش آن براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم می‌شود:

نایب رئیس - عین مواد پیشنهادى خوانده می‌شود:

ماده اول - براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و هیجده مجلس شوراى ملى مبلغ هفت

+++

میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد ریال (7881700) موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده دوم - براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و یکصد و سه هزار و سیصد ریال (2103300) موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

ماده سوم - مجلس شوراى ملى به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزء جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم - آقاى ادالبرت اشتراکاتى کاردان چاپخانه مجلس تا انقضای مدت استخدامش در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

تبصره - ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع به مرخصی او مصوب بیستم شهریور 1317 لغو است.

نایب رئیس - شور در کلیات است (گفته شد - مخالفى نیست) رأى می‌گیریم به ورود در شور مواد آقایان موافقین اظهار موافقت بفرمایید. (اغلب قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود.

ماده اول - براى مقررى و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و هیجده مجلس شوراى ملى مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد ریال (7881700) ریال موافق فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

نایب رئیس - در ماده اول نظرى نیست. رأى گرفته می‌شود به ماده اول آقایانی که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود:

ماده دوم - براى حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و یکصد و سه هزار و سیصد ریال (2103300) موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازى مجلس داده می‌شود.

نایب رئیس - نسبت به ماده دوم نظرى نست آقایانی که موافقند اظهار موافقت فرمایند. (عده زیادى قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - مجلس شوراى ملى به کارپردازى مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مچلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

نایب رئیس - نسبت به ماده سوم نظرى نیست: آقایانى که موافقند قیام فرمایند. (اکثر قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. ماده چهارم قرائت می‌شود:

ماده چهارم - آقاى ادالبرت اشتراکاتى کاردان چاپخانه مجلس تا انقضای مدت استخدامش در هر سال یک ماه مرخصى با استفاده حقوق خواهد داشت.

تبصره - ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع به مرخصی او مصوب بیستم شهریور 1317 لغو است.

نایب رئیس - آقاى اعتبار.

اعتبار - کنترات این آدم را بنده خاطرم می‌آید که در مجلس آوردند و تصویب کردند و در کنترات هم راجع به مرخصی او یک ماده داشت که درآنجا تکلیفش معین شده است حالا دیگر در قانون بودجه مجلس بنده نفهمیدم چرا این عبارت نوشته شده و یک تبصره هم در ذیل آن نوشته شده که ماده 4 که راجع به مرخصی بوده است لغو می‌شود این قسمت را تقاضا می‌کنم یک نفر از آقایان توضیح بفرمایند که این قسمت چیست.

نایب رئیس - آقاى شاهرخ‏

کیخسرو شاهرخ - در موقعى که کنترات این شخص در مجلس تصویب شد براى مرخصى او در هر سال چهارده روز پیش‌بینى شده بود و این شخص موافقتى که کرده بود راجع به این چهارده روز موقعى بود که خودش در اروپا بود و هیچ سابقه از اینجا نداشت اینجا که آمد دید دو نفر مستخدم خارجى که در چاپخانه مجلس هستند و به علاوه مستخدمین خارجى دیگر حداقل در سال یک ماه حق مرخصى دارند و به علاوه

+++

یک مطالب دیگرى هم بود که او اظهار می‌کرد ولى به هر صورت با این قسمت موافقت شد که استجازه بشود از مجلس که مدت مرخصى او هم همان یک ماه باشد در این قسمت ما نمی‌توانستیم کارى کنیم جز این که یک لایحه تقدیم مجلس بشود لایحه علیحده هم موجب تضییع اوقات مجلس شوراى ملى بود در هیئت رئیسه مذاکره شد و در آنجا این جور صلاح دانستند که در ذیل لایحه بودجه این را بیاوریم که محتاج به یک لایحه جداگانه نباشد که مجلس اجازه دهد که یک ماه مرخصى سالیانه مانند سایر مستخدمین به او داده شود و تبصره هم براى این است که آن ماده که راجع به چهارده روز مرخصى سابقاً تصویب شده بود لغو شود.

نایب رئیس - نسبت به ماده چهارم نظرى دیگر نیست. آقایانی که موافقندقیام فرمایند. (اغلب برخاستند)

نایب رئیس - تصویب شد. کلیات آخر مطرح است (مخالفى نیست) رأى گرفته می‌شود به این لایحه آقایانی که موافقند ورقه سفید می‌دهند.

(اخذ آرا به عمل آمده نود وشش ورقه سفید شماره شد)

نایب رئیس لایحه بودجه 1318 مجلس به اکثریت 96 رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان: ربیع جهانشاهی - رهبری - ابراهیمی ریگی - دکتر تاج‌بخش - دکتر قزل ایاغ - شاهرودی - اقبال - جلیلی - ابراهیم سمیعی - دکتر طاهری - نایینی - شجاع - محمد طباطبایی - نوبخت - مشار - شهدوست - فرهمند - نراقی - جرجانی - ایزدی - پناهی - مکرم افشار - ناهید - ذوالقدر - ملک مدنی - نمازی - اورنگ - نواب یزدی - اعتبار - مؤید قوامی - مرآت - ثقة­الاسلامی - دکتر ادهم - گودرزی - عطاءالله پالیزی - دکتر ملک زاده - مهدوی - صفوی - میرزایی - علوی - حریری طلوع - مسعودی خراسانی - مرآت اسفندیاری - معینی - مجد ضیایی - مؤید ثابتی - کاشف - رضوی - دادور - خواجه نوری - خلیل حریری - هدایت - شاهرخ - منصف - ملک‌زاده آملی - دکتر سنگ - لاریجانی - محیط - معتصم سنگ - بوداغیان - رفیعی - دولتشاهی - دکتر ضیاء - منصف - عزیزی - تولیت - دکتر اهری - کازرونیان - ساکینیان - صفاری - هدایت­الله پالیزی - اردبیلی - مؤید احمدی - ملایری - فرشی - فتوحی - پارسا - حبیبی - محمد‌تقی اسفندیاری - معتضدی - نقابت - دکتر لقمان - جعفر اصفهانی - جلایی - وکیلی - دکتر نیرومند - دهستانی - اوحدی - خواجوی - مقدم - طالش - شیرازی - مولوی - امیر ابراهیمی - دکتر سمیعی - افخمی - وکیلی)

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - چنانچه اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 28 اسفند سه ساعت قبل از ظهر دستور لایحه که امروز آقاى وزیر دارایی دادند.

(مجلس ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - مرتضى بیات

+++

قانون

متمم بودجه سال 1318 کشور

ماده اول ‌ـ مبلغ دویست هزار ریال که از درآمد بندر پهلوی در سال 1317 برای هزینة ساختن راه به بودجه کل راه‌سازی انتقال داده شده و همچنین مبلغ پنج میلیون ریال که به موجب ماده 6 قانون شهریور 1311 مقرر بوده است از درآمد راه به شهرداری تهران انتقال داده شود و برای کسر بودجه راه‌سازی به اختیار وزارت راه گذارده شده است تصویب می‌شود.

ماده دوم‌ ـ دولت مجاز است مقدار قند و شکری که در سال 1316 و 1317 از کشورهای خارجه خریداری شده و بعدها نیز خریداری خواهد شد از تحصیل گواهینامه صدور معاف دارد.

ماده سوم‌ ـ وزارت دارایی مجاز است املاک علی‌محمد بیک پسر جعفر سلطان اورامانی واقع در کردستان را با ملک خالصه که درآمد سالیانه آن معادل سه هزار و ششصد ریال باشد تعویض نماید.

ماده چهارم ‌ـ وزارت دارایی مجاز است ماهیانه دو هزار ریال هزینه تحصیل به آقایان پرویز و همایون فرزندان مرحوم داور تا بیست و یک سالگی از اعتبار شهریه و وظیفه که در بودجه منظور شده بپردازد.

ماده پنجم ‌ـ وزارت دارایی مجاز است در مواقعی که مقتضیات ایجاب می‌نماید املاک و یا مستغلاتی را برای دولت خریداری نموده بهای آن را از محل فروش خالصه‌جات پرداخته و پس از آن که ملک یا مستغل خریداری شده را فروخت وجوه حاصل از فروش را عیناً به حساب فروش خالصه‌جات منظور دارد.

ماده ششم‌ ـ گواهینامه‌های صدوری که به علت تأخیر در انجام تشریفات مقرره در آیین‌نامه قانون ارز مدت اعتبار قانونی یک سال آنها منقضی شده در صورتی که در موقع تسلیم به کمیسیون ارز معتبر بوده‌اند از تاریخ انتشار این قانون در مجله رسمی تا چهار ماه برای فروش به بانک ملی ایران معتبر خواهد بود.

ماده هفتم‌ ـ وزارت دارایی مجاز است بقایای مالیات ارضی تا آخر 1313 بدهکارانی که مالیات سالیانه املاک آنها در حوزه دارایی که ملک در آن واقع است از دویست ریال تجاوز ننماید از دفاتر مالیاتی حذف و آنها را از پرداخت آن معاف نماید.

ماده هشتم ‌ـ فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان دارایی مشمول قسمت آخر ماده اول قانون مصوب 30 مهر 1312 نیستند و وزارت دارایی مجاز است تمام آنها را با پایه دو اداری به خدمت بپذیرد.

ترفیع آنها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و ترفیع پایه فارغ‌التحصیل‌های کلاس عالی مالی سابق مشمول ماده 24 قانون استخدام بوده و ماده دوم قانون 30 مهر 1312 نسخ می‌شود.

ماده نهم ‌ـ نسبت به فروش محصول کان و کشاورزی که جنبة صادراتی دارد از قبیل خاک‌ سرخ‌ـ نمک‌ـ تریاک‌ـ مواد دخانیه‌ـ پنبه و غیره وزارت دارایی مجاز است در مواردی که رعایت مزایده را برخلاف مصلحت دانسته با رعایت صرفة دولت به فروش رساند و معاملاتی که تا به حال شده مشمول این ماده خواهد بود.

ماده دهم‌ ـ اداره کل کشاورزی مجاز است دام‌ها را به کمک اعتبارات مربوطه تبدیل به احسن نماید.

ماده یازدهم‌ ـ وزارت راه مجاز است برای کارهای ساختمان و نقشه‌برداری راه‌آهن کارمندان فنی جزء خارجه از قبیل تکنسین مباشر و غیره با تصویب هیئت وزیران به طور کنترات استخدام نماید حقوق این قبیل کارمندان که نباید از دو هزار ریال تجاوز نماید و مدت خدمت و سایر شرایط خدمت به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.

+++

ماده دوازدهم ‌ـ وزارت دارایی مجاز است پول‌هایی را که تا این تاریخ از حاصل فروش گواهینامه‌های صدور کالای وارداتی جمع‌آوری و به مصرف خرید گواهینامه‌های صدور کالای صادراتی نرسیده است و همچنین پول‌هایی که در آتیه از این راه تحصیل و نزد دولت باقی می‌ماند پس از وضع مابه‌التفاوتی که به موجب بند 5 از قانون بودجه سال 1318 کشور باید به جمع درآمد عمومی نقل شود در حساب مخصوصی در خزانه نگاهداری نموده و در مواقع ضرورت و مصلحت به طور وام در اختیار بنگاه‌های بازرگانی دولتی گذارده و هر موقع که به علت فزونی صادرات به وجوه مزبور احتیاج پیدا شود مبالغ مورد احتیاج را از بنگاه‌های نامبرده دریافت و به مصرف مقرره در قانون برساند.

ماده سیزدهم‌ ـ تبصره یک از قانون 23 اردیبهشت ماه 1313 راجع به فزونی درآمد حاصله از اسناد سجلی که برای چاپ برگ‌ها و تکمیل سازمان ثبت احوال تخصیص شده لغو می‌شود.

ماده چهاردهم‌ ـ دولت مجاز است وام‌هایی که برای احتیاجات ادارات و بنگاه‌های دولتی از بانک‌های ملی و کشاورزی گرفته شده و مدت آن منقضی شده است و یا در عرض سال 1318 منقضی گردد برای یک سال تمدید نماید.

ماده پانزدهم ‌ـ اختیاراتی که به موجب قانون 16 فروردین 1314 به وزارت کشور برای استخدام فارغ‌التحصیل‌های دبیرستان‌ها با پایه 2 اداری داده شده لغو می‌شود.

ماده شانزدهم‌ ـ مواد زیر در سال 1318 به قوت خود باقی هستند:

الف‌ ـ مواد 1/11 قانون متمم بودجه 1316

ب ‌ـ ماده 24 قانون متمم بودجه 1314

ج ‌ـ ماده 6 قانون متمم بودجه 1313

د‌ ـ ماده 4 قانون متمم بودجه 1312

ماده هفدهم‌ ـ مواد زیر مادامی که ملغی نشده‌اند به قوت خود باقی هستند:

الف ‌ـ مواد 5/8/9/10/11 قانون متمم بودجه 1318

ب ‌ـ مواد 15/16 قانون متمم بودجه 1317

ج ‌ـ ماده 12 قانون متمم بودجه 1316

د ‌ـ مواد 4/7 قانون متمم بودجه 1315

ه ـ ماده 28 قانون متمم بودجه 1313

و ‌ـ ماده 21 قانون متمم بودجه 1310

این قانون که مشتمل بر هفده ماده است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات ‌ـ دکتر طاهری

قانون

تجدید استخدام آقای آندره‌گدار

ماده واحده ‌ـ وزارت فرهنگ مجاز است که آقای آندره‌گدار تبعه دولت جمهوری فرانسه را از تاریخ اول فروردین ماه 1318 برای مدت پنج سال دیگر به سمت مدیری باستان‌شناسی و موزه و کتابخانه با شرایط پایین تجدید استخدام نماید.

+++

الف‌ ـ‌ حقوق آقای آندره‌گدار در سال 72000 ریال به علاوه یک هزار پهلوی خواهد بود که به اقساط ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ب‌ ـ هنگام پایان قرارداد چنانچه قرارنامه آقای آندره‌گدار تجدید نشود مبلغ 5000 ریال به عنوان هزینه مسافرت برای معاودت به فرانسه به او پرداخته خواهد شد.

ج ‌ـ ‌چنانچه آقای گدار شخصاً قرارداد خود را فسخ نماید حق دریافت هزینه معاودت مصرح در قسمت (ب) را نخواهد داشت.

د‌ ـ‌ آقای آندره‌گدار سالی یک ماه حق مرخصی با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت فرهنگ خواهد بود.

ه ـ وزارت فرهنگ مجاز است سایر شرایط استخدامی آقای آندره‌گدار را بر طبق ماده 2 قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد او را امضا نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسة بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات‌ـ دکتر طاهری

+++

قانون

بودجه یک ساله یک هزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی

ماده اول ‌ـ برای مقرری و هزینه دوازده ماهه سال یک هزار و سیصد و هیجده مجلس شورای ملی مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و یک هزار و هفتصد ریال (7881700 ریال) موافقی فقره 1 تا 4 پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده دوم‌ ـ برای حقوق و هزینه دوازده ماهه چاپخانه مجلس مبلغ دو میلیون و یکصد و سه هزار و سیصد ریال (2103300 ریال) موافق فقره 1 و 2 پیوست اعتبار به کارپردازی مجلس داده می‌شود.

ماده سوم‌ ـ مجلس شورای ملی به کارپردازی مجلس اجازه می‌دهد درآمد چاپخانه مجلس و باغ بهارستان را جزو جمع محاسبات مجلس محسوب دارد.

ماده چهارم ‌ـ آقای آدالبرت اشتراکاتی کاردان چاپخانه مجلس تا انقضای مدت استخدامش در هر سال یک ماه مرخصی با استفاده حقوق خواهد داشت.

تبصره‌ ـ ماده چهارم قانون استخدام مشارالیه راجع به مرخصی او مصوب بیستم شهریور 1317 لغو است.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده و صورت پیوست است در جلسه بیست و یکم اسفند ماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات‌ ـ دکتر طاهری

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی

گزارش

نفرات

پایه

مبلغ سالیانه

ریال

مبلغ کل

ریال

ملاحظات

تفصیل ماده اول

فقره 1

         

مقرری آقایان نمایندگان و تفاوت مقرری ریاست مجلس

134

 

4860000

4860000

 

فقره 2

قانونگذاری

         

معاون اداری ریاست مجلس

1

9

37440

   

منشی و مترجم

1

7

19680

   

دبیرخانه

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون فعلی (پایه قضایی)

1

7

22440

   

کارمند

4

6

64320

   

کارمند

2

5

23880

   

بایگانی جاری و راکد

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون

1

6

17280

   

مدیر بایگانی راکد

1

6

14880

   

کارمند

2

5

25680

   

کارمند

1

4

8160

   

تندنویسی و تحریر صورت مجلس

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

6

17280

   

کارمند

3

6

44640

   

کارمند

6

5

71640

   

کارمند

2

4

16320

   

کارمند

1

کنتراتی

13200

   

قوانین و مطبوعات

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون

1

6

17280

   
     

520080

486000

 

+++

کارمند

3

6

47040

   

کارمند

2

4

16320

   

کارمند

1

3

6240

   

دایره کمیسیون‌ها

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

6

14880

   

کارمند

1

3

6240

   

دایره ارسال مراسلات

         

مدیر

1

6

17280

   

معاون

1

4

8160

   

اعتبار خصوصی

   

6000

661920

 

+++

فقره 3

کارپردازی

         

معاون اداری

1

9

37440

   

منشی

1

6

17280

   

اداره حسابداری کل

         

رئیس

1

9

37440

   

معاون

1

6

17280

   

منشی

1

5

12840

   

حسابدار

4

4

35280

   

دایره صندوق

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون و حسابدار

1

4

8160

   

کتابخانه

         

رئیس

1

8

29640

   

معاون

1

4

8160

   

کارمند

3

4

24480

   
     

247680

5521920

 

+++

کارمند

1

1

3840

   

دایره کارگزینی

         

مدیر

1

6

17280

   

کارمند

1

4

8160

   

کارمند

1

3

6240

   

دایره ملزومات

         

مدیر

1

6

17280

   

معاون

1

4

9480

   

کارمند

1

1

4440

   

دایره مجله مذاکرات مجلس

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

6

14880

   

کارمند

1

5

12840

   

کارمند

1

4

8160

   

بازرسی

         

رئیس

1

8

25440

   

معاون و مسئول بلیط و توزیع لوایح

1

4

9480

   

کارمند

1

4

8160

   

کارمند

2

1

8280

   

خدمتگزاران جزء

         

ناظر

1

 

8400

   

سرمکانیک

1

 

12120

   

مکانیک

1

 

6600

   

تلفنچی

2

 

11520

   

دربان‌باشی

1

 

6960

   

دربان

4

 

20400

   

پیشخدمت‌باشی

1

 

8400

   

+++

   

495720

5521920

 

پیشخدمت

24

 

116220

   

سرایدارباشی

1

 

8400

   

سرایدار

20

 

78780

   

فوق‌العاده نگهبانی شبانه سرایدارها

   

4800

   

آبدارباشی

1

 

5040

   

آبدار و سقا

6

 

25320

   

فراش‌باشی

1

 

8400

   

فراش

13

 

38640

   

باغبان‌باشی

1

 

6240

   

گل‌کار

6

 

26460

   

باغبان

7

 

20880

   

فوق‌العاده مأمورین نگهبانی پست و تلگراف و دو نفر نامه‌رسان

4

 

6720

   

فوق‌العاده و مدد معاش و حقوق ایام مرخصی

   

30000

   

شوفر اتومبیل

1

کنتراتی

9900

   

شهریه ورثه نعمت‌الله و عبدالله و تفاوت حقوق بازنشستگان و وظیفه وراث خدمتگزاران جزء

   

30000

   

اعتبار اضافات و ترفیعات به تشخیص کمیسیون اصناف و ترفیعات

   

53760

965280

 

فقره 4

هزینه

         

روشنایی

   

10000

   

آبدارخانه

   

36000

   

تنظیف

   

8000

   

نوشت‌افزار

   

20000

   

چاپ لوایح

   

15000

   

چاپ صورت مذاکرات مجلس

   

17000

   

اعتبار کتابخانه برای خرید کتب و آبونه جراید

   

150000

 

مبلغ نهصد و پنجاه لیره از این اعتبار وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت

پست و تلگراف و تلفن

   

13000

   

فوق‌العاده پاسبانان مجلس

   

22000

   
     

291000

6487200

 

+++

ملبوس خدمتگزاران جزء ‌سالی نفری دو دست

92

 

30000

   

سوخت زمستانی

   

30000

   

هزینه جشن‌ها

   

170000

   

هزینه باغ بهارستان

   

15000

   

اعتبار هزینه پیش‌بینی نشده

   

70000

   

ساختمان و تعمیرات ابنیه

   

500000

 

قرضه بنایی سال 1317 مجلس از این محل پرداخت و محسوب می‌شود

خرید اثاثیه و تعمیرات اثاثیه سابق

   

150000

   

حق بیمه

   

20000

   

سهمیه سالانه اتحاد بین‌المجالس

   

8500

 

در قسمت سهمیه سالانه اتحاد بین‌المجالس یک هزار و پانصد و چهل و پنج فرانک سوئیس وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت.

عیدی نوروز کارکنان مجلس

   

110000

1394500

 

جمع ماده اول بودجه مجلس

     

7881700

 

تفصیل ماده دوم

چاپخانه مجلس

فقره 1

         

مدیر

1

7

19680

   

معاون

1

5

11040

   

رئیس بازرسی

1

5

12840

   

معاون بازرسی

1

4

8160

   

عضو بازرسی

1

1

3840

   

مسئول حسابداری

1

6

14880

   

معاون

1

4

8160

   

حسابدار

1

2

5040

   

حسابدار

2

1

8280

   

مسئول ملزومات و صندوق

1

5

12840

   

منشی و دفترنویس

1

3

6240

   

بایگان

1

1

4440

   

+++

   

115440

7881700

 

مصحح

1

2

5040

   

مدیر گراورسازی

1

6

17280

   

مسئول فوتولیتو

1

5

12840

   

نقاش و رتوشه‌گر

1

4

8160

   

نقاش ورتوشه‌گر

1

1

3840

   

ناظر

1

1

4440

   

مترجم و ماشین‌نویس (کنتراتی)

2

 

19200

   

اعتبار اصناف و ترفیعات برحسب تشخیص کمیسیون ترفیعات و اصناف

   

12580

   

خدمتگزاران جزء

         

تحصیلدار

1

 

7200

   

کمک انبار و کاغذشمار

2

 

9240

   

پیشخدمت و آبدار و فراش

10

 

28200

   

قسمت فنی

         

گراورساز

8

 

31500

   

مسئول اشتروتیپی

1

 

6000

   

کارگر اشتروتیپی

7

 

18480

   

مسئول ماشین‌خانه

1

 

18000

   

معاون ماشین‌خانه

1

 

7200

   

کارگر ماشین‌خانه

36

 

134160

   

مسئول افست

1

 

15000

   

معاون

1

 

8400

   

کارگر

10

 

33360

   

مسئول موتورخانه

1

 

12000

   

کارگر

5

 

21000

   

مسئول حروفچینی

1

 

8640

   

کارگر

16

 

55680

   

مسئول فرم‌بندی

1

 

6600

   

+++

   

619480

7881700

 

کارگر فرم‌بندی

14

 

50400

   

مسئول صحافی

1

 

8160

   

معاون

1

 

5640

   

کارگر

15

 

43320

   

مسئول اوراق بهادار

2

 

9540

   

کارگر

35

 

94980

   

مسئول حروف‌ریزی

1

 

5400

   

کارگر

5

 

16320

   

کاردانان فنی (کنتراتی)

2

 

102000

 

از اعتبار 102 هزار ریال حقوق دو نفر کاردان فنی کنتراتی مبلغ 7500 مارک وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند نمود از اعتبار پنجاه هزار ریال حقوق کاردان فوتورتوگراوور مبلغ 300 لیره انگلیسی وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت

کاردان فوتورتوگراور (کنتراتی)

1

 

50000

   

ماشینچی

1

 

6600

   

کارمند

6

 

20880

   

کارمند فتولیتو

2

 

7680

   

اعتبار اضافه کاری و فوق‌العاده

   

120000

1160400

 

فقره 2

         

اعتبار برای تکمیل خرید ماشین‌آلات و تعمیرات اثاثیه

   

380000

 

مبلغ پنجاه و هشت هزار و نهصد مارک از محل اعتبارات فقره 2 بودجه چاپخانه وزارت دارایی ارز خواهند داد و بهای آن را دریافت خواهند داشت

اعتبار برای خرید کاغذ تمبر مالیاتی و پستی

   

120000

   

هزینه چاپخانه از مرکب و روغن و ژلاتین و نفت و دواجات و غیره

   

340000

   

اعتبار هزینه پیش‌بینی نشده

   

25000

   

سوخت زمستانی

   

30000

   

ملبوس خدمتگزاران جزء سالی نفری دو دست

13

 

4420

   

عیدی نوروز کارکنان چاپخانه

   

43480

942900

 

جمع ماده 2 بودجه چاپخانه مجلس

     

2103300

 

جمع کل ماده اول و دوم

     

9985000

 

صورت بالا پیوست بودجه سال 1318 مجلس شورای ملی بوده و صحیح است.

نواب ریاست مجلس شورای ملی

مرتضی بیات ‌ـ دکتر طاهری

+++

یادداشت ها
Parameter:293696!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)