کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 8 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه بیستم مهر ماه 1316  

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

3- تقدیم سه فقره عهدنامه از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه‏

4- انتخاب بقیه اعضا کمیسیون‌ها

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

7- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

8- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

9- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه‏

10- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 8

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه بیستم مهر ماه 1316

فهرست مطالب‏

1- تصویب صورت مجلس‏

2- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

3- تقدیم سه فقره عهدنامه از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه‏

4- انتخاب بقیه اعضا کمیسیون‌ها

5- تصویب یک فقره مرخصى‏

6- اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها

7- تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه‏

8- تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه‏

9- شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه‏

10- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت و ده دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس چهاردهم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده: غایبین بی‌اجازه- آقایان: دولتشاهی- دکتر ضیا- امیر ابراهیمی- دبیر سهرابی- محسن صدر- فتوحی- مشار- مؤید قوامی- دکتر ادهم- عباس مسعودی- اعظم زنگنه- هدایت

دیر آمدگان بی‌اجازه-آقایان: منصف مجدضیایی- ناصری- نقابت- ارگانی )

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- آقاى دولتشاهى را غایب بى‌اجازه نوشته‌اند ایشان کسالت داشته‌اند و اصلاح می‌شود در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- انتخاب اعضا کمیسیون‌ها)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌ها. بدواً پنج نفر به قرعه تعیین می‌شوند که به اتفاق یکى از اعضا هیئت رئیسه آراء را استخراج نمایند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان: دکتر لقمان- ملک‌زاده آملى- لیقوانى- ابراهیم ریگى- عراقى انتخاب شدند)

رئیس- آقاى آزادى هم از طرف هیئت رئیسه تعیین می‌شوند. شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده حاضر در موقع اعلام رأى 106 نفر عده اعضاى کمیسیون 18 نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون عدلیه. عده حاضر در موقع اعلام رأى 108 نفر عده اعضاى کمیسیون هجده نفر.

(اخذ اوراق رأى به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون داخله انتخاب می‌شود. عده حاضر

+++

در موقع اعلام رأى 111 نفر عده اعضاى کمیسیون هجده نفر.

(اوراق رأى گرفته شد)

رئیس- کمیسیون معارف انتخاب می‌شود. عده حاضر در موقع اعلام رأى 112 نفر عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون تجارت انتخاب می‌شود. عده حاضر در موقع اعلام رأى 113 نفر عده اعضاى کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ رأى به عمل آمد)

(3- تقدیم سه فقره عهدنامه از طرف آقاى کفیل وزارت امور خارجه)

رئیس- آقاى کفیل وزارت امور خارجه فرمایشى داشتید؟

کفیل وزارت امور خارجه- به طورى که خاطر نمایندگان محترم مسبوق است بین دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق اختلافى راجع به سرحدات موجود بود که دولت عراق آن را در سه سال پیش به شوراى جامعه ملل رجوع نمود ولى نظر به این که بین دولتین حسن تفاهم کامل موجود بود و طرفین با روابط دوستى موجود فیما بین مایل بودند خودشان این اختلاف را به طریق دوستانه حل نمایند لذا با وجود مراجعه به جامعه ملل مذاکرات سیاسى را قطع ننمودند و اخیراً موفق شدند که اختلاف مزبور را به وسیله انعقاد عهدنامه حل نمایند و اینک عهدنامه مزبور را براى تصویب تقدیم مجلس شوراى ملى می‌نمایم. پس از رفع اختلاف سرحدى دولت شاهنشاهى ایران و دولت پادشاهى عراق لازم دیدند که از یک طرف روابط دوستى موجود بین خود را تحکیم و از طرف دیگر ترتیبى اتخاذ نمایند که هر گاه در آتیه اختلافى بین آنها رخ دهد به طریق مسالمت آمیزى آن را حل نمایند لذا براى انجام این مقصود دو عهدنامه دیگر که یکى عهدنامه مؤدت و دیگرى عهدنامه تسویه مسالمت آمیز اختلافات باشد منعقد ساختند و اینک این دو عهدنامه را هم براى تصویب پیشنهاد مجلس شوراى ملى می‌کنم.

و نیز خاطر نمایندگان محترم مسبوق است که از چندى به این طرف دولت شاهنشاهى ایران در نظر داشت عهدنامه عدم تعرض با دولت ترکیه و عراق منعقد نماید سه سال پیش مقدمات این عهدنامه در ژنو تهیه و موقتاً هم از طرف نمایندگان ایران و ترکیه و عراق امضا شد سپس دولت پادشاهى افغانستان هم دعوت گردید که به این عهدنامه ملحق شود دولت افغانستان این دعوت را حسن استقبال کرده و چند ماه پیش وزراى امور خارجه افغانستان و ترکیه و عراق در طهران جمع و این عهدنامه در کاخ سعد آباد امضا شد.

چون این عهدنامه در اثر پیشنهاد دولت شاهنشاهى ایران منعقد گردید و در کاخ سعد آباد نیز به امضا رسید بنابراین امضا کنندگان آن به پاس احترام به شخص اعلیحضرت همایون شاهنشاهى که مبتکر این فکر بودند آن را به پیمان سعد آباد موسوم ساختند و اینک پیمان مزبور را هم براى تصویب به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌نمایم.

پیمان سعد آباد نه فقط روابط دوستى موجود بین امضاکنندگان آن را مبدل به یک روابط برادرى می‌نماید بلکه یک عامل مهمى براى استقرار صلح عالم و مخصوصاً در آسیاى غربى می‌باشد.(صحیح است)

(4 - انتخاب بقیه اعضا کمیسیون‌ها)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب اعضا بقیه کمیسیون‌ها کمیسیون صناعت عده حاضر 111 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون طرق انتخاب می‌شود عده حاضر 115 نفر عده اعضا 12 نفر.

(اوراق رأى اخذ شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه عده حاضر 115 نفر عده اعضا کمیسیون 12 نفر.

(آراء کمیسیون امور خارجه اخذ شد)

+++

رئیس- کمیسیون پست و تلگراف. عده حاضر 115 نفر عده اعضا کمیسیون شش نفر.

(اخذ رأى به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون نظام عده حاضر 115 نفر عده اعضا کمیسیون شش نفر.

(آراء اخذ شد)

رئیس- خاطر آقایان مسبوق است که در نظامنامه مقرر است که براى هر یک وزارتخانه یک کمیسیون معین می‌شود اینجا عجالتاً براى اداره فلاحت که سابقاً جزء کمیسیون اقتصاد ملى بود و به نام کمیسیون اقتصاد ملى کمیسیون داشت اگر تصویب می‌فرمایید حالا هم یک کمیسیونى براى اداره فلاحت انتخاب شود- عده اعضا 12 نفر- آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد. عده حاضر 115 عده اعضا کمیسیون فلاحت 12 نفر.

(آراء اخذ شد)

رئیس- آقایان دکتر لقمان- عراقى- ملک‌زاده آملى- ابراهیمى ریگى- لیقوانى قبول زحمت می‌فرمایند که به اتفاق آقاى آزادى منشى هیئت رئیسه براى نظارت در استخراج آراء اقدام بفرمایند که بعد از تنفس نتیجه به اطلاع مجلس برسد.

(5 - تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- خبر کمیسیون عرایض راجع به مرخصى آقایان صفوى:

آقاى صفوى تقاضاى هشت روز مرخصى از تاریخ 27 شهریور 1316 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایانى که با مرخصى آقاى صفوى موافقت دارند قیام فرمایند(اغلب قیام نمودند) تصویب شد اگر تصویب می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود(صحیح است)

(در این موقع(یک ساعت و نیم به ظهر) جلسه به عنوان تنفس تعطیل و ظهر مجدداً تشکیل گردید)

(6 -اعلام اسامى اعضا منتخبه جهت کمیسیون‌ها)

رئیس- نتیجه استخراج آراء کمیسیون‌ها قرائت می‌شود:

ریاست مجلس شوراى ملى‏

نتیجه آراء متخذه راجع به انتخاب کمیسیون قوانین مالیه عده اعضا کمیسیون 18 نفر- عده حضار در موقع اخذ رأى 106 عده آراء متخذه 105 حائزین اکثریت:

آقایان: مجد ضیایى- مرآت اسفندیارى- نائینى- ملایرى- محمد طباطبایى- محمد وکیل- رفیعى- مخبر فرهمند- غلامحسین ملک- افشار- دکتر اهرى- مسعودى خراسانى- گودرزى- ملک‌زاده آملى- معتضدى- اعتبار- دهستانى- دادور

کمیسیون عدلیه 18 نفر عده حضار موقع اخذ رأى 108 عده آراء متخذه 108- حائزین اکثریت:

آقایان: لیقوانى- دکتر جوان- میرزایى- رضوى- دکتر قزل ایاغ- همراز- بهبهانى- عراقى- ملک مدنى- پالیزى‏

نقابت- رهبرى- مولوى- مؤید احمدى- محیط- حمزه تاش- جهانشاهى- اوحدى‏

کمیسیون صناعت- عده حضار موقع اعلام اخذ رأى 11 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر- حائزین اکثریت:

آقایان: محیط- ساکینیان- دکتر نیرومند- شباهنگ- مژدهى- مکرم افشار- فرشى- ارگانى- پناهى- آزادى- شاهرودى- علوى سبزوارى- قراگزلو- کازرونیان- حمزه تاش- اصفهانى- کاشف- شجاع‏

کمیسون امور خارجه عده اعضا کمیسیون 12 نفر عده حاضر موقع اخذ رأى 115 حائزین اکثریت:

آقایان: افخمى- بیات- اقبال- مؤید ثابتى- طالش- اعتصام زاده- منتخب اسفندیارى- هدایت‌الله پالیزى- ثقة‌الاسلامى- مهدوى- مقدم- سمیعى‏

کمیسیون پست و تلگراف عده اعضا کمیسیون 6 نفر عده حاضر موقع اخذ رأى 115 حائزین اکثریت:

آقایان: ارباب کیخسرو- مختار مشیرى- زوار- صفوى- رضوى- ساکینیان.

+++

کمیسیون داخله- عده اعضا کمیسیون 18 عده حضار 111 عده آراء 111 حائزین اکثریت:

آقایان: گودرزى- معدل- قراگزلو- خواجه نورى- صفارى- دکتر نیرومند- معینى- فخر طباطبائى- ملایرى- طلوع- مژدهى- بیات ماکو- مخبر فرهمند- امین- جلائى- حسین فاطمى- اسکندرى- توانا.

کمیسیون طرق- عده اعضاء کمیسیون 12 عده حضار 115 عده آراء 115 حائزین اکثریت:

آقایان: نراقى- صفارى- محمد آخوند- افتخار ناهید- دکتر لقمان- شهدوست- عیسى مشار- اردبیلى- امیر ابراهیمى- فتوحى- اعتصام زاده- حبیبى‏

کمیسیون فلاحت- عده اعضاء کمیسیون 12 عده حضار 115 عده آراء 106 حائزین اکثریت:

آقایان: اقبال- معدل- کازرونیان- مقدم- ذوالقدر- دهستانى- محیط- امیر ابراهیمى- علوى سبزوارى- مژدهى‏

حیدرى- بیات ماکو

کمیسیون معارف- عده اعضا کمیسیون 18 عده حضار 112 عده آراء 109 حائزین اکثریت:

آقایان: جلایى- تربیت- مؤید ثابتى- محمد طباطبایى- صفوى- ذوالقدر- آزادى- لاریجانى- سلطانى- نوبخت‏

روحى- دبستانى- نواب- نراقى- دکتر سنگ- مؤقر- دکتر غنى- دکتر طاهرى.

کمیسیون تجارت- عده اعضا کمیسیون 18 عده حضار 113 عده آراء 108 حائزین اکثریت:

آقایان: فرشى- عزیزى- خلیل حریرى- نمازى- بیات- طهرانچى- شباهنگ- موقر- بوداغیان- جعفر اصفهانى‏- امین- اردبیلى- پارسا- توانا- نیک‌پور- غلامحسین ملک- طلوع- وکیلى.

کمیسیون نظام- عده اعضا کمیسیون 6 عده حضار 114 عده آراء 110 حائزین اکثریت:

آقایان: اعظم زنگنه- خواجوى- آصف- حبیبى- حیدرى- افتخار ناهید.

رئیس- آقایان هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را معین بفرمایید که زودتر مشغول کار شوند.

(7 - تقدیم سه فقره لایحه از طرف آقاى وزیر مالیه)

رئیس- آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه- سه فقره لایحه است که تقدیم مجلس شوراى ملى می‌شود یکى از آنها مربوط است به اعتبار ارزى که محل‏

اندوخته کشور تقاضا شده است براى هزینه‌هاى کشورى گر چه این مبالغى که اینجا ذکر می‌شود فقط شصت هزار لیره براى ذوب آهن و هفتاد و نه هزار لیره براى خرید لوکوموتیو و از این قبیل است ولى مخارج منحصر به اینها نیست بلکه هزینه‌هایى هم به ریال است که آنها یا جزء اعتبارات بودجه پیش‌بینى شده است یا این که بعد از این پیشنهاد خواهد شد. این قسمتى که فعلاً استدعاى تصویبش می‌شود مبالغى است که امسال بایستى از اندوخته کشور پرداخته شود لایحه دوم لایحه‌ای است که مربوط است به مالیات به ارث و بخشش‌هاى بلاعوض و مالیات بر ارث را عرض می‌کنم که در واقع متمم و تکمیل کننده مالیات بر درآمد است هر کجا که مالیات بر درآمد است مالیات بر ارث هم است و همچنین صلح‌هایى که به اشخاص می‌شود و میزانش فوق‌العاده عادلانه در نظر گرفته شده است که اگر مقایسه بشود با مالیاتى که در سایر کشورها معمول است ملاحظه می‌فرمایید که یک عشر از اعشارى است که در سایر جاها از ارث می‌گیرند و خیلى خیلى عادلانه است و گذشته از این شاید در سال‌هاى اول درآمد عمده براى ما تهیه نکند و مبالغ کمى باشد ولى خوب یک اساسى است که بعد از این مثل مالیات بر درآمد می‌ماند که یواش یواش رو به تکامل می‌رود و باید عرض کنم که این لایحه نه از لحاظ این است که در بودجه کشور عدم تعادلى است بلکه چون این مالیاتى است که یواش یواش و به تدریج بایستى مردم عادت کنند این است که پیشنهاد می‌شود که از حالا شروع شود تا مأمورین تجربه پیدا کنند و مردم هم عادت کنند که براى سال‌هاى بعد

+++

کم کم به درد خواهد خورد و فعلاً مبلغ زیادى به خزانه نمی‌رساند و ما هم لازم نداریم چون تعادل و توازن در بودجه کاملاً برقرار است. لایحه سوم هم براى استخدام یک محاسبى است از براى نگاهدارى حساب و همچنین مراقبت در کارهاى نفت جنوب (نفت انگلیس و ایران) یک کسى استخدام شده بود که در آنجا حساب‌ها را نگاهدارى می‌کرد و حالا رفته است براى این که حساب‌هاى این کار را رسیدگى کند جانشینى براى او در نظر گرفته شده است که به همان شرایطى که سابق بود استخدام شود.

رئیس- به کمیسیون رجوع خواهد شد. چون لوایح بایستى زودتر در مجلس بیاید اگر آقایان هیئت رئیسه کمیسیون‌ها را انتخاب کنند که مشغول کار شوند البته بهتر خواهد بود. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى- اگر اجازه می‌فرمایید همین حالا بعد از ختم جلسه هیئت رئیسه کمیسون‌ها را تعیین می‌کنیم که براى کار حاضر باشند.

رئیس- البته بهتر است چون آقاى وزیر عدلیه هم تلفن کرده‌اند که کارى دارند و حالا خواهند آمد به مجلس اگر اجازه می‌فرمایید چند دقیقه تنفس داده شود ایشان بیایند و ضمناً هیئت رئیسه کمیسیون‌ها هم انتخاب شوند.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله نیم ساعت مجدداً تشکیل گردید)

(8 - تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه)

وزیر عدلیه- دو فقره لایحه است که تقدیم می‌شود یکى راجع به اختیارات شش ماهه کمیسیون عدلیه است که به قید دو فوریت است تقدیم می‌شود یکى هم راجع است به عمران فلاحتى کشور که مدتى است مورد نظر دولت واقع شده است و به طورى که در مقدمه این لایحه ملاحظه خواهید فرمود این لایحه کمال اهمیت را دارد این است که دولت تمام طرق و وسائل این کار را فراهم کرده است و ترتیبى پیش بینى شده است که مالیکن وسایل کار رایشان فراهم شود و بتوانند از ملک و آب خودشان نهایت درجه استفاده کامل نمایند.

(9 - شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه)

رئیس- لایحه عمران به کمیسیون خواهد رفت لایحه اختیارات قرائت می‌شود.

(به شرح ذیل قرائت شد)

مجلس شوراى ملى نظر به این که مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى طرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجوده در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس آزمایش آنها در عمل نواقصى را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید.

رئیس- رأى گرفته مى‌شود به فوریت اول آقایان موافقین قیام فرمایند.(اکثر برخاستند)

رئیس- تصویب شد. رأى گرفته مى شود به فوریت ثانى موافقین قیام فرمایند.(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده واحده مطرح است.(مخالفى نیست)

+++

موافقین با ماده واحده قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

(10 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏.

جلسه آتیه روز یک شنبه بیست و پنجم مهرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه اجرای لوایح قانونی پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه

ماده واحده- وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نمایند پس از تصویب کمیسیون فعلی قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد. تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضای هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیستم مهر ماه یک هزار و سیصد و شانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیارِی

+++

یادداشت ها
Parameter:293620!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)