کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/10]

جلسه: 8 صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 آذر ماه 1318  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اجراى مراسم تحلیف از طرف 14 نفر آقایان نمایندگان

3. شور اول چهل ماده از لایحه مربوط به امور حسبى

4. تأیید تقدیم لایحه کیفر از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

5. بقیه شور لایحه امور حسبى

6. تصویب مرخصى آقاى امیر ابراهیمى

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 8

صورت مشروح مجلس روز پنجشنبه 8 آذر ماه 1318

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس

2. اجراى مراسم تحلیف از طرف 14 نفر آقایان نمایندگان

3. شور اول چهل ماده از لایحه مربوط به امور حسبى

4. تأیید تقدیم لایحه کیفر از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

5. بقیه شور لایحه امور حسبى

6. تصویب مرخصى آقاى امیر ابراهیمى

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و سه ربع پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 4 آذر را آقاى مؤید احمدى (منشى) قرائت نمودند.

)اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان: معدل - مولوی - سلطانی .

غایبین بی‌اجازه - آقایان: رضوی - منصف - ثقة‌الاسلامی - مکرم افشار - ناصری - مؤید قوامی - کامل ماکو - معینی - جرجانی - مشار - اعظم زنگنه .

دیرآمده بااجازه - آقای صفوی .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان: علی وکیلی - دکتر سمیعی)

1. تصویب صورت مجلس

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. اجراى مراسم تحلیف از طرف 14 نفر آقایان نمایندگان

رئیس - شروع می‌شود به اجراى بقیه مراسم تحلیف‏

(در این موقع تمام حضار به احترام ورود کلام الله مجید بر پا خاسته و آقایان نامبرده زیر در محل نطق حاضر و قسم‌نامه را به این ترتیب قرائت و امضا نمودند)

بسم الله الرحمن الرحیم - من که در ذیل امضا می‌نمایم خداوند را به شهادت می‌طلبم و به قرآن مجید قسم یاد می‌کنم مادام که حقوق مجلس و مجلسیان مطابق قانون اساسى محفوظ و مجرى است تکالیفى را که به من رجوع شده است مهما امکن با کمال راستى و درستى و جد و جهد انجام داده و نسبت به اعلیحضرت شاهنشاه متبوع عادل مفخم خود صدیق و راستگو باشم و به اساس سلطنت و حقوق ملت خیانت ننمایم و هیچ منظورى نداشته باشم جز فواید و مصالح دولت و ملت ایران.

آقایان: مهدوى - افشار - امیرابراهیمى - مقدم - کازرونیان - دهستانى – دکتر قاسم غنى - مؤید ثابتى - اقبال - مجیدى فیاض - پارسا - افخمى - مجد ضیایى - رهبرى.

3. شور اول چهل ماده از لایحه مربوط به امور حسبى

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع

+++

به امور حسبى گزارش کمیسیون خوانده می‌شود.

کمیسیون قوانین دادگسترى منتخبه از مجلس شوراى ملى اولین جلسه خود را تشکیل داده و با حضور آقاى کفیل وزارت دادگسترى لایحه شماره 21727 آن وزارتخانه را در خصوص رسیدگى‏ به امور حسبى مطرح پس از مذاکرات لازمه و توضیحات آقاى کفیل در نتیجه 29 ماده از مواد پیشنهادى را با جزیى اصلاحى براى شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم می‌دارد.

رئیس - چون لایحه مفصل است طبع هم شده است و به نظر آقایان رسیده است دیگر تمام مواد خوانده نمی‌شود.

مذاکره در کلیات است. آقاى مؤید احمدى.

مؤید احمدى - بنده فقط لازم دانستم در این موقع که این لایحه مطرح است یک کلیاتى را در موقع شور کلیات به عرض آقایان برسانم. همچنان که اگر خاطر آقایان باشد وقتى که قانون اصول‏ محاکمات در دوره گذشته از مجلس گذشت بنده آن روز عرض کردم و آن این بود که قانون مدنی در مملکت اصول موجد حق را تعیین می‌کند که چه چیزهایى موجد حق است. بیع. شرى. رهن. آن ابوابى که در اصول قضایى همه ممالک دنیا است ما هم داریم آن وظیفه قانون مدنى است قانون اصول محاکمات طریقه اجراى رسیدن به حق را معین می‌کند که چه قسم محاکمه‏ کنند و کدام قسم دعاوى باید به صلحیه برود یا به اسامى جدید دادگاه بخش یا در استیناف یا در تمیز و طریقه اجرا و آن قواعدى که در اصول محاکمات در ظرف هفتصد و چند ماده تصویب شد و ملاحظه می‌فرمایید در قانون مدنى یک فصلى هم دارد راجع به امور حسبى این قانون در واقع طریق‌ اجراى آن مواد است که بنده لازم دانستم به عرض برسانم چون ذهن ما در مدت سى و سه سال مشروطیت متوجه شده است مخصوصاً آن اشخاصى که تماس با امور قضایى داشتند چه جزء متداعیین بودند چه جزءً و کلاً و آوکا‌ها بودند چه قضات و سایرین آشنا شدند به یک ترتیب اصول محاکماتى که در دوره دوم تقنینیه از کمیسیون مجلس شوراى ملى گذشته بود و در این چند سال در مملکت اجرا شد بعد در قانونى که در دوره گذشته گذشت تغییراتى در نتیجه تجربه و عمل قضات یا اوکاها پیدا شد که یادداشت‌هایى برداشته بودند که این ماده این طور خوب نیست این طور شود بهتر است و در آن قانون تصویب شد کلیاتش هم همان است منتها طرز اجرایش در آن قانون فرق کرده است لیکن این قانون آخرین قانونی است که وزارت دادگسترى بعد از مطالعه در قوانین خودمان و تجربیات چندین ساله این قانون را طورى نوشته‌اند که از آن اصول کلى یک قدرى انحراف دارد و این است که ممکن است در هر ماده ما بلند شویم صحبت کنیم که مثلاً قاضى وقتی که یک حکمى را داد دیگر نمی‌تواند رد کند باید برود محکمه بالاتر لیکن اینجا این کار را نکرده است مثلاً گفته است که اگر قاضى ملتفت شد که حکمى برخلاف صادر شده است می‌تواند تغییر بدهد و خوب هم هست براى این که آنجا طرف دارد و اینجا طرف مخصوصى ندارد اینجا مال ایتام است مال صغار است اشخاصى که صغیرند محجورند اشخاصى که سفیه هستند مجنون هستند یا غایب مفقود الاثر هستند و خودش از خودش نمی‌تواند دفاع کند البته این قانون را هر چه عملى‌تر و هر چه تسهیلش بیشتر باشد که اموال آنها حفظ بشود خیلى خوب است و لو این که با آن اصول کلى منافات داشته باشد این یک قانونى است علیحده مربوط به آن قانون نیست که مثلاً فرض شود که این قانون بعد از قانون اصول محاکمات گذشته و یک همچون ماده در آن دارد که شاید این با آن قانون تنافى و تناقض داشته باشد خیر این طور نیست این قانون اختصاصى است آن قانون مال اصول محاکمات کلى است و این قانون مربوط به امور حسبى است آن هم بعضى امور حسبى در قوانین ما انواع مختلفه دارد البته تمام آنها در این قانون پیش‌بینى نشده است عرض کنم مثلاً به فرمایش آقاى اوحدى گفتند که ما یک جنازه را مى‌بینیم واجب است واجب کفایى است که برویم دفنش کنیم واجب کفایى این هم از امور حسبى است البته در این قانون این قبیل مسائل را پیش‌بینى نکرده است.

+++

کارهایى که در محکمه باید تکلیفش معلوم شود و اگر تعقیب نشود یک حقى تفریط می‌شود آنها نوشته شده مثل صفیر و قیم و ولى و اینها را معین کرده است و ترتیب محاکمه‌اش هم غیر از این محاکمات است یک محاکمات مخصوصى است و همین طور که در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همه امور مملکت رو به ترقى رفته است این قسمت هم ترقى کرده و این مواد در نظر گرفته شده است اگر چه تا به حال پنجاه و سه ماده‌اش بیشتر از کمیسیون قوانین دادگسترى نگذشته است و این قسمت‌هایی که در دو سه جلسه مباحثه شده و از کمیسیون گذشته است فکرهاى تازه و جدید بسیار خوبى است و بنده به نوبه خودم تقدیر می‌کنم و لازم دانستم این کلیات را در شور اول به عرض آقایان برسانم.

رئیس - رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد. ماده اول خوانده می‌شود.

باب اول – در کلیات‏

ماده1 - رسیدگى به امور حسبى تابع مقررات این قانون می‌باشد مگر آن که خلاف آن مقرر شده باشد.

رئیس - آقاى اوحدى‏

اوحدى - بنده عرایضم در اطراف ماده اول خیلى مختصر است. به طوری که سیره جارى شده است به این که احکام همیشه بر موضوعات مترتب می‌شود و بنابراین لازم است که اول موضوع معرفى شده باشد سپس بگویند تکلیف آن موضوع در این مورد این است در آن مورد آن است در این لایحه که به عقیده بنده مثل سایر لوایح دولتى که همه در همه مواقع مفید و نافع بوده این هم به جاى خودش نافع است هر قدمى که ما پیش می‌رویم رو به تکمیل و تکامل می‌رویم به این نظر احتیاجات به قانون بیشتر می‌شود هیئت دولت هم دقیق‌تر می‌شود و احتیاج عمومى است تنظیم و به مجلس تقدیم می‌کنند که از جمله همین لایحه است پس بنده از آقاى کفیل دادگسترى فقط تقاضا می‌کنم که موافقت بفرمایند به جاى ماده اول تعریف بشود امور حسبى که در این لایحه مورد رسیدگى خواهد بود یعنى نوشته شود ابتدا امور حسبى که تابع مقررات این قانون است به شرح مواد زیر است آن وقت آن موضوعات را یک یک شرح بدهند و در ماده 2 بیان کنند که رسیدگى به این امور حسبى مطابق مقررات زیر خواهد بود.

کفیل وزارت دادگسترى‏ (آقاى سرورى) - آقاى اوحدى تذکر دادند که بایستى در این لایحه تعریف مى‌شود که امور حسبى چه چیز است و حالا بنده به طور اجمال عرض مى‌کنم امور حسبى‏ اموری است که محاکم مکلف هستند که نسبت به آن رسیدگى بکنند و تصمیم بگیرند و رسیدگی‌شان متوقف بر منازعه و مخاصمه در خارج نیست و محتاج نیست که یک نفر در این امور طرح دعوى کند آن وقت دادگاه رسیدگى کند بلکه محاکم بایستى خودشان رسیدگى کنند و لو این که کسى نباشد که تقاضایى کند این به طور اجمال تعریفى است که براى امور حسبى می‌شود کرد حالا ممکن است این تعریف خیلى جامع و کافى نباشد ما این را مورد شور قرار خواهیم داد و در شور ثانى که مطرح خواهد شد در کمیسیون یک تعریف جامعى براى این موضوع در نظر گرفته پیشنهاد خواهیم کرد.

4. تأیید تقدیم لایحه کیفر از طرف آقاى کفیل وزارت دادگسترى

کفیل وزارت دادگسترى - ضمناً بنده موقع را مغتنم می‌شمارم که لایحه قانون مجازات عمومى که در دوره سابق به مجلس شوراى ملى پیشنهاد شده بود که مورد شور قرار گیرد عین همان لایحه مجدداً از طرف دولت پیشنهاد می‌شود و تقاضا می‌شود که مورد شور واقع شود.

5. بقیه شور لایحه امور حسبى

رئیس - ماده دوم خوانده می‌شود.

ماده2 - رسیدگى به امور حسبى در دادگاه‌هاى حقوقى به عمل می‌آید.

رئیس - ماده سوم‏

ماده 3 – در موضوعات حسبى هر گاه امرى در خارج از مقر دادگاهى که کار در آنجا مطرح است باید انجام شود دادگاه مزبور می‌تواند انجام آن امر را به دادگاهى که کار در

+++

حوزه آن باید بشود ارجاع نماید و در این صورت دادگاه مزبور امر ارجاع شده را انجام و نتیجه را به دادگاه ارجاع کننده امر می‌فرستد.

رئیس - ماده چهارم‏

ماده 4 - مقررات راجع به نیات قضایى که در آیین دادرسى ذکر شده شامل امور حسبى خواهد بود.

رئیس - ماده پنجم‏

ماده 5 - در صورتی که دو یا چند دادگاه براى رسیدگى به موضوعى صالح باشند دادگاهى که بدواً به او رجوع شده است رسیدگى می‌نماید.

رئیس - ماده ششم‏

ماده 6 - در صورت حدوث اختلاف در صلاحیت دادگاه‌ها رفع اختلاف به ترتیب مقرر در آیین دادرسى به عمل می‌آید.

رئیس - ماده هفتم‏

ماده 7 - دادرس در موارد زیر ممنوع از انجام امور حسبى است.

1. اموری که در آنها ذی‌نفع است.

2. امور راجع به زوجه خود (زوجه‌ای که در عده طلاق رجعى است در حکم زوجه است).

3. امور اقربای نسبى و سببى خود در درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم.

4. امور راجع به اشخاصى که سمت ولایت یا قیموت یا نمایندگى نسبت به آنها دارد.

رئیس - ماده هشتم‏

ماده 8 - هر امری که دادرس مطمئن نیست که به طور بی‌طرفى در آن امر بتواند اقدام کند ممکن است از اقدام به آن خوددارى کند.

رئیس - ماده نهم‏

ماده 9 – در مورد امتناع دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیتدار براى رسیدگى نباشد رسیدگى به دادرس دادگاه نزدیکتر ارجاع می‌شود.

رئیس - ماده دهم‏

ماده 10 - در موارد ماده 7 دادرس باید از رسیدگى امتناع نماید ولى اشخاص ذی‌نفع نمی‌توانند به استناد این ماده و ماده 8 دادرس را رد نمایند.

رئیس - ماده یازدهم‏

ماده 11 - عدم صلاحیت محلى دادگاه یا ممنوعیت دادرس از مداخله در خصوص امرى رافع آثار قانونى اقدام یا تصمیمى که به عمل آمده است نخواهد بود.

رئیس - ماده دوازدهم‏

ماده 12 - ایام تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبى نیست ولى دادرس می‌تواند رسیدگى را در ایام تعطیل به تأخیر اندازد مگر این که امر از امور فورى باشد.

رئیس - ماده سیزدهم‏

ماده 13 - درخواست در امور حسبى ممکن است کتبى یا شفاهى باشد - تقاضاى شفاهى در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد.

رئیس - ماده چهاردهم‏

ماده 14 - در امور حسبى دادرس باید هر گونه تحقیق و اقدامى که براى اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستى از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و در هر موقع می‌تواند دلایلى که مورد استناد واقع می‌شود قبول نماید.

رئیس - ماده پانزدهم‏

ماده 15 - اشخاص دی‌نفع می‌توانند شخصاً در دادگاه حاضر شوند یا نماینده بفرستند و نیز می‌توانند کسى را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بیاورند و در صورتى که نماینده به دادگاه فرستاده شود نمایندگى او باید نزد دادرس محرز شود.

رئیس - ماده شانزدهم‏

ماده 16 - حساب مواعد به ترتیبى است که در آیین دادرسى ذکر شده و اگر روز آخر موعد مصادف با تعطیل شود آخر موعد روز بعد از تعطیل خواهد بود.

رئیس - ماده هفدهم

+++

ماده 17 - در مهلت‌هایی که مسافت رعایت می‌شود ترتیب آن مطابق مقررات آیین دادرسى راجع به مسافت است.

رئیس - ماده هجدهم‏

ماده 18 - اشخاص ذی‌نفع می‌توانند پرونده‌هاى امور حسبى را ملاحظه نموده و از محتویات آن رونوشت گواهى شده یا گواهى نشده از دفتر دادگاه بگیرند.

رئیس - ماده نوزدهم‏

ماده 19 – هر گاه ضمن رسیدگى به امور حسبى دعوایى از طرف اشخاص ذی‌نفع حادث شود که رسیدگى به امر حسبى متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوى باشد حاکم در صورت درخواست دستور موقتى در موضوع آن دعوى مطابق دادرسى فورى صادر می‌نماید.

رئیس - ماده بیستم‏

ماده 20 - اقدام و دخالت دادستان در امور حسبى مخصوص به مواردى است که در قانون تصریح شده است.

رئیس - ماده بیست و یکم‏

ماده 21 - در مواردی که دادستان مکلف به اقدامى می‌باشد اقدام به عهده دادستان شهرستان است که رسیدگى در حوزه آن دادگاه به عمل می‌آید.

رئیس - ماده بیست و دوم‏

ماده 22 - دادرس پس از تمام شدن تحقیقات و رسیدگى منتهى در ظرف دو روز تصمیم خود را اعلان می‌نماید.

رئیس - ماده بیست و سوم‏

ماده 23 - تصمیم دارس باید موجه و مدلل باشد.

رئیس - ماده بیست و چهارم‏

ماد ه 24 - در مواردی که تصمیمات دادگاه باید ابلاغ شود ترتیب ابلاغ مانند مقررات آیین دادرسى است.

رئیس - ماده بیست و پنجم‏

ماده 25 - در صورتی که ابلاغ در کشور بیگانه باید عمل آید دادرس می‌تواند ترتیب سهل‌ترى براى ابلاغ در نظر گرفته و دستور بدهند.

رئیس - ماده بیست و ششم.

ماده 26 - هرگاه شخصى که تصمیم دادگاه او باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده می‌شود.

رئیس - ماده بیست و هفتم.

ماده 27 - تصمیم دادگاه در امور حسبى قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.

رئیس - ماده بیست و هشتم.

ماده 28 - مرجع شکایت پژوهشى از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبى دادگاهى است که مطابق آیین دادرسى صلاحیت رسیدگى پژوهشى به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم در مورد دعاوى دارد.

رئیس - ماده بیست و نهم‏

ماده 29 - مدت پژوهش همان است که براى پژوهش احکام در آیین دادرسى مقرر شده.

رئیس - گزارش کمیسیون دادگسترسى در تعقیب گز ارش سابق راجع به این قانون قرائت می‌شود.

گزارش از کمیسیون قوانین دادگسترى به مجلس شوراى ملى در تعقیب گزارش شور اول 29 ماده از لایحه دولت راجع به امور حسبى اینک مواد زیر را هم که به تصویب کمیسیون رسیده براى شور و مطالعه آقایان نمایندگان محترم تقدیم می‌دارد.

رئیس - ماده سى قرائت می‌شود.

ماده 30 – در صورتی که پژوهش خواه اثبات کند که پژوهش نخواستن او رد موعد به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر پذیرش است می‌تواند مهلت پژوهش را تجدید نماید مشروط به این که از تاریخ انقضا مدت پژوهش بیش از شش ماه نگذشته باشد.

رئیس - ماده سى و یک‏

ماده 31 - مهلت جدید نباید بیش از موعد پژوهشى باشد و درخواست تجدید مهلت بیش از یک دفعه پذیرفته نیست.

رئیس - ماده سى و دو.

ماده 32 - شکایت پژوهشى به دفتر دادگاهى که صادر کننده تصمیم مورد شکایت بوده داده می‌شود و دفتر مزبور باید

+++

فوراً شکایت‌نامه را ثبت و رسید آن را به شاکى داده و منتهى در ظرف دو روز شکایت‌نامه پژوهشى را با اوراق مربوط به آن به دادگاهى که مرجع رسیدگى است بفرستد.

رئیس - ماده سى و سه.

ماده 33 - شکایت پژوهشى ممکن است شفاهى باشد در این صورت شکایت مزبور در صورت مجلس دادگاه درج و به امضای شاکى و دادرس می‌رسد و این صورت مجلس با اوراق مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگى پژوهشى فرستاده خواهد شد.

رئیس - ماده سى و چهارم.

ماده 34 - شکایت پژوهشى ممکن است مبنى بر جهات یا ادله جدید باشد.

رئیس - ماده سى و پنج.

ماده 35 - شکایت پژوهشى موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی‌شود مگر این که دادگاهى که رسیدگى پژوهشى می‌کند قرار تأخیر اجراى آن را بدهد.

رئیس - ماده 36.

ماده 36 - تصمیم دادگاه استان به اتفاق یا به اکثریت آرا معلوم می‌شود.

رئیس - ماده سى و هفت‏

ماده 37 - دادگاهى که رسیدگى پژوهشى می‌نماید هر گونه رسیدگى و تحقیقى که مفید و لازم بداند بدون احتیاج به درخواست به عمل می‌آورد وپس از رسیدگى اگر تصمیم مورد شکایت را صحیح بداند آن را تأیید و چنانچه نقصى در تصمیم مزبور مشاهده کند موافق نظر خود آن را تکمیل می‌نماید و هر گاه تصمیم مورد شکایت را صالح نداند آن را الغا نموده و تصمیم مقتضى را اعلام می‌نماید.

رئیس - ماده سى و هشت.

ماده 38 - هر گاه دادگاه به خطای تصمیم خود برخورد در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.

رئیس - ماده سى و نه.

ماده 39 - تصمیمى که در زمینه تقاضایى به عمل آمده است تغییر آن هم محتاج به تقاضا است.

رئیس - ماده 40

ماده 40 - هر گاه در تصمیم دادگاه اشتباهى در حساب یا سهو قلم یا اشتباهات دیگرى رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکى از اشخاص ذی‌نفع یا زیاد شدن نامى مادام که آن تصمیم و شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه خارج نشده باشد دادگاه صادر کننده تصمیم مستقلاً یا به درخواست یکى از اشخاص ذی‌نفع آن را تصحیح می‌نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا برگ دیگرى که پیوست آن می‌شود نوشته خواهد شد دادن رونوشت از تصمیم دادگاه بدون پیوست مزبور ممنوع است.

تصحیح به اشخاصى که تصمیم دادگاه باید ابلاغ شو د ابلاغ می‌شود و در مواردی که تصمیم دادگاه قابل پژوهش است تصحیح آن هم در مدت مقرر براى پژوهش قابل پژوهش خواهد بود.

6. تصویب مرخصى آقاى امیر ابراهیمى

رئیس - گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى به اطلاع آقایان می‌رسد

آقاى امیر ابراهیمى درخواست هیجده روز مرخصى از تاریخ نهم آبان ماه 1318 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس - این مرخصى از همان مرخصى بیست روز محسوب می‌شود موافقین قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

7. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم.

جلسه آینده روز یکشنبه یازدهم آذر سه ساعت به ظهر مانده دستور هم لوایح موجوده‏

مجلس سه ربع ساعت پیش از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293734!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)