کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 79 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 بهمن ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده 220 تا ماده 279

3- اعلام وصول لایحه استخدام متخصص فوتورتو گراور چاپخانه مجلس

4- تصویب مرخصی آقای حیدری

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 79

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 27 بهمن ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه طرز اجرای احکام از ماده 220 تا ماده 279

3- اعلام وصول لایحه استخدام متخصص فوتورتو گراور چاپخانه مجلس

4- تصویب مرخصی آقای حیدری

5- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز یکشنبه 20 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : علوی سبزواری - معتضدی - خواجه نوری - جلایی - معتصم سنگ - هدایت­الله پالیزی - رحمت سمیعی - مسعودی - دشتی .

غایبین بی­اجازه - آقایان : تولیت - کازرونیان - نقابت - نیک­پور - معدل - موقر - امیر تیمور - کیوان .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - سزاوار - لیقوانی - دکتر جوان - شیرازی - افخمی - دکتر ادهم - مستشار .

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شوراول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 220 تا 279]

رئیس- بقیه لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى براى شور اول مطرح است. ماده 220 خوانده می‌شود.

فصل سوم- در توقیف اموال غیر منقول

مبحث اول- کلیات‏

ماده 220 - در مواردی که محکوم علیه امتناع از اداى محکوم به نموده وبراى استیفاء محکوم به مال غیر منقولى معرفى شود اجرا بدرخواست محکوم له آن مال را توقیف و مراتب را به طرفین و اداره ثبت اسناد محل فوراً اطلاع می‌دهد در صورتی که براى ملک توقیف شده از طرف اداره ثبت شماره پلاک معین شده باشد اجرا در ضمن اطلاع توقیف باید شماره پلاک را هم به اداره ثبت اطلاع دهد.

رئیس- ماده 221:

ماده 221- اداره ثبت بعد از اطلاع توقیف از طریق اجرا در صورتی که ملک به نام محکوم علیه ثبت شده باشد توقیف را در دفتر ثبت املاک یادداشت مى‌نماید و اگر به نام دیگرى غیر از محکوم علیه ثبت شده باشد مراتب را فوراً به اجرا اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده 222:

ماده 222- در صورتى که ملک ثبت نشده و از طرف محکوم علیه در خواست ثبت شده باشد یا مالک آن مجهول باشد.

+++

توقیف در دفتر توقیفات قید و در پرونده ثبتى یادداشت می‌شود و اگر نسبت به آن ملک از طرف دیگرى در‌خواست ثبت شده باشد که به ثبت عمومى گذارده نشده باشد مراتب را به اداره اجرا اطلاع خواهد داد.

رئیس- ماده 223:

ماده 223- از تاریخ اعلام توقیف به محکوم له یا ثبت توقیف در دفتر توقیفات اداره ثبت یا دفتر املاک محکوم علیه نمی‌تواند مال غیر منقول یا اشیاء یا اسباب متعلقه بآن مال را به کسى انتقال بدهد و از اشجار فقط به اندازه می‌تواند بیاندازد که براى جلوگیرى از خرابى لازم باشد.

رئیس- ماده 224:

ماده 224- هر‌گاه محکوم علیه مال توقیف شده را انتقال به غیر دهد مادامى که توقیف باقى است ترتیب اثر انتقال مزبور داده نمی‌شود مگر در صورت اجازه محکوم له.

رئیس- ماده 225:

ماده 225 - محکوم علیه می‌تواند مال توقیف شده در موارد زیر انتقال داده یا رهن بگذارد.

1- در مواردی که قبلاً و یا در حین وقوع معامله مبلغى را که مال براى استیفاء آن توقیف شده نقداً تأدیه کند.

2- در صورت رضایت محکوم له.

رئیس- ماده 226:

ماده 226 - قراردادها و تعهدات راجعه به مال غیر منقول درصورتی که قبل از ابلاغ توقیف به محکوم علیه یا ثبت آن در دفتر توقیفات یا دفتر املاک واقع شده باشد به قوت خود باقى است و هر‌گاه قرارداد یا تعهدى بعد از ابلاغ توقیف واقع شده باشد در صورتی که محکوم له ثابت کند که آن قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده زیان آور است می‌تواند ابطال آن را از دادگاه بخواهد.

رئیس- ماده 227:

ماده 227 - توقیف مال غیر منقولى که در تصرف مالکانه غیر است ممنوع است هر چند محکوم علیه بوده یا محکوم علیه مدعى مالکیت خود باشد مگر این که ادعاء مزبور به موجب حکم نهایی به ثبوت رسیده باشد.

رئیس- ماده 228:

ماده 228 - املاکى که در دفتر املاک به نام محکوم علیه ثبت شده است ملک محکوم علیه شناخته شده و توقیف خواهد شد ادعاء سوم کس ولو متصرف هم باشد مسموع نیست.

رئیس- ماده 229:

ماده 229- در صورتى که در‌آمد یک ساله مال غیر منقول براى ادعا محکوم به هزینه‌هاى اجرایی کافى باشد و محکوم علیه حاضر شود که از در‌آمد آن ملک محکوم داده شود عین ملک توقیف نمى‌شود و در‌آمد توقیف و محکوم به آن وصول می‌شود.

رئیس- آقاى دکتر جوان‏

دکتر موسى جوان- در این ماده می‌نویسد که هر‌گاه در‌آمد یک ساله ملکى براى پرداخت محکوم به کافى باشد محکوم علیه حاضر شود که از در‌آمد آن ملک محکوم به داده شود عین ملک توقیف نمی‌شود بنده در اینجا معتقدم که این رضایت محکوم علیه لازم نیست همینقدر که در آمد سالیانه یک ملکى کافى باشد براى پرداخت محکوم به و هزینه‌هاى اجرایی از همان محل پرداخته شود و توقیف ملک لازم نیست همین قدر که کارشناس تشخیص داد که در آمد سالیانه یک ملکى کافى است براى پرداخت محکوم به و هزینه‌هاى اجرایی اینجا بایستى از توقیف آن ملک صرف‌نظر بشود و فقط در‌آمد او توقیف شود براى استیفاى محکوم به ولى اینجا براى این کار نوشته است محکوم علیه حاضر باشد براى پرداخت در‌آمد ملک و رضایت محکوم علیه فراهم شود به عقیده بنده این مربوط برضایت محکوم علیه نیست همینقدر که در آمد سالیانه کافى شد دیگر عقیده‌ام این است توقیف ملک لزومى ندارد بهتر این است که همان در‌آمد توقیف شود.

مخبر- البته این ملک محکوم علیه است و یک ارفاقى است با محکوم علیه اگر محکوم علیه حاضر شود و موافقت کند که از عوائد یک ساله خودش بدهى خود را بپردازد دیگر ملک توقیف نمی‌شود ولى وقتى که محکوم علیه حاضر نباشد البته ملک توقیف می‌شود و چاره دیگر هم ندارد.

+++

رئیس- ماده 231:

ماده 231- توقیف محصول املاک و باغ‌ها قبل از برداشت و تعیین سهم محکوم علیه ممنوع است مگر در مواردی که سایر دارایی منقول و غیر منقول محکوم علیه براى ادا محکوم به کفایت نکند و یا محکوم علیه به توقیف محصول رضایت دهد.

رئیس- ماده 232:

ماده 232- در صورتی که محصول توقیف شده و محکوم علیه در‌خواست تبدیل محصول به مال دیگر نماید که آن مال برا ى استیفا محکوم به کافى باشد در‌خواست تبدیل باید پذیرفته شود.

رئیس- ماده 233:

ماده 233- در مواردى که ممکن است محصول توقیف شود به طریق زیر عمل خواهد شد:

اگر محصول جمع آورى شده باشد سهم محکوم علیه پس از وضع هزینه معمولى زراعتى از قبیل علوفه دام و بذر و هزینه تنقیه قنات و هزینه‌هاى عادى رودخانه به اندازه‌اى که به سهم محکوم علیه تعلق می‌گیرد به طورى که براى توقیف اموال منقول مقرر است توقیف خواهد گردید و هر گاه محصول جمع آورى نشده باشد برداشت محصول خواه به دفعات با حضور مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.

مأمور نامبرده حق هیچگونه مداخله در امر برداشت محصول نداشته و فقط براى تعیین میزان محصولى که جمع‌آورى مى‌شود حضور پیدا خواهد کرد محکوم له یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهند داشت و پس از برداشت هر قسمت از محصول توقیف آن مطابق مقررات فوق به عمل خواهد آمد.

رئیس- ماده 234:

ماده 234- هرگاه در میزان هزینه‌هاى معمولى زراعتى بین محکوم علیه و طرف او و در صورت حاضر نبودن طرف بین محکوم علیه مأمور اجرا اختلاف 333 باشد حداقل میزان هزینه مزبور موضوع بقیه توقیف می‌شود تا دادگاهى که قرار توقیف صادر کرده تصمیم قطعى اتخاذ نماید.

رئیس- ماده 235:

ماده 235 - در صورتى که محصول قبلاً فروخته شده و بهاى آن در موقع توقیف هنوز پرداخته نشده باشد بها نزد خریدار توقیف گردیده و اقساط آن در موقع وصول در صندوق دادگسترى توقیف خواهد شد.

رئیس- ماده 236:

(مبحث دوم در ترتیب سیاهه اموال غیر منقول)

ماده 236 - در موقع توقیف مال غیر منقول مأمور اجرا به تنظیم سیاهه آن اقدام می‌نماید و تاریخ این اقدام را به محکوم علیه اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده 237:

ماده 237- مطالب زیر در سیاهه اموال غیر منقول باید قید شود:

1- تاریخ ومفاد برگ اجرایی که به موجب آن اجراء حکم به عمل می‌آید.

2- محلى که مال غیر منقول در آنجا واقع است یعنى در کدام شهرستان و بخش و ده واقع است.

3- توصیف مال غیر منقول به طریق اختصار.

4- مال مزبور متعلق بکى است مال یا مالک است یا مشاع است اشخاص دیگر حقى به آن مال دارند یا نه و اگر دارند چه نوع حقى است ملک مرهون است یا نه و اگر مرهون است به چه مبلغ رهن شده است.

5- حدود ملک و همسایه‌هاى آن.

رئیس- ماده 238:

ماده 238- اگر ملک توقیف شده مزروعى باشد علاوه بر آنچه در ماده قبل ذکر شد امور زیر سیاهه تنظیم شده قید می‌شود:

1- مساحت ملک و اراضى و جنگل هر‌گاه معین باشد و مزارع و عدد و قنوات‏

2- سایر اطلاعات راجعه به وضع ملک (از وضع زراعت و حشم و اسباب زراعت و مسافت از شهرستان و راه‌هاى معتبر و غیره) که کاشف از حال و وضع ملک باشد.

رئیس- ماده 239:

+++

ماده 239 - در صورتی که مساحت تحقیقى ملک معین نباشد مأمور اجرا مقدار بذر افشان و حاصل تحقیق کرده در سیاهه تنظیمى قید مى‌نماید.

رئیس- ماده 240:

ماده 240- در سیاهه أى که براى توقیف خانه تنظیم می‌شود مطالب زیر باید قید گردد.

1- خانه از چه ساخته شده.

2- اندازه خانه از عرض و طول.

3- عده اطاق و انبار و زیر‌زمین و عده اشکوبه‌ها.

هر‌گاه خانه به چند قسمت یا حیاط علیحده تقسیم شده باشد که متصل به هم باشند سیاهه هر یک جداگانه برداشته می‌شود.

رئیس- ماده 241:

ماده 241- در سیاهه راجع به کارخانه‌جات علاوه بر اطلاعات مصرحه در ماده قبل عدد ماشین آلات و تعیین حاصل کارخانه و مشخصات دیگر. باید قید شود.

رئیس- ماده 242:

مبحث سوم در ارزیابى اموال غیر منقول‏

ماده 242- مأمور اجرا در وقتى که براى ترتیب سیاهه مال غیر منقول به محل ملک می‌رود یک نفر ارزیاب براى تعیین بهاى ملک معین می‌نماید.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایی- در ذیل این ماده چنانچه ملاحظه می‌فرمایید می‌نویسد یک نفر ارزیاب براى تعیین بهاى ملک معین می‌نماید کى معین می‌کند؟ یعنى مأمور اجرا این کار را می‌کند بنده تصور می‌کنم که مأمور اجرا صلاحیت ندارد که قیمت یک ملکى را معین کند و اگر این طور باشد آن منظور حاصل نمی‌شود زیرا این کار با اداره اجرا است و اداره اجرا باید ارزیاب را معین کند نه مأمور اجرا این است عقیده بنده.

رئیس- آقاى مخبر

مخبر- توجه بفرمایید اداره اجرا کارش را البته مأمور اجرا باید انجام دهد البته ارزیاب هم کارشناس‌هایی هستند که مأمور اجرایی براى ارزیابى همراهیش می‌برد و این هم اشکالى ندارد و اینجا البته یک اختیارات زیادترى براى مأمور کارشناسان رسمى کار خود انجام می‌دهد.

رئیس- ماده 244:

ماده 244- هر یک از طرفین می‌توانند در‌خواست کنند که ارزیاب بیش از یک نفر باشد در این صورت دستمزد بیش از یک نفر به عهده در‌خواست کننده است و او نمی‌تواند آن را به عنوان خسارت از طرف مطالبه نماید.

رئیس- ماده 245:

(مبحث چهارم در نگهدارى مال غیر منقول توقیف شده)

ماده 245 - مال غیر منقول بعد از ترتیب سیاهه و ارزش در تصرف مالک سابق موقتاً می‌ماند با رعایت مفاد ماده 223

رئیس- ماده 246

ماده 246 - محکوم علیه در مورد ماده قبل مکلف است مال غیر منقول را از روى سیاهه تحویل گرفته و تحویل بدهد.

رئیس- ماده 247:

ماده 247 - در صورتی که منافع مال غیر منقول شود منافع مذکور به امینى که محکوم له و محکوم علیه به تراضى معین کرده‌اند سپرده می‌شود.

رئیس- ماده 248:

باب چهارم در فروش اموال توقیف شده‏

فصل اول- در فروش مال منقول‏

ماده 248 - بعد از ترتیب سیاهه مال و ارزیابى صورتى که نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم علیه تراضى شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود بین طرفین تراضى نشده باشد مأمور اجرا اقدام می‌کند.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- البته آقایان مسبوق هستند که مقصود از

+++

توقیف اموال منقول و غیر منقول محکوم علیه براى مضیقه گذاشتن محکوم علیه است که زودتر حاضر شود حق محکوم علیه است که زودتر حاضر شود حق محکوم له را بپردازد این عمل به عقیده بنده بایستى به یک مدت معینه محدود یک حدى درش باشد که تا فلان تاریخ اگر حاضر شد گذارده شده وحق محکوم له پرداخت شود. از ابتداى عملیات اجرایی راجع به توقیف بنده ندیدم براى توقیف منقول یا غیر منقول حدى معین شده باشد و تصور می‌کنم که در این ماده موقعیت داشته باشد که مدت معین شده باشد و تصور می‌کنم که در این ماده موقعیت داشته باشد که مدت معین بشود که از روزى که توقیف شده می‌شود مال غیر منقول تا چه تاریخى باید این مال در توقیف باقى بماند و در چه تاریخى شروع به آگهى مزایده خواهد شد این قسمت را اگر آقاى وزیر دادگسترى صلاح بدانند در این ماده اضافه کنند که تکلیف معلوم شود.

مخبر- این ماده نسبت به توافقى است که در محل فروش و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه به عمل مى‌آید و راجع به مدت که آقاى اوحدى تذکر دادند در موارد بعد از آن مدت شروع به آگهى مزایده می‌شود و اگر در این خصوص نظرى دارند پیشنهاد بدهند در کمیسیون مورد دقت واقع خواهد شد.

رئیس- ماده 249:

ماده 249- در صورتى که از طرف دولت یا شهردارى محلى براى فروش معین شده باشد در آن محل فروش به عمل مى‌آید و اگر محل‌هایی که معین شده است متعدد باشد فروش در محلى به عمل می‌آید که براى رفع منافع محکوم علیه ترجیح داشته باشد.

رئیس- ماده 250:

ماده 250- هر گاه از طرف دولت یا شهردارى محل براى فروش معین نشده باشد محل فروش را مأمور اجرا با رئیس دادگاه معین مینماید.

رئیس- ماده 251:

ماده 251 - در مواردى که حمل اموال منقول به محل دیگر هزینه‌هاى زیادى داشته باشد اشیاء توقیف شده در محلی که نگاهدارى می‌شود به فروش می‌رسد.

رئیس- ماده 252:

ماده 252 - موعد فروش را مأمور اجرا نظر به کمیت و کیفیت اشیاء توقیف شده معین و آگهى می‌نماید.

رئیس- ماده 253:

ماده 253- آگهى فروش باید در یکى از روزنامه‌هاى کثیر‌الانتشار در ظرف ده روز سه نوبت منتشر شود و چنانچه هر یک از طرفین درخواست انتشار بیش از سه نوبت را به خرج خودشان بنماید پپذیرفته می‌شود.

رئیس- ماده 254:

ماده 254- موعد فروش باید طورى معین باشد که فاصله بین انتشار اولین آگهى روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

رئیس- ماده 255:

ماده 255 - در اشیاء ضایع شدنى و اشیایی که نگاهدارى آنها هزینه زیاد دارد می‌توان موعد را کمتر از موعد مذکور بالا قرارداد.

رئیس- ماده 256:

ماده 256- هر یک از محکوم له و محکوم علیه می‌تواند علاوه بر آگهى که به توسط اجرا به عمل می‌آید به خرج خودشان در مطبوعات و غیره آگهى نمایند.

رئیس- ماده 257:

ماده 257 - در آگهى فروش مال منقول نکات زیر تصریع می‌شود:

1- نوع اموال توقیف شده‏

2- روز و ساعت و محل فروش‏

3- بهایی مزایده از آن شروع می‌شود.

رئیس- ماده 258:

ماده 258- آگهى علاوه بر درج روزنامه باید در محل فروش و اداره اجرا نصب شود.

+++

رئیس- ماده 259:

ماده 259- اموال توقیف شده که بهاى مجموع آن بیش از پانصد ریال نباشد و نیز اموالى که نرخ ثابتى دارند آگهى نشده و به طور عادى به فروش می‌رسد و همچنین است در صورتى که محکوم له و محکوم علیه تراضى کنند که مال توقیف شده به طور عادى به فروش برسد.

رئیس- ماده 260:

ماده 260- در صورت تغییر روز فروش به واسطه تراضى طرفین یا جهت دیگر باید تغییر روز مجدداً آگهى شده و مراتب در صورت مجلسى که براى عملیات اجرایی ترتیب داده شده قید می‌شود.

رئیس- ماده 261:

ماده 261- فروش با حضور مأمور اجرا و نماینده دادگاه یا نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت مجلس فروش باید به امضاء آنها رسیده و در پرونده اجرایی بایگانى شود.

رئیس- ماده 262:

ماده 262 - تصنیفات یا ترجمه‌هاى خطى و همچنین تضیفات و تألیفات و ترجمه‌هاى چاپى که هنوز براى خرید و فروش منتشر نشده بدون رضایت منصف و مؤلف و مترجم در صورت فوت آنها بدون رضایت وارث و قائم‌مقام آنان به مرض فروش در نمی‌آید.

رئیس- ماده 263:

ماده 263 - هر گاه کسى تضیفات یا ترجمه یا تألیف دیگری را براى چاپ و انتشار خود یا حق طبع را خریده یا به او منتقل شده باشد فروش تضنیف یا تالیف یا ترجمه مذکوره یا حق چاپ جایز است ولى هر گاه تعهدى منتقل الیه نسبت به مصنف یا مترجم قبول کرده باشند خریدار دوم باید قبلاً اجرا تعهد مزبور را به عهده بگیرد.

رئیس- ماده 264:

ماده 264- خریدن تضنیفات و تألیفات و ترجمه‌هاى و پرده‌هاى نقاشى و سایر صنایع مستظرفه حق مالکیت ادبى یا صنعتى را به خریدار نمی‌دهد.

رئیس- ماده 265:

ماده 265 - در روزهایی که براى فروش معین شده مردم می‌توانند اشیاء را معاینه نمایند.

رئیس- ماده 266:

ماده 266 - هرگاه فروش در روز وقت‌هاى معین نشود به روز دیگر محول می‌شود.

رئیس- ماده 267:

ماده 267- محکوم له می‌تواند مثل سایر مردم در خرید شرکت نماید ولى اشخاصی که سیاهه را ترتیب می‌دهند ارزیابى کرده‌اند و همچنین مأمورین اجرا و سایر اشخاص که مباشر امر فروش هستند نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.

رئیس- ماده 268:

ماده 268 - صاحب مال می‌توانند خواهش کند که از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا این که خودش بهاى مال حاضر کرده منع از فروش نماید.

رئیس- ماده 269:

ماده 269 - مزایده از بهاى که محکوم علیه و محکوم له به تراضى معین کرده‌اند و یا ارزیاب معین کرده است می‌شود و مال متعلق بکسى است که بالاترین بها را قبول کرده است.

رئیس- ماده 270:

ماده 270- هر‌گاه مال مورد مزایده به بهاى که از آن شروع می‌شود خریدار نداشته باشد محکوم له به مال دیگرى از محکوم علیه معرفى مى‌کند و در‌‌خواست توقیف مزایده آن را بنماید و در صورت اخیر مال مورد ایده به هر میزانى که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت و در این صورت هزینه‌هاى آگهى به عهده محکوم له بوده و جزء هزینه‌هاى دیگر وصول نخواهد شد.

و هر‌گاه بستانکاران متعدد باشد رأى اکثریت آنها از حیث مبلغ طلب مناط اعتبار است.

+++

رئیس- ماده 271:

ماده 271 - تاریخ فروش و علامت چیز‌ی که فروخته شده و بالاترین بهایی که داده شده است و نام و شهرت خریدار در سیاهه‌اى که براى عملیات عملیات اجرایی ترتیب داده شده نوشته می‌شود و به امضاى خریدار می‌رسد و اگر نتواند امضاء کند کسى دیگر از طرف او امضا مى‌کند و جهت آن قید می‌شود.

رئیس- ماده 272:

ماده 272 - خریدار باید تمام بها را نقد بدهد مگر این که محکوم له فروش نسیه را قبول نماید که در این صورت خود مسئول و وصول بها از خریدار خواهد بود.

رئیس- ماده 273:

ماده 273 – کسی که در مزایده بالاترین بها را پیشنهاد کرده است اگر از پرداخت ثمن استنکاف نماید مال توقیف شده به کسى که قبل از او بالاترین بها را پیشنهاد نموده است فروخته می‌شود.

رئیس- ماده 274:

ماده 274 - هرگاه اجرا نتواند مال فروخته شده را یک ماه از تاریخ تمام شدن مزایده به تصرف خریدار بدهد خریدار حق فسخ خواهد داشت.

رئیس- ماده 275:

ماده 275- اگر فروش قسمتى از اموال توقیف شده براى پرداخت محکوم به و هزینه و حق اجرایی کافى باشد امور اجرا مزایده و فروش را توقیف نموده بقیه مال را صاحب آن مسترد می‌دارد.

رئیس- ماده 276:

ماده 276 - توقیف مزایده نسبت به قسمتى از مال توقیف شده مانع از مزایده فروش آن توقیف نشده است نمی‌شود مگر این که تفکیک آن ممکن نباشد.

رئیس - ماده 277:

ماده 277- در تمام مواردى که مزایده توقیف می‌شود محکوم له می‌تواند از مال مورد مزایده صرف‌نظر نموده توقیف دارایی دیگر او را درخواست نماید.

رئیس- ماده 278:

ماده 278 - در موارد زیر فروش از درجه اعتبار ساقط است و باید با رعایت مواد بالا آگهى فروش تجدید شود:

1- هرگاه فروش در غیر روز و ساعت یا محلى که به موجب آگهى معین شده به عمل آید.

2- هرگاه کسى بدون جهت قانونى مانع از خرید شوند و یا بالاترین بهایی را که خواسته است رد نماید.

3- در صورتی که مزایده بدون حضور نماینده دادگاه یا نماینده دادسرا باشد.

4- در صورتی که خریدار حق خریدار نداشته باشد.

رئیس- ماده 279:

ماده 279 - هرگاه معلوم شد که مال فروخته شده مال محکوم علیه نبوده است اجرا آن مال را به صاحبش برمی‌گرداند.

[3- اعلام وصول لایحه استخدام متخصص فوتورتوگراور چاپخانه مجلس‏]

رئیس- لایحه استخدام هانریش سدلر متخصص فوتورتو گراور براى چاپخانه مجلس از طرف کارپردازى پیشنهاد شده است به کمیسیون رجوع می‌شود.

[4- تصویب یک فقره مرخصى‏]

رئیس- یک فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى به مجلس شوراى ملى‏

آقاى حیدرى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 11 اسفند 1319 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى حیدرى برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[5- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏]

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 4 اسفند ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293807!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)