کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 79 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه قانونى بودجه سال 1318 کل کشور

3. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1318 کل کشور

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ‏

5. اعلام وصول بودجه 1318 مجلس شوراى ملى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 79

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 14 اسفند ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور و تصویب لایحه قانونى بودجه سال 1318 کل کشور

3. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1318 کل کشور

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ‏

5. اعلام وصول بودجه 1318 مجلس شوراى ملى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای دکتر طاهری (نائب رئیس) تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 7 اسفند ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - تربیت - رحمت سمیعی - فاطمی - پناهی

غایبین بی­اجازه - آقایان : موقر - دبیر سهرابی - معدل - زوار - دکتر غنی - اقبال - مسعودی - اعظم زنگنه .

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - دکتر جوان - افخمی - ناصری - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

نایب رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. شور و تصویب لایحه قانونى بودجه سال 1318 کل کشور

نایب رئیس - گزارش کمیسیون بودجه راجع به بودجه کل کشور مطرح است‏

(گزارش کمیسیون بودجه به شرح زیر خوانده شد)

کمیسیون بودجه مربوط به سال 1318 با حضور آقاى وزیر دارایی لایحه شماره 54540 دولت راجع به بودجه کل سال 1318 کشور را مطرح و تحت شور قرار داده با توضیحاتى که آقاى وزیر دارایی نسبت به هر یک از اقلام درآمد و اعتبارت بیان نمودند ماده واحده با اصلاحاتى تصویب و اینک با اشاره به توضیحاتی که در مقدمه لایحه دولت به نظر آقایان رسیده و توضیحات شفاهى که آقاى وزیر دارایی در جلسه خصوصى بیان نمودند گزارش آن را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم داشته و البته در صورت لزوم توضیحات دیگرى به عرض خواهد رسید.

ماده واحده‏

مجلس شوراى ملى بودجه سال 1318 کشور را (به استثنای درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندوخته کشور منظور می‌شود) مطابق صورت پیوست که از حیث

+++

هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهار صد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال (2613481987 ریال) و از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و نهصد و سى میلیون و نود و شش هزار و هفتصد ریال (1930096700) بالغ می‌شود تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که هزینه عمومى کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1318 در حدود اعتبارات مصوب در صورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلى سال 1317 تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1318 نیز منظور شده باشد بپردازد. تا وقتی که بودجه‌های تفصیلى سال 1318 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1318 به مجلس شوراى ملى تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلى از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادى و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آنچه که تصویب شده است بپردازد

2. وزارت دارایی مجاز است مبلغ دو میلیون لیره اعتبار براى احتیاجات آرتش و مبلغ یک میلیون لیره در مقابل اعتبار ریالى منظوره در بودجه هزینه براى احتیاجات راه‌آهن و بندر شاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالى نیست‏.

3. وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1318 را از درآمدهاى غیرمترقبه بازرگانى و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکى داخلى یا از هر دو محل تأمین نماید.

4. مواد 9 و 11 قانون اجازه انحصار دولتى قند و چاى مصوب 9 خرداد 1304 ماده 6 قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311 از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود.

5. وزارت دارایی مجاز است درآمدی که از تفاوت بهاى خرید و فروش گواهینامه‌های صدور براى دولت حاصل می‌شود به انضمام موجودى آخر اسفند ماه 1317 معاملات مذکور از اول سال 1318 به جمع درآمد عمومى کشور نقل نماید.

ماده 4 - قانون راجع به معاملات گواهینامه صدور مصوب تیر ماه 1313 از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود

نایب رئیس - مذاکره در ماده واحده است. آقاى ملک مدنى‏

ملک مدنى - در بودجه سال 1318 که از طرف دولت شاهنشاهى تهیه و تقدیم مجلس شوراى ملى گردیده حقیقتاً ارقام مؤثرى دیده می‌شود که هر کدام به نوبه خود در عمران و آبادى کشور یک عامل مؤثرى است و البته جاى بسى تشکر است که تهیه بودجه با یک وضعى است که هر قسمت او براى عمران کشور در جاى خودش تأثیرات زیادى دارد البته جاى تردید نیست که همه جامعه ایرانى می‌دانند که همه پیشرفت‌ها و عظمتى که نصیب کشور ایران گردیده تمام نتیجه مساعى و توجهاتى است که اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مبذول فرموده‌اند و البته مجلس شوراى ملى که نماینده افکار عامه است همیشه سپاسگزار است براى این که وقتى ارقام بودجه را شخص مطالعه کند می‌بیند در هر رشته که تصور بشود دولت بیدار شاهنشاهى توجه در پیشرفت امور دارند مثلاً یکى از ارقامى که در بودجه سال 1318 دیده می‌شود هزینه جدید راه‌آهن است خوشبختانه در سال جارى خط شمال و جنوب به هم متصل شد و یکى از بزرگ‌ترین کارهاى مؤثرى بود که در عمران و اقتصادیات کشور رل مهمى را بازى می‌کند. هنوز شروع به بهره‌بردارى شمال و جنوب نشده است دیده می‌شود براى قسمت آذربایجان خط آهن و ساختمان شروع شده است که به قسمت شمال غرب می‌رود و همین طور خط سمنان و شاهرود در قسمت شرق و همچنین در قسمت جنوب خط آهنى که از سمت کاشان عبور می‌کند اینها همه هر کدام در جاى خودش پیشرفت‌های بزرگى را براى کشور ایران نوید می‌دهد. از ارقام دیگری که در بودجه سال 1318 است قسمت معادن و استخراج آنها و کارهاى عام‌المنفعه است که مبلغ مهمى در بودجه گذاشته شده که جزو آمال و آرزوى افراد ایرانى در گذشته بود و هر وقت صحبتى می‌شد فکرشان این بود

+++

که آیا ممکن است چنین کارهاى مؤثر اقتصادى را شروع کنند خوشبختانه در بودجه سال 1318 دیده می‌شود که این امور پیش‌بینى و شروع شده است و البته همه اینها هر کدام در جاى خودش براى افراد جامعه ایرانى کمک بزرگى است. در تمام دنیا اشخاصى هستند که کار ندارند و بیکار هستند ولى خوشبختانه در کشور ما اشخاص بیکار هیچ وجود خارجى ندارد و همه مشغول کار هستند و هر کدام در حدود خود با آسایش زندگانى و کار می‌کنند و می‌خواهم عرض کنم که این کشور تنها کشورى است که از هر حیث آسایش دارند و یک نفر بیکار در تمام کشور پیدا نمی‌شود زیرا به اندازه کارهاى عام‌المنفعه در کشور هست که تمام افراد ایرانى در شهرستان‌ها و دهستان‌ها هر کدام در جاى خودشان مشغول کار می‌باشند و یکى دیگر از قسمت‌هایی که پیش‌بینى شده است قسمت کشاورزى است که او هم یک قسمت خیلى مهمى است و خوشبختانه مورد توجه دولت شاهنشاهى است و بالاخره همه ما می‌دانیم که کشور ما کشور فلاحتى است هر قدر در مسائل کشاورزى پیشرفت حاصل شود به اقتصادیات کمک می‌کند این قسمت هم در بودجه سال 1318 دیده می‌شود که یک کمک‌های زیادى داده شده البته هر کدام اینها را افراد جامعه ایرانى در جاى خودش می‌داند و محتاج به ذکر نیست براى این که پیشرفت محسوس و مؤثرى که در رشته‌های اقتصادى کشور حاصل شده است حتى دهاقینى هم که در دهات نشسته‌اند همه اینها در جاى خودشان متوجه و متشکرند زیرا یک دهاتى که سابق یک قران یا سى شاهى اجرت می‌گرفت امروز پنج قران اجرت می‌گیرد و این عامل مؤثرى است براى آسایش زارعین همین طور در قسمت تثبیت غله که تثبیت غله بزرگ‌ترین خدمات را به زارع و ملاک ایرانى کرده است براى این که ما به خاطر داریم که گندم و غله در کشور یک قیمت خیلى نازلى داشت و یک سال که محصول زیاد می‌شد مالک و زارع محلى نداشت که بتواند این جنس خود را جمع‌آورى کند و به فروش برساند خوشبختانه امروز اداره تثبیت غله سر خرمن به یک قیمت خیلى خوبى می‌خرد و پول نقد می‌دهد این است که خیلى مؤثر شده در کار آنها همین طور در سایر رشته‌های کشاورزى چه در قسمت پنبه و خشکبار و چه در سایر قسمت‌ها بنده نمی‌خواهم حالا به طور تفصیل عرض کنم و چون وقت کم داریم بنده بیش از این عرضى نمی‌کنم و در خاتمه استدعا می‌کنم که آقاى وزیر دارایی راجع به این رشته‌های عام‌المنفعه که در بودجه پیش‌بینى شده یک توضیحات بیشترى بدهند و تصور می‌کنم از نقطه‌نظر روشن شدن افکار مجلس و سایرین خیلى خوب و به موقع باشد.

نایب رئیس - آقاى اعتبار

اعتبار (مخبر کمیسیون بودجه) - آقاى ملک نماینده محترم و گمان می‌کنم همه آقایان داراى این فکر و روح هستند که لایحه بودجه یک فرصتى است براى آقایان نمایندگان در هر سال که هر نماینده و وکیلى بتواند ایده و آرزویی که دارد براى وضعیت اقتصادى و مالى کشور به هیئت محترم دولت تذکر بدهد ولى می‌دانند یعنى می‌بینند آن چیزى را که فکر می‌کنند خیلى بیشتر و زیادتر آنان در بودجه منظور شده و پیش‌بینى شده این است که از اقدامات هیئت دولت شکرگزارى می‌کنند و نظر دیگرى گمان نمی‌کنم هیچ یک از نمایندگان داشته باشند تا این که فرصت بدهد به کمیسیون یا هیئت دولت که از آن بیانات مدافعه بکند (صحیح است) همین طور که عرض کردم لایحه بودجه فرصتى است براى آقایان که هر یک از آقایان فرمایشاتى داشته باشند و نظریاتى داشته باشند براى تذکر به هیئت محترم دولت اینجا بیان بکنند و بودجه واقعاً یک آیینه است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادى کشور و وضعیت مالى کشور را و چرخ‌های مختلف کشور را که چه اندازه پیش رفته و چه اندازه براى سال 1318 پیش‌بینى شده است خوشبختانه ما خیلى خوب می‌توانیم مقایسه کنیم بودجه فعلى را با سنوات قبل با این که همه آقایان قطع دارم در خاطر دارند ولى بنده براى این که یک مرتبه دیگر ذهن آقایان نمایندگان را توجه بدهم یک مقایسه‌ای تهیه کرده‌ام به نظر آقایان برسانم و البته خیلى مفید خواهد بود که مردم دورى هم که آقاى ملک مدنى به آنها توجه

+++

فرمودند و تذکر دادند آنها هم روى رقم و عدد ببینند وضعیت کشور خودشان تا چه اندازه ترقى کرده است بنده نگاه می‌کردم به قوانینی که در دست داشتم بودجه را شروع کردم از سال 1302 که می‌شود گفت بهترین سال ما بود که میسیون آمریکایی آمدند به ایران و اولین بودجه که براى ما تهیه کردند 231118997 ریال بود در واقع 23 میلیون تومان سابق خودمان بود بعد در سیصد و سه 236868250 ریال و در سنه سیصد و چهار چهل و هفت میلیون و در سیصد و پنج بودجه نداشتیم و اگر آقایان خاطرشان باشد همه‌اش را به یک دوازدهم برگزار کردیم در سیصد و شش 258 میلیون و در سیصد و هفت 286 میلیون و در سیصد و هشت 311 میلیون و سیصد و نه 353 میلیون و در سیصد و ده 321 میلیون و در سیصد و یازده 421 میلیون و در سیصد و دوازده 506 میلیون و در سیصد و سیزده 621 میلیون و در سیصد و چهارده 751 میلیون و در سیصد و پانزده صد میلیون یا یک میلیون و در سیصد و شانزده یک میلیون و دویست و پنجاه میلیون و در سیصد و هفده یک بیلیون و 527 میلیون ریال و در سیصد هیجده همین است که در دست داریم و آقایان ملاحظه می‌فرمایند از حیث هزینه معادل است با 2613481987 ریال و از حیث درآمد 1930096700 ریال و البته یک تفاوتى دیده می‌شود در حدود 683 میلیون ریال و این تفاوت را با آن توضیحاتى که آقاى وزیر دارایی در کمیسیون متذکر شدند با آن بودجه‌های اختصاصى که داشتیم که در بودجه می‌آید آن تفاوت را که کم می‌کنیم کلیه تفاوتى که اینجا پیدا می‌کنیم در واقع 38 میلیون نسبت به دو بیلیون و ششصد وسیزده میلیون تفاوت داریم و این هم به نظر بنده جاى هیچ نگرانى نیست و قطعاً وضعیت وصول ما و نیروى مالى ما به قدری مرتب و خوب است که بنده قطع دارم که در سال آتیه اینجا ملاحظه خواهید فرمود بودجه که می‌آید این مبلغ در اثر حسن وصول و بهره‌بردارى از این کارخانه‌جات پیش‌بینى شده و اینها را تکافو خواهد کرد. به نظر بنده این را می‌شود یک اصلى گرفت که جمع و خرج بودجه در هر سال نسبت به سال بعد اضافاتى که پیش‌بینى می‌شود از روى آن اضافات و بودجه می‌شود گفت که وضعیت اقتصادى ما در چه حال است ما وقتی که این ارقام را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که البته از سال 302 به این طرف همیشه وضعیت بودجه ما در حال تکامل و ترقى بوده ولى در این سنوات اخیر یک تفاوت‌های محسوسى می‌بینیم که اصلاً قابل مقایسه و قابل این که فکر کنیم نیست و این وضعیت می‌رساند که وضعیت اقتصادى این مملکت روزبروز در حال تکامل و با یک سرعت غریب و واقعاً بهت‌آورى دارد پیش می‌رود که بالاخره همین طور که عرض کردم براى هر نماینده که پیش خودش یک آمال و آرزوهایی دارد که می‌خواهد در موقع بودجه به عرض هیئت دولت برساند می‌بیند که‏ مافوق تصورش شده است آنچه را که خودش فکر می‌کرده پیش‌بینى شده و دیگر مجالى نیست که در اطراف او یک مطالب تازه بگوید و ناچار است نسبت معامل و تنظیم کننده بودجه به این وضعیت تعظیم و تکریم و شکرگزارى بکند. بدیهى است همین طور که نماینده محترم آقاى ملک مدنى فرمودند تمام این کارخانه‌جات که براى هر قسمتى از آنها یک بودجه‌ای تشکیل می‌دهد خودش یک بودجه سالیانه کشور را در سال‌های قبل تشکیل می‌دهد و همه اینها به ما نوید می‌دهد که در موقع بهره‌بردارى یک وضع بهتر و یک عواید بیشترى را براى کشور تأمین خواهد کرد این است که باز هم براى بار دیگرى از موجد و قائد این وضعیت تشکر می‌کنیم به طوری که بنده در موقعى که یکى از لوایح مفیدى که چندى پیش مطرح بود عرض کردم مجلس واقعاً یک روزهاى تاریخى دارد که آن روزها متمایز است از روزهاى دیگر. یکى از آن روزها به نظر بنده (که گمان می‌کنم همه آقایان با بنده هم عقیده‌اند) همین امروز است که این بودجه در مجلس مطرح است و خوشوقتم از این که این دوره فعلى (البته تمام لوایح در تمام ادوار خوب بود) خوشبختانه لوایح بهتر و بیشترى از مجلس گذشته که از دوره‌های دیگر متمایز است که باز هم فرصت پیدا می‌کنم از موجدى که این تدارکات و ترقیات عظیم را ایجاد کرده تشکر کنیم

+++

و بخواهیم از خداوند متعال که بر عمر و عزتش بیفزاید که تمام این کاشته‌ها بارور شود که از ثمره آن استفاده کنیم.

(نمایندگان - انشاءالله) زنده باد شاه‏

نایب رئیس - آقاى طباطبایی‏

طباطبایی - البته خاطر آقایان مستحضر است که تا قبل از تصویب قانون محاسبات عمومى مصوب 1329 هجرى قمرى موضوع بودجه در ایران مبتنى بر یک اساس مرتب و صحیحى نبوده است بعد از آن که قانون محاسبات عمومى و قانون دیوان محاسبات گذشت البته یک اساس علمى و صحیحى براى بودجه پیش‌بینى شد اما متاسفانه وضع دوره‌های گذشته طورى بود که بودجه‌ها غیرمنظم و البته میسر نبود که در موقع مقرر به تصویب مجلس شوراى ملى برسد. همان طورى که آقاى اعتبار مخبر کمیسیون تذکر دادند البته یک عوایدى بوده و هزینه‌ها هم با گذراندن اعتبارات غیرمنظم گاهى یک دوازدهم پرداخته می‌شد. با این مقدمه کوچک و مختصر بنده می‌خواهم عرض کنم که یکى از خوشبختی‌های ما و یک دلیل بارز ترقى و پیشرفت سریع کشور در سایه توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى همین انتظام کامل بودجه ونظم و ترتیب فوق‌العاده‌ای است که در کار وصول عواید و پرداخت هزینه ملاحظه مى‌فرمایید و به طوری که آقایان در خاطر دارند هر ساله در موعد قانونى و مقرر بودجه‌ها منظماً به مجلس آمده و از تصویب مجلس گذشته است. پارسال درست روز 15 اسفند بود که مطابق قانون بودجه به مجلس آمده بود و روز پانزدهم تصویب شد امسال ملاحظه مى فرمایید یک روز هم زودتر آمده و تصویب می‌شود البته بودجه و اهمیت آن چیزى است که خیال می‌کنم لازم نیست بنده در اطراف آن توضیح بدهم براى این که اگر یک جامعه و یک کشورى را بخواهند بشناسند به وسعت کار و عده نفوس و بالاخره به میزان جمع و خرج و بودجه آن نگاه می‌کنند و به حمدالله کشور ما از این حیث و هم از تمام حیثیات واجد تمام اوصاف و شرایطى است که امروز ملل حیه دنیا دارا هستند بودجه سال 1318 که الان در دست آقایان است ملاحظه می‌فرمایند با یک مهارت کامل تنظیم شده و همان طورى که تذکر دادند آنچه می‌بایست آقایان مطالعه بکنند فکر بکنند در اطرافش از هر جهت تأمین شده است مخصوصاً در این بودجه به دو امر مهم حیاتى به نظر بنده توجه بیشترى مبذول شده است که حقاً سزاوار تقدیر و سپاسگزارى است. البته آقایان یک قسمت‌هایی را تذکر دادند ولى دو موضوع هم به نظر بنده جالب توجه است که عرض می‌کنم یکى توجه بیشترى است که به موضوع بهداشت عمومى در این بودجه مبذول شده. در کشورى که تا هفده هجده سال پیش اوضاع بهداشت کشور در واقع اسف‌آور و به قدری رقت‌بار بود که محتاج نیست بنده توضیح و تذکرى عرض کنم با این همه مؤسسات و بنگاه‌های صحى و توجهاتى که مخصوصاً به تأمین بهداشت عمومى می‌شود ایجاد یک مریضخانه پانصد تختخوابى البته اقدامات منحصر به این نیست از سایر جهات هم توجه کاملى نسبت به بهداشت عمومى مبذول شدده و من باب مثل بنده اینجا لازم است اشاره کنم من جمله تأمین آب مشروب پایتخت و موضوع لوله‌کشى است که حقیقتاً بایستى سپاسگزارى و تشکر کرد و دیگر موضوع فرهنگ که باز در بودجه بنده دیدم اضافه منظور شده است و البته فرهنگ که اساس همه اصلاحات است هیچ وقت از نظر مآل‌اندیش و دوربین دولت دور نبوده و به حمدالله در این بودجه براى تکمیل سازمان فرهنگ یک مبلغى پیش‌بینى شده است به طوری که مخبر کمیسیون بودجه تذکر دادند البته همه ما داراى یک احساس تشکرآمیز نسبت به بودجه و هیئت محترم دولت هستیم و بنده خیال می‌کنم هر یک از آقایان محترم اگر وقت مقتضى بشود اینجا تشریف بیاورند جز اظهار تشکر از هیئت محترم دولت و دعاى بقاى ذات مقدس اعلیحضرت شاهنشاهى مطلب دیگرى عرض نخواهند کرد (صحیح است) و آقاى وزیر دارایی در جلسه گذشته وعده فرمودند که در پیرامون بودجه یک توضیحات مفصل‌تر و بیشترى خواهند فرمود این است که بنده وقت را به آقاى وزیر دارایی واگذار می‌کنم

+++

وزیر دارایی - بنده می‌بینم که آقایان نمایندگان محترم به قدری به جزئیات بودجه پى برده و نکات دقیقى را در نظر گرفته‌اند که هر چه در این باب عرض کنم زاید به نظر می‌رسد - عرایض نسبتاً مفصلى که در جلسه خصوصى نمودم به منظور این بود که تمام جزئیات این لایحه براى آقایان روشن گشته و اگر در اطراف بودجه سؤالاتى داشته باشند توضیحات لازم به عرض آقایان برسد اینک خوشوقتم که در نتیجه عرایض آن جلسه تمام مطالب کاملاً براى آقایان واضح و مبرهن گردیده است فقط نکته‌ای را که ممکن است بر بیانات‏ آقایان محترم و مخصوصاً بیانات آقاى مخبر اضافه نمایم این است که مقایسه که از بودجه شد مربوط به کمیت ارقام بود که آن هم به خودی خود اهمیت زیادى را حائز است ولى به نظر بنده اگر به کیفیت ازقام بودجه‌های از سال 1302 به بعد توجهى مبذول فرمایند ملاحظه خواهند فرمود که اهمیت آن بیش از کمیت آن است زیرا در بودجه‌های گذشته در قسمت هزینه بیشتر ارقام آن هزینه ادارى را تشکیل می‌داد و حال آن که در بودجه‌های سنوات اخیر و مخصوصاً بودجه‌ای که امروز در تحت مطالعه مجلس قرار گرفته اعتبارى که براى کارهاى اساسى پیش‌بینى شده است 1665000000 ریال و این مبلغ نسبت به بودجه کل هزینه 63 درصد است. به این معنى که بیشتر ارقام هزینه عبارت است از هزینه‌هایی که من بعد و شاید نسل‌های آینده از آن استفاده خواهندنمود (صحیح است - صحیح است) همچنین اگر در تمام ارقام بودجه دقت بیشترى شده و اقلام آن با بودجه‌های سابق مورد قیاس واقع گردد ملاحظه خواهند فرمود که هر قدر بودجه زیاد می‌شود به همان تناسب هزینه ادارى کسر می‌گردد. در قسمت درآمد تفاوتى که در هر سال مشاهده می‌شود از طریق افزایش بر مالیات‌ها نیست بلکه همان درآمدهاى عادى کشور است که همه ساله مبالغى بر آن اضافه می‌گردد و این خود بهترین مشخص بهبودى وضعیت اقتصادى کشور است به علاوه ممرهاى عمده درآمد دولت بیشتر از کارهاى انتفاعى و بازرگانى تأمین و تحمیل مستقیمى بر افراد نمی‌شود. نکته دیگرى که در بودجه امسال جالب توجه است سرعت تصویب بودجه است که نه فقط بر اثر مراقبت خدمتگزاران دولت این منظور حاصل گردیده بلکه قسمتى هم مربوط به معاضدت و همکارى نمایندگان محترم است که حتى یک روز هم قبل از موعد مقرر بودجه حاضر و در مجلس مطرح و به تصویب می‌رسد. موضوعى که اهمیت آن از همه بیشتر و همه آقایان به آن توجه فرموده‌اند و باید در اینجا عرض کنم این است که آنچه می‌شود در گذشته و آینده فقط بسته به توجهات و اوامر و در واقع در ظل مراحم اعلیحضرت همایون شاهنشاهى است (نماینگان - صحیح است - صحیح است) تمام کارکنان دولت این افتخار را دارند که اوامر قائد بزرگوار خودشان را اجر ا می‌کنند و امیدواریم موفق شویم تمام اوامر و دستورات صادره را که یک جزء آن بودجه کشور است به طوری که شاید و باید انجام دهیم آن وقت در واقع به کشور خدمت کرده‌ایم. بیش از این عرضى ندارم و از حسن توجهى که آقایان نسبت به بودجه مبذول می‌فرمایند تشکر می‌کنم‏

جمعى از نمایندگان - مذاکرات کافى است.

نایب رئیس - همه آقایان موافقند با کفایت مذاکرات رأى گرفته می‌شود اول به جمع هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال آقایانی که موافقند برخیزند

(عموم نمایندگان قیام نمودند)

نایب رئیس - تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به مجموع درآمد به مبلغ یک هزارو نهصد و سى میلیون و نود و شش هزار و هفتصد ریال آقایانى که موافقند برخیزند

(تمام نمایندگان برخاستند)

+++

نایب رئیس - تصویب شد. رأى گرفته می‌شود به ماده واحده با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند

(اخذ آرا به عمل آمده یکصد و هفت ورقه سفید شماره شد)

نایب رئیس - بودجه سال 1318 کل کشور به اتفاق آرا با یکصد و هفت رأى تصویب شد.

(اسامی رأی‌دهندگان - آقایان : محمد‌تقی معتضدی - دکتر ضیاء - ارکانی - عزیزی - میرزایی - نایینی - روحی - قراگزلو - دهستانی - امیر ابراهیمی- اوحدی - شهدوست - رفیعی - ملک‌زاده آملی - محمد‌تقی اسفندیاری - حمزه تاش - اقبال - بوداغیان - پالیزی - دکتر فهورای - ثقة­الاسلامی - دکتر سنگ - دولتشاهی - شجاع - فتوحی - ملایری - تهرانچی - دکتر ادهم - مختار دوانی - رضوی - جلیلی - دکتر سمیعی - مسعودی خراسانی - مهدوی - معتصم سنگ - مولوی - دکتر جوان - خلیل حریری - پارسا - حریری طلوع - خواجه نوری - وکیلی - توانا - رهبری - مجد ضیایی - ساکینیان - شاهرخ - دادور - هدایت - فرشی - احمد صفاری - مؤید ثابتی - معینی - دکتر طاهری - افخمی - سلطانی - دکتر نیرومند - جرجانی - هدایت­الله پالیزی - غلامحسین ملک - ابراهیم سمیعی - مؤید احمدی - تولیت - جهانشاهی - ابراهیمی ریگی - دکتر قزل ایاغ - همراز - اردبیلی - جعفر اصفهانی - محیط - خواجوی - صفوی - دکتر ملک زاده - جلایی - آزادی - نوبخت - طباطبایی - مکرم افشار - حسین افشار - اورنگ - ملک مدنی - اعتبار - نیکپور - ایزدی - شباهنگ - نواب یزدی - لاریجانی - شاهرودی - مقدم - بیات ماکو - شیرازی - گودرزی - ذوالقدر - جلیلی - مؤید قوامی - ناهید - نمازی - کازرونیان - کاشف - نراقی - مرآت اسفندیاری - ناصری - منصف - دکتر اهری - نقابت - دکتر تاج‌بخش)

نخست وزیر - از توجهاتى که از طرف مجلس شوراى ملى در تصویب بودجه‌های کشور در موعد مقرره قانونى شده است به نام دولت تشکر می‌کنم. به طوری که آقایان توضیح دادند و آقایان خطیب‌ها و نمایندگان متوجه شده‌اند بیشتر در این بودجه‌ای که امروز تصویب شد متوجه به قسمت تجهیزات صنعتى کشور و اعتبارات کشور است که بیشتر باعث ترقیات آتى کشور می‌باشد (صحیح است) و امیدوار هستم. به قول شاعر معروف ما که:

این هنوز اول آزار جهان‌افروز است‏ باش تا خیمه زند دولت نیسان و بهار

با توجهاتى که در تمام قسمت‌های سازمان‌ها کشورى می‌شود و مخصوصاً قسمت‌هایی که تولیدات کشور را زیاد می‌کند امیدوار هستم که هر سال بیشتر خوشوقتى براى ملت و آقایان نمایندگان حاصل شود (انشاءالله) و ترقیات بودجه کشور خودش آیینه و نماینده بهبودى وضعیت مردم است (صحیح است) و لازم نیست که بنده تشکرات خودم را از مقامى که تمام این کارها محرکش او است عرضه بدارم (صحیح است)

3. تقدیم لایحه متمم بودجه سال 1318 کل کشور

نایب رئیس - آقاى وزیر دارایی‏

وزیر دارایی - لایحه متّمم قانون بودجه است که همه ساله تهیه می‌شود امسال هم در تحت هفده ماده تهیه شده و تقدیم می‌شود.

نایب رئیس - به کمیسیون بودجه مراجعه می‌شود. آقاى کفیل وزارت فرهنگ‏

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى کفیل وزارت فرهنگ‏

کفیل وزارت فرهنگ - لایحه‌ای است راجع به استخدام آقاى گدار که متخصص باستان‌شناسى و موزه و کتابخانه است براى تصویب تقدیم مجلس می‌کنم‏.

نایب رئیس - به کمیسیون ارجاع می‌شود:

5. اعلام وصول بودجه 1318 مجلس شوراى ملى‏

نایب رئیس - بودجه 1318 مجلس شوراى ملى از طرف کارپردازى تقدیم شده به کمیسیون مراجعه می‌شود که براى جلسه آتیه مطرح شود.

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

نایب رئیس - با اجازه آقایان جلسه را ختم می‌کنیم (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه بیست و یکم اسفند 3 ساعت قبل از ظهر دستور لایحه متمم بودجه کل کشور و لایحه بودجه مجلس‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

نایب رئیس مجلس شوراى ملى - دکتر طاهرى

+++

قانون

بودجه سال 1318 کشور

ماده واحده

1. مجلس شورای ملی بودجه سال 1318 کشور را (به استثنای درآمدی که بابت حق‌الامتیاز نفت وصول و به حساب اندخته کشور منظور می‌شود) مطابق صورت پیوست که از حیث هزینه به مبلغ دو هزار و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و هشتاد و یک هزار و نهصد و هشتاد و هفت ریال (2613481987 ریال) و از حیث درآمد به مبلغ یک هزار و نهصد و سی میلیون و نود و شش هزار و هفتصد ریال (1930096700 ریال) بالغ می‌باشد تصویب و به وزارت دارایی اجازه می‌دهد که هزینه عمومی‌کشور را اعم از حقوق و مصارف در سال 1318 در حدود اعتبارات مصوب در صورت پیوست مطابق بودجه‌های تفصیلی سال 1317 تا حدی که اعتبارات مصوب در بودجه‌های نامبرده ضمن بودجه‌های 1318 نیز منظور شده باشد بپردازد. تا وقی که بودجه‌های تفصیلی سال 1318 که باید تا آخر اردیبهشت ماه 1318 به مجلس شورای ملی تقدیم گردد به کمیسیون بودجه مجلس ارجاع شود و مادام که بودجه‌های تفصیلی از تصویب کمیسیون بودجه نگذشته هزینه مزبور را مطابق بودجه‌های پیشنهادی و پس از تصویب کمیسیون بر طبق آن چه که تصویب شده است بپردازد.

2 - وزارت دارایی مجاز است مبلع دو میلیون لیره اعتبار برای احتیاجات ارتش و مبلغ یک میلون لیره در مقابل اعتبار ریالی منظور در بودجه هزینه برای احتیاجات راه‌آهن و بندرشاه و بندر شاهپور از اندوخته کشور پرداخت نماید و استفاده از این اعتبار محدود به یک سال مالی نیست.

3 - وزارت دارایی مجاز است در صورت احتیاج کسر بودجه سال 1318 را از درآمدهای غیرمترقبه بازرگانی و یا از طریق وام از بنگاه‌های بانکی داخلی یا از هر دو محل تأمین نماید.

4 - مواد 9 و 11 قانون اجازه انحصار دولتی قند و چای مصوب 9 خرداد 1304 و ماده 6 قانون مالیات راه مصوب 8 شهریور 1311 از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود.

5 - وزارت دارایی مجاز است درآمدی که از تفاوت بهای خرید و فروش گواهی‌نامه‌های صدور برای دولت حاصل می‌شود به انضمام موجودی آخر اسفندماه 1317 معاملات مذکور از اول سال 1318 به جمع درآمد عمومی‌کشور نقل نماید.

ماده 4 قانون راجع به معاملات گواهی‌نامه صدور مصوب تیر ماه 1313 از اول فروردین ماه 1318 نسخ می‌شود.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و صورت پیوست است در جلسه چهاردهم اسفندماه یک هزار و سیصد و هفده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

نواب رئیس مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری

+++

صورت پیوست قانون بودجه سال 1318 کشور

قسمت اول هزینه

شماره ترتیب

شـــــــرح

پیش‌بینی سال 1318 به ریال

ملاحظات

1

وزارت دربار و دفتر مخصوص شاهنشاهی

5207480

 

2

مجلس شورای ملی

9985000

 

3

نخست وزیری

910000

 
 

وزارت جنگ

   

4

وزارت جنگ

363729980

 

5

اداره امنیه

35678400

 

6

تفاوت خریدعلیق وگندم آرتش و هزینه دستمزد تهیه آن

16000000

 
 

وزارت کشور

   

7

وزارت کشور

13700000

 

8

هزینه انتخابات

1200000

 

9

اداره کل شهربانی

40680000

 

10

اداره راهنمای نامه‌نگاری

346000

 

11

اداره کل بهداری

41080000

 

12

بنگاه پاستور

1600000

 

13

بیمارستان پانصد تختخوابی

44994664

 

14

اداره کل آمار و ثبت احوال

15601000

 

15

اعتبار مجالس سرباز‌گیری در داخله کشور و در خارجه و هزینه راه مشمولین بی‌بضاعت در کشورهای خارجه و تعهدات سال‌های پیش

500000

 
 

وزارت دادگستری

   

16

وزارت دادگستری

40000000

 

17

اداره کل ثبت اسناد و املاک

16146000

 
 

وزارت امور خارجه

   

18

وزارت امور خارجه

26100000

 

19

اعتبار جهت سازمان کلانتران مرز و ساختمان بناهای کلانتری و تعهدات سال 1317

1300000

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

20

وزارت پست و تلگراف

58000000

 

+++

وزارت فرهنگ

   

21

وزارت فرهنگ

79000000

 

22

اعتبار هزینه مربوط به دانشجویان اعزامی‌به خارجه

5000000

 
 

وزارت بازرگانی

   

23

وزارت بازرگانی

5200000

 
 

ادارة کل کشاورزی

   

24

ادارة کل کشاورزی

40406000

 

25

اعتبار هزینة خشکانیدن باتلاق‌ها و سالم‌سازی و تعهدات سال 1317

2200000

 

26

اعتبار دفع ملخ و تعهدات سال 1317

1950000

 

27

اعتبار دفع سن و تعهدات سال 1317

600000

 

وزارت دارایی

   

28

وزارت دارایی - ادارة کل گمرک - دیوان محاسبات

61698378

 

29

بنگاه انحصار دولتی تریاک

4650000

 

30

بنگاه انحصار دولتی دخانیات

3970000

 
 

وزارت پیشه و هنر

   

31

وزارت پیشه و هنر

12000000

 

32

ساختمان ابنیه و خرید زمین

5000000

 

33

کارخانه چیت‌سازی و هنرستان نساجی و پرداخت وام سال گذشته

15580000

 

34

کارخانه گلیسرین و صابون‌سازی

23000000

 

35

کارخانه شماره (5)

22250000

 

36

کارخانه‌های اشباع تراورس و قطران و کرئوزوت

36000000

 

37

کارخانه‌های قند

92700000

 

38

+++

هزینه مربوط به تغییر و تکمیل کارخانه قند ورامین

5000000

 

39

کارخانه سیمان

14000000

 

40

اداره کل معادن و کارخانه‌های ذوب آهن و ذوب مس

150000000

 

41

اقساط خرید کارخانه‌های ذوب آهن در 1318

41000000

 

42

کارخانه روغن‌کشی

8000000

 

43

کارخانه کائوچو و لاستیک‌سازی

6000000

 

44

کارخانه کار بنات دوسود (سودا و سود محترق)

4800000

 

45

کارخانه جوهر نمک

1000000

 

46

کارخانه تعمیر و ساختن اسباب‌های یدکی

3000000

 

47

کارخانه کنسروسازی و تعهدات سال‌های گذشته

5500000

 

48

کارخانه کاغذسازی

10000000

 
 

وزارت راه

   

49

وزارت راه

1050000

 

50

هزینه ساختمان و کمک هزینه بهره‌برداری راه‌آهن و هزینه عمومی‌ راه‌آهن بندر شاپور و بندرشاه

682500000

 

51

اداره کل راه شوسه

170000000

 
 

سایر هزینه‌ها

   

52

شهریه و وظیفه‌هایی که به موجب بند سه قانون 26 اسفندماه 1310 برقرار شده و می‌شود و هزینه بقاع متبرکه و عوض بهره و تعهدات سال‌های گذشته

3500000

 

53

حقوق انتظار خدمت

3000000

 

54

هزینه ساختمان و نگهداری کشتارگاه‌ها و هزینه مربوط به بازرسی بهداری روده

3500000

 

55

فرع و حق‌‌العمل بانک‌ها و هزینه انتقال وجوه دولتی

1500000

 

56

سهم شیر و خورسید سرخ مشهد و تبریز

519050

 

57

هزینه مربوط به محاکمات دولتی و اعتراضات ثبتی و قضایی و محکومیت‌های ناشیه از اعمال تصدی دولت و حق‌الحکمیه تصفیه محکومیت‌هایی که دولت دارد یا ممکن است پیش بیاید و سایر هزینه‌های مربوط به این قبیل امور و تعهدات سال‌های پیش

660000

 

58

نگاهداری قرق و باغات سلطنتی

179000

 

59

حقوق نمایندگانی دولت شاهنشاهی در نفت جنوب

200000

 

60

+++

بازرسی بانک ملی و هزینه بازرس

60000

 

61

هزینه انتفاعی کشور و تعهدات سال‌های پیش

14000000

 

62

حقوق و هزینه پاسبان‌ها و دربان‌ها و تعهدات سال‌های پیش

2500000

 

63

خرید و ساختمان ابنیه گمرکی و ادارات تابعه وزارت دارایی و تعهدات سال‌های پیش

20000000

 

64

بقیه اقساط بهای کارخانه سیگارپیچی

10520000

 

65

ساختمان سیلوها و تعهدات سال‌های پیش

58000000

 

66

هزینه چاپ و حمل و نقل و سایر هزینه‌های مربوط به چاپ اسکناس بابت تعهدات سال‌های پیش

2708350

 

67

اعتبارات دولت:

مترقبه و غیرمترقبه 1900000

انعام 500000

هزینه سری 200000

2600000

 

68

دیون خارجه دولت

6875000

 

69

هیئت بازرسی کشور

350000

 

70

کمیسیون‌های مرزی و هزینه مربوط به آب‌های مرزی

1862870

 

71

عمران و اسکان عشایر و تعهدات سال‌های پیش

3000000

 

72

دیون داخلی و تعهدات دولت

600000

 

73

تعمیر ابنیه دولتی و خرید زمین برای دولت و تعهدات سال‌های پیش سرمایه تثبیت نرخ غله

1039118

 

74

سرمایه تثبیت نرخ غله

18800000

 

75

هزینه‌های مربوط به پذیرایی‌ها و جشن‌های رسمی ‌و تعهدات سال‌های پیش

6200000

 

76

هزینه‌های مربوط به اعزام مأمورین و کمیسیون‌های تقسیم اراضی و املاک و اجرای قوانین مربوط به این هزینه و سایر مصارف پیش‌بینی نشده کشور و تعهدات سال‌های پیش

3100000

 

77

هزینه‌های عام‌المنفعه اقتصادی

32000000

 

78

خرید کشتی شن‌کش و تعهدات سال‌های پیش

1064800

 

79

کمک به اعتبار شهرداری‌های شهرستان‌ها و تعهدات سال‌های پیش و سهمی‌ که سابقاً از محل مالیات راه داده می‌شد

7640000

 

80

سهم بنگاه‌های خیریه که سابقاً از مالیات راه داده می‌شد

878800

 

81

ازدیاد سرمایه بانک فلاحتی

5568963

 

82

اعتبار انتقالی به حساب سال 1318 بابت اعتبارات مربوط سال 1317 که در نه ماهه آخر سال 1318 تأدیه خواهد شد

27000000

 

83

+++

ساختمان کارخانه‌جات به وجاری در سال 1318 و تعهدات سال‌های پیش

9653400

 

84

بنگاه باربری راه تبریز - بازرگان

434200

 

85

تفاوت بهای قانونی و واقعی زرهای خریداری شده در سال‌های پیش توسط بانک ملی برای پشتوانه اسکناس

17761889

 

86

بابت اقساط و هزینه کشتی‌های اقیانوس‌پیما

10000000

 

87

مخابرات تلگرافی و مرسولات پستی وازتخانه‌ها و ادارات دولتی که سابقاً مجانی بوده

25000000

 

88

سرمایه توتون صادراتی

43824000

 

89

خرید چراغ‌های سواحل خلیج فارس و هزینه مربوط به آن

904845

 

90

خرید کشتی آب انبار و خدمت چراغ‌های دریایی

7735000

 

91

جراثقیل شناور

1700000

 

92

کشتی یدک‌کش

2872800

 

93

کشتی آتش‌نشانی

437000

 

94

اوقاف

6000000

 

95

فوق‌العاده مأمورین بهداری جهت بررسی در بنادر و قرنطینه‌ها

10000

 

96

حق مأمورین دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسراها

100000

 

97

حق‌السهم صاحبان دفاتر رسمی‌

1800000

 

جمع

2613481987

 

+++

قسمت دوم هزینه

شماره ترتیب

شـــــــرح

پیش‌بینی سال 1318 به ریال

ملاحظات

وزارت دارایی

مالیات مستقیم

   

1

مالیات بر درآمد و حق تمبر

140000000

 

2

مالیات ارث

13000000

 

3

بقایای مالیات املاک مزورعی و بازخرید منال خالصه‌جات انتقالی

4000000

 
 

مالیات غیرمستقیم

   

4

مالیات صدی سه و متفرقه

60000000

 

5

مالیات نفت و بنزین

80000000

 

6

مالیات رسومات و متفرقه و سود شرکت‌های نوشابه‌سازی که دولت سهیم است.

42000000

 

7

مالیات ذبایح و متفرقه

10000000

 

8

حق‌الثبت وسایل نقلیه غیرموتوری و بقایای آن

700000

 

9

درآمد جنگل‌ها و متفرقه

10000000

 

10

درآمد متفرقه غیرمستقیم به انضمام درآمد حراج و عشر اضافه وصولی عوارض قیان شهرداری‌ها

2000000

 
 

گمرک

   

11

حقوق گمرکی قند و شکر و چای و سایر کالاهای رسیده و فرستاده و درآمد شانسلری و متفرقه

421500000

 

12

مالیات راه

80000000

 
 

انحصارها

   

13

درآمد انحصار دخانیات

180000000

 

14

درآمد انحصار تریاک و حق‌الصدور صادرات تریاک

85000000

 

15

درآمد انحصار قماش

82000000

 

16

درآمد انحصار قند و شکر و چای

160000000

 

17

درآمد انحصار کبریت

5000000

 

18

درآمد انحصار اتومبیل

18000000

 
 

امتیازات

   

19

حق‌الامتیاز و درآمد دولت از شیلات و بقایا

11200000

 

20

حق‌الامتیاز تلفن و درآمد سایر امتیازات و بقایای آنها

790000

 

21

حقوق نمایندگی دولت در نفت جنوب

200000

 

سود سهام دولت

   

22

+++

سود سهام بانک ملی ایران

85000000

 

23

سود سهام شرکت قماش

8500000

 

24

سود سهام نفت جنوب

4000000

 

25

سود سهام بانک فلاحتی و صنعتی ایران

5000000

 

26

سود سهام شرکت بیمه ایرن

900000

 

27

سود سهام شرکت مرکزی

10000000

 

28

سود معاملات بنگاه واردات چای

13000000

 
 

خالصه‌جات، معادن، شیلات

   

29

درآمد خالصه‌جات

14000000

 

30

درآمد معادن و خاک سرخ و حق دولت از معادن سطح‌الارضی و شیلات داخلی

18000000

 
 

درآمد انتقالی از وجوه مخصوصه

   

31

صدی چهار پوست بره فرستاده موضوع ماده 2 قانون 14 تیر ماه 1304

2000000

 

32

سهم بهداری از درآمد بندری طبق ماده 4 قانون بهمن ماه 1306

440000

 
 

مطالبات دولت

   

33

مطالبات متفرقه دولت از اشخاص

2000000

 
 

مجلس شورای ملی

   

34

درآمد چایخانه و باغ بهارستان

2500000

 
 

وزارت دادگستری

   

35

درآمد دادگاه‌ها

4400000

 

36

درآمد مأمورین دادگاه‌های بخش و نمایندگی دادسرا موضوع قانون 24 تیر ماه 1309

100000

 

37

درآمد ثبت اسناد و املاک

14100000

 

38

صد بیست و پنج درآمد ثبت اسناد و املاک

3200000

 

39

حق‌السهم صاحبان دفاتر رسمی ‌ثبت اسناد

1800000

 

40

درآمد فروش برگ‌ها و دفاتر

830000

 
 

وزارت کشور

   

41

درآمد شهربانی و گذرنامه و اقامت اتباع خارجه

400000

 

42

درآمد بهداری از قبیل فروش تمبر و ادویه مخدره و انستیتو پاستور

300500

 

43

درآمد حاصله از معاینه بهداری ناوها و قرنطینه‌ها

10000

 

44

درآمد ثبت احوال

600000

 
 

وزارت امور خارجه

   

45

شانسلری گذرنامه و شناسنامه

830200

 
 

وزارت پست و تلگراف

   

46

+++

درآمد پست

15500000

 

47

درآمد تلگراف با سیم و بی‌سیم

38000000

 

48

حق‌النظاره وزارت پست و تلگراف از شرکت تلفن و متفرقه

190000

 
 

وزارت فرهنگ

   

49

درآمد اوقاف بابت حق‌النظاره و حق‌التولیه و غیره

6000000

 

50

درآمد شهریه آموزشگاه‌های غیرابتدایی

950000

 

51

درآمد تمبر پروانه و گواهی‌نامه و غیره

600000

 

52

درآمد فروش کتب سالیانه و برنامه‌ها

80000

 

53

درآمد متفرقه

30000

 
 

وزارت بازرگانی

   

54

درآمد تمبر از قبیل تمبر درخواست پروانه بازرگانی

2500

 

55

درآمد فروش برگ‌ها و بقیه بهای اجناس ممنوعه و سنگ وزنه و غیره

583500

 
 

وزارت پیشه و هنر

   

56

درآمد هنرستان‌ها

50000

 

57

درآمد زری و کاشی و غیره

60000

 

58

درآمد کارخانه قیراندود و اشباع تراورس

37000000

 

59

درآمد کارخانه شماره 5

10000000

 

60

درآمدکارخانه گلیسیرین و صابون‌سازی

10000000

 

61

درآمد کارخانه سیمان

60000000

 

62

درآمد کارخانه‌های قندسازی

42500000

 

63

درآمد اداره کل معادن

10220000

 
 

اداره کل کشاورزی

   

64

درآمد مزارع امتحانیه

1230000

 
 

سایر درآمدها

   

65

درآمد متفرقه و غیرمترقبه

51000000

 

66

درآمد گذرنامه شهرستان‌ها (شهربانی)

1800000

 

67

سود معامله گواهی‌نامه‌های صدور

20000000

 

68

انتقالی به حساب 1318 بابت درآمد مربوطه به سال 1317

27000000

 

جمع کل

1930096700

 

صورت بالا پیوست قانون بودجه سال 1318 کشور بوده و صحیح است

نواب رئیس مجلس شورای ملی

مرتضی بیات - دکتر طاهری

+++

یادداشت ها
Parameter:293695!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)