کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 78 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 امرداد 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب هفت فقره مرخصى

3- تقدیم برنامه و معرفى هیئت وزیران از طرف آقاى (احمد قوام) نخست وزیر

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 78

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 18 امرداد 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- تصویب هفت فقره مرخصى

3- تقدیم برنامه و معرفى هیئت وزیران از طرف آقاى (احمد قوام) نخست وزیر

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز 13 امرداد ماه را آقاى (طوسى) منشى قرائت نمودند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، سزاوار، فیاض، شهدوست، ذوالقدر، اورنگ، مکرم افشار، ملک‌زاده آملی، حمزه‌تاش، مهذب، مؤید قوامی، فروهر، آصف، صادق وزیری، امامی، کامل ماکو، همراز

دیرآمده بی‌اجازه- آقای: اکبر

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2- تصویب هفت فقره مرخصى

رئیس- چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است خوانده می‌شود. گزارش مرخصى آقاى کامل ماکویى:

آقاى کامل ماکویى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 28 تیر ماه 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى کامل ماکویى برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. مرخصى آقای ذوالقدر:

آقاى ذوالقدر درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ 14 تیر ماه 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى ذوالقدر برخیزند (عده زیادى قیام نمودند) تصویب شد مرخصى آقاى سزوار:

+++

آقاى سزاوار درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ هشتم امرداد 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقاى انوار

انوار- بنده می‌خواستم آقاى مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى در موضوع این خبرهاى مرخصى اطلاعات بدهند که هر نماینده‌اى در یک سال به آن ترتیبى که در نظر گرفته شده است چه اندازه درباره او مرخصى ملاحظه می‌شود که از آن اندازه تجاوز نشود مثلاً بیست روز است یک ماه است سه ماه است هر چه هست در یک سال در نظر بگیریم که از آن بیشتر نشود حالا آقاى سزاوار به بنده حمله نکنند بنده نظرى نسبت به ایشان ندارم و عرضى در این قسمت ندارم ولى چون سابقاً هم یک مرخصى از ایشان خوانده شد بنده خواستم اعضا کمیسیون در نظر بگیرند که در این خصوص مرخصی‌هایی که داده می‌شود ملاحظه عدالت بشود ملاحظه بشود که یک کسى در زمان‌هاى مختلف مرخصى‌هایى نگیرد این اولاً و ثانیاً این که حقیقتاً من مخالف هستم که اسم بعضى از نمایندگان در صورت غایبین نوشته می‌شود هى غایب هى غایب بنده و آقاى روحى مذاکره کردیم که نظامنامه کردیم که نظامنامه را تصحیح کنیم و تکلیف این قبیل نماینده‌ها معلوم شود به عقیده بنده یک نفر که از یک محلى قبول نمایندگى می‌کند باید در مجلس باشد و دفاع از اهالى آنجا بکند مثلاً ملاحظه می‌فرمایید یک نماینده‌اى از اول که نماینده شده است به مجلس نیامده است در صورتی که اهالى آنجا نماینده معین کرده‌اند و محتاج هستند که نماینده‌شان در مجلس باشد و دفاع از حقوق‌شان بکند و نظامنامه هم تکلیفى براى این کار معین نکرده است که تکلیف آنها معلوم باشد این است نظر بنده که کمیسیون عرایض و مرخصى این را هم در نظر بگیرند و آن وقت مرخصى بدهند.

رئیس- آقاى لاریجانى.

مخبر کمیسیون عرایض و مرخصى (لاریجانى)- عرض می‌کنم آقاى انوار کاملاً متوجه جریانات کمیسیون عرایض نیستند اگر می‌بودند این طور نمی‌فرمودند کمیسیون عرایض در درجه اول اگر یکى از نمایندگان مرخصى بخواهد عذر موجهش را در نظر می‌گیرد وقتى که داراى عذر موجه بود از ده روز تا یک ماه یا هر چه که رفع عذر موجه بشود مطابق ماده صریح نظامنامه داخلى می‌تواند اجازه بدهد اما در این مورد به خصوص آقاى سزاوار ایشان بیست روز فقط مرخصی خواسته‌اند و تاکنون هم مرخصی نخواسته‌اند کمیسیون عرایض هم این بیست روز چون عذر موجه داشته‌اند عذر موجهشان را صحیح تشخیص داده و موافقت کرده است و اگر آقاى انوار به نظامنامه داخلى مراجعه بفرمایند رفع اشتباه ازشان خواهد شد.

انوار- من نظامنامه را می‌دانم.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى سزاوار آقایان موافقین بر خیزند (اغلب بر خاستند) تصویب شد.

آقاى مشار درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ یازدهم امرداد 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقای سزاوار آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقای مشار درخواست یک ماه مرخصی از تاریخ یازدهم امرداد 1321 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقای مشار آقایان موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى مکرم افشار درخواست یک ماه مرخصى از هشتم مرداد 1321 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى با این درخواست موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- رأى گرفته می‌شود به مرخصى آقاى مکرم افشار موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى ملک‌زاده آملى درخواست یک ماه مرخصى از تاریخ چهارم امرداد 1321 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- رأى می‌گریم به مرخصى آقاى ملک‌زاده آملى موافقین برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

آقاى همراز به واسطه کسالت مزاج به دستور پزشک معالج لازم شده است یک ماه استراحت نمایند و درخواست یک ماه

+++

مرخصى از اول مرداد 1321 نموده‌اند کمیسیون عرایض و مرخصى عذر ایشان را موجه تشخیص داده این که گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى همراز برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

3- تقدیم برنامه و معرفى هیئت وزیران از طرف آقاى (احمد قوام) نخست وزیر

آقاى (احمد قوام) نخست وزیر- آقایان محترم در این موقع که بر‌حسب امر اعلیحضرت همایون شاهنشاهى مأمور تشکیل دولت شده‌ام لزوماً به اطلاع آقایان می‌رسانم که همیشه عمل بر این جارى شده است که هر دولت در حین تشکیل خود از نظرى که درباره اصول و مبانى امور کشور دارد و سبک و روشى که به منظور اجراى اصول مزبور مفید مى‌شمارد برنامه‌اى ترتیب دهد و به مجلس شوراى ملى عرضه نماید و تصویب آن به منزله رأى اعتماد مجلس به دولت تلقى شود این نکته نیز مسلم است که مفاد برنامه در هر بار ناگزیر باید با مقتضاى زمان وفق دهد و امور مبتلا به روز شامل باشد تا در ضمن تصویب آن معلوم شود که مجلس و دولت متفقاً کدامیک از مسائل اساسى را از لحاظ اهمیت و فوریت در درجه اول قرار داده و حل و فیصله آنها را شایسته توجه عاجل و مقدم بر سایر امور دانسته‌اند و در نتیجه این تشخیص همه کس بداند که وظیفه دولت چیست و تکلیف مردم چه باید باشد. با این وصف در این موقع که وضع کشور ما در نتیجه حوادث عظیم و خطیر دچار آشفتگى گردیده نظر دولت من بر این است که عجالتاً از تنظیم برنامه‌اى که متضمن مواد عدیده در مسائل مختلفه باشد صرف‌نظر کنم و ورود در این مباحث را به موقعى که از وظایف واجب خود فراغت حاصل کرده باشد موکول سازد که بالفعل آنچه که حیات و آسایش خاطر مردم بسته به آن است و در صدر عموم اصلاحات اقتصادى و ادارى کشور قرار گرفته توسعه امنیت و تأمین ارزاق عمومى است (صحیح است) و دولت برخورد فرض می‌داند که براى انجام این دو مقصود و رفع مشکلات و عوایق آن نهایت مراقبت و کمال جهد را بکار برد و تمام قانونى را که در اختیار خود دارد بدون فوت وقت به کار اندازد و از هیچ اقدامى فرو گذار نکند تا وقتى که ریشه اغتشاش بر آید و کیفر عصیان در خاصرها نقش بندد (انشاء‌الله) و خیال طغیان از سر اشرار به در رود و در بلاد و دهات و طرق و دشوارع امنیت کاملاً مستقر و مردم به حفظ حقوق خود اطمینان پیدا کنند و در برابر اجحاف و تخطى هر متجاوزى به حق گذارى دستگاه قضایى کشور مستظهر و به قدرت دولت امیدوار شوند و جان آبرو و حقوق اشخاص در سراسر مملکت از تعرض مصون باشد.

در باب ارزاق تلاش دولت مصروف آن خواهد بود که آذوقه اهالى تأمین شود و براى حصول این منظور دولت با کمال مراقبت محصول سال جارى را جمع آورى خواهد کرد و به این ترتیب یقین دارد که موجودى خواربار کشور با کمکى که از خود مردم انتظار می‌رود و اقداماتى که براى جلوگیرى از صدور آن به عمل خواهد آمد به ضمیمه آنچه متفقین ما وعده داده‌اند به ما بفروشند و تاکنون به تحویل مقدارى از آن نیز شروع کرده‌اند و از این راه موجبات خاطر جمعى دولت را فراهم نموده‌اند کفاف اهالى را خواهد داد البته بنا به همین مقدمات دولت براى تأمین این منظور تحویل آنچه را که متفقین وعده کرده‌اند مصراً تقاضا و تعقیب خواهد نمود. (صحیح است) اما کسانى که اجناس مورد احتیاج مردم و على‌الخصوص خواربار و دارو را احتکار کرده و یا موضوع داد و ستد غیر‌مجاز قرار می‌دهند باید بدانند که دولت قانون منع احتکار و اختیاراتى را که براى تأمین آذوقه مردم به موجب قانون دارد به موقع اجرا خواهد گذارد و در مورد کسانى که تشبث به این گونه عملیات خلاف مروت و انسانیت را روا داشته‌اند رحم و شفقت را مداخله نخواهد داد. (صحیح است) ضمناً از لحاظ اهمیتى که دولت براى امور اقتصادى و امر خواربار قائل است در نظر دارد وزارت مستقلى براى این منظور تأسیس نماید لیکن اقدام در این باب و معرفى وزیر مسئول آن موکول به آن خواهد بود که لایحه آن تقدیم و به تصویب برسد (صحیح است) در اینجا ذکر این

+++

نکته را به موقع می‌دانم که عزم دولت بر این است که جوانان دانشمند کشور را بیش از پیش در انجام خدمات دولتى شرکت دهد تا در ضمن آن این حکمت دیرین که حسن خاتمت امور به همکارى تدبیر مردمان مجرب با بازوى جوانان مهذب و با معرفت بسته است بکار رفته باشد و هم این طبقه از جوانان به تدریج تجربه کافى اندوخته آنى کشور بشوند. (صحیح است). اما در این باب حاجت به بسط مقال نمی‌دانم که دولت در انجام وظایفى که بر‌عهده دارد رعایت کامل قوانین را بر خود فرض خواهد دانست و حقوق آزادى مردم را از هر جهت محترم خواهد شمرد لیکن افراد نیز باید متوجه باشند که استفاده از این حقوق باید طورى که آسایش سایرین را سلب نکند تا دولت ناچار به مداخله نشود. (صحیح است)

در سیاست خارجى اساس مناسبات با دولتین شوروى و انگلستان پیمان اتحادى است که چندی پیش به امضا رسیده و باب جدیدى در روابط ما با این دو همسایه باز کرده است دولت ایران هم چنان که تاکنون عمل کرده است من بعد نیز مقررات پیمان را با کمال حسن نیت و صمیمیت اجرا خواهد کرد و با امتنان از وعده مساعدت و مرافقتى که متفقین ما به اقتضاى همان پیمان در رفع مشکلات ما داده‌اند امیدوار است که این حسن تفاهم روز به روز کامل‌تر شود و ثمره آن در هر رشته بیشتر و بهتر عاید طرفین گردد. روابط ما با دولت آمریکا هیمشه بر اساس دوستى استوار بوده و حسن نیتى که آن دولت مخصوصاً در این اوقات اخیر نسبت به دولت ایران ابراز داشته موجب تحکیم مناسبات و دادیه شده و من بعد نیز دولت ایران در تشیید آن مناسبات اهتمام خواهد داشت. دولت براى حفظ روابط حسنه با سایر دول متحابه نیز همواره کوشش خواهد نمود و مخصوصاً در مورد همسایگان روابط ایران با ترکیه به حسن مناسبات همجوارى مؤکد خواهد بود و با افغانستان و عراق مناسبات دوستى و یک جهتى دوام خواهد یافت و در تحکیم تشیید روابط حسنه با مصر سعى بلیغ به کار خواهد رفت. بنا به توضیحاتى که گذشت دولت برنامه خود را در سه ماده زیر خلاصه و تقاضاى رأى اعتماد می‌نماید.

1- در سیاست خارجى رعایت کامل مصالح کشور و اجراى پیمان و قراردادهاى جارى و مخصوصاً همکارى نزدیک با دولت‌هایى که منافع ایران با منافع آنها ارتباط کامل دارد.

2- بسط و توسعه امنیت در سراسر کشور.

3- تأمین خواربار و دارو به جهت عموم اهالى.

اجازه می‌خواهم هیئت دولت جدید را به مجلس شوراى ملى معرفى کنم.

آقاى صادق صادق- وزیر مشاور

آقاى ابراهیم حکیمى- وزیر مشاور

آقاى دکتر اسمعیل مرزبان- وزیر بهدارى‏

آقاى علیرضا قره گزلو- وزیر دادگسترى‏

آقاى حسن تقى‌زاده- وزیر دارایى ‏

آقاى باقر کاظمى- وزیر کشور

آقاى حیمد سیاح- وزیر پست و تلگراف و تلفن‏

آقاى ید‌الله عضدى- وزیر راه‏

آقاى عبدالحسین هژبر- وزیر بازرگانى و پیشه و هنر

آقاى احمد حسن عدل- وزیر کشاورزى‏

آقاى محمد ساعد- وزیر امور خارجه‏

آقاى دکتر على‌اکبر سیاسى- وزیر فرهنگ‏

وزیر جنگ بعداً انتخاب و معرفى می‌شود.

تا آمدن آقاى تقى‌زاده خود اینجانب مراقب امور وزارت دارایى خواهم بود.

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- چون پیشنهاد ختم جلسه شده است تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه بیست و دوم سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور هم برنامه دولت‏

مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293947!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)