کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 77 صورت مشروح مذاکرلت مجلس روز یکشنبه 13 بهمن ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 151 تا 185

3- تصویب یک فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 77

صورت مشروح مذاکرلت مجلس روز یکشنبه 13 بهمن ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه اجرای احکام دادگستری از ماده 151 تا 185

3- تصویب یک فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

مجلس یک ساعت پیش از ظهر به ر‌یاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 6 بهمن ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که در ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : خواجه نوری - رحمت سمیعی - علوی سبزواری .

غایبین بی­اجازه - آقایان : امیر تیمور - ثقة­الاسلامی - معدل - جلایی - ناصری - کازرونیان - حمزه تاش - کیوان .

دیر آمده بااجازه - آقای دکتر ادهم .

دیر آمده بی­اجازه - آقایان : مسعودی خراسانی - لیقوانی - افخمی - مستشار - نیک­پور - دکتر سمیعی .

[1- تصویب صورت جلسه‏]

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

[2- بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى از ماده 151 تا 185]

رئیس- شروع می‌شود به بقیه شور اول لایحه طرز اجراى احکام دادگسترى. از ماده 151 ماده 151 خوانده می‌شود:

فصل دوم- در توقیف اموال منقول‏

ماده 151- مأمور اجرا قبل از اقدام به توقیف باید محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه می‌تواند شخصاً در موقع توقیف حاضر شده یا نماینده بفرستد و اموال خود را به مأمور اجرا تا میزان محکوم به معرفى نماید لیکن اگر محکوم علیه در مقرر دادگاه حاضر نباشد و یا به نظر مأمور اجرا بر اثر تأخیر توقیف ممکن است مالى را که باید توقیف شود مخفى نموده و فوراً اقدام خود را به محکوم علیه اقدام به توقیف نموده فوراً اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع می‌دهد.

رئیس- ماده 152:

ماده 152 - مأمور اجرا در صورت امکان دو نفر گواه که نسبتى با طرفین نداشته باشد یا یکى از معتمدین محل را براى حضور در موقع همراه می‌برد.

رئیس- ماده 153:

ماده 153- عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و گواهان مانع از اجرا توقیف نخواهد بود.

+++

رئیس- ماده 154:

ماده 154 - محکوم علیه ملزم است به درخواست مأمور اجرا درب محلى که اموال او در آنجا است باز کرده و اموال را معرفى نماید و در مواقع ضرورت مأمور اجرا می‌تواند از قواى دیگر دولتى استمداد کند.

رئیس- ماده 155:

ماده 155 - مأمور اجرا باید در موارد زیر نماینده دادسرا یا مأمور شهربانى یا امنیه یا دهبان محلى براى حضور در عملیات توقیف دعوت نماید.

1- هر‌گاه درب خانه یا اطاق بسته و یا قفل است و باز نمى‌کنید.

2- هر‌گاه توقیف در غیاب محکوم علیه به عمل آید.

رئیس- ماده 156:

ماده 156- اموال زیر براى اجرا حکم در توقیف نمی‌شود:

1- لباس و اشیایی که براى احتیاجات مدیون و خانواده او لازم است.

2- ماشین آلات و ادوات که براى تعلیم یا صنعت به کار می‌رود تا میزان ده هزار ریال.

3- گاو شیرده و گوسفند و حیوانات دیگرى که براى معاش محکوم علیه و خانواده‌اش لازم است و همچنین منافع حیوانات نامبرده و علوفه آنها تا یک ماه.

در صورتى که حیوانات مذکور متعدد باشد تعیین میزان لازم براى معاش محکوم علیه با خود اوست.

4- آذوقه موجوده به قدر احتیاج یک ماه مدیون نفقه و کسوه عائله او.

5- لباس و اسلحه و اسب و جیره و سایر لوازم مأمورین نظامى و امنیه و مأمورین شهربانى.

6- نوشته‌جات محکوم علیه به استثناء برگ‌هاى بهادار و سهام شرکت‌ها.

7- لباس رسمى و نیم رسمى محکوم علیه.

8- اسباب و آلات زارعتى و حرفه‌اى و صنعتى که براى شغل مدیون لازم است و همچنین حیوانات و ادوات که براى زراعت لازم است و کتاب‌ها راجع به شغل مدیون تا ده هزار ریال.

9- حقوق تقاعد مأمورین نظامى و شهربانى که ناقص‌الخلقه شده‌اند و همچنین حقوق تقاعد و مستمرى که در نتیجه خدمات به خانواده‌هاى آنها اعطاء می‌شود.

10- وجوه اعانه که مورد فقر و موت داده می‌شود.

11- وجوهى که براى معالجه مجنى علیه یا خساراتى که به مناسبت جنحه و جنایت خود مجنى علیه یا خانواده داده می‌شود.

12- چیزهاى غیر قابل انتقال مانند حق انتقالى که اختصاص به شخص داشته باشد.

13- اموال متعلقه به دولت و دول خارجه و اموال شهردارى.

رئیس- آقاى انوار

انوار- در این ماده 156 همان طور که آقایان نمایندگان محترم ملاحظه فرمودید قانون چقدر مراعات جانب مدیون را نموده است تا آن اندازه که مقدور بوده تا بتواند دین خود را محکوم بدهد و تا اندازه که لازم بوده رعایت جانب هر دو طرف شده براى محکوم علیه مدیون لوازم زندگانى در نظر گرفته شده است که به عسر و حرج نیفتد چیزى که در کمیسیون دیروز هم عرض کردم امیدوار هستم که اعضا محترم کمیسیون هم با این پیشنهاد که به عرض رساندم و تقدیم مجلس می‌کنم موافقت خواهند فرمود. در جزء اول ماده نوشته شده است که اجرا اموال زیر را براى بدهى و اجراى حکم توقیف ننماید از قبیل لباس و چه و اشیایی که براى احتیاجات مدیون و خانواده او لازم است و نظر اعضاى کمیسیون این بود که خانه مسکونى هم تا اندازه همین طور باشد مثلاً لباس رسمى و غیر رسمى او توقیف نمی‌شود ولى خانه او توقیف می‌شود و حال آن که اینجا فرض کنید در اول زمستان خانه‌اش را توقیف می‌کنند و بیرونش می‌کنند و حال آن که خانه‌ها تصور نفرمایید در همه جا مثل طهران قیمت دارد در شهرهاى دیگر قراء و قصبات و در دهات و جاهای دیگر خانه خیلى ارزان است قیمتش در طهران و شهرهاى بزرگ گران است این است که بنده پیشنهاد مى‌کنم به آقاى مخبر

+++

هم عرض کردم با آقاى وزیر هم عرض کرده بودم که در شور ثانى اگر بشود حل بفرمایید که اینجا بعد از لباس و اشیایی که براى احتیاجات مدیون و خانواده او لازم است اضافه شود و همچنین خانه مسکونى تا میزان پانصد تومان تا هزار تومان. این اندازه لازم است براى ارفاق به مدیون که بیرونش نکنند از خانه و این پیشنهاد می‌کنم این قسمت بود قسمت دوم راجع به حقوق تقاعد مأمورین شهربانى و نظامى که ناقص شده دستش افتاده است مثلاً یا پایش ساقط شده و بهتر وافى به مقصود این است که اگر نظرتان باشد فرمودید حقوق تقاعد مطلق استثناء است اینجا یک قسمت را باید در نظر بگیرید یکى راجع به حقوق تقاعد مأمورین نظامى و شهربانى که ناقص اعضاء شده‌اند در نتیجه خدمت یکى هم مستمرى که در ازاء نقصان عضوى که به آنها وارد شده است به خانواده‌هاى آنها می‌دهند این فقط ناظر حقوق تقاعد است و حال آن که باید نه تنها حقوق تقاعدى بلکه مستمرى هم که در ازاء این خدمت به خانواده او داده می‌شود آن هم از توقیف شدن مستثنى باشد و توقیف نشود این را هم می‌خواستم براى توضیح این عبارت که نوشته است و همچنین حقوق تقاعد و مستمرى که در نتیجه خدمات به خانواده‌هاى آنها اعطا می‌شود تکمیل شود و در اول هم نوشته شود حقوق تقاعد مستمرى مأمورین نظامى و شهربانى که ناقص‌الخلقه شده‌اند و این غیر از حقوق تقاعد مطلقاً توقیف نخواهد شد این بود نظر بنده.

رئیس- آقاى طباطبایى‏

طباطبایی- به نظر بنده این قسمت هفتم لازم نیست لباس غیر رسمى و رسمى محکوم علیه زائد است این را در قسمت اول لباس و اشیایی که براى احتیاجات مدیون و خانواده او لازم است ذکر شده این هم جزء همان است و در قسمت اول همین منظور قسمت هفتم تأمین شده و دیگر لازم نیست. یکى راجع به اموالى که در معرض تلف شدن است در آن قسمت هم بنده عقیده داریم جایش اینجا است و باید آن را هم به دست خود مدیون سپرد و از او رسید گرفت یا اصلاً باید استثناء نمود باید بدست خود محکوم علیه بسپارند و از او رسید بگیرند و اگر اصلاً جزء یکى از این مواد استثنایی بکند بهتر است.

مخبر- راجع به مواردی که آقاى انوار فرمودند که مأمور اجرا حق نداشته است توقیف کند البته اگر بنا باشد خانه به طور مطلق نوشته شود خانه اعم است از این که هزار تومانى باشد یا ده هزار تومانى در طهران قابل اهمیت نیست ولى در ولایات و شهرها مى‌بینید که غالباً خانه‌ها بیش از پانصد تومان یا هزار تومان قیمت ندارد و دین هم شاید تقریباً همین مبلغ‌ها است و البته اگر بخواهیم مستثنى کنیم خانه را بسا هست که محکوم له به اعتبار همان دارایی قبلاً معامله‌اى کرده است و حقوق او تضییع می‌شود معذالک پیشنهادشان را کتباً بدهند در کمیسیون مطرح می‌شود راجع به قسمت ناقص‌الاعضاء هم پیشنهاد کنند بنده مخالفتى ندارم اینها اشخاصى هستند که در جریان انجام وظیفه ممکن است یکى از اعضایشان ناقص شده باشد البته او هم مشمول این مقررات است راجع به قسمتى که آقاى طباطبایى فرمودند اگر توجه بفرمایید راجع به قسمت اول ما لباس را اعم گرفتم البته یک قسمت لباس ضرورى است و مورد استعمال است و در قسمت هفتم که نوشته شده لباس رسمى و نیم رسمى البته یک قیمتى دارد و بسا هست که لباس رسمى پانصد تومان قیمت دارد. این است که اینجا قید شده و چون این لباس رسمى همیشه مورد استعمال و ضرورت نیست. اما راجع به قسمت اشیایی که فاسد شدنى است در مواردی که بعد هست که اینها را بر می‌دارند و بدون این که اینها را به مزایده بگذارند همان وقتى که توقیف می‌شود بدون رعایت مقررات راجع به مزایده به فروش می‌رسانند.

+++

رئیس- آقاى جهانشاهى‏

جهانشاهى- راجع به اشیاء ضایع شدنى با موافقت جناب آقاى وزیر دادگسترى در کمیسیون این طور تصمیم گرفته شد که بدون تشریفات قانونى فورى فروخته می‌شود این کلمه توقیف که بدون تشریفات قانونى فورى فروخته می‌شود این کلمه توقیف که در اینجا نوشته شده است مراد توقیف کردن نیست مأمورین اشیاء را تحت نظر بگیرند تا به فروش برسد و نظر این نیست که اینها را توى انبار بریزند و درش را ببندند و این توقیف به این معنى نیست. خیر اینها را تحت نظر می‌گیرند منتهى تشریفات قانونى مزایده به عمل نمی‌آید (روحى- عبارت را عوض کنید) چشم. عوض می‌کنیم. پیشنهاد کنید تا عوض شود. اما راجع به حقوق تقاعد که اینجا صحبت شد و آقاى انوار فرمودند در کمیسیون جناب آقاى وزیر دادگسترى با ایشان موافقت فرمودند و معتقد شدند به این که در لایحه دولت این را قلم افتاده و این هم از مستثنیات است.

وزیر دادگسترى- ولى در شور دوم اصلاح می‌شود.

جهانشاهى- بلى راجع به خانه که آقاى انوار فرمودند این هم خارج از دین باشد در کمیسیون هم که صحبت کردیم آقاى وزیر دادگسترى معتقد شدند اگر بشود به اندازه‌اى که آن محکوم علیه عائله خود را بتواند در یک جایی جا به جا کند این هم از مستثنات باشد و اغلب رفقا هم با پیشنهاد آقاى انوار بود و البته جناب آقاى وزیر دادگسترى موافقت کنند دولت هم صلاح بدانند البته کمیسیون هم موافقت می‌کند.

رئیس- دو پیشنهاد رسیده به کمیسیون رجوع می‌شود. ماده 157

ماده 157- اگر در مستثنات دین مالى باشد که بهاى آن زیاد باشد که بهاى آن زیاد باشد و محکوم علیه بتواند با ملاحظه شئون خود به کمتر از آن حیث بها اکتفا نماید آن مال فروخته می‌شود و به مقدارى که براى رفع حاجت مدیون کافى باشد به او داده شده و بقیه به داین داده می‌شود.

رئیس- ماده 158:

ماده 158 - در صورت موافقت مدیون توقیف کلیه مستثنات دین مانعى نخواهد داشت.

رئیس- ماده 159:

ماده 159- در صورتی که محکوم علیه و کسان او غایب باشند لازم شود قسمتى از مال محکوم علیه را توقیف کنند مأمور اجرا از باقیمانده اموال صورت جامعى برداشته و به دست امینى که اعتبارش در اداره اجرا محرز باشد خواهد سپرد.

رئیس- ماده 160:

ماده 160- اموال ضایع شدنى را می توان بدون رعایت مقررات راجع به توقیف و مزایده به فروش رسانید لیکن قبل از فروش باید صورتى از اموال برداشته شود و پول اموال که به فروش رسیده است توقیف می‌شود.

رئیس- ماده 161:

ماده 161- اگر در جریان توقیف اجرایی مأمور اجرایی برات یا سفته‌اى را به نفع مدیون پیدا کند برگ‌هاى مزبور به درخواست محکوم له وصول شده و وجه آن توقیف می‌شود و اگر موعد پرداخت آن طولانى باشد برگ‌هاى مزبور به طریق مزایده به فروش می‌رسد و مدیر اجرا صلاحیت برنده مزایده را براى دریافت وجه آن برگ‌ها اعلام خواهد نمود.

رئیس - ماده 162:

ماده 162 - اول مدیون که کمتر مورد احتیاج و علاقه او است در توقیف مقدم بر اموالى است که بیشتر مورد احتیاج و علاقه مدیون است.

رئیس - ماده 163:

ماده 163- از اموال محکوم علیه مقدارى توقیف می‌شود که برابر محکوم علیه مقدارى توقیف می‌شود که برابر محکوم به علاوه دو عشر به فروش برسد و چنانچه مالى که براى توقیف معرفى شده قابل تجزیه نبوده و بیش از میزان مذکور ارزش داشته باشد تمام آن توقیف خواهد شد.

رئیس - ماده 164:

ماده 164- اموالى که مدیون آن را متعلق به شخص ثالث معرفى مى‌کند یا آن که اشخاص ثالث نسبت به آن امور ادعا می‌نماید در آخرین مرحله توقیف خواهد شد.

رئیس- ماده 165:

+++

ماده 165- اموالى که در تصرف غیر است به نام محکوم علیه نمی‌توان توقیف کرد مگر این که متصرف اقرار کند مال متعلق به محکوم علیه است.

ماده 166:

ماده 166- هر‌گاه مالى از محکوم علیه نزد محکوم له باشد محکوم علیه می‌تواند در‌خواست کند مالی که نزد محکوم له است مقدم بر سایر اموال او توقیف شود.

رئیس- ماده 167:

ماده 167- مدیونى که علیق چهارپایان او توقیف می‌شود می‌تواند در خواست نماید از عده چهارپایانى که آن علوفه براى مصرف آنها ضرورت دارد نیز توقیف شود.

رئیس- ماده 168:

ماده 168- مأمور اجرا باید مصلحت محکوم به و محکوم علیه را در توقیف اموال در نظر بگیرد.

رئیس- ماده 169:

ماده 169 - مأمور اجرا پس از حضور در محل توقیف مالى که قابل توقیف باشد مشاهده ننماید مراتب را در صورت مجلس می‌نویسد.

رئیس- ماده 170:

(مبحث دوم ترتیب برداشتن سیاهه اموال منقول)

ماده 170- قبل از توقیف اموال منقول باید صورتى مرتب شود که در آن کلیه اسامى اشیاء نوشته شود و در موقع لزوم کیل وزن و عدد اشیاء معین خواهد شد طلا و نقره هر گاه عیار آنها معین باشد در صورت قید می‌شود و در جواهرات عدد و اندازه و صفات و اسامى آنها معین می‌شود و در کتاب‌ها اسم کتاب و مولف و تاریخ طبع و در صورت تصویر و پرده‌هاى نقاشى مفاد پرده و طول و عرض آنها و نام نقاش و در مال‌التجاره چه در انبار باشد و چه در جاى دیگر نام مال‌التجاره وعده عدل شماره آنها تصریح می‌شود. از اسهام و کاغذهاى قیمتى عدد و نوع و بهاى اسمى آنها در سیاهه معین می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- در سطر دوم جمله نوشته می‌شود باید نوشته شود.

رئیس- اصلاحى دارید پیشنهاد کنید به کمیسیون می‌روید ماده 171:

ماده 171- اگر در سیاهه ریز اشیاء سهو و اشتباهى شود و در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا می‌رسد. تراشیدن و پاک کردن و نوشتن بین سطرها ممنوع است.

رئیس- ماده 172:

ماده 172- در سیاهه اشیاء باید نو یا مستعمل بودن آنها قید شود.

رئیس- ماده 173:

ماده 173- در مواردی که سیاهه اشیاء موجود باشد مأمور اجرا سیاهه جدیدى ترتیب نمی‌دهد و به همان سیاهه رسیدگى کرده اختلاف را قید مى‌کند.

رئیس- ماده 174:

ماده 174- هر گاه نسبت به اشیایی که توقیف می‌شود اشخاص ثالث اظهار حقى نماید مأمور اجرا نام مدعى و چگونگى اظهار او را قید می‌کند.

رئیس- ماده 175:

ماده 175: عدد وکیل و وزن باید با تمام حروف و با اعداد نوشته شود سیاهه باید قیطان کشیده و ممهور به مهر مأمور اجرا باشد.

رئیس- ماده 176:

ماده 176 - در سیاهه باید تاریخ شروع توقیف و انجام آن نوشته شده و تصیحاتى که در صورت سهو و اشتباه به عمل می‌آید در آخر سیاهه تصریح و به امضاء مأمور اجرا برسد تراشیدن و پاک کردن در سیاهه ممنوع است:

رئیس- ماده 177:

ماده 177- در مواردی که محکوم له و محکوم علیه و گواهان حاضر باشند سیاهه امضاء آنها می‌رسد. هر‌گاه امتناع به امضاء نمایند مراتب در سیاهه قید می‌شود.

+++

رئیس- ماده 178:

ماده 178- اشخاص مزبور در ماده قبل می‌توانند اگر ایرادى راجع به ترتیب سیاهه دارند اظهار نمایند و مأمور اجرا ایرادات آنان را با جهات رد قبول در آخر سیاهه قید می‌کند.

رئیس- ماده 179:

ماده 179 – به درخواست محکوم له و محکوم علیه مأمور اجرا رو‌نوشتى گرفته می‌شود در تعرفه وزارت وزارت دادگسترى مقرر می‌گردد.

رئیس- ماده 180:

ماده 180 – هر‌گاه اموال منقول در جاى محفوظ معینى باشد مأمور اجرا مدخل آنجا را بسته و مهر و لاک می‌نماید و هر‌گاه اشیاء در جاى محفوظ و معین نباشد به هر کدام اشیاء کاغذى وصل کرده و مهر می‌کند. بستانکار و بدهکار نیز می‌تواند پهلوى مهر مأمور اجرا مهر نمایند.

رئیس- ماده 181:

ماده 181 – هر‌گاه طول توقیف باعث فساد بعضى اشیاء توقیف شده باشد مانند اشیاء پشمى باید اشیاء مزبور را جدا کرده طورى توقیف نماید که بتوان سرکشى و مراقبت نمود.

رئیس- آقاى طباطبایی‏

طباطبایی- بنده تذکرى که در ماده 151 دادم بیشتر موردش در همین ماده هست ملاحظه می‌فرمایید هر مال ضایع شدنى به فروش برسد مورد تأمین و نیست یک قسمتى است که باید باقى بماند نوشته شده است باید این اشیاء را جدا کرده طورى توقیف نمایند که بتوان سرکشى و مراقبت نمود بهترین طرز به نظر بنده این است که دست صاحبانش باشد و از آنها رسید بگیرند به علاوه فرمودند که این توقیف توقیف کامل نیست ولى اگر توجه بفرمایید در ماده 180 تصریح شده که توقیف کاملى بوده است اموال را می‌برند در یک جاى محفوظى می‌ریزند و مأمور اجرا مدخل آنجا را مهر و لاک می‌نمایند.

رئیس- آقاى وزیر دادگسترى.

وزیر دادگسترى- به طور کلى اساساً توجه دارید به این که منظور از این اقدامات اجراى تأمین حقوق کسى است که پس از طى مراحل دادرسى حالا باید به احقاق البته توجه دارید به این که منظور از این اقدامات اجراى تأمین حقوق کسى است که پس از طى مراحل دادرسى حالا باید با حقایق حق خودش نائل بشود شاید سال‌هاى متمادى طول کشیده است تا این که به این نتیجه رسیده است وحالا باید اقدام را طورى کرد که نتیجه رسیده است و حالا باید اقدام را طورى کرد که نتیجه قطعى باشد مسلم است که در این صورت باید تمام وسائلى را که براى اجرا در دست هست به کار‌برد که تمام حقوقى که بر حسب حکم دادگاه براى تأمین شده است به موقع اجرا گذاشته ود در این صورت نباید تعجب کرد که چرا توقیف باید بشود توقیف البته باید بشود و نتیجه هم طورى باید باشد که بستانکار محکوم له بتواند استیفاى حق خویش را کامل بکند پس از اقداماتى که در این آئین‌نامه ذکر شده است براى تأمین حق صاحب حق است و باید هم تأمین بشود و منتهى باید که رعایت اعتدال را کرد یعنى این حق را طورى باید تأمین کرد که ضررى بیش از آنچه قانوناً و بر‌حسب حکم دادگاه باید به بستانکار عاید شود به محکوم علیه وارد نشود و بیش از اموال او در معرض توقیف واقع نشود به این جهت است که در این مواد پیش‌بینى شده است که به اندازه لزوم اقدام به عمل آید تا این که محکوم علیه چیز دیگرى بیش اندازه لزوم در معرض اقدام مأمورین اجرا واقع نشود آن چیزهایی هم که ممکن است فاسد شدنى باشد براى آنها هم یک ترتیبى مقرر شده است که اقدامى بشود و نحوه اقدام هم طورى در نظر گرفته شده است که یک قرارى بدهد و ترتیبى آن مأمور عمل بکند که هم محکوم له به مال خودش برسد و هم محکوم علیه خسارات زیادى وارد نشود و آن چیزهایی که فاسدشدنى را در نظر گرفته‌اند که به معرض فروش در آید تا ضررى متوجه محکوم علیه نشود و آن چیزهایى که باید مطابق قواعد کلى که در آئین‌نامه است رعایت شده باشد حالا این براى آقا چه نگرانى تولید مى‌کند بنده

+++

تصور می‌کنم که اگر درست دقت بشود نگران نداشته باشد براى این که در اینجا هم تکلیف محکوم علیه و هم مأمور اجرا معین شده است طورى عمل می‌شود که ضررى به هیچ کدام وارد نمى‌شود بالاخره مال فاسد‌شدنى را هم چه کار می‌کنند؟ البته توقیف می‌کنند زیرا اگر محکوم علیه مال دیگرى نداشته باشد محکوم له هم باید به حق خود برسد و البته غیر از این هم راه دیگرى نمی‌باشد که او به حق خودش برسد و چاره نیست جزء این که مال فاسد شدنى را هم توقیف کنند منتهى زودتر به فروش برسانند تا این که هم حق محکوم له استیفا شده باشد و هم ضرورى به محکوم علیه نرسیده باشد و بنده تصور می‌کنم اسباب نگرانى نیست و همین عبارت ماده کافى است.

رئیس- ماده 182:

ماده 182 - هر‌گاه محکوم له و محکوم علیه در موقع عملیات توقیف حاضر نشوند یا حاضر شوند و ایرادى ننمایند بعد حق ایراد و شکایت و اقدامات مأمور اجرا راجع به ترتیب سیاهه اموال توقیفى نخواهد داشت به استثناى مواردى که توقف باید فوراً و بدون انتظار حضور محکوم له و محکوم علیه بشود مانند مورد توقیف اشیاء ضایع شدنى.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقاى طباطبایی توجه بفرمایید اشیایی را که می‌گویند نمی‌شود توقیف کرد دو قسم است یک قسمش مثل حبوبات است و هندوانه است اگر توقیف کنند ضایع می‌شود اصلاً قابل توقیف نیست باید فوراً بفروشند فراهم بیاورند یک قسم دیگر هست که باید توقیف بکنند مثل لباس پشمى نهایت باید در توقیف آنها ملاحظه شود که ضرر و زیانى واقع نشود نه این که هیچ توقیف نکنید.

رئیس- ماده 183:

ماده 183 - هر‌گاه اموال توقیف شده کافى نبوده یا ناقص و یا معیوب باشد در صورت مجلس قید می‌گردد.

رئیس- ماده 184:

ماده 184 - هر‌گاه بستانکارى که طلب آنها ثابت باشد معرفى شوند نام آنها و مقدار طلب در صورت مجلس نوشته می‌شود.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- توجه کامل آقاى وزیر دادگسترى را با این قسمت عرایضى که الان می‌کنم جلب می‌کنم به طورى که آقایان مستحضرند این لایحه به نام لایحه اجراى احکام به مجلس آمده و تحت همین عنوان طرح و مورد شور قرار گرفته است و روى همین اصل عملیات مأمور اجرا در تعقیب برگ اجرایی صادر از از دادگاه مورد بحث و مورد سئوال و جواب است که در برگ اجرایی که مأمور اجرا مشغول اقدام اجرایی است بر اثر حکم دادگاه است که به فرمایش چند دقیقه قبل آقاى وزیر دادگسترى ممکن است که محکوم له سال‌هاى سال دوندگى کرده باشد و زحمت کشیده باشد و حالا باید حفظ حق او را بکند بنابر تمام این مقدمات نتیجه حکم حکم دادگاه صدور برگ اجرایی صادر کرده می‌گوید حالا که آمده‌اید مالى را توقیف کنید اسم او را هم نوشته می‌شود به نام بستانکارى که طلبش ثابت شده است بنده بستانکار طلب ثابت را نمی‌توانم ملتفت بشوم مقصود چیست فرض کنیم یک فرض کامل براى یک طلبکار که طلب او ثابت باشد و آن فرض این است که بگویند شخص محکوم له به واسطه اقدامات دادگاهى موفق به صدور حکم برله خود شده برگ اجرایی صادر کرده مقدمات اجرایی به عمل آمده حالا رسیده‌اند به این که می‌خواهند اموالى از محکوم علیه توقیف کنند یک نفر یک سند ثبت اسنادى در بغلش است حاضر می‌شود و می‌گوید امروز مدت این سند منقضى شده و طلبش هم ثابت است اسم من این طلب من این و این مبلغ را هم در صورت مجلستان بنویسید و رونوشت این صورتى هم دارید بر‌می‌دارید به من هم بدهید. ما هم می‌توانیم با این ماده موافقت کنیم هر‌گاه در نظر گرفته شود که در جواب بنده اظهار شود این اقدامات اجرایى اعم است از براى

+++

اشخاصی که برگ اجرایی دارند یا اشخاصی که برگ اجرایی ندارند مثل ورشکستگان که اقدامات و عمل ورشکستگی نسبت به آنها می‌شود اگر در نظر گرفته شود یک چنین جوابی به بنده داده شود بنده قبلاً عرض می‌کنم آن یک تشریفات خاص دارد داخل در این مبحث نمی‌تواند شود برای خاطر این که ما در این مبحث می‌گوییم محکوم‌له محکوم علیه شاهد اینها باید در عملیات اجرایی و توقیف حاضر باشند در مسئله ورشکسته این تشریفات لزوم ندارد و طلبکار باید در هیئت تصفیه حاضر و آنجا طلب خود را ثابت کند و حرف بزند آن وقت هیئت تصفیه هر تکلیفی معین می‌کند بکند با این عرایضی که عرض کردم هر گاه آقای وزیر دادگستری موافقت می‌فرمایند این ماده با ماده بعدش هر دو از این مبحث حذف شود.

وزیر دادگستری- بنده تصور می‌کنم در اظهارات آقای نماینده محترم نتیجه مطابق مقدمه نبود برای این که صحبت در سر تأمین حق محکوم‌له و استیفای حق او بود و استناد به اظهار بنده که فرمودند کاملاً صحیح بود ولی بایستی تا آخر حرف بنده را دنبال کرده نه این طور نتیجه گرفت که یک قسمت را قبول کنیم و یک قسمت را رد کنیم. عرض کنم بستانکاری که یک ورقه اجرایی در دستش است و بستانکاری که ورقه لازم‌الاجرا در دستش هست چه تفاوت دارند آن هم یک کسی است که حقش ثابت شده این هم یک کسی است که حقش ثابت شده است یا یک بستانکاری دیگر که حق او هم در محکمه دیگری ثابت شده این هم حقش ثابت است هیچ فرقی با هم ندارند. ما در این ماده چه گفتیم ما گفته‌ایم طلب‌کارانی که طلب آنها ثابت است در خارج هم مسلم و واضح است که ثابت باشد یعنی در محکمه ثابت شده باشد به طریقی که قانون برای ثبوت مقرر کرده است پس وقتی که طلبی ثابت شد و به مرحله اجرا رسید باید استیفاء حق محکوم‌له بشود در این مورد هم مأمور اجرا آمده است اموالی را توقیف کند که ممکن است زیاده بر آنچه که آن ورقه اجرایی صادر شده قیمت داشته باشد چه ضرر دارد حق این شخص هم که ورقه لازم‌الاجرا یا حکم دیگری دستش است و به این وسیله طلبش ثابت شده است طلب او هم قید شود بنده تصور می‌کنم که منطق و ضرورت ایجاب می‌کند که این ماده را ما کاملاً حفظ کنیم و تصور می‌کنیم ماده خیلی خوبی هم باشد در صورتی که منظور ما این باشد که به طور کلی تأمین حق اشخاص ذی‌حق بشود یکی از راه‌ها هم همین است پس به نظر بنده در ماده 184 ایرادی نیست و با حذفش نمی‌شود موافقت کرد- اما ماده 185 که ایشان تذکر دادند گویا هنوز خوانده نشده است در آن ماده نوشته است رونوشت صورت مجلس به بستانکار و بده‌کار و بستانکاران جدید به درخواست آنها داده می‌شود البته این هم دنباله همان است و یک طلبکاری که حقش ثابت شده باشد همان طور ذیحق است که صاحب آن حقی که ورقه اجرایی صادر کرده و در دست مأمور اجرا است و هر دو در عرض هم هستند و به یک نحو هم باید استیفاء حق آنها بشود.

رئیس- آقای مؤید احمدی

مؤید احمدی- عرضی ندارم

رئیس- ماده 185

ماده 185- رونوشت صورت مجلس به بستانکار و بده‌کار و بستانکاران جدید به درخواست آنها داده می‌شود.

[3- تصویب مرخصی آقای مؤید قوامی]

رئیس- یک فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصی رسیده است قرائت می‌شود:‌

آقای مؤید قوامی درخواست پانزده روز مرخصی از تاریخ هفتم دی ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصی واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- موافقین با مرخصی آقای مؤید قوامی برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

[4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه]

رئیس- اگر اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه بیستم بهمن ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293805!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)