کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 بهمن ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. معرفى آقاى دکتر جواد عامرى به معاونت وزارت امور خارجه‏

3. شور دوم و تصویب یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 2 بهمن ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. معرفى آقاى دکتر جواد عامرى به معاونت وزارت امور خارجه‏

3. شور دوم و تصویب یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

مجلس نیم ساعت قبل از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 25 دی ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : مژده­ای - فرشی - مرآت اسفندیاری – دهستانی - زوار

غایبین بی­اجازه - آقایان : بوداغیان - دبیر سهرابی - معدل - ایزدی - گودرزی - اعظم زنگنه - عطاءالله پالیزی

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : بیات - دکتر جوان - توانا - دکتر ادهم - نیکپور - وکیلی - قراگزلو)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد - خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2. معرفى آقاى دکتر جواد عامرى به معاونت وزارت امور خارجه‏

رئیس - آقاى وزیر امور خارجه‏

وزیر امور خارجه (آقاى اعلم) - نظر به کارهای روزافزون وزارت امور خارجه به وجود یک نفر معاون کارى کار آمد و کارآزموده نیازمند بودیم لذا با اجازه و تصویب اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آقاى دکتر جواد عامرى که از مأمورین وظیفه‌شناس دولت و از خدمتگزاران صمیمى هستند و مدتى هم مدیر کل وزارت امور خارجه بودند به سمت معاونت وزارت امور خارجه معرفى می‌شوند (صحیح است - مبارک است)

3. شور دوم و تصویب یک قسمت از لایحه طرز تنظیم وصیت‌نامه

رئیس - شور دوم لایحه وصیت مطرح است گزارش کمیسیون طبع و توزیع شده است. مقدمه لایحه خوانده می‌شود و مواد یکى یکى خوانده شده و رأى گرفته می‌شود.

(به شرح آینده خوانده شد)

لایحه شماره 9389/2837 دولت راجع به طرز تنظیم وصیت‌نامه براى شور دوم مورد شور و مطالعه کمیسیون

+++

قوانین دادگسترى واقع نظر به توضیحاتی که آقاى وزیر دادگسترى بیان نمودند مواد لایحه به شرح زیر اصلاح و تصویب گردیده و اینک گزارش آن را براى رأى قطعى به مجلس شوراى ملى تقدیم می‌دارد.

ماده 1. وصیت‌نامه اعم از این که راجع باشد به وصیت عهدى یا تملیکى - منقول یا غیرمنقول ممکن است به طور رسمى یا خود نوشت یا سرّى تنظیم شود.

رئیس - موافقین با ماده اول قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده دوم خوانده می‌شود.

ماده 2 - ترتیب تنظیم وصیت‌نامه رسمى و اعتبار آن به طوری است که براى اسناد تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمى مقرر است‏

رئیس - موافقین برخیزند.

(عده زیادى برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده سوّم:

ماده 3 - وصیت‌نامه خود نوشت در صورتى معتبر است که تمام آن به خط موصى نوشته شده و داراى تاریخ روز و ماه و سال به خط موصى بوده و به امضای او رسیده باشد.

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده چهارم:

ماده 4 - وصیت‌نامه سرى ممکن است به خط موصى یا به خط دیگرى باشد ولى در هر صورت باید به امضای موصى برسد و به ترتیبی که در امانت اسناد در قانون ثبت اسناد مقرر گردیده در اداره ثبت اقامتگاه موصى یا محل دیگرى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى معین می‌گردد امانت گذارده می‌شود.

رئیس - موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده پنجم خوانده می‌شود.

ماده 5 - کسى که سواد ندارد نمی‌تواند به ترتیب سرى وصیت نماید.

رئیس - موافقین برخیزند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6 - کسى که نمی‌تواند حرف بزند هر گاه بخواهد وصیت‌نامه سرى تنظیم کند باید تمام وصیت‌نامه را به خط خود نوشته و امضا نماید و نیز در حضور مسئول دفتر رسمى در وصیت‌نامه بنویسد که این ورقه وصیت‌نامه او است و در این صورت مسئول دفتر باید روى پاکت یا لفافى که وصیت‌نامه در او است بنویسد که عبارت مزبور را موصى در حضور او نوشته است‏

رئیس - موافقین قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس - تصویب شد. ماده هفتم:

ماده 7 - وصیت‌نامه خود نوشت ممکن است مادام که اولین آگهى دادگاه صلح راجع به حصر وراثت ورثه موصى منتشر نشده مستقیماً به دادگاه صلح اقامتگاه موصى و در صورتی که در ایران اقامتگاه نداشته در دادگاه صلح تهران براى اجراى مراسم افتتاح وصیت‌نامه مطابق ماده 8 این قانون آورده شود و در صورت انتشار اولین آگهى حصر وراثت وصیت‌نامه خود نوشت باید در مدت سه ماه از تاریخ انتشار به دادگاه صادرکننده آگهى ابراز شود بعد از انقضای این مدت وصیت‌نامه خود نوشت که در دادگاه مربوطه ابراز نشده باشد در هیچ دادگاهى قابل ترتیب اثر نخواهد بود.

در آگهى انحصار وراثت باید تصریح شود. در صورتی که از مورث وصیت‌نامه خود نوشتى وجود داشته باشد اشخاص ذی‌نفع می‌توانند آن را در مدت سه ماه به دادگاه ابراز دارند و بعد از انقضای این مدت اینگونه وصیت‌نامه از درجه اعتبار ساقط است.

رئیس آقاى اوحدى.

اوحدى - این لایحه که به عقیده این بنده روح و فکر جامعه را زیاد می‌کند و تغییر می‌دهد می‌توان آن را یکى از لوایح فوق‌العاده مهم و مفید تلقى کرد و در حقیقت گفت که این لایحه و مواد آن در حکم قانون بین المللى است زیرا امر

+++

وصیت یک مطلبى است که تمام افراد بشر به هر کیش و مذهبى باشند به وصیت محتاج هستند.

این قسمت در کشور ما سابقه روشنى نداشته بلکه یک سوابق تیره و تارى داشته است که بنده نمی‌خواهم داخل جزئیات آن بشوم به طور مختصر عرض می‌کنم چه بسا اشخاص و صیت نامه جعل کردند براى بردن اموال مردم و هیچکس نتوانست تشخیص مجعولیت آن را بدهد مگر مقامات صلاحیت‌دار بنابراین وجود چنین لایحه‌ای با این کیفیت فوق‌العاده براى اصلاح جامعه و تأمین نظر جامعه در وصیت لازم بود که به مجلس پیشنهاد و تقدیم بشود و آقاى وزیر دادگسترى که تمام وقت خود را صرف این قبیل امور می‌نماید زود تشخیص لزوم تقدیم چنین لایحه‌ای را داده و آن را به مجلس شوراى ملى آوردند از این جهت فوق‌العاده قابل تشکر و ستایش است فقط بنده از نقطه‌نظر این که خود ایشان همیشه مایل بوده‌اند که قوانین به طرز روشن و واضح بگذرد این است که یک نقیصه‌ای را که بنده در این ماده هفت می‌بینم به عقیده خودم تذکر می‌دهم که توجه ایشان را به این نقیصه جلب کرده باشم مطابق موادى که در این لایحه وصیت‌نامه ذکر شده وصیت‌نامه‌ها و وصیت‌ها را به چندین قسم منقسم کرده یکى وصیت‌نامه عادى یکى وصیت‌نامه خود نوشت. یک وصیت‌های دیگرى هم در موارد فورى و موارد گرفتارى این قانوى معین نموده است که براى اثبات آنها یا به صورت مجلس یا به شهادت یک اشخاصى معین شده‌اند ولى در ماده هفت که تعیین تکلیف براى وصیت‌نامه‌ها می‌شود منحصراً براى وصیت‌نامه‌های خود نوشت تعیین تکلیف می‌شود و براى وصیت‌نامه رسمى و سری و صورت مجلس‌هایی که اشخاص در یک دادگاهى حاضر شده و گفته‌اند که فلانى در زندان یا در موقع گلوله خوردن و افتادن یا در موقع ابتلاى به فلان مرض چنین وصیت کرده است براى این قبیل وصیت‌ها تکلیفى معلوم نشده است این است که لزوماً تذکر می‌دهم اگر موافقت بفرمایید در این ماده هفت که در مقام بیان تعیین تکلیف وصیت‌نامه‌ها است چند عبارت را که بنده در نظر گرفته‌ام موافقت فرمایند که اضافه شود اول پیشنهاد بنده این است که ازکلمه «می‌توانند» که در سطر نهم این ماده نوشته شده است صرف‌نظر شود و به جاى «می‌توانند» کلمه «باید» نوشته شود. این یکى. دیگر این که موافقت بفرمایند که بعد از جمله «قابل ترتیب اثر نخواهد بود» علاوه شود «و همچنین وصیت‌نامه عادى و یا صورت مجلسى که در موارد ماده ده این قانون تنظیم شده» این هم اضافه شود که تکلیف این قسم وصیت نامه‌ها هم معلوم شود. جمله دیگر که به نظر این بنده رسیده است این است که در آخر این ماده بعد از جمله «بعد از انقضای این مدت» اضافه شود «جز وصیت‌نامه رسمى هر وصیت‌نامه ابراز شود از درجه اعتبار ساقط است» که تکلیف وصیت‌نامه عادى و وصیت‌نامه‌هایی که به موجب صورت مجلس معین شده آنها هم در ضمن این ماده تکلیف‌شان معین شده باشد.

وزیر دادگسترى - اگر شور اول این لایحه بود اظهاراتى که نماینده محترم کردند راجع به اصلاح ماده خیلى تکلیفش آسان بود می‌گفتیم که خوب می‌رود به کمسیون و در آن جا مذاکره می‌شود ولى حالا چون در شور دوم است و این فرصت دیگر نیست و از طرفى هم اصلاح در یک ماده قانونى که دو شور در آن مطالعه شده است ممکن است با این عجله به اشتباه بگذرد از طرف دیگر هم وقت قریب به انقضا است استدعا می‌کنم اگر موافقت می‌فرمایند آقایان این لایحه بماند براى جلسه بعد تا در خارج این عبارتى را که آقاى اوحدى پیشنهاد کرده‌اند درست مطالعه کنیم و دقت نماییم که اشتباهى حاصل نشود.

رئیس - می‌فرمایید بماند براى بعد؟

وزیر دادگسترى - بلى‏

رئیس - می‌ماند براى جلسه بعد که این اصلاح بشود. آقاى وزیر دادگسترى.

4. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى - آقایان متوجه هستند که دلالى یکى از مشاغل مهمه است که با اغلب معاملات تماس دارد، دلال داریم در کارهاى تجارتى دلال داریم در خواربار که مورد

+++

احتیاج عامه است در شهرها دلال داریم راجع به املاک و اموال غیرمنقوله که مخصوصاً در این اواخر مداخلات دلال‌ها معاملات غیرمنقوله را خیلى مغشوش کرده بود (نمایندگان صحیح است) اگر چه حدود و حقوق دلال‌ها که یکى از صنوف تجار محسوب می‌شوند اساسش از نظر وضعیت قانون تجارت و از نظر الزامات‌شان در معاملات در قانون تجارت پیش‌بینى شده است ولى راجع به صلاحیت شخصى آنها و راجع به این که آنها در مقابل اشخاصى که به آنان اعتماد می‌کنند و با حس اعتماد به وجود دلال و این که او را معتمد می‌شناسند پول‌ها و اسناد و امانات و نقودشان را به آنها بسپرند و بعداً ممکن است دچار مخاطراتى شوند (صحیح است) لذا لازم بود که دولت در باب صنف دلال یک مداخلات قانونى یکند (صحیح است) و حدود و حقوق آنها را از نظر صلاحیت و مسئولیت‌شان در مقابل مردم تحت قواعد منظمى درآورد و به این وضعیت که یک قدرى حقوق مردم را در معرض تضییع و تفریط قرار می‌دهند خاتمه دهد این است که بعد از مطالعات کافى لایحه راجع به صنف دلال تهیه شده است از طرف وزارت دادگسترى که تقدیم می‌کنم.

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود.

5. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب مى‌فرمایید جلسه را ختم کنیم. (صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 9 بهمن ماه سه به ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293689!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)