کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هشتم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8
[1396/05/04]

جلسه: 73 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفند 1310 (28 شوال 1350)  

فهرست مذاکرات:

1)تصویب صورت مجلس

2)تصویب یک فقره مرخصی

3)شور و تصویب راجع به مازاد عواید خالص کرج

4)شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

5)موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏8

جلسه: 73

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 15 اسفند 1310 (28 شوال 1350)

فهرست مذاکرات:

1)تصویب صورت مجلس

2)تصویب یک فقره مرخصی

3)شور و تصویب راجع به مازاد عواید خالص کرج

4)شور ثانی و تصویب لایحه اصلاح قانون اطاق‌های تجارت

5)موقع جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس مقارن ظهر به ریاست آقاى دادگر تشکیل گردید.

صورت اسامی غایبین جلسه­ قبل که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین با اجازه آقایان : آشتیانی - طالش خان - مفتی - میرزا محمد خان وکیل - حبیبی - آصف .

غایبین بی‌اجازه - آقایان : تیمور تاش - دبستانی - امیر ابراهیمی - میرزا صادق خان اکبر - حاج حسین آقا مهدوی - امیر تیمور- عبدالحسین خان دیبا - موقر - ملک آرایی - اقبال - قوام - حاج غلامحسین ملک .

دیرآمدگان بی‌اجازه - آقایان : حاج میرزا حبیب­الله امین - عراقی - اسفندیاری - طباطبایی وکیلی - ثقة­الاسلامی - شریعت‌زاده

]1- تصویب صورت مجلس‏[

رئیس- آقاى طباطبایى دیبا

طباطبایى دیبا- قبل از دستور

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

2] - تصویب یک فقره مرخصى‏ [

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

نماینده محترم آقاى بروجردى به واسطه کسالت و لزوم معالجه و تغییر آب و هوا از تاریخ هشتم تیرماه لغایت هشتم دى ماه 1310 تقاضاى مرخصى نموده و سپس از مقررى این مدت را هم به مصارف خیریه محلى اختصاص داده‌اند کمیسیون با تقاضاى ایشان موافق و اینک خبر آن را تقدیم مى‌دارد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- موافقم.

رئیس- مخالفتى نیست؟ (خیر) موافقین قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

+++

[3- شور و تصویب لایحه راجع به مازاد عوائد خالص کرج[

رئیس- خبر کمیسیون بودجه راجع به عواید قریه کرج قرائت مى‌شود:

خبر کمیسیون:

کمیسیون بودجه لایحه نمره 7934 دولت راجع به مازاد عواید خالص قریه کرج را با حضور آقاى حکیمى رئیس اداره کل فلاحت مطرح و مورد شور قرار داده اینک عین ماده واحده پیشنهادى دولت را براى تصویب مجلس شوراى ملى تقدیم مى‌دارد.

رئیس- عین ماده واحده قرائت مى‌شود.

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود مازاد عواید خالص قریه کرج را پس از وضع مال‌الاجاره به اختیار اداره کل فلاحت بگذارد که با نظارت وزارت مالیه به مصرف عمران و آبادى قریه کرج و تکمیل تراز مؤسسه فلاحتى کرج برساند و جمع عایدات و مخارج را در بودجه در آخر سال 1310 منظور نماید.

رئیس- اشکالى ندارد؟ (خیر) موافقین ورقه سفید خواهند داد.

(در این موقع چند نفر از آقایان نمایندگان از جلسه خارج می‌شدند.)

رئیس- آقایان رعایت کنند که عده خیلى کم است اگر بخواهند بیرون تشریف ببرند عده کافى نیست بالفعل عده در حد نصاب و هشتاد و هشت نفر است خوب است تأمل بفرمایند.

(اخذ و استخراج آرا به عمل آمده 84 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس- عده حاضرین در موقع اعلام رأى هشتاد و هفت با اکثریت هشتاد و چهار رأى تصویب شد

[1]اسامی رأی دهندگان - آقایان : فهیمی - عراقی - اعظم زنگنه - کازرونی - طهرانچی - دهستانی - حیدری - حاج محمد رضا بهبهانی - ارکانی - ثقة­الاسلامی - ایزدی - میر سید احمد بهبهانی - دکتر عطاءالله خان سمیعی - لیقوانی - وهاب‌زاده - امیر حسین خان بختیاری - مولوی - بنکدار - امیر دولتشاهی - ابوالحسن پیرنیا - میرزا اسدالله فقیه - طباطبایی دیبا - همراز - جمشیدی - ملک‌زاده آملی - یونس آقا وهاب‌زاده - معتصم سنگ - فتحعلی خان بختیاری - دکتر سنگ - مرتضی قلی خان بیات - سید محمد محیط - محمد تقی خان اسعد - محمد ناصر خان قشقایی - هزار جریبی - ناصری - دکتر امیر اعلم - دکتر شیخ - سید مرتضی وثوق - امیر ابراهیمی - آخوند یار علی - حسینقلی خان نواب - سهراب خان ساکینیان -دادور- مجد ضیایی - مقدم - فتوحی - مژده­ای - کفائی - دکتر ضیایی -مسعودی خراسانی - بیات ماکو - میرزا یانس - رهبری - دبیر سهرابی - افسر - حاج میرزا حسین خان فاطمی - صفاری - لاریجانی - شریفی - خواجوی - علوی سبزواری - طالش خان - حاج میرزا حسن خان اسفندیاری - دکتر ملک‌زاده - میرزا محمد علی خان تربیت - میرزا علی چایچی - دکتر لقمان - معتضدی - مؤید احمدی - دربانی - مخبر فرهمند - دکتر احتشام - میرزا فتح­الله خان فزونی .

]4- شور و تصویب لایحه اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت‏ [

رئیس- خبر کمیسیون اقتصاد ملى راجع به اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت قرائت مى‌شود.

خبر کمیسیون:

کمیسیون اقتصاد ملى راپورت راجع به اصلاحات قانون اطاق‌های تجارت را پس از شور اول در مجلس شوراى ملى مجدداً تحت مطالعه قرار داده و عین راپورت را با اصلاح مختصرى که در ماده اول به عمل آمده است تأیید و براى شور دوم به عرض مجلس مى‌رساند:

ماده اول- از اول فروردین 1311 مواد یک و چهار و پنج و شش و همچنین قسمت الف از ماده 9 و تبصره ماده 10 و قسمت اول از ماده 28 قانون اطاق‌هاى تجارت مصوبه دهم مهرماه 1309 ملغى و مواد ذیل به جاى آن تصویب و به موقع اجرا گذاشته مى‌شود.

رئیس- ماده اول مطرح است (یک نفر از نمایندگان مخالفى نیست) آقایانى که با ماده اول به وضعى که قرائت شد موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. ماده دوم‏

ماده 2- در نقاطى که دولت مقتصى بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل مى‌شود.

رئیس- این هم اشکالى ندارد موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده سوم‏

(در این موقع یک نفر از آقایان از مجلس خارج مى‌شدند)

+++

رئیس- آقا تأمل بفرمایید براى خاطر این که عده آقایان هشتاد و شش نفر است و این عده هم حدنصابى است که براى رأى لازم است.

ماده 3- انتخاب اعضای اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکوره در ماده 14 اشخاصی که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب کردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجارى که مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخاب شدن مى‌باشند به رأى مخفى به انتخابات جمعى با اکثریت نسبى براى مدت سه سال انتخاب مى‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عده لازمه را براى عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر هر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین مى‌نماید- اعضایى که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دایمى به حکم قرعه معین خواهند شد. ولى ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند. در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.

رئیس- در این ماده هم اشکالى نیست موافقین قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد ماده چهارم.

ماده 4- حق انتخاب اعضاى اطاق تجارت را اشخاصى دارند که اسم‌شان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و داراى جواز تجارت یا صنفى یا دلالى یا حق‌العمل کارى باشند.

رئیس- اشکالى ندارد. موافقین قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده پنجم.

ماده 5- مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلى آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلى آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده 10 قانون مهرماه 1309 به استثناى فقرات (ز) و (ح) حق دارند انتخاب شوند.

رئیس- مخالفى ندارند موافقین قیام فرمایند.

(غالب نمایندگان قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. ماده ششم.

ماده 6- عوارضى که به نام اطاق تجارت از شرکت‌ها و تجار و اصناف و دلال و حق‌العمل کار گرفته مى‌شود معادل است با صدى یک مالیاتى که به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و تجارت به دولت مى‌پردازند.

رئیس- آقاى دیبا.

طباطبایى دیبا- بنده فقط اعتراضى که راجع به این ماده دارم این است که کمیسیون اقتصاد ملى حق وضع مالیات ندارد و مى‌بایستى این لایحه به کمیسیون مالیه برود و یک مطالعاتى در اطرافش بشود بعد وضع این مالیات بشود عوارض را حق ندارد.

رئیس کل تجارت (آقاى یاسایى)- عرض مى‌شود این لایحه سابق به کمیسیون مالیه رفته است و اظهار موافقت هم کرده‌اند ولیکن اساس این لایحه مربوط به کمیسیون اقتصاد بوده است. فقط در این قسمت مى‌بایستى کمیسیون قوانین مالیه موافقت کند که کرده است.

دیبا- اگر کمیسیون موافقت کرده است صحیح است بنده عرضى ندارم.

رئیس کل تجارت- بلى بنده اطلاع دارم که کمیسیون هم موافقت کرده است حالا بسته است به نظر آقایان.

رئیس- آقایانى که ماده ششم موافقت دارند قیام فرمایند

(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. مذاکرات در کلیات است مخالفى ندارد آقایانی که با مجموع این قانون که محتوى شش ماده است موافقت دارند قیام فرمایند. (اغلب قیام نمودند)

تصویب شد.

5]- موقع جلسه بعد- ختم جلسه‏ [

رئیس- اظهار عقیده مى‌شود که جلسه را ختم کنیم (صحیح است) اگر به نظر مى‌رسد جلسه علنى امروز طولانى نبوده به واسطه اشتغال آقایان در جلسه خصوصى و ادامه آن بوده است (صحیح است) جلسه آینده پنجشنبه 19 اسفندماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده (مجلس نیم ساعت بعدازظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر قانون

+++

قانون

اجازه مصرف عواید خالص قریه کرج به مخارج عمران و آبادى قریه مزبوره‏

ماده واحده- به وزارت مالیه اجازه داده مى‌شود مازاد عواید خالص قریه کرج خالصه را پس از وضع مال‌الاجاره به اختیار اداره کل فلاحت بگذارد که با نظارت وزارت مالیه به مصرف عمران و آبادى قریه کرج و تکمیل لوازم مؤسسه فلاحتى کرج برساند و جمع عایدات و مخارج را در بودجه در آخر سال 1310 منظور نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه پانزدهم اسفندماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

قانون‏

اصلاح قانون اطاق‌هاى تجارت‏

ماده اول- از اول فروردین 1311 مواد 1- 4- 5- 6 و همچنین قسمت الف از ماده 9 و تبصره ماده 10 از ماده 28 قانون اطاق‌هاى تجارت مصوبه 10 مهرماه 1309 ملغى و مواد ذیل به جاى آن تصویب و به موقع اجرا گذاشته مى‌شود:

ماده دوم- در نقاطى که دولت مقتضى بداند اطاق تجارت بر طبق این قانون تشکیل مى‌شود.

ماده سوم- انتخاب اعضا اطاق تجارت دو درجه است به این ترتیب که پس از انتشار اعلان مذکور در ماده 14 اشخاصى که مطابق مقررات ماده 9 حق انتخاب کردن دارند سه برابر عده لازمه را از بین تجارى که مطابق مدلول ماده 10 واجد شرایط انتخاب شدن مى‌باشند به رأى مخفى به انتخابات جمعى با اکثریت نسبى براى مدت سه سال انتخاب مى‌نمایند و هیئت دولت از بین انتخاب شدگان عده لازمه را براى عضویت اطاق تجارت معین خواهد نمود و در آخر یک از سنوات اول و دوم یک ثلث از اعضا خارج و عوض آنها را هیئت دولت از بین منتخبین درجه اول معین مى‌نماید اعضایى که در آخر سال اول و دوم باید خارج شوند در اولین جلسه رسمى اطاق تجارت پس از تعیین هیئت رئیسه دایمى به حکم قرعه معین خواهند شد ولى ممکن است از طرف هیئت دولت مجدداً به عضویت انتخاب شوند در آخر سال سوم کلیه انتخابات باید تجدید شود.

ماده چهارم- حق انتخاب اعضاى اطاق تجارت را اشخاصى دارند که اسم‌شان در دفتر مالیات بر شرکت‌ها و تجارت حوزه انتخابیه ثبت و داراى جواز تجارت یا صنفى یا دلالى یا حق‌العمل کارى باشند.

ماده پنجم- مدیر هر شرکت یا تجارتخانه در مرکز اصلى آن و مدیر شعبه هر شرکت یا تجارتخانه در غیر مرکز اصلى آن شرکت یا تجارتخانه با شرایط مذکوره در ماده 10 قانون مهرماه 1309 به استثناى فقرات (ذ) و (ح) حق دارند انتخاب شوند.

ماده ششم- عوارضى که به نام اطاق تجارت از شرکت‌ها و تجار و اصناف و دلال و حق‌العمل کار گرفته مى‌شود معادل است با صداى یک مالیاتى که به عنوان مالیات بر شرکت‌ها و تجارت به دولت مى‌پردازند.

این قانون که مشتمل بر شش ماده است در جلسه پانزدهم اسفند ماه یک هزار و سیصد و ده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى- دادگر

+++

یادداشت ها
Parameter:293306!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)