کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره سیزدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13
[1396/05/16]

جلسه: 71 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 تیر ماه 1321  

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏13

جلسه: 71

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 تیر ماه 1321

فهرست مطالب

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه

3- موقع و دستور جلسه آتیه- ختم جلسه

مجلس یک ساعت و نیم پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید

صورت مجلس روز پنجشنبه 18 تیر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند. (اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده است:

غایبین با اجازه- آقایان: دکتر ضیا، فاطمی

غایبین بی‌اجازه- آقایان: تولیت، نوبخت، فیاض، مؤید ثابتی، فرخ، ذوالقدر، اورنگ، مشیر دوانی، حمزه تاش، مهذب، جلایی، معتصم سنگ، موید قوامی، معتضدی، بهبهانی، آصف، سلطانی، صادق وزیری، پناهی، امامی، محیط لاریجانی، دکتر قزل‌ایاغ، ناهید

دیرآمدگان با اجازه- آقایان: شاهرودی، طباطبایی، هاشمی

دیرآمدگان بی‌اجازه- آقایان: دکتر سمیعی، افخمی، سزاوار، مهدوی، صفوی، موقر، ارگانی، صدر، ناصری، یمین اسفندیاری، دکتر جوان، اکبر، شیرازی، نیک‌پور، خسروشاهی، تهرانچی، مسعودی، مستشار، دشتی، نقابت، حریری، نصرتیان، گیو)

1- تصویب صورت مجلس

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

بعضى از نمایندگان- دستور دستور

2- بقیه شور لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه

رئیس- بقیه شور اول لایحه اصلاح قانون نظام وظیفه از ماده 63 شرع می‌شود.

ماده 63 قرائت شد:

فصل نهم- متکلفین‏

ماده 63- اشخاص زیر به واسطه وضعیت خود از انجام خدمت وظیفه موقتاً معاف بوده و در صورتى که تا پنج سال متوالى متکفل باشند پس از شش ماه خدمت زیر پرچم مرخص و جزء طبقات مربوطه می‌گردند.

1- یگانه پسر هر مرد یا زنى که به واسطه علت مزاج از اداره امر معاش خود عاجز و کفایت بر عهده آن پسر باشد.

2- هر جوانى که عهده‌دار معاش عیال یا اولاد خود باشد.

3- هر جوانى که کفیل منحصر به فرد معاش پدر یا مادر یا جد یا جده علیل و یا پیر از کار افتاده و بى‌استطاعت باشد

+++

4- هر جوانى که به تنهایی عهده‌دار معیشت برادر یا خواهر صغیر یا علیل از کار افتاده باشد و به واسطه عدم بضاعت در غیبت خود وسایل نگاهدارى؟ آنها را نداشته باشد.

تبصره- هر کس قبل از مشمولیت تا تأهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازى را به عنوان تکفل از عیال با والاد خود نخواهد داشت.

رئیس- آقاى اوحدى

اوحدى- بنده در ماده 63 دو مطلب دارم که موافقت آقاى معاون وزارت جنگ و آقاى مخبر کمیسیون را به آن جلب می‌کنم.

اول- مسأله خدمت متکفلین است چنانچه سابقاً هم عرض کردم متکفلین در قانون نظام وظیفه مصوب 4 و 3 بعد از پنج سال مدت خدمت‌شان چهار ماه بوده است در قانون نظام وظیفه 1310 ایضاً خدمت متکفلین بعد از پنج سال چهار ماه بوده است در قانون 317 که به طور ظالمانه تصویب شده و اگر کسى بخواهد بودن آن قانون را تحت نظر قرار دهد همین فصل متکفلین را مراجعه کند کافى است در آن قانون هم نوشته در تبصره 5 یکى از مواد که در تاریخ اجراى این قانون متکفلینى که پنج سال معافیت تکفلى دارند همان چهار ماه را بایستى خدمت کنند بنابراین این که در جواب عرایض سابق من بعضى از آقایان اظهار کردند که من اشتباه کرده‌ام در مسأله چهار ماه و شش ماه ما اشتباه نمی‌کنم بنابراین بنده پیشنهاد می‌کنم که خدمت متکفلین بعد از پنج سال به همان مدت چهار ماه معین شود. مطلب دیگر حذف تبصره ماده 63 است که مورد تقاضاى بنده است آقایان توجه بفرمایند که بنده به چه نظر حذف تبصره خبر کمیسیون را درخواست می‌کنم و استدعا می‌کنم تبصره لایحه دولت به جاى او برقرار بشود این نظر براى این است که تبصره دولت به صرفه ملت است و تبصره اصلاحى کمیسیون بر ضرر افراد ملى است براى مطلب بنده هر دو تبصره را می‌خوانم و قضاوت را به آقایان نمایندگان محترم واگذار می‌کنم. تبصره دولت این است: مشمولى که در سال احضار به خدمت تأهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازى را به عنوان تکفل از عیال خود نخواهد داشت این تبصره دولت بعد این تبصره اصلاح می‌شود به این طریق هر کس قبل از مشمولیت تأهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازى را به عنوان تکفل از عیال با اولاد خود نخواهند داشت. بنده چرا عرض می‌کنم تبصره دولت باشد و تبصره کمیسیون نباشد زیرا تبصره کمیسیون اولاً متناقض با قسمت دوم متکفلین است که معاف‌شان کرده است زیرا قسمت دوم می‌نویسد هر جوانى که عهده‌دار معاش عیال و اولاد بوده و در محل پدر یا پدر زن و برادر زنى که وضعیت اعاشه آنها اجازه عهده‌دارى معاش عیال و اولاد مشمول را بدهد نداشته باشد پس این قسمت با تبصره ضد یکدیگر است آنجا معافش کرده است اینجا می‌گوید معاف نیست هر جوانى که معاف می‌شود به عنوان داشتن عیال و اولاد البته قبل از مشمولیت است که تأهل اختیار کرده است اگر قبل نبوده است که داراى عیال و اولاد نمی‌شود این قبل از مشمولیت بوده که تأهل اختیار نموده از یک طرف می‌گویید اگر داراى عیال و اولاد باشد معاف است و از طرف دیگر می‌گویید که اگر داراى عیال و اولاد باشد معاف نیست به این جهت بنده تبصره دولت را قبول کردم زیرا تبصره دولت تبصره نافعى است می‌خواهد جلوگیرى از یک حیله‌اى بکند که مبادا یک اشخاصى براى فرار از خدمت در سال مشمولى برود و عیال اختیار بکند به این جهت این تبصره را دولت گذاشته است و این تبصره صحیح است براى هر دو فقره بنده دو تا پیشنهاد کردم یکى حذف این تبصره و یکى هم تقلیل مدت شش ماه به چهار ماه که هر دو را تقدیم مقام ریاست خواهم کرد.

معاون وزارت جنگ- راجع به اعتراضات آقاى اوحدى می‌خواهم این موضوع را عرض کنم گویا سوء تفاهم شده است راجع به متکفلین. متکفلین در سال 1317 بیست و چهار ماه خدمت می‌کردند ولى نظر به این که ارتش پنج ریال در ماه حقوق می‌داد و از امنیه هفتاد ریال حقوق می‌گرفت براى متکفلین یک ارفاقى قائل شده بودند که چهار ماه تعلیمات اولیه را که امنیه وسیله دادن آن تعلیمات را نداشت و در هنگ‌ها

+++

بببیند و بقیه را برود در امنیه خدمت بکنند بعد دیدم که این کار چیز خوبى نیست و امنیه هم آن قدر راضى نیست چون آنها متکفل هستند و اغلب نگرانى براى اطفال و اولاد خود دارند تا یک چیزى می‌شود تفنگش را می‌گذارد و در می‌رود بنابراین بگذاریم این را بیاید توى هنگ و در واحد باشند بهتر است الان در هنگ که هستند ما متأسفانه پولى نداریم که بتوانیم مخارج اولادشان را فراهم کنیم و یک تخفیفى براى آنها قائل شویم بنابراین آن تعلیمات اولیه را که یک سرباز لازم دارد آن تعلیمات را که باید ببیند و بعد مرخصى بهشان می‌دهیم بروند و گمان می‌کنیم که ظلمى هم نشود البته اگر مملکت ما غنى بشود می‌بایستى همان کارى را که در ارتش‌هاى خارجه می‌کنند اینجا هم بکنند و آن ترتیب این است که به اشخاصى که تحت کفالت آنها هستند اندامنیته و کمک خرج روزانه داده شود بنابراین شخصى که می‌رود به سربازى از خزانه کشور حقوق به آن بچه یا آن زن یا اولاد او داده می‌شود و از خدمت نظام هم یک روز به او تخفیف داده نمی‌شود و حق و انصاف هم همین است ولى با وضعیتى که داریم با تنگ‌دستى بودجه همچو پیشنهادى را نمی‌توانیم بکنیم چون ما این پیشنهاد را نمی‌توانیم بکنیم و از طرف دیگر هم مى‌بینیم که به اشخاصى ظلم می‌شود گفتیم چند سال ارفاق کنیم که اینها شاید از قید کفالت در بیایند و راحت بشوند ولى وقتى که بعد از پنج سال هم از قید کفالت بیرون نیامدند بیایند آن تعلیمات مقدماتى جنگ را که لازم است آن تعلیمات اولیه را بگیرند بعد مرخصى خانه شوند و به نظر من منتهاى ارفاق را کرده‌ایم اما راجع به تبصره‌اى که آقاى اوحدى راجع به تأهل فرمودند این تبصره البته آن چه که ما تهیه کرده بودیم این بود که آن کسى که در سال مشمولیت زن بگیرد آن شخص نباید عذرش قابل قبول باشد و معاف شود ولى در کمیسیون در نتیجه مطالعاتى که شد این طور گفته شد که اشخاص در بیست سالگى حق ندارند زن بگیرند زیرا براى معافیت این شخص در هیجده سالگى زن می‌گیرد، در 19 سالگى زن می‌گیرد و این براى جامعه مضر است و به نظر بنده این تبصره‌اى که کمیسیون وضع کرده است گر چه بنده در آن جلسه کمیسیون نبودم ولى از نقطه‌نظر نسل و آتیه نژاد کشورخیلى مفید است ما کارى به خدمت نظام وظیفه نداریم ولى یک جوانى که بخواهد در هیجده سالگى زن بگیرد هم خودش معیوب می‌شود و هم بچه‌اش معیوب می‌شود و آقایان پزشکان در این جلسه محترم هستند که می‌دانند حد کمال رشد انسان سن بیست و پنج سالگى است پس انسان در بیست و پنج سالگى به حد کمال رشد از حیث قد، اندام و تمام عوارض بدنى می‌رسد بنابراین وقتى نباشد کسى در سن بیست و پنج سالگى بخواهد زن بگیرد و اولاد خوب داشته باشد و با یک دخترى ازدواج کنند که 16، 17، 18 سال داشته باشد یقیناً بچه او یک بچه کامل و خوبى می‌شود در صورتی که اگر یک جوان هیجده ساله بخواهد زن بگیرد باید یک زن سیزده ساله بگیرد در صورتی که اینجا در مجلس هم قبلاً گفته شده است که به دختر از شانزده سالگى کمتر اجازه داده نشود بنابراین وقتى که تا شانزده سالگى اجازه نمی‌دهند و خدمت نظام هم براى همه اجبارى است مرد را هم بگویند تا سن بیست و پنج سالگى زن نگیرد این طور بد نیست منتها حالا براى این امر نخواستند قانون جداگانه تنظیم نمایند و به نظر بنده کمیسیون خواسته است به وسیله این تبصره یک اجتنابى از تأهل بى‌جا شده باشد مع‌هذا این موضوع در کمیسیون مجدداً مطرح خواهد شد اگر آقایان محترم مقرر بفرمایند که آن تبصره تقدیمى ما بهتر است ممکن است همان باشد ولى نظر این بوده است که تأهل را در بیست سالگى جلوگیرى کنیم حالا دیگر بسته است به نظر آقایان.

رئیس- آقاى انوار

انوار- آقایان در نظردارند بنده هم در نظر دارم که نسبت به این ماده و ماده بعد خیلى شکایت نسبت به تبصره این دو ماده آمده است براى خاطر تغییر دادن چهار ماه و 6 ماه و آن کسانی که پنج سال ورقه معافیت دارند یعنى پنج سال مرخصى دارند آنها هم یک شکایتى دارند حالا بنده به عرض مجلس می‌رسانم و توجه نمایندگان مجلس را جلب می‌کنم ماده دارد که اشخاص از 1284 تا 1290 به واسطه این که به هر ترتیبى که بوده است به خدمت احضار نشده است یا فرار کرده است یا

+++

دست دولت بهش نرسیده است. یا قدرت پیدا نکرده است که او را جلب کند روی همرفته اینها کسانى بوده‌اند که اینها را جلب نکرده‌اند حالا از 1291 که ما شروع می‌کنیم به سن سربازى اینها دیگر به کلى معافند خوب آنها که در واقع شاید بعضیشان تعدى و تخطى به قانون کرده‌اند و ترتیباتى درست کرده‌اند و درست کردن هم با آن ترتیباتى بوده است که واقع شده است حالا با آن تمردشان و حاضر نشدن به یک خدمتى که مقدس‌ترین خدمات مقام سربازى است اینها را ما بگوییم چون نیامده‌اند معاف می‌کنیم اما آنهایی که خودشان را حاضر کرده‌اند ولى چون محتاج نبوده‌اند اینها را ورقه مرخصى داده‌اند حالا هم پنج سال از مرخصى آنها گذشته است اینها باشند و مستنکف هم شناخته شوند و بعد از خدمت هم باز مدتى در تحت خدمت باید باشند این یک موضوع است که پیشنهاد هم کردم موضوع دیگرى هم که می‌خواهم به عرض آقایان برسانم و آقایان هم تصدیق دارند این است که ما فقر افرادى داریم و بحمد الله خداى تعالى یک آب و خاکى به ما داده است که قابلیت این را دارد که اگر افراد ما سه مقابل میزان فعلى هم بشود همه ماها صاحب ثروت شویم ولى افرادمان کم است قلت افراد داریم این موضوع در تحت نظر نماینده‌هاى دوره چهارم واقع شد حتى پیشنهاد کردیم که مستخدمین دولت همه باید متأهل شوند ولى یک عده مخالفت کردند که این تأهل اضطرارى است و نمی‌شود ولى همیشه اوقات در خاطرها بوده است ما باید یک وضعیات و یک تشویقاتى هم در این باب بکنیم که افراد مملکت ما زیاد شود و یک قوانینى ایجاد کنیم که افراد مملکت ما تأهل اختیار کنند زیرا بیشتر فقر ما به واسطه کمى افراد است این اراضى‌مان این معادنمان این جنگل‌هایمان ولى آدم نداریم اینها جمعیت زیاد می‌خواهد که مملکت ما را آباد کند هر جا که پاى تأهل به میان می‌آید بنده عقیده‌ام این است که باید تشویق شود ولى در این قانون نوشته است اگر تأهل کرد نباید معاف شود در صورتی که این بر‌خلاف عقیده من است ما همه‌مان باید عقیده داشته باشیم که نسبت به تأهل قوانینى سخت وضع کنیم پیشنهاد کردم در عوض آن تبصره مخصوصاً آن جوان‌هایی که در سال احضار تأهل اختیار می‌کنند آن سال را معاف از خدمت باشند براى خاطر این که نفعى که ما از این عمل می‌گیریم کثرت افراد است و کثرت افراد هم بالاترین چیزها است حالا این یک صحبتى است که ممکن است بفرمایند آقاى معاون وزارت جنگ که در فرانسه این طور نبود این هم یک موضوع دیگر همان طور که آقاى اوحدى گفتند بنده هم را آقاى اوحدى موافقم عقیده بنده این است که حالا هم همان چهار ماه سابق باشد بهتر است ما باید قانون را روى آزادى تام و روى عقیده تام وضع کنیم بنابراین این به قدر امکان بایستى در این قانون تسهیلاتى قائل شویم بر‌خلاف قانون گذشته آن همه تضییقات و شداید در بین بود که ذهن‌ها را مشوب کرده بود و افراد را از این قانون به کلى دور کرده بود ولى در این قانون ما باید تسهیلات فراهم کنیم و به ملت بفهمانیم که می‌فرمایند بهشت زیر سایه شمشیر است بزرگوارى و شرافت در خدمت سربازى است و بالاخره باید روى این فکر عمل کنیم این است که بنده هم پیشنهاد چهار ماه کردم حالا راجع به آن موضوع که این اشخاص پنج سال آمده‌اند و به هر ترتیبى خودشان را از میدان در برده‌اند حالا پاداش بهشان بدهیم بنده عقیده‌ام این است که این اشخاص حتماً باید وارد بشوند و معتقد بشوند به این قانون و خدمت بکنند خدا می‌داند که بنده نظرم این است که زنده باشم و بچه‌هاى من بروند زیر پرچم ایران و جان بدهند و خدا می‌داند این یگانه آرزوى من است بعد بمیرم.

رئیس- آقاى دهستانى‏

دهستانى- بنده نظرى که داشتم چون لایحه دو شورى است نظر خودم را پیشنهاد کردم ولى خواستم از آقایان یک استدعایی بکنم چند ماه است که این قانون به مجلس تقدیم شده و تمام افراد این کشور هم انتظار دارند که این قانون زودتر بگذرد ما هر روز یک ماده داریم تصویب می‌کنم و مثل خود بنده در اینجا هى تظاهر می‌کنم

+++

بنده می‌خواستم استدعا کنم که آقایان هر نظرى که دارند پیشنهاد بفرمایند کارگران سما خرمنشان توى صحراها ریخته و خودشان به مرکز احضار شده‌اند به آنها ترحیم کنید آقایان این لایحه دو شورى است خوب است هر یک از آقایان نظرى که دارند پیشنهاد بفرمایند و به کمیسیون برود و در آنجا مطالعه شود امور کشاورزى مردم همین طور مختل مانده است باز تکرار و تمنا می‌کنم که آقایان هر نظرى دارند پیشنهاد بفرمایند و زودتر تکلیف کارگران و زارعین را معلوم فرمایند.

رئیس- آقاى موید احمدى

موید احمدى- بنده کاملاً با این فرمایش آقاى دهستانى کاملاً موافقم به علت این که پریروز در شمیران بودم اهالى آنجا شکایت داشتند از این که دروگر ندارند که محصول را جمع آورى کنند می‌گفتند که عمله از خارج هم بیاورند با یک مبلغ گزافى که هر روزى چقدر می‌گیرند که گندم را درو کنند و باز خودم دیدم که یک عده از این رعایا را نظامى‌ها می‌آورند به سربازخانه از یک طرف در این موقع محصول به زمین مانده است و کسى نیست جمع کند از آن طرف زارعین و مردم را از سر کارشان می‌آوریم بنده می‌خواستم دو موضوع را عرض کنم که آقاى معاون وزارت جنگ فرمودند که در قانون 1317 خدمت بیست و چهار ماه بود تصدیق می‌کنم اما خودشان هم می‌دانند که آن قانون به قدرى ظالمانه بود که آورده‌اند اصلاح کنند در قانون سابق یعنى در 1304 در آن قانون داشت که متکفل باید چهار ماه خدمت کند حالا عقیده شما این است که شش ماه بکنند چرا دو ماه علاوه کردید بیست و چهار ماه که رفت از بین در آن قانون قوزى و شل و کور همه را می‌بردند و شما آمدید و اصلاح می‌خواهید بکنید آن وقت سابق مى‌گفتید چهار ماه حالا می‌گویید شش ماه این معنى ندارد یکى هم تبصره. آقا این تبصره مقصود را نمی‌رساند می‌گوید قبل از مشمولیت. ممکن است قبل از مشمولیت چهار سال قبل باشد ممکن است پنج سال باشد این که تناقض دارد با آن ماده و بنده موافقم با پیشنهاد دولت همان تبصره را که دولت پیشنهاد کرده یعنى اگر در سال مشمولیت رفت و ازدواج کرد او را باید بیاورند حالا آقاى انوار پیشنهاد کردند که مخصوصاً او معاف شود البته این یک نظریه است براى تشویق به کثرت افراد مملکت. لیکن این که در اینجا نوشته قبل از مشمولیت این عبارت یک عبارتى است که حد ندارد سه سال چهار سال پنج سال این عبارت صحیحى نیست و به عقیده بنده همان تبصره دولت را بنویسند بهتر است.

مخبر- عرض می‌کنم آقایان تصدیق دارند که این قانون دو شورى است و حقش هم این است که در شور اول هر نظرى دارند پیشنهاد بفرمایند و بعد هم نظریات‌شان را در کمیسیون هم تعقیب بفرمایید و تشریف بیاورند در کمیسیون و توضیحات لازمه بدهند البته هر پیشنهادى که صلاح بود و سود مردم در آن بود دولت و کمیسیون هم موافقت خواهند کرد و در این صورت البته این قانون زودتر تمام می‌شود و آن قانون ظالمانه پیش هم ملغى می‌شود.

رئیس- آقاى ملک مدنى

ملک‌مدنى- عرض می‌کنم دائماً گفته می‌شود که عجله کنید این قانون بگذرد و پیشنهادها برود به کمیسیون عرض می‌کنم این قانون یک قانونى است که براى اولین دفعه همان طور که آقاى انوار فرمودند در مجلس آزاد آمده و باید روى خیر و صلاح عامه از مجلس بگذرد و البته بایستى نظر مردم و آقایان وکلا و کسانی که به ما مراجعه می‌کنند اینجا گفته شود تا کمیسیون بتواند از روى نظر افراد و نظر خیر و صلاح این قانون را براى شور دوم تهیه کند و وقتى که به مجلس می‌آید آن وقت دیگر معطلى نداشته باشد و الّا وقتى که بنا شد عجله کنیم و نگذاریم نظریات گفته شود و همین طور به کمیسیون برود آن وقت در شور دوم سر هر ماده‌اش باید یک جلسه معطلى داشته باشیم چون فلسفه دو شورى بودن براى این است که در شور اول نظریه قانون‌گذار و نظریه عامه راجع به آن قانون معلوم شود که کمیسیون روى آن نظریات تصمیم اتخاذ کند پس به نظر بنده مذاکره در شور اول اساساً اهمیت دارد و به نظر بنده عیبى ندارد. اما در اصل موضوع این تبصره که اینجا گذاشته شده راجع به این که اشخاص در سن مشمولى حق تأهل ندارند و تکفل نسبت

+++

به مخارج عیال خود موجب معافیت نمی‌شود خوب این یک نظرى است یک نظر هم همان است که آقاى سرتیپ ریاضى فرمودند که از نظر بهداشت یک عده‌اى معتقدند که بعد از بیست سالگى و بیست و یک سالگى بهتر است اشخاص متأهل شوند و بنده در آن موضوع هم نمی‌خواهم وارد شوم ولى دو پرسش دارم که می‌خواهم عرض کنم یکى این است که اشخاصى که مشمول هستند و فبل از این متأهل شده‌اند تکلیف آنها چه می‌شود قسمت دوم این که فرض کنید ما یک اشخاصى داریم دانشکده دیده و اروپا رفته آنها برگشته‌اند هنوز هم خدمت وظیفه خودشان را انجام نداده‌اند ولى متأهل است و متکفل هم هست وضعیت آنها روشن نیست به نظر بنده باید تکلیف آنها معلوم شود که ببینیم آنها مشمول قانون سابق هستند یا مشمول این قانون هستند؟ و به علاوه مدت خدمت را باید براى آنها چهار ماه قائل شد یا شش ماه؟ این موضوع را بنده خواستم پرسش کنم چون خودم نتوانستم حل این مطلب را از لایحه استنباط کنم تقاضا می‌کنم یا آقاى مخبر یا آقاى معاون وزارت جنگ توضیح بدهند اما نظر خود بنده این است که چهار ماه خدمت براى متکفلین کافى است و شش ماه خدمت موردى ندارد و مطابق همان قانون سابق که چهار ماه خدمت براى متکفلین قائل شده بودند به نظر بنده خوب است همان نظریه سابق را اتخاذ کنند و مدت تکفل را چهار ماه قرار دهند.

معاون وزارت جنگ- خواستم خدمت آقاى ملک مدنى توضیحى راجع به متکفلین عرض کنم و آن این است که در قانون پیش‌بینى شده است که اشخاص متکفل که مشمول می‌شوند معافى به آنها داده می‌شود و تا پنج سال این اشخاص فرصت دارند که به عنوان تکفل معاف شوند و بعد از این پنج سال باید بیایند خدمت خودشان را بکنند و آن وقت فقط شش ماه خدمت قائل شدیم براى این است که سابق چهار ماه تعلیمات انفرادى در سربازخانه به آنها داده می‌شد و تعلیمات اجتماعى را چون مأمور امنیه می‌شدند آن تعلیمات را در امنیه می‌دیدند ولى فعلاً مطابق این قانون داخل امنیه نمی‌شوند این است که اگر خدمت آنها منحصر به همان چهار ماه باشد و تعلیمات اجتماعى را ندیده باشند ما استفاده از آنها نخواهیم کرد و این مدت شش ماه حداقل مدتى است که می‌تواند تعلیمات انفرادى و مختصرى تیراندازى را یاد بگیرد و البته آقایانى که در کمیسیون تشریف خواهند آورد از نقطه‌نظر فنى هر نوع توضیحى لازم باشد عرض خواهد شد ولى تصور نمی‌کنم یک سربازى را در مدت چهار ماه بتوانیم تعلیمات لازمه و مقدماتى سربازى را به او یاد بدهیم.

رئیس- آقاى صفوى.

صفوى- بنده در قسمت سوم این ماده 63 راجع به معافى متکفلین به عنوان تکفل پدر یا مادر و جد و جده علیل از کار افتاده یک عرایضى داشتم که می‌خواستم به عرض آقایان برسانم و یک پیشنهادى دارم که بعد تقدیم می‌کنم اینجا در قسمت سوم این ماده می‌نویسد: هر جوانى که کفیل منحصر به فرد معاش پدر یا مادر یا جد یا جده علیل و یا پیر از کار افتاده و بى‌استطاعت باشد. از قرارى که بنده اطلاع دارم راجع به این قسمت جد پیر و جده پیر از کار افتاده علیل تا به حال معلول این بوده است که مجالس سرباز‌گیرى قانع نبوده‌اند به این که همین قدر که سن اینها مطابق شناسنامه به شصت یا شصت و پنج سال می‌رسید قانع شوند به این که پیر است و از کار افتاده است و تکفل او را قبول کنند بلکه معمول این است که می‌فرستند در محل و معاینه می‌کنند و اکتفا نمی‌کردند به این که سن اینها وقتى به شصت و بالاتر رسید این دیگر از کار افتاده است و این موضوع را بنده سراغ دارم و تصور می‌کنم یک موضوع جزیی موجب اختلال قانون می‌شود و البته این کار بر‌خلاف همه چیز است که یک افسرى یا یک سربازى برود یک پیر زن شصت و چهار ساله را معاینه بکند که این از کار افتاده است یا خیر این است که بنده خیال می‌کنم اگر این قسمت را اصلاح کنیم و به این ترتیب بنویسیم که اگر به سن شصت سال آن جد یا جده رسیده باشد کافى است که او را از کار افتاده قبول کنند و آن سربازى که کفیل مخارج این اشخاص است معاف کنند و

+++

نسبت به یک پدر و مادر یا جده پیر که کفیل معاش نداشته باشد بهتر همین است که شناسنامه آنها را ببینند و اگر به سن شصت سال رسیده باشند قبول کنند و دیگر معاینه نشوند و معاینه آنها را اگر در قانون ممنوع کنیم خیلى مناسب است این است که بنده در این قسمت یک پیشنهادى تهیه کرده‌ام و در آخر هم تصریح کرده‌ام که معاینه جد و جده پیر ممنوع است‏

رئیس- آقاى دکتر ملک‌زاده.

دکتر ملک‌زاده- عرض کنم موضوعى را که بنده می‌خواهم عرض کنم گمان می‌کنم که ارزش داشته باشد مجلس شوراى ملى توجه بکند. در اینجا به عقیده بنده یکى از مهم‌ترین قضایاى اجتماعى یعنى یک موضوع حساس بحث شد و دو سه نفر از آقایان در اطراف آن اظهار نظر کردند و آن آقایان تصدیق می‌فرمایند که اصلاحات اجتماعى و اخلاقى مهم‌ترین قضایایی است که باید مورد توجه دولت و مجلس شوراى ملى قرار بگیرد و یکى از مهم‌ترین آن اصلاحات قضیه ازدواج است که در اینجا راجع به مشمولین مذاکره شد بنده نظرم است در ده سال قبل موقعى که آقاى صدر متصدى وزارت داگسترى بودند آن وقت معمول بود که در جراید تعداد ازدواج و طلاق و متولدین و متوفیات را هر ماهه می‌نوشتند بنده با کمال تعجب در یکى از روزنامه‌ها خواندم که در آن ماه یا در ماه گذشته‌اش در تهران دویست و هشتاد طلاق داده شده و 25 فقره ازدواج شده است این بهترین سند ناطق است در حساب اخلاق و اجتماعیات یک کشورى که هیچ کسى نمی‌تواند با آن مخالفت کند زیرا مسأله ازدواج یک امر طبیعى است و مسأله طلاق یک امر اتفاقى و غیر‌طبیعى است توضیحى هم خواستم از آقاى صدر متأسفانه از آن تاریخ به بعد هم تعداد ازدواج و طلاق را در روزنامه‌ها ننوشتند. بنده در صدد تحقیق بر آمدم و در جستجوى فلسفه این کار بر آمدم که دلیل و فلسفه این کار چیست که در هر ماه دویست دختر جوان باکره شوهر می‌کنند و دو سه ماه بعدش که اغلب آنها را هم که فقیر هستند طلاق می‌دهند و از نظر اجتماعى و اخلاقى نمی‌خواهیم زیاد توضیح بدهم نتیجه آن چیست خلاصه بنده در صدد تحقیق بر آمدم معلوم شد که در این مملکت معمول شده است که یک عده ازدواج‌هاى نظام وظیفه می‌کنند و ازدواج‌هاى نظام وظبفه درست شده است که آنها براى این که معاف شوند از نظام وظیفه زن می‌گیرند (این را خواهش می‌کنم مجلس شوراى ملى توجه بفرمایند) و پس از آن که گذشت و معافیتش را تحصیل کرد دختر جوان بدبختى را الى الابد بدبخت می‌کند و فحشا را به این ترتیب در مملکت زیاد می‌کند براى این که خواسته است از نظام وظیفه معاف شود این است که بنده با نظر آقاى اوحدى و آقاى انوار مخلف هستم و عقیده‌ام این است که کمیسیون این موضوع اخلاقى و اجتماعى را در تحت نظر بگیرد.

رئیس- آقاى اوحدى‏

اوحدى- با منتها درجه که آقاى دکتر ملک‌زاده با بنده مخالفت کردند بنده با کمال ملایمت عرض می‌کنم که شما با بنده مخالف نبودید زیرا بنده هم که پیشنهاد دولت را قبول کرده بودم براى خاطر این بود که متضمن همین نظر بود بنابراین شما که عنوان می‌کنید من با اوحدى مخالفم نمی‌دانم با کجاش مخالفید؟ (خنده نمایندگان) آمدیم سر آن قسمت که آقاى معاون وزارت جنگ بیان فرمودند چون پیشنهاد داده‌ام و البته در کمیسیون هم حاضر خواهم شد توضیحات هم خواهم داد ایشان هم با نظر التفاتى که دارند به عرایض من گوش می‌دهند و ترتیب اثر خواهند داد و نمی‌خواهم دیگر در اطراف آن مطلب صحبت بکنم ولى همین قدر بهشان تذکر می‌دهم که قسمت دوم ماده 63 نوشته است هر جوانى که متکفل عیال یا اولاد خود باشد این هم معاف خواهد بود این قسمت دوم که این را نوشته است آیا آن جوانى که معاف شده است در سال احضار که عیال و اولاد دارد این عیال را که همان وقت نگرفته است براى فرار از نظام وظیفه و معافیت چون اولاد دارد و قبلاً عیال گرفته است اگر نظر این است که در سن هیجده سالگى و نوزده سالگى و بیست سالگى هم کسى زن نگیرد می‌بایستى در این قسمت دوم این نکته رعایت شده باشد پس معلوم می‌شود که این نظر نبوده

+++

است به علاوه ممکن است آن مشمولى که احضار می‌شود یک مدتى مریض بوده است یا یک مدتى غایب بوده است یا مشغول تحصیل بوده و به این جهات او را نمى‌آوردند تا سن بیست و پنج سالگى مشغول تحصیل بوده و درسن بیست سالگى عیال اختیار کرده در بیست و دو سالگى عیال اختیار کرده است و تحصیل می‌کرده و تحصیلش مانع از این بود که احضارش بکنند وقتى احضارش می‌کنند بیست و پنج سال از عمرش رفته است براى این که یکى از شرایط احضار فراغت از تحصیل است این شخص قبل از اختتام تحصیل رفته است ازدواج کرده است حالا عیال دارد دو تا بچه دارد نمی‌شود او را با این ترتیب تکفل او را رد کنیم و معاف نمی‌کنم این است که با قسمت دوم و تبصره‌اى که در این ماده هست بنده عرض کردم ماده پیشنهادى دولت را قبول دارم زیرا تبصره پیشنهادى دولت حقیقت جلوگیرى کرده است از یک نکته مهمى که آقاى دکتر ملک‌زاده بیان کردند و بنده هم با ایشان موافق هستم ولى اگر یک نکته اساسى رعایت شود از همه این قضایا ما راحت خواهیم شد. گرچه شعار بنده شعر و شاعرى نیست ولى در اینجا لازم است این شعر را بخوانم:

درس ادیب اگر بود زمزمه محبتى‏

جمعه به مکتب آورد طفل گریز پاى را

مدرسه نظام وظیفه باید طورى بشود که هیچ کس براى فرار از نظام وظیفه نرود تأهل اختیار کند (صحیح است).

جمعى از نمایندگان- مذاکرات کافى است.

رئیس- پیشنهادات قرائت می‌شود. پیشنهاد آقاى طوسی و چند نفر دیگر.

پیشنهاد می‌شود شقوق چهار گانه ماده 63 از شش ماه خدمت زیر پرچم به کلى معاف باشند.

پیشنهاد آقاى مجد ضیایی

پیشنهاد می‌نمایم در ماده 63 بند یک این طور اصلاح ‌شود: یگانه پسر هر مرد یا زنى که سن آنها از شصت سال تجاوز نماید یا به واسطه علت مزاج از اراده کردن امر معاش عاجز باشند یگانه پسر از خدمت نظام وظیفه معاف خواهد شد.

پیشنهاد آقاى رهبرى

پیشنهاد می‌نمایم پس از جمله تکفل و بیمارى اضافه شود و علل دیگر الى آخر.

رهبرى- این پیشنهاد راجع به ماده 64 است.

پیشنهاد آقاى فرمانفرماییان

اصلاح تبصره به ماده 63 پیشنهاد می‌شود.

تبصره- هر گاه قبل از مشمولیت تأهل اختیار کرده و داراى اولاد باشد مدت خدمت زیر پرچم فقط شش ماه خواهد بود.

پیشنهاد آقاى دهستانى

پیشنهاد می‌کنم تبصره 63 اصلاح شود.

تبصره- هر که یک سال قبل از مشمولیت تأهل اختیار کند حق معافیت از خدمت سربازى را به عنوان تکفل از عیال اولاد خود نخواهد داشت.

پیشنهاد آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 63 حذف و به جاى آن تبصره ماده 63 لایحه پیشنهادى دولت مقرر گردد.

پیشنهاد دیگر آقاى اوحدى

پیشنهاد می‌کنم مدت خدمت متکفلین ماده 63 چهار ماه معین گردد.

پیشنهاد آقاى انوار

در ماده 63 پیشنهاد می‌کنم کلمه شش چهار نوشته شود و پیشنهاد می‌کنم تبصره ماده 63 این نوع نوشته شود: مشمولى که سال احضار تأهل اختیار کند در آن سال معاف خواهد بود.

پیشنهاد آقاى دهستانى

در ماده 63 عوض شش ماه چهار ماه نوشته شود.

پیشنهاد آقاى صفوى

قسمت سوم از ماده 63 را به شرح زیر پیشنهاد می‌کنم:

3- هر جوانى که کفیل منحصر به فرد معاش پدر یا مادر یا جد یا جده که به سن شصت سال رسیده و علیل و یا از کار افتاده و بى‌استطاعت باشد (معاینه مادر یا جد یا جده ممنوع است)

3- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

رئیس- اجازه می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز پنجشنبه 25 تیر ماه سه ساعت و نیم پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس ده دقیقه بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293940!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)