کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/10]

جلسه: 71 صورت مشروح روز یکشنبه 18 دی ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. شور اول لایحه ایجاد روابط پستى بین ایران و افغانستان‏

3. شور اول لایحه تأسیس بانک رهنى‏

4. شور و تصویب لایحه اصلاح بعضى از مواد اصول محاکمات جزایی‏

5. تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

6. موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه‏

یادداشت ها
Parameter:293687!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)