کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11
[1396/05/09]

جلسه: 7 صورت مشروح مجلس چهارشنبه چهاردهم مهرماه 1316  

فهرست مطالب‏:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2انتخاب هیئت رئیسه‏

-3تصویب یک فقره مرخصى‏

-4موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏11

جلسه: 7

صورت مشروح مجلس چهارشنبه چهاردهم مهرماه 1316

فهرست مطالب‏:

-1تصویب صورت مجلس‏

-2انتخاب هیئت رئیسه‏

-3تصویب یک فقره مرخصى‏

-4موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه‏

(مجلس دو ساعت پیش از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس پنجشنبه هشتم مهر ماه را آقاى مؤید احمدى(منشى) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد: غایبین با اجازه- آقایان: تولیت- معتصم سنگ

غایبین بی‌اجازه- آقایان: رضوی- عباس مسعودی- دکتر ادهم- مؤید قوامی- هدایت- جلایی- دکتر ضیا- دبیر سهرابی- امیر ابراهیمی- فتوحی

دیر آمدگان بی‌اجازه- آقایان : نقابت- اعظم زنگنه- وکیل- افخمی- تهرانچی- منصف- وکیلی)

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

(2 - انتخاب هیئت رئیسه)

رئیس- اگر تصویب بفرمایید شروع کنیم به انتخاب هیئت رئیسه چون چهاردهم مهر ماه است و قانوناً بایستى انتخاب هیئت رئیسه به عمل آید. قبلاً سه نفر براى نظارت در استخراج آراء به حکم قرعه معین می‌شوند.

(اقتراع به عمل آمده آقایان ایزدى- محمدتقى شیرازى- و محیط تعیین گردیدند)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب رئیس آقایان ایزدى محیط- شیرازى تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 120 اوراق رأى 119

آقاى اسفندیارى 107 رأى- آقاى محمد آخوند 2 رأى- آقاى زوار- مرآت اسفندیارى- صدر- جهانشاهى و اسکندرى هر یک یک ورقه سفید علامت امتناع 5

رئیس- عده حضار در موقع اعلام رأى 121 عده رأى دهندگان 119 حسن اسفندیارى 107 رأى آقاى محمد آخوند 2 رأى- آقاى زوار- مرآت اسفندیارى- صدر- جهانشاهى و اسکندرى هر یک یک رأى ورقه سفید 5. آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- بنده بعد از عرض تبریک براى انتخاب حضرت اشرف چون قبلاً براى نیابت ریاست کاندید بودم

+++

و بعضى از آقایان لطفاً رأى می‌دادند می‌خواهم عرض کنم که بنده کاندید نیستم نه براى نیابت ریاست اول و نه دوم‏

رئیس- حسن اسفندیارى با اکثریت 107 رأى براى ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شد. بنده عرض تشکرى که چند روز قبل خدمت آقایان کردم امروز هم ذهن آقایان را به آن معطوف می‌داریم و امیدوارم قصور بنده را از عرض امتنان زیادتر بپذیرند شروع می شود به انتخاب یک نفر نایب رئیس البته آقایان می‌دانند که نایب رئیس اول و دوم ندارد و هر دو در یک ردیف‌اند- آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه به شرح آتى حاصل شد)

مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 118

آقاى بیات 91 رأى- آقاى دادور 7 رأى- آقاى دکتر طاهرى 6 رأى- آقاى دکتر غنى 5 رأى- آقاى اسکندرى- مرآت- محسن صدر- محمد آخوند هر یک یک رأى ورقه سفید 6

رئیس- عده رأى دهندگان 118- آقاى بیات 91 رأى- آقاى دادور 7 رأى- آقاى دکتر طاهرى 6 رأى- آقاى دکتر غنى 5 رأى- آقایان اسکندرى و مرآت و محمد آخوند و صدر هر کدام یک رأى ورقه سفید شش- آقاى بیات با اکثریت 91 رأى به نیابت ریاست مجلس انتخاب شدند.

شروع می‌شود به انتخاب نایب رئیس دیگر- آقایان ایزدى- شیرازى- محیط تشریف بیاورند.

(اخذ آراء به عمل آمده مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى تعداد و پس از استخراج آراء نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره‌هاى تفتیشیه 115 اوراق رأى 115

آقاى دادور 82 رأى- آقاى دکتر طاهرى 20 رأى- آقاى دکتر غنى 2 رأى- آقاى اسکندرى یک رأى ورقه سفید 9.

رئیس- عده رأى دهندگان 115- آقاى دادور 82 رأى- آقاى دکتر طاهرى 20 رأى سفید 9- آقاى دکتر غنى 2 رأى‏

آقاى اسکندرى یک رأى- آقاى دادور به نیابت ریاست مجلس شوراى ملى انتخاب شدند. شروع می‌شود به انتخاب چهار نفر منشى به انتخاب جمعى آقایان نظار تشریف بیاورند.

(اخذ و استخراج آراء به عمل آمده نتیجه این طور حاصل شد)

مهره‌هاى تفتیشیه و اوراق رأى هر یک 115

آقاى مؤید احمدى 71 رأى- آقاى نبیل سمیعى 67 رأى- آقاى آزادى 62 رأى- آقاى زوار 60 رأى- آقاى پالیزى 59 رأى- آقاى اعتصام زاده 24 رأى- آقاى نقابت 23 رأى- آقاى جعفر اصفهانى 9 رأى- آقاى مؤید ثابتى 4 رأى‏- آقاى خلیل حریرى 4 رأى- آقایان شاهرودى و کاشف هر کدام 3 رأى- آقاى محمد آخوند 2 رأى- آقایان افخمى‏- اسفندیارى- معدل- شیرازى- فاطمى- شهدوست- منصف- صفوى- بیات هر کدام یک رأى ورقه سفید 6

رئیس- عده رأى دهندگان 115- آقاى مؤید احمدى 71 رأى- آقاى سمیعى 67 رأى- آقاى آزادى 62 رأى و در میانه دو نفر از آقایان آقاى زوار و آقاى پالیزى اختلاف است بعضى‌ها پالیزى را 60 رأى و زوار را 61 رأى نوشته‌اند بعضى به عکس تا نظر آقایان چه باشد؟

جمعى از نمایندگان- قرعه‏

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بعضى از آقایان گفتند قرعه ولى جاى قرعه اینجا نیست قرعه در وقتى است که رأى مساوى باشد اینجا بعضى آقاى زوار را 61 رأى و آقاى پالیزى را 60 رأى نوشته‌اند بعضى عکس تشخیص داده‌اند بنابراین بنده تصور می‌کنم خوب است رأى تجدید شود و ضمنا یک نکته می‌خواهم عرض کنم و آن این است که به آقایانی که ورقه سفید داده‌اند بنده اعتراض دارم به جهت این که کسى که ورقه سفید می‌دهد چه فکر می‌کند می‌گوید مجلس منشى نمى‌خواهد یا می‌گوید من حق رأى ندارم؟ این معنى ندارد هر دو اینها را قطعاً آن کسى که رأى داده قائل نیست باید هیئت رئیسه مجلس را نوشته و انتخاب کرد و متصل در

+++

این امورجزئى وارد بحث شویم خیلى بد است! بنده عقیده‌ام این است که تجدید رأى به عمل آید و در عین حال با ورقه سفید دادن هم مخالفم.

رئیس- آقاى میرزایى‏

میرزایى- بنده خواستم عرض کنم که تجدید در اینجا مورد ندارد عین آراء حاضر است مجدداً قرائت کنند سابقه هم بر این بوده است.

رئیس- آقاى اعتبار

اعتبار- بنده هم با نظر آقاى میرزایى موافقم ولى براى این که مجلس معطل نشود عقیده‌ام این است که بقیه انتخابات را ما انجام بدهیم و ضمناً در خارج آراء اقایان زوار و پالیزى را شماره کنند هر کدام بسشتر رأى دارند انتخاب شوند.

رئیس- آقاى لیقوانى‏

لیقوانى- بنده عقیده‌ام این است که یکى از آقایان استعفا بدهند و اشکال حل می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- این فرمایشى که آقاى اعتبار فرمودند خلاف نظامنامه است براى این که نظامنامه یک ترتیبى دارد ما وقتى چهار نفر منشى را انتخاب کردیم باید هیئت مباشرین را انتخاب کنیم و برحسب قاعده نظامنامه ما اجبار داریم که این یک منشى را اول معین کنیم بعد هیئت مباشرت را و اما فرمایش آقاى لیقوانى را بنده نمی‌توانم موافق باشم زیرا که استعفا معنى ندارد. هرکدام یک حقى دارند چرا بگوییم شما استعفا بدهید. این پیشنهاد آقاى میرزایى را هم بنده موافقت دارم ممکن است که آراء را قرائت کنند معلوم شود اشتباه بوده یا نه و حق با کدام یک از آقایان است‏

رئیس- آقاى ملک مدنى‏

ملک‌مدنى- بنده تصور می‌کنم با این قسمى که آقاى عراقى فرمودند کسى مخالف نیست همان آراء را بخوانند معلوم می‌شود حق با کى است.

رئیس- آقاى طالش‏

طالش- عقیده بنده هم همین بود.

رئیس- آقاى محیط

محیط- قرائت کردن اوراق کارى ندارد ممکن است مجدداً قرائت کرد.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- بنده تصور می‌کنم مطابق قاعده آقاى رئیس باید آن سه نفرى را که انتخاب شده‌اند اعلام بکنند بعد شروع کنند به انتخاب یک نفر دیگر

رئیس- اجازه می‌فرمایید آقاى مؤید احمدى و آقاى آزادى و آقاى سمیعى باکثریت براى منشى‌گرى انتخاب شده‌اند براى یک نفر دیگر آقایان شیرازى، محیط، ایزدى تجدید نظر می‌کنند.

مؤید احمدى- چون آراء را بیرون برده‌اند اشکال پیدا می‌کند مگر این که دو مرتبه رأى بدهند.

رئیس- بهترین ترتیب این است که براى یک نفر دیگر آقایان رأى بدهند. آقاى عراقى‏

عراقى- بنده تصور می‌کنم در مجلس هم آقایان نمایندگان و هم اعضا ادارى مجلس و پیشخدمت‌ها همه مردمان صالحى هستند(صحیح است) اگر به مجرد این که آراء بیرون رفته و برگشته بخواهیم تصور کنیم عیبى دارد بنده تصور می‌کنم خوب نیست بنابراین بنده عقیده‌ام این است آقایان نمایندگان هم موافقت بفرمایند همان آراء قرائت شود.

رئیس- آقاى طهرانچى‏

طهرانچى- بنده گمان می‌کنم این سابقه خوبى نباشد البته این طور که آقاى عراقى فرمودند به اعضا و پیشخدمت‌ها اعتماد هست ولى اگر بنا شود آرایى که از مجلس خارج شده دو مرتبه خوانده شود این سابقه خوبى نخواهد بود تجدید رأى چند دقیقه بیشتر طول نمى‌کشد.

رئیس- آقاى زوار

زوار- بنده تصور می‌کنم فورى قضیه حل شود براى این که موقع رأى گرفتن مقام ریاست اعلان کردند که مهره و اوراق چند تا است الان هم اوراق را بشمارند با آن

+++

شماره‌هاى سابق تطبیق کنند معلوم می‌شود.

رئیس- آقاى عراقى‏

عراقى- آقاى طهرانچى توجه بفرمایید اصل فلسفه این که آراء را پاره نمی‌کنند و معدوم نمی‌کنند براى یک همچو موقعى است که اگر یک اشتباهى شده باشد مجدداً قرائت شود و اگر غیر از این بود بعد از خواندن به کلى معدوم مى‌کردند فلسفه نگاهداریش همین است. بنده تصور مى کنم نباید در اطراف این کار این قدر حرف زد الان قرائت کنند معلوم می‌شود.

رئیس- آقایانی که موافقند که رأی‌هاى سابق قرائت شود قیام فرمایند.(اکثر قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد

(آراء مربوط به آقایان پالیزى و زوار خوانده شده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

آقاى زوار 60 رأى- آقاى پالیزى 59 رأى‏

رئیس- آقاى زوار 60 رأى و آقاى پالیزى 59 رأى داشتند. آقاى زوار با اکثریت براى منشى‌گرى انتخاب شدند.

شروع مى‌شود به انتخاب سه نفر کارپردازان به انتخاب جمعى آقایان شیرازى، ایزدى، محیط تشریف بیاورند.

(اخذ و شماره آرا به عمل آمده نتیجه به قرار ذیل حاصل شد)

مهره تفتیشیه 118 عده آراء 118

آقاى ارباب کیخسرو 92 رأى- آقاى مرآت اسفندیارى 71 رأى- آقاى مخبر فرهمند 58 رأى- آقاى سلطانى 48 رأى آقاى ثقةالاسلامى 43

رئیس- آقاى ارباب و آقاى مرآت اسفندیارى به اکثریت براى کارپردازى معین شدند. براى یک نفر دیگر تجدید رأى می‌شود. آقایان ایزدى محیط- شیرازى‏

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده نتیجه به این طریق حاصل شد)

مهره تفتیشیه 103 اوراق رأى 103

آقاى مخبر فرهمند 59 رأى- آقاى ثقة‌الاسلامى 38 رأى- آقاى سلطانى 6

رئیس- آقاى مخبر فرهمند با اکثریت 59 رأى براى کارپردازى انتخاب شدند از آقایان تمنا می‌شود که فردا قبول زحمت بفرمایند و شعبات خودشان را تشکیل بدهند و کمیسیون‌ها را انتخاب کنند.

(3 - تصویب یک فقره مرخصى)

رئیس- یک فقره خبر از کمیسیون مرخصى رسیده قرائت می‌شود.

(خبر مرخصى آقاى رضوى به شرح ذیل قرائت شد.)

آقاى رضوى به علت کسالت مزاج سیزده روز از تاریخ 27 شهریور 1316 از حضور در مجلس معذور بوده و استجازه نموده‌اند کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

(در این موقع عده براى رأى کافى نبود)

رئیس- آقاى دکتر طاهرى‏

دکتر طاهرى- چون عده کافى نیست بنده یک عرض دارم که عرض کنم نظرم این است چون امر فرمودید که از شعبه‌ها اشخاص معین شوند براى تعیین تکلیف کمیسیون‌ها عده اعضاى کمیسیون تجارت و صناعت معین نشد بایستی اجازه بفرمایید با موافقت نظر مجلس عده اعضا این دو کمیسیون معین شود کمیسیون اقتصاد اسمش تغییر پیدا کند و همان کمیسیون فلاحت می‌شود. یک کمیسیون براى تجارت و یکى هم براى صناعت این کمیسیون‌ها اضافه می‌شود یعنى مجلس رأى می‌دهد با اضافه شدن این دو کمیسیون‏

رئیس- رأى که به قانون داده شد و براى کمیسیون‌ها هم صحبت شد که دو کمیسیون باشد.

دکتر طاهرى- براى عده‌اش باید با نظر مجلس باشد.

رئیس- دو کمیسیون معین می‌شود یکى براى تجارت و یکى هم براى صناعت و عده‌شان هم دوازده نفر هستند کمیسیون اقتصاد ملى هم فلاحت می‌شود.(در این موقع عده براى رأى کافى شد) آقایانی که موافقت دارند با خبر کمیسیون مرخصى قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس- تصویب شد. آقاى مؤید احمدى

+++

مؤید احمدى- عرض کنم که قانون اجازه تشکیل وزارت تجارت و صناعت در جلسه گذشته از مجلس گذشت و در نظامنامه هم داریم که به عده وزارتخانه‌ها و به اسم آنها کمیسیون تعیین شود حالا که می‌خواهیم کمیسیون تعیین کنیم به عده وزارتخانه‌ها و به اسم‌شان تعیین می‌کنیم. عده هم همان 12 نفر خواهد بود.

رئیس- عده دوازده نفر باشند براى این کمیسیون‌ها کسى مخالف نیست؟(نمایندگان- خیر) عده دوازده نفرند

(4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏

جلسه آتیه سه‌شنبه بیستم دستور انتخاب اعضا کمیسیون‌ها

(مجلس یک ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى

+++‏

یادداشت ها
Parameter:293619!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)