کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هفدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏17
[1396/05/29]

جلسه: 69 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز یکشنبه 19 بهمن ماه 1331  

فهرست مطالب:

1- طرح صورت مجلس و اخذ رأی با ورقه و تصویب آن

2- بیانات قبل از دستور - آقایان: دکتر فقیهی شیرازی - نریمان - مهندس غروی - صفائی - ناظرزاده

3- معرفی آقای مهندس رجبی به سمت وزیر مشاور و آقای مهندس حق‌شناس به وزارت راه به وسیله آقای نایب نخست‌وزیر

4- تقدیم سی و دو فقره لایحه به وسیله آقای وزیر دارایی

5- اخطار نظامنامه آقای قنات‌آبادی طبق ماده 139

6- تقدیم 18 فقره لایحه مربوط به وزارت دادگستری به وسیله آقای دکتر ملک‌اسمعیلی معاون نخست‌وزیر

7- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشور

8- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کار

9- تقدیم شش فقره لایحه به وسیله آقای وزیر کشاورزی

10- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر پست و تلگراف و تلفن

11- اخطار نظامنامه آقای دکتر بقائی طبق ماده 169

12- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر امور خارجه

13- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای وزیر فرهنگ

14- تقدیم پنج فقره لایحه به وسیله آقای معاون وزارت دفاع ملی

15- تقدیم سه فقره لایحه به وسیله آقای کفیل وزارت بهداری

16- تقدیم چهار فقره لایحه به وسیله آقای وزیر اقتصاد ملی

17- تقدیم یک فقره لایحه به وسیله آقای وزیر راه

18- طرح و تصویب طرح دو فوری مربوط به اجرای منع استعمال مشروبات الکلی

19- تعیین موقع و دستور جلسه بعد - ختم جلسه

یادداشت ها
Parameter:294807!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)