کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 10
[1396/05/08]

جلسه: 69 صورت مشروح مجلس یکشنبه 15 شهریور 1315  

فهرست مطالب:

تصویب صورت ‌مجلس

قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع‌به رأى دیوان‌عالى تمیز در مورد اتهام منتسبه به وزیر طرق سابق

3ـ شور ثانى قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان

تجدید استخدام آقاى فونتانا براى استادی دانشکده حقوق و علوم سیاسى

5ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

6ـ تصویب استخدام متخصصین معادن

7ـ تقدیم یک فقره لایحه مربوط به قانون جزا از طرف آقاى وزیر عدلیه

8 ـ تصویب سه فقره مرخصی

موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 10

جلسه: 69

صورت مشروح مجلس یکشنبه 15 شهریور 1315

فهرست مطالب:

تصویب صورت ‌مجلس

قرائت مراسله وزارت عدلیه راجع‌به رأى دیوان‌عالى تمیز در مورد اتهام منتسبه به وزیر طرق سابق

3ـ شور ثانى قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان

تجدید استخدام آقاى فونتانا براى استادی دانشکده حقوق و علوم سیاسى

5ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

6ـ تصویب استخدام متخصصین معادن

7ـ تقدیم یک فقره لایحه مربوط به قانون جزا از طرف آقاى وزیر عدلیه

8 ـ تصویب سه فقره مرخصی

موقع جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت و ربع قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه اول شهریور را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند

اسامی غایبین جلسه گذشه که ضمن صورت مجلس خوانده شده

غایبین با اجازه ـ آقایان: حیدری ـ دبستانی ـ فاطمی ـ دکتر احتشام ـ صادقی ـ دکتر قزل‌ایاغ ـ مجدضیایی ـ مؤیدثابتی ـ کمالی ـ دکتر طاهری

غایبین بی‌اجازه ـ آقایان: اعظم‌زنگنه ـ مژدهی ـ تربیت- حبیبی ـ صدیق ـ علوی‌کاشانی ـ طباطبایی‌نائینی ـ نواب‌یزدی ـ محمد آخوند

دیرآمده با اجازه ـ آقای دکتر سنک

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر ادهم ـ وکیلی ـ دکتر جوان ـ افخمی

تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت مجلس نظرى نیست (گفته شد- خیر) صورت مجلس تصویب شد.

قرائت مراسله وزارت عدلیه و رأى دیوان‌عالى تمیز در مورد اتهام منتسبه به وزیر طرق سابق

رئیس ـ از وزارت عدلیه مراسله رسیده است که مضمون مراسله به اطلاع آقایان می‌رسد ولى چون حکم محکمه خیلى مطول است و نتیجه آن در این مراسله نوشته شده و تصور می‌شود که قناعت به خواندن همین مراسله شود کافى است.

ریاست مجلس شوراى ملى‏

عطف به نامه نمره 3187 ـ 5/1/15 راجع به آقاى على منصور وزیر سابق طرق اینک مطابق ماده (12) قانون محاکمه وزرا سواد حکم هیئت عمومى دیوان عالى تمیز که مبتنى بر تبرئه مشارالیه از اتهامات منتسبه است از پارکه دیوان مزبور رسیده براى استحضار تلواً ارسال می‌گردد.

+++

3ـ شورثانى قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان

رئیس ـ شور دوم قرارداد تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان خبر بین‌الشورین قرائت می‌شود:

کمیسیون امور خارجه در جلسه 15 شهریور‌ماه 1315 لایحه نمره 3113 دولت راجع به قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را براى شور دوم مطرح نموده و چون در موقع شور اول اعتراضى نرسیده لذا کمیسیون خبر اولیه خود را که مبنى بر موافقت با عین ماده واحده پیشنهادى دولت بود تأیید نموده و اینک خبر آن براى تصویب تقدیم می‌شود.

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان راکه مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمه که در تاریخ سى ام اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 1314 بین دولت شاهنشاهى و دولت آلمان منعقد شده است تصویب می‌نماید.

رئیس ـ در مواد: 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 ـ 5 ـ 6 ـ 7 ـ 8 ـ 9 ـ 10 ـ 11 ـ 12 ـ 13 ـ 14 ـ 15 ـ 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20 اعتراضى نرسیده است همچنین در مراسلات 1 ـ 2 ـ 3 ـ 4 اعتراضى نرسیده است در کلیات ثانى نیز اعتراضى نرسیده است، آقایان موافقین با ماده واحده دولت قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

تجدید استخدام آقاى فونتانا براى استادی دانشکده حقوق و علوم سیاسى

رئیس ـ خبرهاى کمیسیون خارجه و معارف و بودجه راجع به استخدام ژان فونتانا قرائت می‌شود.

خبر کمیسیون بودجه‏

لایحه نمره 1868 ـ 4949 دولت نسبت به تجدید استخدام آقاى دکتر ژان فونتانا مورد مطالعه قرار گرفته و عین لایحه پیشنهادى دولت مورد تصویب واقع گردید.

خبر کمیسیون امور خارجه‏

کمیسیون امور خارجه در تاریخ 15 شهریور 1315 با حضور آقاى وزیر امور خارجه لایحه نمره 17868 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى ژان فونتانا تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى استادى دانشکده حقوق و علوم سیاسى مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیه موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم مى‌شود.

خبر کمیسیون معارف‏

کمیسیون معارف در جلسه 10 شهریور‌ماه 1315 با حضور آقاى وزیر معارف لایحه نموره 17868 دولت راجع به تجدید استخدام آقاى ژان فونتانا تبعه دولت جمهورى فرانسه را براى استادى دانشکده حقوق و علوم سیاسى مطرح نموده و با توضیحاتى که آقاى وزیر معارف دادند با استخدام مشارالیه موافقت حاصل شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

ماده واحده ـ الف - وزارت معارف و اوقاف مجاز است قرارداد آقاى ژان فونتانا تبعه دولت جمهورى فرانسه استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسى را براى تدریس در دانشکده تهران از تاریخ اول تیرماه 1315 براى مدت سه سال تجدید و استخدام نماید.

ب ـ حقوق سالیانه آقاى ژان فونتانا مبلغ پنجاه و چهارهزار ریال به علاوه پانصد و چهل پهلوى یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط ‌ماهیانه دریافت خواهند داشت‏.

ج ـ چنانچه پس از انقضای مدت مزبور قرارداد آقای ژان فونتانا تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.

د ـ آقاى ژان فونتانا تا سالى یک‌ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطای آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ ـ محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

+++

و ـ وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌توانند با اخطار قبلى سه‌ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز ـ چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار قوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

ح ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى ژان فونتانا را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

رئیس ـ مذاکره در ماده واحده است آقاى دکتر ملک‌زاده‏.

دکتر ملک‌زاده ـ بنده براى تشویق مستخدمین اجنبى که در ایران هستند لازم دانستم به عرض مجلس شوراى ملى برسانم در این موقع که کنترات مسیوفونتانا معلم حقوق مطرح است این شخص که چندین دوره کنترات او در مجلس تصویب شده است یکى از بهترین معلمین عالی مقدارى است که تا به حال از طرف ممالک خارجه به ایران آمده است. این شخص علاوه بر مقامات علمى و اخلاقی داراى یک فصاحت بیان و یک اطلاعات حسابى زیادى است که مکرر در مکرر مملکت و ادارات دولتى از اطلاعات و بصیرت این شخص بهره‌مند شده‌اند و چیزی که بیشتر سبب شده که اجازه خواستم این بود که همه می‌دانند که روزى نمی‌گذرد که خوشبختانه در مملکت ما در تحت توجهات اعلیحضرت همایون شاهنشاهى آرزوهاى ملى عملى می‌شود و به موقع اجرا گذارده می‌شود مخصوصاً اخیراً دو اقدام فوق‌العاده که جنبه تربیتى و اخلاقى و اجتماعى دارد از طرف وزارت معارف به عمل آمده است که این دو اقدام را بنده براى ترقى و تعالى مملکت و ایرانى خیلى مؤثر است و نافع می‌دانم و هر دو از آرزوهای دیرینه بنده بوده است و چون به موقع اجرا و عمل گذارده شده است. می‌خواهم قدردانى بکنم: یکى راجع به کلاس‌هاى اکابر است که اخیراً اعلان کرده‌اند در سرتاسر کشور در جلسه خصوصى هم به عرض مجلس شوراى ملى رسانده‌اند و البته این یک باب مبارزه است که وزارت معارف در مقابل جهل عمومى باز کرده است و تحصیل اجبارى و عمومى یکى از آرزوهاى عمومى ما بوده است و این بزرگترین قدمى است که ما را به آن مقصود نایل می‌کند و بیش از چند سال انشاءالله طول نمی‌کشد که تمام اهل مملکت داراى معلومات و سواد می‌شوند و یک نکته دیگرى که به نظر من مؤثر است این است که البته مردم مخصوصاً جوان‌هایی که وارد در این کلاس‌ها شدند و لذت علم را چشیدند اینها از بعضى مشغولیت‌هایی که چندان براى صحت و اخلاق آنها نافع نیست صرف نظر می‌کنند و این اقدام اخیر فوق‌العاده براى مملکت نافع است اقدام دومى که شده است و حقیقتة خیلى شایان تقدیر است این است که بسیارى از محصلینى که در ولایات هستند و دوره متوسطه خودشان را به پایان رسانیده‌اند همیشه آرزومند بوده‌اند که از براى تحصیل علوم عالیه به مرکز بیایند و متأسفانه به واسطه نبودن کلاس شبان روزی به واسطه نبودن مکان صحیحى اولیاى آنها اعتماد نداشتند که جوان‌هاى خودشان را بفرستند به مرکز دریک شهر پر جمعیتى و اطمینان نداشتند که در آنجا تحت یک نظامات و تربیت مخصوصى وقت‌شان را صرف کنند اخیرا مسبوق شدم که از طرف وزارت معارف اقدام به این امر نافع شده است که مدارس شبانه روزی تأسیس شده است و در آنجا شاگردهای مدارس عالیه پذیرفته می‌شوند و این اقدام هم براى صحت مزاجى آنها و هم براى صحت اخلاقى آنها نافع است و در آنجا تربیت خواهند شد بنده خواستم این دو موضوع را به عرض رسانده و منافع آنها را تذکر بدهم.

رئیس ـ رأى گرفته می‌شود با ورقه آقایانی که موافقت دارند

+++

ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 92 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع رأى 100 نفربا 92 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: کاشف ـ کاظم یزدی ـ نیک‌پور ـ طباطبایی‌بروجردی ـ ملک‌زاده آملی ـ لیقوانی ـ هزارجریبی ـ آزادی ـ اعتصام‌زاده ـ علوی‌سبزواری ـ مرآت اسفندیاری ـ مولوی ـ نوبخت ـ توانا ـ انوشیروانی ـ وثوق ـ علوی ـ میرزایی ـ اقبال ـ رضوی ـ دکتر ادهم ـ لاریجانی ـ قائم‌مقام رضوی ـ دربانی ـ هدایت ـ مؤیداحمدی ـ طالش سمیعی ـ زوار ـ معتضدی ـ تقی ‌شیرازی ـ افخمی ـ دکتر سمیعی ـ ناصری ـ آصف ـ سلطانی ـ نمازی ـ مقدم ـ کازرونیان ـ مسعودی ـ امیر ابراهیمی ـ همراز ـ دکتر ملک‌زاده ـ دکتر سنک ـ ابراهیم‌ریگی ـ اسکندری ـ خواجه‌نوری ـ رفیعی ـ اردبیلی ـ جلایی ـ مخبرفرهمند ـ نیرومند ـ فزونی ـ پارسا ـ حاج غلام‌حسین ملک ـ موسی مرآت ـ فتوحی ـ طباطبایی‌دیبا ـ نقابت ـ حمزه‌تاش ـ صفاری ـ دکتر جوان ـ حسن‌علی دولت‌شاهی ـ حبیبی ـ علی وکیلی ـ سهراب ساگینیان ـ محسن مهدوی ـ مژدهی ـ دبیرسهرابی ـ بیات‌ماکو ـ رهبری ـ محیط ـ تهران‌چی ـ مرتضی امین ـ پالیزی ـ شجاع ـ نائینی ـ اعتبار ـ صادقی ـ ابراهیم سمیعی ـ ملایری ـ دکتر غنی ـ منصف ـ اورنگ ـ دکتر ضیاء ـ مشیری ـ دادور -صفوی ـ خواجوی ـ کفایی ـ معتصم‌سنک ـ گرگانی.

5 ـ تقدیم دو فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس ـ آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا ـ لایحه‌ای است از طرف وزارت جنگ راجع به خدمت تحت السلاح افراد در نیروى بحریه شاهنشاهى چون نوع خدمت افرادى که در بحریه در نیروى دریایی شاهنشاهى خدمت می‌کنند یک قدرى مشکل تر از وضعیت کسانى است که در قسمت‌هاى دیگر خدمت می‌کنند این است که پیشنهاد شده است که چهارماه برخدمت آنها افزوده شود.

یک لایحه دیگرى است از طرف اداره صناعت راجع به استخدام یک نفر معلم براى الکتروتیکنیک جهت هنرستان صنعتى دولتى چون مورد احتیاج بود تقاضا شده است.

رئیس ـ به کمیسیون ارجاع می‌شود.

6ـ استخدام چهار نفر متخصص براى معادن

رئیس ـ خبر کمیسیون بودجه و خارجه راجع‌به استخدام چهار نفر متخصص معدن‏

خبر کمیسیون بودجه‏

لایحه نمره 7543 دولت نسبت به استخدام آقاى هلموت کوهلرت ـ پاول کلیبه ـ پاول هنیک ـ ارهارد وایگمان که تبعه دولت آلمان هستند موافقت نموده و عین لایحه دولت مورد تصویب واقع شد.

خبر کمیسیون خارجه‏

کمیسیون امور خارجه در جلسه 15 شهریور 1315 لایحه نمره 7543 دولت راجع به استخدام چهار نفر متخصصین معدن شناسى تابعین آلمان را با حضور آقاى معاون وزارت مالیه مطرح نموده و از نقطه نظر ملیت با استخدام مشارالیهم موافقت حاصل شده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ عین لایحه دولت قرائت می‌شود.

(به شرح آتى خوانده شد)

در تعقیب و تکمیل نظر دولت براى اطلاع از وضعیت ثروت معدنى کشور و تهیه نقشه دارایی تحت الارضى اینک مواد ذیل را پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن را می‌نماید.

ماده اول ـ وزارت مالیه مجازاست آقاى هلموت کوهلرت و آقاى پاول کلیبه و آقاى پاول هنیک و آقاى ارهارد وایگمان تابعین آلمان را به عنوان عضو متخصص فنى براى مدت‌هاى ذیل استخدام نماید که تحت تعلیمات وزارت مالیه انجام وظیفه کنند.

الف ـ آقاى کوهلرت ـ یک سال از تاریخ 10 دی‌ماه 314 تا 10 دی‌ماه 1315

ب ـ آقاى کلیبه ـ یک سال از تاریخ 10 دی‌ماه 314 تا 10 دی‌ماه 1315

ج ـ آقاى هنیک ـ هشت ‌ماه از تاریخ 10 اسفند 314 تا 10 آبان 1315

+++

د ـ آقاى وایگمان هشت ‌ماه از تاریخ 10 اسفند 314 تا 10 آبان 1315

ماده دوم ـ حقوق متخصصین مزبور از قرار ذیل خواهد بود.

الف ـ حقوق آقاى کوهلرت سالیانه 9000 مارک طلا خواهد بود که 66 ر 66 درصد آن به رایش‌مارک و 33 ر 33 درصد آن به ریال ایران ‌ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ب ـ حقوق آقاى کلیبه سالیانه 4800 مارک طلا خواهد بود که 50 درصدآن برایش مارک و 50 درصد آن به ریال ایران‌ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ج ـ حقوق آقاى هنیک ‌ماهیانه 450 مارک طلا خواهد بود که در اول هر‌ماه از قرار 50 درصد به رایش‌مارک و 50 درصد به ریال ایران تأدیه خواهد شد.

هـ ـ یک مارک مذکور مذکور در بند‌هاى (الف ـ ب ـ ج ـ د) مساوى است با 2790/1 کیلو طلا

و ـ قسمت ریالى حقوق متخصصین مزبور مطابق نرخ روز که از طرف بانک ملى ایران تعیین می‌گردد تأدیه خواهد شد.

ز ـ سایر شرایط و ترتیب پرداخت حقوق‌هاى فوق مطابق مقرراتى است که در قرارداد استخدام آنها پیش‌بینى می‌شود.

ماده سوم ـ مخارج مسافرت متخصصین مزبور از برلن تا تهران و مخارج از تهران به برلن و همچنین مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت چه در ایران و چه در خارجه در صورتی که برطبق تعلیمات وزارت مالیه به عمل آید برعهده دولت خواهد بود

ماده چهارم ـ علاوه بر کرایه راه که شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور نیز می‌باشد به هر یک از متخصصین مزبور در طول مدت مسافرت از برلن به تهران و مراجعت از تهران به برلن روزب 1.2 1 لیره انگلیسى تأدیه خواهد.

ماده پنجم ـ متخصصین مزبور مبالغ ذیل را نیز دریافت خواهند نمود.

الف ـ هر یک از چهار نفر مزبور مبلغ 500 رایشمارک براى مخارج اثاثیه شخصى خود.

ب ـ علاوه برفقره فوق آقایان کوهلرت ـ و کلیبه هریک مبلغ 300 رایشمارک براى بیمه زندگانى خود.

ماده ششم ـ اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور در موقع ورود و معاودت از ایران از تأدیه حقوق گمرکى و کلیه عوارض دولتى معاف خواهد بود.

ماده هفتم ـ در صورتی که بدون بروز خطایی از طرف متخصصین مزبور قبل از انقضاى مدت مذکور در ماده اول این قانون دولت قرارداد استخدام هر یک از آنها را لغو نماید بقیه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت آلمان پرداخت خواهد شد.

ماده هشتم ـ سایر شرایط قرارداد مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس ـ مذاکره در کلیات است آقاى دیبا.

دیبا ـ البته این لایحه از لوایحى است که کمال موافقت را داریم زیرا ذخایر بی‌شمارى در زیر زمین محفوظ مانده است که در این موقع یک اقداماتى دارد از طرف دولت به عمل می‌آید وخیلى هم صحیح است و اشکالى هم ندارد ولى یک مطلبى بود که می‌خواهم تذکر بدهم و آن این است که همه آقایان البته تصدیق دارند و مطابق قانون اساسى و سایر قوانین ما هم هست اساساً تصویب مالى از مختصات مجلس شوراى ملى است یعنى دولت باید هیچ خرجى را نکند مگر بعد از تصویب مجلس شوراى ملى از مدتى به این طرف غالباً معمول شده است که دولت یک خرجى را می‌کند بعد مى‌آیند از مجلس اجازه می‌گیرند بنده محض تذکر عرض می‌کنم که این ترتیب صحیح نیست بنده این لایحه را که خواندم مى‌بینم یکى از تاریخ دهم دیماه 314 تا دهم دی‌ماه 1315 یکى دیگر هم از تاریخ دهم د‌ی‌ماه 1314 الى دهم دی‌ماه 1315 ـ است یکى دیگر از دهم اسفند 1314 الى دهم آبان 1315 و یکى

+++

دیگر از دهم اسفند 1314 الى دهم آبان 1315 است که در حقیقت دارد تمام می‌شود کنترات این اشخاص در صورتی که این کنترات از تازیخ دهم آبان 1314 عملى شده است و حقوق به اینها داده شده است و حالا از مجلس اجازه خواسته می‌شود این را بنده من باب تذکر عرض می‌کنم که دولت این را در نظر داشته باشد که هر وقت یک کنتراتى لازم شد براى مستخدمین خارجى یا یک مخارج دیگرى البته مجلس حاضر است دوایر دولتى و وزارتخانه‌ها هم حاضر هستند به موقع و قبل از خرج لوایح را تقدیم مجلس کنند بهتر است یک پیشنهادى هم در قسمت الف ماده پنجم داشتم که تقدیم می‌کنم نوشته است: هر یک از چهار نفر مزبور مبلغ پانصد رایشمارک براى مخارج اثاثیه شخصى خود چون این باید براى یک مرتبه باشد پیشنهاد کردم یک کلمه اضافه شود که معلوم باشد براى یک مرتبه است.

مخبر ـ البته همان طوری که فرمودند تصویب لوایح از وظایف مختصه مجلس شوراى ملى است و به همین جهت است که این لایحه به مجلس آمده است و این مدت که این لایحه تعویق افتاده است براى این بوده که شاید یک مذاکراتى در سایر قسمت‌هایش در بین بوده است و شاید مورد توافق دولت نبوده و الا قصورى نبوده و لایحه به موقع خودش تقدیم شده‏.

رئیس ـ آقاى وثوق.‏

وثوق ـ بنده یک عرایض نسبتاً مشروحى داشتم که آقاى رئیس الوزرا تشریف بردند ولى چون حالا آقاى وزیر عدلیه و آقاى مخبر تشریف دارند البته به عرض می‌رسانم: معادن ما در ایران بر دو قسم است یک معادنى است که الان مشغولند چه از طرف دولت چه اجازه گرفته‌اند و مشغول شده‌اند حالا از روى اصول علمى وفنى یا همان اصول قدیمى آن یک بحثى است که بعد انشاءالله باید مراقب شود که روى اصول علمى باشد و طورى نباشد که معادن ضایع بشود و قابل استفاده نباشد و یک قسم معادنى است که بکر است و دست نخورده و بنده در این چند دوره که شرف افتخار نمایندگى داشتم در هر دوره دیدم براى معاون یک متخصص استخدام کردند اما متخصص چه کرد بنده نفهمیدم که آیا رفت در تمام قسمت‌هاى مملکت مطالعاتى کرد و نقشه برداشت و معین کرد درچه قسمت و چه معادنى است طلا کجاست نقره کجاست سرب کجاست چه قسم می‌شود استخراج کرد دولت باید استخراج کند یابه اشخاص باید بدهد؟ بنده آنها را ندیدم در تمام قسمت‌هاى مملکت چه قضایی چه معارفى چه اقتصادى یک جنبش‌هایی شده و ترقیاتى شده ولى در قسمت معادن متأسفانه غیر از استخدام اشخاص مختلف و دادن پول‌هاى گزاف بنده چیزى ازش نفهمیدم فقط یک معدن شمشک را در بودجه‌ها گاهى می‌بینیم که روى اصول فنى استخراج شده غنى را از این معادن را که دولت محل دقت قرار می‌دهد و روى اصول فنى استخراج کند و استفاده می‌برد نشنیدیم بنده شاید مسبوق نباشم آقایان مسبوق باشند نمی‌دانم. حالا که این لایحه مطرح است بنده خواستم تقاضا کنم دولت همان طور که نسبت به سایر قسمت‌هاى امور مملکت توجه نموده است در قسمت معادن هم توجهى بفرمایند با این اوضاع اقتصادى امروزه شایسته نیست که این معادن و ذخایر تحت‌الارضى همین طور دست نخورده و بدون استفاده بماند و فقط هر روزه یک عده متخصص استخدام بشوند فقط چیزى را که بنده از استخدام آنها نتیجه دیدم این است که یک حقوقى بگیرند و نتوانیم از وجود آنها استفاده عملى بکنیم مگر این که هى دوسیه روى هم متراکم بشود خوب است فرمالیته نباشد استفاده عملى از براى مملکت باشد بنده تمنا و استدعا دارم که دولت عطف توجهى در این باب بفرمایند که مردم بتوانند از این سرمایه طبیعى استفاده بکنند.

معاون وزارت مالیه (آقاى بدر) ـ عرض کنم راجع با پیشنهاد آقاى دیبا در این که جمله (براى یک مرتبه) در قسمت الف ماده 5 افزوده شود موافقت می‌کنم زیرا این

+++

خرجى است که براى یک مرتبه است و فرمایش آقاى نماینده محترم راجع به کارکردن در معادن و اهمیت در معادن بنده خاطر آقایان نمایندگان را مطمئن می‌کنم که دولت اهمیت کارکردن معادن را کاملاً متوجه است و ایشان باید مطمئن باشند که تمام اقداماتى که می‌شود براى همین نظر است و البته اگر اطلاعات بیشترى هم بخواهند ممکن است به ادارات مربوطه‌اش مراجعه کنند اطلاعات لازمه داده خواهد شد.

رئیس ـ رأى گرفته می‌شود به ورود در شور مواد آقایان موافقین قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده اول قرائت می‌شود:

ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است آقاى هلموت کوهلرت و آقاى پاول کلیبه و آقاى پاول هنیک و آقاى ارهاردوابگمان تابعین آلمان را به عنوان عضو متخصص فنى براى مدت‌هاى ذیل استخدام نماید که تحت تعلیمات وزارت ماله انجام وظیفه کنند.

الف ـ آقاى کوهلرت ـ یک سال از تاریخ 10 دى‌ماه 1314 تا 10 دى‌ماه 1315

ب ـ آقاى کلیبه ـ یک سال از تاریخ 10 دى‌ماه 1314 تا 1 ـ دى‌ماه 1315

ج ـ آقاى هنیک ـ هشت ‌ماه از تاریخ 10 اسفند 1314 تا دهم آبان 1315

د ـ آقاى وایگمان ـ هشت ‌ماه از تاریخ 10 اسفند 1314 تا 10 آبان 1315

رئیس ـ موافقین با ماده اول قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده دوم قرائت می‌شود:

ماده دوم ـ حقوق مستخدمین مزبور از قرار ذیل خواهد بود.

الف ـ حقوق آقاى کوهلرت سالیانه 9000 مارک طلا خواهد بود که 66 ر 66 درصد آن به رایشمارک و 33 ر 33 درصد آن به ریال ایران‌ ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ب ـ حقوق آقاى کلیبه سالیانه 4800 مارک طلا خواهد بود که 50 درصد آن برایش مارک و 50 درصد آن به ریال ایران‌ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ج ـ حقوق آقاى هنیک ماهیانه 450 مارک طلا خواهد بودکه در اول هر‌ماه از قرار 50 درصد به رایش‌مارک و 50 درصد به ریال ایران تأدیه خواهد شد.

د ـ حقوق آقاى وایگمان ‌ماهیانه 450 مارک طلا خواهد بود که در اول هر‌ماه از قرار 50 درصد به رایش‌مارک و 50 درصد به ریال ایران تأدیه خواهد شد.

هـ ـ یک مارک مذکور در بندهاى (الف ـ ب ـ ج ـ د) مساوى است با 2970/1 کیلو طلا.

و ـ قسمت ریالى حقوق متخصصین مزبور مطابق نرخ روز از طرف بانک ملى ایران تعیین می‌گردد تأدیه خواهد شد.

ز ـ سایر شرایط. و ترتیب پرداخت حقوق‌هاى فوق مطابق مقرراتى است که در قرارداد استخدام آنها پیش‌بینى می‌شود.

رئیس ـ موافقین با ماده دوم قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد، ماده سوم‏

ماده سوم ـ مخارج مسافرت متخصصین مزبور از برلن تا تهران و مخارج معاودت از تهران به برلن و همچنین مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت چه در ایران و چه در خارجه در صورتی که بر طبق تعلیمات وزارت مالیه به عمل آید برعهده دولت خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده سوم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده چهارم‏

ماده چهارم ـ علاوه بر کرایه راه که شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور نیز می‌باشد به هر یک از متخصصین مزبور در طول مسافرت از برلن به

+++

طهران و مراجعت از تهران به برلن روزى ½1 لیره انگلیسى تأدیه خواهد شد.

رئیس ـ موافقین باماده چهارم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد ماده پنجم:

ماده پنجم ـ متخصصین مزبور مبالغ ذیل را نیز دریافت خواهند نمود.

الف ـ هریک از چهار نفر مزبور مبلغ 500 رایشمارک براى مخارج اثاثیه شخصى خود.

ب ـ علاوه برفقره فوق آقایان کوهلرت و کلیبه هریک مبلغ 300 رایشمارک براى بیمه زندگانى خود.

رئیس ـ پیشنهاد آقاى دیبا قرائت مى‌شود:

در ماده پنجم در قسمت الف نوشته شود فقط براى یک مرتبه‏.

معاون وزارت مالیه ـ موافقت می‌کنم‏.

مخبر کمیسیون ـ بنده هم موافقم.‏

رئیس ـ موافقین با ماده پنجم با پیشنهاد آقاى دیبا قیام فرمایند.

(عده زیادى قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده ششم قرائت مى‌شود.

ماده ششم ـ اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور در موقع ورود و معاودت از ایران از تأدیه حقوق گمرکی و کلیه عوارض دولتى معاف خواهد بود.

رئیس ـ موافقین با ماده ششم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده هفتم‏

ماده هفتم ـ در صورتی که بدون بروز خطایی از طرف متخصصین مزبور قبل از انقضاى مدت مذکور در ماده اول این قانون دولت قرارداد استخدام هریک از آنها را لغو نماید بقیه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت در آلمان پرداخت خواهد شد.

رئیس ـ موافقین با ماده هفتم قیام فرمایند.

(اغلب برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. ماده هشتم‏

ماده هشتم ـ سایر شرایط قرارداد مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب 1301 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

رئیس ـ موافقین با ماده هشتم قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد. مذاکره در کلیات ثانى آقاى جمشیدى‏

جمشیدى ـ عرض کنم این لایحه تصویب شد آقایان هم رأى می‌دهند فقط بنده خواستم تذکر بدهم که از این به بعد خوب است لوایح را در موقع خودش براى تصویب بیاورند الان مدت بعضى از این کنترات‌ها در شرف انقضا است و ما الان رأى می‌دهیم که وزارت مالیه مجاز است آنها را استخدام کند از این به بعد خوب است لوایح را در موقع بیاورند بنده عرضم این بود.

رئیس ـ موافقین با مجموع مواد ورقه سفید خواهند داد.

(اخذ و شماره آراء به عمل آمده 81 ورقه سفید تعداد شد)

رئیس ـ عده حاضر در موقع رأى 95 نفر به اکثریت 81 رأى تصویب شد.

اسامی رأی‌دهندگان ـ آقایان: مرتضی امین ـ افشار ـ لیقوانی ـ مؤیداحمدی ـ ایزدی ـ علوی ـ میرزایی ـ طباطبایی‌‌دیبا ـ طباطبایی‌بروجردی ـ مولوی ـ دکتر سنک ـ معتصم‌سنک ـ نیک‌پور ـ اعتبار ـ اقبال ـ عراقی ـ دربانی ـ نائینی ـ ناصری ـ انوشیروانی ـ دکتر ادهم ـ شجاع ـ تهران‌چی ـ ثقة‌الاسلامی ـ دادور ـ دکتر سمیعی ـ ابراهیم سمیعی ـ گودرزی ـ رضوی ـ طالش ـ خواجه‌نوری ـ لاریجانی ـ مرآت اسفندیاری ـ جرجانی ـ صفوی ـ مهدوی ـ نمازی ـ منصف ـ مژدهی ـ فزونی ـ ملک‌زاده آملی ـ دکتر جوان ـ حمزه‌تاش ـ پارسا ـ پالیزی ـ آزادی ـ اعتصام‌زاده ـ نوبخت ـ توانا ـ مقدم ـ رفیعی ـ کازرونیان ـ ابراهیمی‌ریگی ـ سهراب ساگینیان ـ حسن‌علی دولت‌شاهی ـ معتضدی ـ نقابت ـ صفاری ـ سلطانی ـ شیرازی ـ غلام‌حسین ملک ـ اردبیلی ـ مخبرفرهمند ـ هدایت ـ جلایی ـ صادقی ـ دکتر نیرومند ـ امیرابراهیمی ـ سیدکاظم یزدی ـ دکتر ضیاء ـ دکتر غنی ـ علوی‌سبزواری ـ کاشف ـ مشیری ـ رهبری ـ بیات‌ماکوـ دبیرسهرابی ـ ملایری ـ فتوحی ـ خواجوی دکتر ملک‌زاده.

+++

7ـ تقدیم قسمتى از لایحه قانون جزا مشتمل 110 ماده از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه ـ لایحه‌ای است راجع به جلد دوم قانون جزا مشتمل بر 110 ماده تقدیم می‌شود.

رئیس ـ به کمیسیون رجوع خواهد شد.

8 ـ تصویب سه فقره مرخصى

رئیس ـ سه فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است قرائت می‌شود. خبر مرخصى آقاى دکتر احتشام

آقاى دکتر احتشام براى استحمام و معالجه در سواحل دریاى خزر تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ اول شهریور نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نمود اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى دکتر احتشام قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس- تصویب شد. خبر مرخصى آقاى آصف‏

آقاى آصف براى رسیدگى به امور محلى تقاضاى بیست روز مرخصى از اول مهر نموده و تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شد اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى آصف قیام فرمایند.

(اکثر برخاستند)

رئیس ـ تصویب شد. خبر مرخصى آقاى دکتر قاسم اهرى‏

آقاى دکتر قاسم اهرى براى مسافرت به محل تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ 15 شهریور 1315 نموده و کمیسیون عرایض با تقاضاى ایشان موافقت نموده اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى دکتر قاسم اهرى قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد.

موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آینده روز یکشنبه 29 شهریور سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس نیم ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

تصویب قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان منعقده بین دولت شاهنشاهى و دولت آلمان‏

ماده واحده ـ مجلس شوراى ملى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه ایران و آلمان را که مشتمل بر بیست ماده و چهار فقره مراسلات ضمیمیه که در تاریخ سی‌ام اکتبر 1935 مطابق 17 آبان 1314 بین دولت شاهنشاهى و دولت آلمان منعقد شده است تصویب می‌نماید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد و ضمائم آن است در جلسه پانزدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان‏

مورخ سى‌ام اکتبر 1935

ماده 1 ـ پرداخت‌هاى بین آلمان و ایران طبق قواعد و ترتیبات مقرره ذیل خواهد بود مگر اینکه دولتین آلمان و ایران طرز دیگرى را براى پرداخت تجویز نمایند.

ماده 2 ـ پرداخت‌هاى تجارتى یا از طریق تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران و یا از راه حساب‌هاى تهاتر خصوصى تصفیه خواهد گردید.

ماده 3 ـ الف) پرداخت‌هاى در آلمان به دو طریق ذیل میسر خواهد بود.

1ـ به وسیله تحویل رایش‌مارک به حساب تهاتر عمومى که به نام بانک ملى ایران در صندوق تهاتر آلمان باز می‌شود.

2ـ به وسیله تحویل رایش‌مارک به یک حساب تهاتر خصوصى (حساب مخصوص خارجی‌ها براى پرداخت در آلمان)

ب ـ پرداخت‌هاى در ایران نیز به دو طریق ذیل میسر خواهد گردید.

1ـ به وسیله تحویل ریال در وجه بانک ملى ایران به حساب فروشندگان‏.

2ـ به وسیله پرداخت به حساب تهاتر خصوصى مفتوح شده در ایران.

اساس این پرداخت‌ها قیمتى است که در قراردادهاى معاملات مربوط منظور است و در صورت معاملات امانى مأخذ قیمت فروش دست اول خواهد بود.

ماده 4 ـ تبدیل پول غیر از ریال به رایش‌مارک بر اساس آخرین اطلاع حاصله مظنه متوسط رسمى ثبت شده در برلن خواهد بود تبدیل رایش‌مارک به ریال و ریال به رایش‌مارک طبق مظنه که با توافق نظر صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران معین خواهد شد به عمل می‌آید.

ماده 5 ـ پرداخت‌هایی که واردکنندگان اجناس ایرانى به آلمان طبق قسمت الف 1 ماده 3 می‌نمایند و همچنین پرداخت‌هایی که وارد کنندگان اجناس آلمانى به ایران طبق قسمت ب 1 ماده 3 می‌نمایند مبرا کننده دین است‏.

ماده 6 ـ مال‌التجاره ایرانى به مفهوم قرارداد حاضر اجناسى است که به التمام در ایران تحصیل شده و یا براى تکمیل آن در ایران عملیاتى شده است که از لحاظ اقتصادى قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.

مال‌التجاره آلمانى به مفهوم قرارداد حاضر اجناسى است که به التمام در آلمان تحصیل شده و یا براى تکمیل آن در آلمان عملیاتى شده است که از لحاظ اقتصادى قابل قبول و در کیفیت آن تغییر عمده داده باشد.

+++

ماده 7 ـ دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصى (حساب مخصوص خارجی‌ها براى پرداخت در آلمان) در آلمان را نمی‌توان به حساب خصوصى (حساب مخصوص خارجی‌ها براى پرداخت در آلمان) و یا به حساب تهاتر عمومى بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران منتقل نمود.

و همچنین دارایی موجوده در یک حساب تهاتر خصوصى باز شده در یکى تز بانک‌هاى ایران را نمی‌توان بدون تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران به حساب تهاتر خصوصى دیگر و یا به حساب تهاتر عمومى انتقال داد.

ماده 8 ـ برحسب تقاضاى تجارتخانه‌هاى ذی‌علاقه و با تصویب صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران وجوه جمع شده در حساب تهاتر عمومى و یا تهاتر خصوصى را ممکن است به وسیله نقل و انتقال بین‌الاثنین از حساب باز شده در یک مملکت به حساب متشابه باز شده در مملکت دیگر پا به پا نمود.

ماده 9 ـ دولت آلمان بدون هیچ گونه حصر و تحدیدى اجازه می‌دهد که قیمت هرنوع مال التجاره آلمانى اعم از ساخته و یا نیم ساخته و همچنین ذغال سنگ آلمانى به وسیله تهاتر بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران پرداخته شود.

به علاوه دولت آلمان بدون هیچ‌گونه حصر و تحدیدى اجازه می‌دهد که براى پرداخت‌هاى فوق از وجوه حاصله از حساب‌هاى تهاتر خصوصى باز شده در آلمان (حساب مخصوص خارجی‌ها براى پرداخت در آلمان) استفاد شود.

دولت ایران بدون هیچ‌گونه حصر و تحدیدى اجازه می‌دهد که هر نوع مال‌التجاره ایرانى به وسیله تهاتر بین بانک ملى ایران و صندوق تهاتر آلمان پرداخته شود. به علاوه دولت ایران بدون هیچ گونه حصر و تحدیدى اجازه می‌دهد که براى این گونه پرداخت‌ها از وجوه حاصله از حساب‌هاى تهاتر خصوصى باز شده در یکى از بانک‌هاى تاسیس شده در ایران استفاده شود.

ماده 10 ـ طرفین متعاهدین قبول می‌کنند که حساب‌هاى تهاتر خصوصى و حساب تهاتر عمومى را مشمول یک نوع معامله نموده و در هیچ مورد مزایاى اختصاصى براى یک یا دیگر از آن حساب‌ها قائل نشوند.

بدیهى است که واردکنندگان می‌توانند از موجودى خود در حساب‌هاى تهاتر خصوصى که در هر یک از دو مملکت بنا آنها باز شده باشد براى پرداخت قیمت مال‌التجاره آزادانه استفاده نمایند.

ماده 11 ـ کلیه مخارج فرعى مربوط به تحویل مال‌التجاره آلمان در ایران و مال‌التجاره ایران در آلمان ممکن است به همان طریقی که نسبت به خود مال‌التجاره عمل می‌شود پرداخت گردد.

ماده 12 ـ صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران مخارج دلالى و مخارج مسافرت‌هاى مربوطه به امور تجارتى را نسبت به سایر پرداخت‌ها مقدم خواهند داشت‏.

ماده 13 ـ پرداخت‌هاى مربوطه به خریدهاى دولتى و بلدى و سایر مؤسسات عمومى نیز طبق مقررات این قرارداد معمول خواهند گردید مگر این که ترتیب دیگرى در قراردادهاى مربوطه پیش‌بینى شده باشد.

ماده 14 ـ طریق پرداخت مذکور فوق فقط در مورد مال‌التجاره‌هاى آلمانى و ایرانى که على‌التحقیق پس از گذشتن از گمرک وارد ایران یا آلمان شده باشد معمول خواهد گردید.

نسبت به مال‌التجاره‌هایی که موضوع تجارت ترانزیتى از طریق یکى از دو مملکت واقع می‌شوند بالاخص مال‌التجاره‌هایی که در یک بندر آزادى به طور امانت موجود باشد طریق فعلى نسبت به پرداخت‌هاى مربوطه آن باقى خواهد بود.

مع‌ذالک دولتین این حق را براى خود محفوظ می‌دارند که در موارد مخصوص پرداخت‌هاى مربوطه به مال‌التجاره‌هاى ترانزیتى را طبق ماده 3 قبول نمایند.

+++

ماده 15 ـ براى اینکه مال‌التجاره‌هاى غیرآلمانى و غیرایرانی از مقررات این قرارداد راجع به پرداخت استفاده ننمایند پرداخت‌هایی که به موجب ماده 3 مقرر است فقط در مورد مال‌التجاره‌هایی قبول می‌گردد که مبدأ ایرانى یا آلمانى بودن آن طبق نظامات جاریه مملکت وارد کننده به اثبات برسد. براى این مقصود ممکن است تصدیق مبدأ مطالبه شود.

ماده 16 ـ اگر مال‌التجاره آلمانى یا ایرانى مستقیماً از مملکت مبدأ به ایران و یا آلمان وارد نشود مقررات این قرارداد هنگامى مشمول آنها می‌گردد که از ممالک دیگر فقط به طور ترانزیت عبور و یا در آن ممالک تحت نظر گمرک بوده است.

ماده 17 ـ به اجناس ایرانى که به آلمان صادر می‌شود تصدیق تعلق نخواهد گرفت. در مقابل اعطاى جواز ورود مال‌التجاره‌هاى آلمانى به ایران تصدیق صدور مطالبه نمی‌شود.

ماده 18 ـ پانزده روز پس از تقاضاى یکى از طرفین طریق عمومى جاریه مربوط به تصدیق صدور و جواز ورود که نسبت به سایر ممالک در ایران معمول است بین دو مملکت برقرار خواهد گردید تقاضاى مزبور لااقل پس از سه‌ماه از تاریخ عملى شدن این قرارداد ممکن است به عمل آید.

ماده 19 ـ پرداخت‌هاى غیرتجارتى بین آلمان و ایران از طریق تهاترین بین صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران انجام خواهد گرفت.

ماده 20 ـ این قرارداد به تصویب خواهد رسید و هشت روز بعد از مبادله اسناد مصوب به موقع اجرا گذارده می‌شود لکن از تاریخ پانزدهم نوامبر 1935 قبلاً طبق آن عمل می‌شود.

این قرارداد به قوت خود باقى خواهد بود تا موقعی که یکى از طرفین تمایل خود را نسبت به خاتمه دادن آن ابراز کند در این صورت قرارداد سه‌ماه بعد از اول‌ماهی که تقاضاى فسخ آن اعلام شده خاتمه خواهد یافت. اعلام مربوط به این موضوع زودتر از شش‌ماه پس از عملى شده این قرارداد نباید داده شود پس از فسخ قرارداد نسبت به مال‌التجاره‌هایی که قبلاً خاتمه آن حمل شده باشند می‌توان طبق مقررات این قرارداد عمل نمود. اقساط معاملات اعتبارى که بین تجارتخانه‌های صادر کننده ایرانى و آلمانى مورد موافقت واقع شده و موعد پرداخت آنها اکثراً تا شش‌ماه بعد از تاریخ اختتام قرارداد باشد ممکن است براساس این قرارداد تصفیه شود.

مبالغی که در خاتمه قرارداد در حساب‌هاى تهاتر خصوصى و تهاتر عمومى موجود باشد ممکن است به طریقی که در این قرارداد پیش‌بینى شده مورد استفاده واقع شود این قرارداد حاضر در دو نسخه به زبان‌هاى آلمانى و ایرانى و فرانسه تحریر و امضا شد در صورت اختلاف نظر نسبت به مندرجات این سه متن متن فرانسه معتبر خواهد بود.

برلن سى‌ام اکتبر فن بولوولتات‏

امضا محمود بدر

مراسله نمره 3

مورخ سى‌ام اکتبر 1935

جناب آقاى بدر معاون وزارت مالیه‏

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضاى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتى که از تاریخ امضاى قرارداد مستقیماً از طرف دولت ایران با یکى از

+++

مقامات رسمى ایران یا توسط تجارتخانه که مأموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است به تجارتخانه‌هاى آلمانى داده شده نخواهد گردید.

آقایان معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایند.

امضا ولتات‏

مراسله نمره 3 الف‏

مورخه سی‌ام اکتبر 1935

آقاى دکتر ولتاب مدیرکل‏

محترماً وصول مراسله مورخ سى ام اکتبر 1935 شما را به قرار ذیل است، در موقع امضاى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان موافقت شد که مقررات قرارداد مزبور شامل سفارشاتی که تا تاریخ امضاى قرارداد مستقیماً از طرف دولت ایران یا یکى از مقامات رسمى ایران یا توسط تجارتخانه که مأموریت این امر را از طرف دولت ایران دارا بوده است به تجارتخانه‌هاى آلمانى داده شده نخواهد گردید، اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقاى مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.

امضا محمود بدر

مراسله نمره 4

مورخ سى‌ام اکتبر 1935

جناب آقاى بدر معاون وزارت مالیه‏

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که تصدیق مبدأ که به موجب ماده 15 قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود داراى تصدیق قنسولى نخواهد بود.

آقاى معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.

امضا ولتات

مراسله نمره 4 الف‏

مورخ سى‌ام اکتبر 1935

آقاى دکتر ولتات مدیر کل‏

محترماً وصول مراسله مورخ سى‌ام اکتبر 1935 شما را که به قرار ذیل است (تصدیق مبدأ که به موجب ماده پانزده قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز باید ارائه شود داراى تصدیف قنسولى نخواهد بود) اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقاى مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.

امضا محمود بدر

مراسله نمره 5

مورخ سى‌ام اکتبر 1935

+++

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نماید که در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پروتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارتخانه‌های ایرانی دایره در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریایی خود را به مؤسسات کشتی‌رانی آلمانی به رایش‌مارک می‌پرداختند می‌توانند در آتیه نیز مخارج مزبور را کما فی‌السابق به رایشمارک به مؤسسات مزبور بپردازند. همین ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه‌های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دایر کردند معمول خواهد گردید.

آقای معاون وزارت مالیه احترامات مرا قبول فرمایید.

امضا ولتات

آقاى دکتر ولتات مدیر کل‏

مراسله نمره 5 ـ الف

مورخ سی‌ام اکتبر 1935

محترماً وصول مراسله شما مورخ سى‌ام اکتبر 1935 را که به قرار ذیل است‏.

«در موقع امضای قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین ایران و آلمان مورخ امروز و پرتکل ضمیمه آن موافقت گردید که تجارتخانه‌های ایرانی دایر در آلمان که قبل از عقد قرارداد مزبور در حدود مقررات قانونی جاری آلمان مخارج حمل و نقل دریایی خود را به مؤسسات کشتی‌رانی آلمانی به رایشمارک می‌پرداختند می‌توانند در آتیه مخارج مزبور را کما فی‌السابق به رایش‌مارک به مؤسسات مزبور بپردازند همین ترتیب نسبت به کلیه تجارتخانه‌های ایرانی که در آتیه نیز در آلمان دایر کردند معمول خواهد گردید».

اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقای مدیر کل احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.

امضا محمود بدر

مراسله نمره 6

برلن مورخ سی‌ام اکتبر 1935

جناب آقای بدر معاون وزارت مالیه

محترماً به آن جناب تأیید می‌نمایم که در موقع امضاى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداخت‌هاى فورى مربوط به بدهى‌هایی که به مفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعى دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلى صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران به عمل آید بدیهى است صاحبان حساب مزبور مکلفند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملى ایران تقاضا شود صورت‌هاى مشروح این نوع پرداخت‌ها را تسلیم نمایند.

آقای معاون وزارت مالیه احترامات فائقه مرا قبول فرمایید.

امضا ولتات

+++

مراسله نمره 6 الف

برلن مورخ سی‌ام اکتبر 1935

آقای دکتر ولتات مدیر کل

محترماً وصول مراسله شما مورخ سی‌ام اکتبر 1935 را که به قرار ذیل است:

(محترماً به آن جناب تأیید می‌نمایم که در موقع امضاى قرارداد مربوط به تصفیه محاسبه بین آلمان و ایران مورخ امروز موافقت حاصل شد که پرداخت‌هاى فورى مربوط به بدهى‌هایی که به مفهوم ماده 11 قرارداد عنوان مخارج فرعى دارند ممکن است از محل وجوه حاصله از فروش مال‌التجاره بدون اجازه قبلى صندوق تهاتر آلمان و بانک ملى ایران به عمل آید بدیهى است صاحبان حساب مزبور مکلف هستند هر موقع که از طرف صندوق تهاتر آلمان و یا بانک ملى ایران تقاضا شود صورت‌هاى مشروح این نوع پرداخت‌ها را تسلیم نمایند(.

اشعار و به نام دولت ایران با مندرجات آن اظهار موافقت می‌نماید.

آقاى مدیرکل خواهشمندم احترامات فائقه اینجانب را قبول فرمایید.

امضا محمود بدر

قانون‏

اجازه تجدید استخدام آقاى ژان فونتانا استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسى‏

ماده واحده ـ الف ـ وزارت معارف و اوقاف مجاز است قرارداد آقاى ژان فونتنا تبعه دولت جمهورى فرانسه استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسى را براى تدریس در دانشگاه تهران از تاریخ اول تیرماه 1315 براى مدت سال تجدید و استخدام نماید.

ب ـ حقوق سالیانه آقاى ژان فونتانا مبلغ پنجاه و چهارهزار ریال به علاوه پانصد و چهل پهلوى طلا یا معادل آن به اسعار خارجه خواهد بود که به اقساط‌ماهیانه دریافت خواهد داشت.

ج ـ چنانچه پس از انقضا مدت مزبور قرارداد آقاى ژان فونتانا تجدید نشود مبلغ شصت پهلوى به عنوان مخارج معاودت پرداخته خواهد شد.

د ـ آقاى ژان فونتانا سالى یک‌ماه در موقع تعطیل تابستان حق مرخصى با استفاده از حقوق خواهد داشت لیکن ترتیب اعطا آن با وزارت معارف بوده و می‌تواند یک مرتبه از جمع مرخصى‌هاى قانونى خود فقط در موقع تعطیل تابستان استفاده نماید.

هـ ـ محل خدمت و ساعات تدریس استاد مذکور از طرف وزارت معارف معین خواهد شد.

و ـ وزارت معارف و یا استاد مذکور در آخر هر سال تحصیلى می‌تواند با اخطار قبلى سه‌ماه کنترات را لغو نمایند و در صورتی که وزارت معارف این عمل را نماید خرج معاودت مذکور در قسمت (ج) پرداخته می‌شود.

ز ـ چنانچه مطابق فقره (و) این لایحه به نحوى از انحا به خدمت این استاد خاتمه داده شود وزارت معارف مجاز است که از محل اعتبار حقوق او معلمین ایرانى استخدام نماید.

+++

ح ـ وزارت معارف مجاز است سایر شرایط استخدامى آقاى ژان فونتانا را طبق مقررات قانون مصوب 23 عقرب 1301 تعیین و قرارداد مشارالیه را امضا و مبادله نماید.

این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه پانزدهم شهریور‌ماه یکهزار سیصد و پانزده به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

قانون‏

اجازه استخدام چهار نفر متخصصین فنى از آلمان‏

ماده اول ـ وزارت مالیه مجاز است آقاى هلموت کوهلرت و آقاى پاول کلیبه و آقاى پاول هنیک و آقاى ارهاد وایگمان تابعین آلمان را به عنوان عضو متخصص فنى براى مدت‌هاى ذیل استخدام نماید که تحت تعلیمات وزارت مالیه انجام وظیفه کنند

الف ـ آقاى کوهلرت ـ یک سال از تاریخ 10 دی‌ماه 314 تا 10 دیماه 1315

ب. ـ آقاى کلیبه ـ یک سال از تاریخ 10 ـ دی‌ماه 314 تا 10 دیماه 1315

ج ـ آقاى هنیک ـ هشت ‌ماه از تاریخ 10 اسفند 314 تا 10 آبان 1315

د ـ آقاى وایگمان ـ هشت‌ ماه از تاریخ 10 اسفند 314 تا 10 آبان 1315

ماده دوم ـ حقوق متخصصین مزبور اقرار ذیل خواهد بود.

الف ـ حقوق آقاى کوهلرت سالیانه 9000 مارک طلا خواهد که 66 ر 66 درصد آن به رایش‌مارک و 33 ر 33 درصد آن به ریال ایران ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ب ـ حقوق آقاى کلیبه سالیانه 4800 مارک طلا خواهد بود که 50 درصد آن به رایش‌مارک و 50 درصد آن به ریال ایران‌ ماهیانه تأدیه خواهد شد.

ج ـ حقوق آقاى هنیک ‌ماهیانه 450 مارک طلا خواهد بود که در اول هر‌ماه تزقرتر 50 درصد به رایش‌مارک و 50 درصد به ریال ایران تأدیه خواهد شد

د ـ حقوق آقاى وایگمان ‌ماهیانه 450 مارک طلا خواهد بود که در اول هر‌ماه از قرار 50 درصد به رایش‌مارک و 50 درد به ریال ایران تأدیه خواهد شد.

هـ ـ یک مارک مذکور در بندهاى (الف ـ ب ـ ج ـ د) مساوى است با 2790/1 کیلو طلا

و ـ قسمت ریالی حقوق متخصصین مزبور مطابق نرخ روز که از طرف بانک ملى ایران تعیین می‌گردد تأدیه خواهد شد

ز ـ سایر شرایط و ترتیب پرداخت حقوق‌هاى فوق مطابق مقرراتى است که در قرارداد استخدم آنها پیش‌بینى می‌شود.

ماده سوم ـ مخارج مسافرت متخصصین مزبور از برلن تا تهران و مخارج معاودت از تهران به برلن و همچنین مخارج مسافرت آنها در مدت خدمت چه در ایران و چه در خارجه در صورتی که برطبق تعلیمات وزارت مالیه به عمل آید بر عهده دولت خواهد بود.

+++

ماده چهارم ـ علاوه بر کرایه راه که شامل مخارج حمل اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور نیز مى‌باشد به هر یک از متخصصین مزبور در طول مدت مسافرت از برلن به تهران و مراجعت به برلن روزى 2/1 ـ1 لیره انگلیسى تأدیه خواهد شد.

ماده پنجم ـ متخصصین مزبور مبالغ ذیل را نیز دریافت خواهند نمود.

الف ـ هر یک از چهار نفر مزبور مبلغ 500 رایش‌مارک براى مخارج اثاثیه شخصى خود براى یک مرتبه‏.

ب ـ علاوه بر فقره فوق آقایان کوهلرت ـ و کلیبه هریک مبلغ 300 رایش‌مارک براى بیمه زندگانى خود.

ماده ششم ـ اسباب و لوازم شخصى متخصصین مزبور در موقع ورود و معاودت از ایران از تأدیه حقوق گمرک و کلیه عوارض دولتى معاف خواهد بود.

ماده هفتم ـ در صورتی که بدون بروز خطایی از طرف متخصصین مزبور قبل از انقضاى مدت مذکور در ماده اول این قانون دولت قرارداد استخدام هر یک از آنها را لغو نماید بقیه حقوق مدت استخدام آنها از طرف دولت در آلمان پرداخت خواهد شد.

ماده هشتم ـ سایر شرایط قرارداد مستخدمین مزبور مطابق قانون 23 عقرب 13101 بوده و وزارت مالیه مأمور اجراى این قانون می‌باشد.

این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه پانزدهم شهریور‌ماه یکهزار و سیصد و پانزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293573!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)