کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12
[1396/05/11]

جلسه: 66 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 آبان ماه 1319  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده 511 تا 543

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره‏12

جلسه: 66

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 26 آبان ماه 1319

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس

2- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسی کیفری از ماده 511 تا 543

3- تصویب سه فقره مرخصی

4- موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس نیم ساعت پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز سه‌شنبه 21 آبان ماه را آقای (طوسی) منشی خواندند. اسامی غایبین جلسه گذشته که دز ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بااجازه - آقایان : شجاع - خواجه نوری - اقبال - ذوالقدر - نراقی - مقدم - دشتی - کیوان .

غایبین بی­اجازه - آقایان : آصف - صادق وزیری - منصف - لیقوانی - ثقة­الاسلامی - معدل - ناصری - کامل ماکو - هاشمی - حمزه تاش - جرجانی - اعظم زنگنه .

دیر آمدگان بی­اجازه - آقایان : مسعودی خراسانی - دکتر جوان - دکتر ادهم - نیک­پور - اورنگ

(1- تصویب صورت مجلس)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

(2- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 511 تا 543)

رئیس- بقیه شور اول لایحه آئین دادرسى کیفرى از ماده 511 مطرح است. ماده 511 خوانده می‌شود:

ماده 511- در صورتی که دیوان کشور حکمى را بشکند و به دادگاه دیگر ارجاع کند اگر یکى از اطراف دعوى از جهتى غیر از جهت اولى فرجام بخواهد ترتیب خواستن فرجام و رسیدگى در دیوان کشور به همان ترتیب اولى خواهد بود.

رئیس- ماده 512:

ماده 512- در صورت استوار شدن یا وارده شدن دادخواست طرف خصوصى که فرجام خواسته در همان حکم به تأدیه هزینه دادرسى فرجامى و مبلغى از دویست تا پانصد ریال به صندوق جرائم محکوم می‌شود.

این قاعده در مورد رد درخواست فرجام از حکم اعدام اعمال نمی‌شود.

رئیس- ماده 513:

ماده 513- در موارد شکست بلا ارجاع یا اصلاح دادستان دیوان کشور رونوشت حکم فرجامى را برأى دادستان دادگاهى که حکم شکسته یا اصلاح شده یا تغییر داده شده را صادر کرده می‌فرستد دادستان بلافاصله حکم مزبور را نزد رئیس دادگاه استان فرستاده و درخواست می‌کند

+++

که به توسط مدیر دفتر در زیر یا حاشیه نسخه اصلى حکم شکسته یا اصلاح شده یادداشت شود و مواظبت می‌کند که این عمل انجام یابد و عملیات اجرایی بر طبق آن انجام گیرد.

اگر شکست با ارجاع باشد دادستان دیوان کشور بلافاصله پرونده را با رونوشت حکم دیوان کشور نزد دادستان دادگاهى که رسیدگى به آن ارجاع شده می‌فرستد.

رئیس- دفتر دیوان کشور باید رونوشت‌هاى لازم را از حکم دیوان کشور در ظرف هشت روز از روزی که حکم به دفتر می‌رسد برأى دادستان دیوان کشور بفرستد هر گاه رأى دیوان کشور بر وازدن دادخواست یا استوار باشد رئیس دفتر در ظرف سه روز از روز صدور رأى دیوان کشور رونوشت رأى را برأى مقامى که صلاحیت اجراء دارد ارسال مى‌دارد.

رئیس- ماده 514:

ماده 514- هر‌گاه بر اثر صدور حکم دیوان کشور اجراء کیفر حبس یا کیفرهاى تبعى یا اقدامات تأمینى باید موقوف شود دادستان دیوان کشور منتهى تا روز بعد از صدور حکم رونوشت رأى دیوان کشور را برأى دادستان دادگاهى که حکم مورد فرجام را صادر کرده ارسال می‌دارد تا امر به آزادى متهم داده و سایر اقدامات لازمه را انجام دهد.

رئیس- ماده 515:

ماده 515- اگر دادستان دیوان کشور تشخیص دهد که دلائل موجود در پرونده مخالف مسائلى است که دادگاه مستند استنباط خود بر بزهکارى یا برائت متهم قرار داده می‌تواند برأى یک مرتبه نسبت به هر موضوعى از این حیث رسیدگى و شکست حکم را از دیوان کشور درخواست نماید.

در این صورت دیوان کشور اگر در نتیجه رسیدگى نظریه دادستان را موجه دید حکم مورد فرجام را می‌شکند.

رئیس- ماده 516:

ماده 516- هر گاه قرار یا حکم کیفر صادر شود و هیچ یک از طرفین در مدت مقرر نسبت بآن شکایت نکرده باشند دادستان کشور می‌تواند از پیش خود یا بر حسب دستور وزیر دادگسترى در صورتی که آن قرار یا حکم را مخالف قانون بداند برأى حفظ قانون نسبت بآن فرجام بخواهد در مواردی که قرار یا حکم نسبت به طرف‌هاى دعوى قابل فرجام نباشد دادستان دیوان کشور نیز این حق را خواهد داشت.

رئیس- ماده 517:

ماده 517- رأى دیوان کشور در مورد ماده بالا نسبت به هیچ یک از طرفین دعوى مؤثر نیست.

رئیس- ماده 518:

ماده 518- در هر مورد که یکى از طرف‌هاى دعوى فرجام بخواهد هر یک دیگر از طرف‌هاى دعوى نیز می‌تواند در ظرف یک مهلت اضافى ده روز که از تاریخ تقدیم دادخواست شروع می‌شود تبعاً درخواست فرجام کند.

هر گاه هیچ یک از طرف‌هاى دعوى درخواست فرجام نکرده باشند دادستان دیوان کشور فقط تا یک ماه از تاریخ اعلام حکم در دادگاه صادر کننده حق درخواست فرجام خواهد داشت.

در صورتی که یکى از طرف‌هاى دعوى درخواست فرجام نماید دادستان دیوان کشور هم می‌تواند در ضمن اظهار عقیده راجع به حکم فرجام خواسته درخواست فرجام نماید و در این مورد ابلاغ درخواست به سایر طرف‌هاى دعوى لازم نخواهد بود.

رئیس- ماده 519:

فصل هفتم‏

اعاده دادرسى‏

ماده 519- در موارد زیر از احکام محکومیت صادر از دادگاه‌هاى عمومى یا اختصاصى که قطعى شده است می‌توان درخواست اعاده دادرسى نمود.

1- اگر اموری که مبناى محکومیت قرار گرفته با اموری که ضمن حکم کیفرى قطعى دیگر ثابت شده منافات داشته است.

2- اگر مبناى حکم محکومیت کیفرى حکم دادگاه مدنى یا ادارى بوده و آن حکم بعداً به جهتى از اعتبار افتاده باشد.

3- اگر بعد از محکومیت امور جدیدى رخ دهد یا کشف شود که به تنهایی یا ضمیمه اموری که از سابق معلوم و مورد نظر بوده عدم وقوع بزه یا عدم صدور آن را از متهم

+++

کاملاً به ثبوت برساند یا اعمال کیفر خفیف‌ترى را ایجاب نماید.

4- اگر ثابت شود صدور محکومیت کیفرى در نتیجه جعل در اسناد یا امر دیگرى که قانون آن را بزه شناخته است بوده.

رئیس- ماده 520:

ماده 520- در تمام موارد نامبرده در ماده پیش به استثناى قسمت اخیر شق سوم مدارکى که به استناد آن درخواست اعاده دادرسى می‌شود باید طورى باشد که بر فرض صحت عدم وقوع بزه یا عدم صدور آن را از محکوم برساند.

رئیس- ماده 521:

ماده 521- درخواست اعاده دادرسى به عنوان این که محکوم مستحق حداقل کیفر مقرر در ماده مذکور در حکم بوده جائز نیست.

رئیس- ماده 522:

ماده 522- در موارد زیر ممکن است به ضرر متهم اعاده دادرسى شود

1-هر گاه سندى که در دادرسى به نفع متهم ارائه شده مجعول باشد.

2- هر گاه گواه یا کارشناس که با قید سوگند به نفع متهم گواهى داده یا اظهار عقیده نموده تعمداً یا در نتیجه بى مبالاتى بر خلاف سوگندی که یاد کرده رفتار نموده باشد.

3- هر گاه دادرس کارمند هیئت منصفه به مناسبت وظیفه در دادرسى بزهى مرتکب شده که مؤثر در حکم بوده.

4-هر گاه شخصى که تبرئه شده است نزد دادگاه یا خارج از دادگاه اقرار قابل قبولى راجع به ارتکاب بزه بنماید.

رئیس- ماده 523:

ماده 523- اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسى دارند:

1- محکوم یا کسی که نسبت به او سمت ولایت یا قیمومت دارد و اگر مرده باشد وارث یا وصى او.

2- دادستان دیوان کشور از پیش خود یا به دستور وزیر دادگسترى.

رئیس- ماده 524:

ماده 524- درخواست اعاده دادرسى به دفتر دیوان کشور یا به دفتر مقامى که امر به اجرأى حکم محکومیت با اوست داده می‌شود در موارد مذکور در شق 1 و 2 ماده (519) رونوشت گواهى شده حکم مورد استناد باید به درخواست پیوست باشد.

در مورد مذکور در شق 3 ماده 519 اگر امور یا ادله جدید از رسیدگى‌هایی که بوسیله مقامات قضایی انجام یافته به دست نیاید کسى که می‌خواهد در خواست اعاده دادرسى کند باید قبلا از مقام مأمور اجراء حکم درخواست نماید که امر به بازجویی لازم بدهد در صورتی که درخواست اساسى نباشد به هزینه درخواست کننده اقدام با رعایت قواعد مقرر برأى بازجویی می‌شود در این مورد مقام نامبرده یکى از کارمندان خود را مأمور بازجویی می‌نماید رونوشت گواهى شده از عملیاتى که انجام یافته به ذىنفع داده می‌شود که به درخواست اعاده دادرسى پیوست کند.

در مورد مذکور در شق 4 ماده 519 رونوشت گواهى شده حکم قطعى محکومیت باید به درخواست پیوست شود و اگر بزه ساقط شده یا تعقیب کیفرى نسبت به آن نمی‌توان به عمل آورد کسی که می‌خواهد درخواست اعاده دادرسى نماید می‌تواند ادله لازم را به طریق مذکور در قسمت بالا تهیه نماید.

رئیس- ماده 525:

ماده 525- در موارد مذکور در ماده 522 درخواست اعاده دادرسى از طرف دادستان دیوان کشور دفتر دیوان مزبور داده می‌شود.

در مورد شق 1- 2- 3 ماده مزبور رونوشت گواهى شده حکم مورد استناد باید به درخواست پیوست باشد.

در مورد شق 4 ماده نامبرده دادستان دادگاه صادر کننده حکم قطعى از آن دادگاه درخواست صدور اجازه بازجویی می‌کند دادگاه در صورت موجه بودن این درخواست یکى از مأمورین قضایی را برأى بازجویی تعیین می‌نماید هر گاه بازجویی منتهى به نتیجه مثبت شد دادستان پرونده را نزد دادستان دیوان کشور برأى درخواست اعاده دادرسى می‌فرستد.

+++

رئیس- ماده 526:

ماده 526- برأى رسیدگى در دیوان کشور قواعد فصل پیش تا حدی که قابل اعمال است شده و پس از رسیدگى رأى داده می‌شود.

هر گاه درخواست اعاده دادرسى قابل قبول نباشد یا به طور وضوح بى اساس به نظر آید درخواست اعاده دادرسى وازده می‌شود و طرف خصوصى که درخواست اعاده دادرسى کرده به هزینه دادرسى محکوم می‌گردد و ممکن است به تأدیه مبلغى از دویست تا پانصد ریال به صندوق جرایم محکوم شود

درخواست اعاده دادرسى مانع تجدید آن به استناد امور دیگرى نخواهد بود.

رئیس- ماده 527:

ماده 527- اگر دیوان کشور اعاده دادرسى را بپذیرد حکم یا احکام محکومیت را ابطال می‌کند و در صورتى که رسیدگى دیگرى مقتضى باشد امر را به دادگاه دیگرى که در ردیف دادگاهى است که حکم او ابطال شده رجوع می‌نماید و اگر احکام ابطال شده از دادگاه‌هایی که از حیث درجه اختلاف دارند صادر شده باشد رسیدگى به دادگاهى که از حیث درجه بالاتر است ارجاع می‌گردد.

اگر یکى از احکام از دادگاه اختصاصى صادر شده باشد رسیدگى به دادگاهى که دیوان کشور صالح بداند ارجاع می‌شود.

دادگاه مرجوع در هیچ حال نمی‌تواند خود را غیر صالح اعلام کند.

رئیس- ماده 528:

ماده 528- در مواردى که دیوان کشور حکمى را ابطال و امر را برأى رسیدگى به دادگاه دیگر رجوع می‌کند در صورتى که اعاده دادرسى به نفع متهم درخواست شده تأثیر ابطال مشروط به آن است که در دادرسى جدید ثابت شود که عمل واقع نشده یا محکوم مرتکب نبوده یا اعلام شود که دلیل بر وقوع عمل یا صدور آن از محکوم مطلقاً موجود نیست و هر گاه اعاده دادرسى به ضرر متهم بوده تأثیر ابطال مشروط به آن است که حکم محکومیت او از دادگاه مرجوع صادر شود

رئیس- ماده 529:

ماده 529- هر گاه دیوان کشور حکم به اعاده دادرسى بدهد شخص ذی‌نفع برأى اجرأى حکم محکومیت ابطال شده در زندان می‌ماند مگر این که اتهام مستلزم صدور قرار بازداشت الزامى نبوده و قرار بازداشت هم صادر نشده یا تمام کیفر اجراء یا ساقط شده یا به آزادى موقت او دیوان کشور امر داده باشد کیفر‌هاى تبعى یا اقدامات تأمینى که قبل از حکم محکومیت مورد ابطال موقتاً اعمال می‌شود باقى می‌ماند مگر آن که دیوان کشور به تعلیق آن نیز امر دهد.

مدت بازداشت فوق جزء مدت کیفر حبس در صورتى که حکم محکومیت تأیید شود احتساب می‌شود.

خواهان خصوصى که در دادرسى قبلى حضور داشته حق دارد که در دادرسى جدید وارد شود مشروط براین که به هیچ یک از بزه‌هاى مذکور در شق 4 ماده 519 محکوم نشده یا در وضعیتى نباشد که با خواهان خصوصى بودن منافات دارد مسئول مدنى اگر در حکم ابطال شده محکوم شده باشد در دادرسى جدید دعوت می‌شود.

هر گاه دادرسى به دادگاه استان ارجاع شود در هر حال دادرسى تجدید می‌شود.

رئیس- ماده 530:

ماده 530- اگر از دادرسى جدید احراز شد جهات مبناى اعاده دادرسى دارأى اساسى نبوده یا کاملًا مدلل نیست دادرس نمی‌تواند به صرف استنباط جدیدى از ادله که در دادرسى سابق موجود بوده در مورد اعاده دادرسى به نفع متهم حکم برائت و در مورد دادرسى به ضرر متهم حکم محکومیت بدهد.

در صورتى دادگاه مرجوع حکم به برائت می‌دهد که دلیل موجود باشد بر این که عمل واقع نشده یا متهم مرتکب آن نبود یا دلیل بر وقوع عمل یا بر این که مرتکب آن متهم بوده کاملًا منتفى باشد در هر مورد دیگر باید حکم محکومیت را استوار کند.

در صورت استوارى حکم محکومیت اگر اجرأى محکومیت اول کاملًا خاتمه نیافته و یا کیفر ساقط نشده بقیه آن از زمانى

+++

که به واسطه ارجاع برأى اعاده دادرسى موقوف مانده با رعایت قسمت دوم پیش جریان می‌یابد.

رئیس- ماده 531:

ماده 531- هر گاه دیوان کشور حکم محکومیت را ابطال بدون ارجاع کند یا آن که دادرس مرجوع حکم برائت بدهد برد وجوهى که به عنوان کیفرى نقدى یا هزینه دادرسى و هزینه زندان و جبران خسارت و اقدامات تأمینى مالى دریافت شده دستور می‌دهد.

حکمى که حکم محکومیت را ابطال بدون ارجاع می‌کند به مسئولیت مدیر دفتر دیوان کشور هم اعلام می‌شود که اقدامات لازم برأى اجرأى آن به عمل آورد.

رئیس- ماده 532:

ماده 532- هر گاه دادرس مرجوع حکم به تبرئه ندهد و محکوم در بازداشت نبوده و باید نسبت به او کیفر شدیدترى اجرا شود در حکم خود امر به بازداشت او داده و او را به هزینه دادرسى محکوم می‌نماید.

رئیس- ماده 533:

ماده 533- حکم برائت صادر از دادرس مرجوع از طرف دادسرا قابل فرجام است اگر از حکم قسمت اول ماده 530 تخلف شده باشد دیوان کشور در ماهیت نیز حکم می‌دهد.

حکم دادرس مرجوع مبنى بر استوارى حکم محکومیت قابل شکایت نیست هر چند از مرحله بدوى صادر شده باشد ولیکن مانع تجدید درخواست اعاده دادرسى به استناد مبانى دیگرى نیست.

رئیس- ماده 534:

ماده 534- خلاصه حکم دیوان کشور مبنى بر ابطال حکم محکومیت بدون ارجاع و خلاصه حکم به تبرئه که در نتیجه دادرسى جدید صادر و قطعى شده به درخواست ذینفع به مسئولیت مدیر دفتر در روزنامه و به وسیله برگ‌هاى جداگانه در محلى که حکم محکومیت صادر شده و محلى که آخرین توقف محکوم در آنجا بوده آگهى می‌شود.

هزینه انتشار از صندوق جرائم پرداخته می‌شود.

رئیس- ماده 535:

باب چهارم اجرا

فصل اول احکام عمومى‏

ماده 535- احکام مقامات قضایی ایران در امور کیفرى در تمام قلمرو ایران قابل اجرا است.

رئیس- ماده 536

ماده 536- حکم وقتى که قطعى شد یا قانون اجازه اجرأى موقت آن را داد اجراء می‌شود.

احکامى که جزء از طریق اعاده دادرسى به وسیله دیگر قابل شکایت نیست قطعى می‌باشد.

اگر حکمى قابل شکایت باشد و از آن شکایت نشود از روزى که مهلت مقرر برأى شکایت منقضى شده و شکایت به عمل نیامده قطعى است اگر درخواست فرجامى شده باشد از روزى که دادخواست فرجامى وازده یا حکم استوار شده قطعى می‌گردد

احکام منع تعقیب و تبرئه به محض صدور اجرا مى شود مگر آن که قانون ترتیب دیگرى مقرر کرده باشد.

احکام محکومیت در ظرف پنج روز از روز اعلام قطعیت حکم به مقامى که مأموریت اجرا دارد اجرا می‌شود.

رئیس- ماده 537

ماده 537- نماینده دادسرأى دادگاهى که رأى داده بر حسب وظیفه امر به اجرأى احکام آن دادگاه می‌دهد

دادرس خلاف امر به اجرأى احکام خود می‌دهد

در صورت اقتضاء نماینده دادسرا از دادسرأى دیگر و دادرس خلاف از دادرس دیگر خلاف می‌توانند اجرأى حکم را بخواهند.

رئیس- ماده 538

ماده 538- در مورد سقوط بزه یا سقوط کیفر دادرسى که حکم محکومیت را داده در جلسه ادارى رسیدگى کرده رأى می‌دهد هر چند درخواستى نشده باشد در رأیى که به سقوط بزه صادر می‌شود علت آن قید و حکم حبس گسیخته شده و امر به آزاد کردن محکومى که در بازداشت است

+++

داده می‌شود و راجع به اقدامات تأمینى نیز تصمیمات لازمه اتخاذ می‌گردد. رأى صادر در مورد این ماده قابل فرجام است‏.

رئیس- ماده 539

ماده 539- اگر چند حکم محکومیت قطعى درباره یک نفر براى عمل صادر شده باشد دادستان استان یا شهرستان حوزه که یکى از این احکام در آن حوزه صادر شده از این دیوان کشور درخواست مى کند تعیین شود کدام یک از این احکام قابل اجرا است این درخواست به شخص ذینفع ابلاغ می‌شود دیوان کشور مقرر می‌دارد حکمى که کیفر آن سبک‌تر است اجرا شود و ما بقى آنها را می‌شکند

اگر احکام مذکور مشتمل بر کیفرهاى از نوع مختلف باشد قاعده معادله کیفرها اعمال می‌شود اگر یکى کیفر نقدى است و دیگر حبس ماده 13 قانون کیفر عمومى اعمال می‌شود اگر یکى تأدیبى است و یکى حبس با کار یک روز حبس با کار معادل سه روز حبس تأدیبى است و اگر حکمى که شکسته شده کلًا یا بعضاً اجرا شده باشد آنچه اجرا شده بابت حکمى که قابل اجرا گردیده احتساب مى شود

رئیس- ماده 540

فصل دوم اجراى کیفر

مبحث اول اجراء اقسام مختلف کیفر

ماده 540- همین که حکم محکومیت به اعدام قابل اجرا شد دادسراى استان رو نوشت آن را نزد وزیر دادگسترى می‌فرستد.

پس از رسیدن دستور وزارت دادگسترى دادسرا در روز و ساعت و محلى که وزارت دادگسترى معین کرده و وسائل اجراى حکم را فراهم می‌کند

در موقع اجرا نماینده داد‌سرا با منشى و پزشکى که از طرف داد‌سرا تعیین شده حاضر می‌شوند و در صورت درخواست محکوم یک نفر اجراء کننده مراسم دینى از همکیشان او دعوت می‌شود منشى حکم را خوانده و صورت مجلس تنظیم می‌کند و وقتى که حکم اجرا شد ساعت اجرا و این که محکوم مسلماً مرده است در صورت مجلس با گواهى پزشک قید می‌شود

اگر شخص محکوم به اعدام در حبس نیست دادسرا به مأمورین وابسته امر به بازداشت او طبق ماده بعد می‌دهد.

رئیس- ماده 541:

ماده 541- هر گاه محکوم در زندان نیست دادسرایی که براى اجراى حکم صلاحیت دارد امر به زندانى کردن او را به مأمورین وابسته می‌دهد امر مزبور باید حاوى مشخصات محکوم و حکم و محکومیت و مقدار و نوع کیفر باشد براى اجراء حکم مقررات ماده 206 رعایت می‌شود.

رئیس- ماده 542:

ماده 542- هر گاه دو یا چند حکم محکومیت براى بزه‌هاى مختلف درباره شخصى صادر شده باشد دادسرا با مراعات قواعد راجع به تعدد کیفرها تصمیم می‌گیرد که کدام یک باید اجراء شود اگر احکام از طرف دادرس‌هاى مختلف صادر شده باشد دادسرایی که در نزد دادرس صادر کننده آخرین حکم محکومیت است اقدام مزبور را به عمل می‌آورد مگر این که بین احکام حکمى باشد که از دادگاه استان یا دیوان جنایی صادر شده است در این صورت دادسراى استان دادگاهى که آخرین حکم پژوهشى یا جنایی را صادر کرده اقدام می‌کند این تصمیم باید به محکوم ابلاغ شود.

هر گاه شخص ذینفع بر تصمیم دادسرا اعتراض کند قواعد راجع به ایرادات اجرایی مذکور در ماده 585 و ما بعد رعایت می‌شود اگر ایرادى که از طرف محکوم شده به طور وضوح بى اساس باشد دادرس در همان قراری که ایراد را رد می‌کند می‌تواند براى محکوم بر طبق آئین‌نامه زندان کیفرى معین کند و به اداره مربوطه براى اجرا اطلاع دهد و اگر اعتراض کننده در زندان نیست می‌تواند او را به تأدیه مبلغى از صد تا پانصد ریال به صندوق جرائم محکوم کند.

هر‌گاه بعض احکام محکومیت از دادگاه عمومى و بعض دیگر از دادگاه اختصاصى صادر شده باشد صلاحیت اتخاذ تصمیم در اجراى احکام و رسیدگى به ایرادات جرایی با مقامات قضایی عمومى است.

+++

رئیس- ماده 543:

ماده 543- اگر شخصى براى اجراى کیفرى یا به عنوان این که در اثناى اجراى کیفرى فرار کرده بازداشت شود راجع به هویت او تردید رخ دهد دادستان شهرستان محل بازداشت و در مورد خلافى دادگاه خلاف از او بازپرسى می‌کند و هر قسم باز جویی که براى تعیین هویت او مفید است به عمل می‌آورند اگر محرز شود که شخص بازداشت شده غیر از شخص محکوم است بلافاصله‌ام به آزادى کردن او می‌دهند.

اگر از بازجویی او معلوم نشود موضوع به دادرس صالح براى رسیدگى به ایرادات اجرایی رجوع می‌شود هر گاه دادرس نامبرده نتواند هویت او را تعیین کند ضمن قرارى این معنى را اعلام می‌دارد و مدلول ماده 31 را تا اندازه‌ای که قابل اجرا است رعایت می‌نماید و اگر این شخص براى بزه دیگرى تحت تعقیب باشد قرار نامبرده براى اعمال مدلول ماده 31 به دادرسى که به بزه دیگر رسیدگى می‌کند اعلام می‌شود.

(3- تصویب سه فقره مرخصى)

رئیس- سه فقره گزارش از کمیسیون مرخصى رسیده است خوانده می‌شود:

خبر مرخصى آقاى دکتر ضیاء:

آقاى دکتر ضیاء درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ اول شهریور 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- موافقین با مرخصى آقاى دکتر ضیاء برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى هاشمى:

آقاى هاشمى درخواست ده روز مرخصى از تاریخ چهارم آبان ماه 1319 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون عرایض و مرخصى واقع شده اینک گزارش آن تقدیم می‌شود.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى هاشمى برخیزند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى تولیت:

آقاى تولیت درخواست بیست و دو روز مرخصى از تاریخ نهم شهریور 1319 نموده‌اند و کمیسیون عرایض و مرخصى با هیجده روز آن موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس- آقایان موافقین با مرخصى آقاى تولیت برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه)

رئیس- تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (صحیح است) جلسه آتیه روز یکشنبه سوم آذر ماه سه ساعت پیش از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس یک ربع ساعت بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293794!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)