کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره یازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11
[1396/05/09]

جلسه: 64 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 آذر ماه 1317  

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم دو لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

3. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به وصیت‌نامه از ماده نهم‏

4. شور دوم قسمتى از لایحه راجع به گواهى‌نامه ازدواج‏

5. تصویب پنج فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏11

جلسه: 64

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 6 آذر ماه 1317

فهرست مطالب:

1. تصویب صورت مجلس‏

2. تقدیم دو لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

3. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به وصیت‌نامه از ماده نهم‏

4. شور دوم قسمتى از لایحه راجع به گواهى‌نامه ازدواج‏

5. تصویب پنج فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

6. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

مجلس پنجاه دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقای اسفندیاری تشکیل گردید.

صورت مجلس روز 26 آبان ماه را آقای مؤید احمدی (منشی) قرائت نمودند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده :

غایبین بی­اجازه - آقایان : مژده­ای - مکرم افشار - امیر ابراهیمی - دبیر سهرابی - صدر - معدل - زوار - ناصری - شیرازی - کازرونیان - دکتر سنگ - بهبهانی - اعظم زنگنه - موسی مرآت - بیات ماکو - شهدوست - قراگزلو

دیرآمدگان بی­اجازه - آقایان : دکتر سمیعی - بیات - دکتر جوان - نیکپور - ذوالقدر - ارکانی - دکتر طاهری - اورنگ)

1. تصویب صورت مجلس‏

رئیس - در صورت مجلس نظرى نیست؟ (اظهارى نشد) صورت مجلس تصویب شد.

2. تقدیم دو لایحه از طرف آقاى وزیر دادگسترى‏

رئیس - آقاى وزیر دادگسترى‏

وزیر دادگسترى (آقاى متین دفترى) - دو فقره لایحه است تقدیم می‌کنم یکى مربوط به وزارت خارجه است که آقاى وزیر امور خارجه الان گرفتارى داشتند و نتوانستند شخصاً حاضر شوند و بنده از طرف ایشان تقدیم می‌کنم راجع به قرارداد پستى بین دولتین ایران و افغانستان لایحه دیگر راجع به خود وزارت داگسترى در خصوص اصلاح بعضى از مواد قانون استخدام قضات در قسمت امتحانات و در قسمت زحماتى که باید قضات بکشند نسبت به تهیه بعضى مقالات علمى حقوقى که شرط ترفیع‌شان باشد و ما میل داریم و ساعى هستیم که همیشه قضات واقعاً بیشتر جنبه علمى داشته باشند و دادگسترى یک حوزه علمى باشد و بالاخره قضات همیشه کتاب زیر بغل‌شان باشد.

رئیس - به کمیسیون رجوع می‌شود

3. شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى راجع به وصیت‌نامه از ماده نهم‏

رئیس - شور اول گزارش کمیسیون دادگسترى

+++

راجع به وصیت‌نامه از ماده نهم مطرح است. ماده نهم قرائت می‌شود

ماده 9 - در موارد فوق‌العاده، از قبیل جنگ و امراض مسریه و مسافرت در دریا و قطع مراوده و امثال آن که موصى نتواند به یکى از طرق مذکور وصیت کند ممکن است وصیت به طریقی که در مواد بعد ذکر می‌شود واقع شود

رئیس - ماده دهم:

ماده 10 - افراد و افسران نظامى و کسانى که در ارتش اشتغال به کارى دارند می‌توانند نزد یک نفر افسر یا هم‌ردیف او با حضور دو شاهد وصیت خود را شفاهاً اظهار نمایند

رئیس - ماده یازدهم:

ماده 11 - در صورتی که نظامى یا کسی که در ارتش اشتغال به کارى دارد مریض یا مجروح باشد ممکن است وصیت خود را در حضور رئیس بهدارى ارتش و مدیر بیمارستان که موصى آن جا است اظهار نماید

رئیس - ماده دوازدهم:

ماده 12 - اشخاصى می‌توانند به ترتیب مذکور در دو ماده قبل وصیت نمایند که در جنگ یا مأمور عملیات جنگى باشند و یا در محلى زندانى یا محصور باشند که مراوده‌ای با خارج نداشته باشند

رئیس - ماده سیزدهم:

ماده 13 - در سایر موارد مذکور در ماده 9 موصى می‌تواند در حضور دو شاهد وصیت خود را اظهار نماید و یکى از آن دو شاهد اظهارات او را با تعیین تاریخ روز و ماه وسال و محل وقوع وصیت نوشته و موصى و شهود آن را امضا می‌نمایند و اگر موصى نتواند امضا کند شهود این نکته را در وصیت‌نامه قید می‌کنند

رئیس - ماده چهاردهم:

ماده 14 - شهود مذکور در ماده قبل در اول زمان امکان باید در اداره ثبت اسناد محلى که در آیین‌نامه وزارت دادگسترى تعیین می‌شود حاضر شده وصیت‌نامه را مطابق مقررات راجع به امانت گذاردن اسناد امانت بگذارند و ضمناً اعلام کنند که این آخرین وصیت موصى است که با داشتن اهلیت اظهار داشته‏

رئیس - ماده پانزدهم:

ماده 15 - در صورتی که شهود مذکور در ماده 10 و 11 اظهارات موصى را ننوشته باشند در اول زمان امکان نزد حاکم صلحى که به او دسترس دارند حاضر شده و اظهارات موصى را با تاریخ و محل وقوع وصیت و اهلیت موصى شفاهاً اظهار می‌دارند - اظهارات مزبور در صورت مجلس نوشته شده و به امضای حاکم صلح و شهود می‌رسد

رئیس - ماده شانزدهم:

ماده 16 - وصیتى که مطابق مواد قبل (در موارد غیر عادى) واقع می‌شود بعد از گذشتن یک ماه از تاریخ مراجعت و رسیدن موصى به محلی که بتواند یکى از طرق مذکور در ماده اول وصیت کند یا گذشتن یک ماه از تاریخ باز شدن راه و مرتفع شدن مانعى که به واسطه آن مانع نتوانسته موصى به یکى از طرق مذکور وصیت نماید بى‌اعتبار می‌شود مشروط به این که در مدت مزبور موصى متمکن از وصیت باشد.

رئیس - ماده هفدهم:

ماده 17 هر ایرانى که در کشورهاى بیگانه باشد می‌تواند نسبت به اموال خود وصیت کند به خط و امضای خود و یا به موجب سند رسمى مطابق مقررات محلى که در آن جا وصیت می‌کند

رئیس - ماده هجدهم:

ماده 18 - هر وصیتى که به ترتیب مذکور در این قانون واقع نشده باشد در مراجع رسمى پذیرفته نمی‌شود مگر این که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند

رئیس - آقاى حیدرى‏

حیدرى - اگر چه هر قانونى که به تصویب نرسد عملى نخواهد شد ولى می‌خواستم آقاى مخبر یا آقاى وزیر عدلیه توضیحى بدهند که پس از تصویب این قانون (که موقع عملى

+++

شدن آن است) آیا عطف به ماسبق هم خواهد شد یا نه؟

مخبر کمیسیون دادگسترى (آقاى نقابت) - ممکن است تقاضا کنم که بیشتر توضیح بفرمایند که در چه خصوص توضیح لازم است؟

حیدرى - راجع به مسائلی که در این قانون هست آیا عطف به ماسبق هم می‌شود؟

رئیس - آقاى دهستانى‏

دهستانى - منظور آقاى حیدرى این است که ممکن است قبلاً مثلاً برخلاف مدلول این قانون وصیتى شده باشد و یک عملى شده باشد آیا این قانون آن وقت عطف به آنها هم خواهد کرد؟ ایشان براى اطمینان خاطر بیشترى این توضیح را خواسته‌اند که آقاى وزیر دادگسترى یا آقاى مخبر بفرمایند که آیا قضیه همین طور خواهد بود یا نه؟

مخبر - عرض کنم که بنده تصور نمی‌کنم اشکالى در این لایحه باشد و چیزى که کشیده و مندمج باشد ندارد که محتاج به توضیح باشد. جز این که در مواد مربوطه به دفاتر اسناد رسمى یک مقرراتى بود که بعضى از اسناد الزاماً و اجباراً بایستى به ثبت رسمى برسد و اگر در دفاتر رسمى ثبت نمی‌شد به آن اسناد اعتبارى نمی‌دادند از قبیل صلح یا هبه یا شرکت‌نامه و غیره و تصور

می‌شد وصیت‌نامه هم از همان اسناد است و در غیر صورت ثبت به آن ترتیب اثر داده نمی‌شود و حال آن که وصیت یک امر خاصى است و غالباً اشخاص و پدرهاى خانواده از لحاظ این که ممکن است اولاد مختلف داشته باشند یا اشخاص و افراد مختلفى در خانه آنها حکومت داشته باشند میل دارند که وصیت‌شان حتى‌المقدور مخفى و مستور باشد و علنى بودن آن صلاح و مصلحت نیست مثلاً یک اغراض در نظر پدر خانواده هست که میسر نمی‌شود وصیتش را علنى کند مثلاً اگر پسرش بداند که برادر او قسمت بیشترى از این اموال را مالک خواهد شد ممکن است اسباب یک زحمت و اشکالاتى بشود براى وضعیت آن خانواده و تولید نقار و کدورت و رنجش بین یک پسر و پدر یا بین دو برادر بشود از این لحاظ بود که اینجا یک مقرراتى براى وصیت وضع شد که حالت استثنایى پیدا کرد در این لایحه. به علاوه ممکن است که وصیت در یک جایی بشود که دسترس به دفاتر اسناد رسمى نباشد مثل مورد نظامیان یا اشخاصى که در حال جنگ هستند و فرصت نمی‌کنند و آن جا دیگر چاره جز این که به دوستان و کسانى که همراه‌شان هستند اظهارات‌شان را بکنند نیست و دسترسى به دفتر اسناد رسمى ندارند به این جهت بود که آمدند و دو ترتیب اینجا مقرر داشتند یکى وصیت‌نامه عادى و یکى هم سرى و هر دو هم توضیح شده است و شرط سپردن وصیت‌نامه هم به ثبت اسناد از این جهت اینجا الحاق شد که فرضاً پدرى که در حال حیات وصیت‌نامه‌اش را می‌برد و به ثبت اسناد می‌سپارد این دیگر قابل تکذیب نیست و نمی‌شود گفت این قابل قبول نیست براى این که با خط و امضا یا با مقرراتى که در قانون پیش‌بینى شده در زمان حیات خودش نوشته و برده است به ثبت اسناد سپرده است و اشکالى هم ندارد. اما راجع به عطف به ماسبق شدن یا نشدن. به طور کلى عطف به ماسبق شدن قانون یک اصول کلى دارد که در قضاوت هم روشن و صریح است که چه قسم از قوانین عطف به ماسبق می‌کنند و چه قسم نمی‌کنند البته قوانین فرمى و تشریفاتى یعنى اصول محاکمات عطف به ماسبق می‌کنند اما قوانینى که ثبات یک امر یا وقوع عقد یا حقى را می‌نمایند تابع زمان وقوع عقد است مثلاً اگر چنانچه عقد یک نفر یا صلح یک نفر در حالى که شانزده سال داشته باشد واقع شده باشد در تاریخى قبل از آن که قانون کبر را هیجده سال معین نماید این عقد را قضات معتبر می‌دانند و صحیح واقع شده است ولى بعد از آن که قانون گفت سن کبر 18 سال است از آن به بعد 18 سال را ملاک صحت عقد می‌دانند اینها یک مقرراتى است که در مقدمه قانون مدنى ذکر شده و یک فصلى دارد و البته وصیت

+++

هم چون یک عقدى است ممکن است از این حیث تابع آن اصول کلى باشد ولى از حیث اثبات و تشریفاتش تابع اصول محاکماتى باشد اینها یک چیزهایی است که در جاى خود مقرر است.

رئیس - رأى می‌گیریم به ورود در شور دوم لایحه وصیت آقایان موافقین برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد

4. شور دوم قسمتى از لایحه راجع به گواهى‌نامه ازدواج‏

رئیس - گزارش شور دوم از کمیسیون دادگسترى راجع به گواهى‌نامه ازدواج‏

کمیسیون قوانین دادگسترى براى شور دوم لایحه شماره 2558 دولت را با حضور آقاى وزیر دادگسترى مطرح و پیشنهادات آقایان نمایندگان را هم تحت شور و مداقه قرار داده در نتیجه مواد زیر را تنظیم و اینک براى تصویب شوراى ملى تقدیم می‌دارد

ماده اول - جمله زیر به ماده اول قانون ازدواج اصلاح شده به موجب قانون مصوب 29 اردیبهشت ماه 1319 اضافه می‌شود (در حوزه‌هایی که آگهى فوق‌الذکر از طرف وزارت دادگسترى نشده است شوهر مکلف است در صورتی که در غیر دفاتر رسمى ازدواج و طلاق مبادرت به ازدواج یا طلاق یا رجوع نماید تا بیست روز پس از عقد یا طلاق یا رجوع به یکى از دفاتر رسمى ازدواج و طلاق رجوع کرده قباله مزاوجت یا طلاق‌نامه یا رجوع را به ثبت برساند و الا به یک ماه تا شش ماه حبس تأدیبى محکوم خواهد شد)

رئیس - موافقین با ماده اول برخیرند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده دوم:

ماده دوم - از تاریخ اجراى این قانون کلیه دفاتر ازدواج مکلف هستند که قبل از وقوع ازدواج از نامزدها گواهى‌نامه پزشک را بر نداشتن امراض مسریه مهم که نوع آنها از طرف وزارت دادگسترى معین و اعلام می‌گردد مطالبه نموده و پس از بایگانى آن به عقد ازدواج و ثبت آن باقید موجودیت گواهى پزشک بر تندرستى نامزدها اقدام نمایند

تبصره - دختران از داشتن گواهى‌نامه پزشک در قسمت امراض زهروى معاف هستند.

وزیر دادگسترى - این جا اول ماده کلمه از تاریخ (اجراى این قانون) زاید به نظر می‌رسد و باید حذف شود چون ما اجراى این قانون را مطابق ماده ششم در هر محل از تاریخى قرار دادیم که وزارت دادگسترى معین و اعلام نماید بنابراین در این جا نمی‌شود نوشت ازتاریخ اجراى این قانون چون آن وقت تعارضى بین ماده دوم و ششم پیدا می‌شود پس این جمله (از تاریخ اجراى این قانون) زاید و ماده از جمله کلیه دفاتر ازدواج مکلف هستند شروع خواهد شد.

مخبر - صحیح است‏

رئیس - اصلاح می‌شود. آقایانى که با ماده دوم با این اصلاح موافقند برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده سوم:

ماده سوم - پزشک‌هایی می‌توانند گواهى‌نامه صادر نمایند که پروانه مخصوص از وزارت دادگسترى براى این کار داشته باشند

رئیس - موافقین با ماده سوم قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد. ماده چهارم:

ماده چهارم - هر سردفترى که بدون رعایت ماده 2 این قانون به عقد و ثبت ازدواج مبادرت نماید به حبس تأدیبى از دو ماه الى یک سال محکوم خواهد شد

رئیس - موافقین با ماده چهارم برخیزند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده پنجم:

وزیر دادگسترى - این لایحه که چاپ شده الان به دست بنده رسید و یک ماده بود راجع به آیین‌نامه که در این جا نیست گویا در چاپ یا تنظیم لایحه یک اشتباهى شده باشد این است که خواهش می‌کنم این لایحه را بگذارند براى جلسه آینده تا تطبیق کنیم و درست کنیم یا این که رأى آخرى را بگذارند براى بعد بماند.

رئیس - آقاى مؤید احمدى‏

مؤید احمدى - اگر اجازه می‌فرمایید ماده پنجم هم

+++

قرائت شده و رأى بگیریم بقیه بماند براى بعد و روز چهارشنبه در کمیسیون اصلاح می‌کنیم بعد برگردد به مجلس‏

وزیر دادگسترى - اشکالى ندارد

رئیس - ماده پنجم قرائت می‌شود:

ماده پنجم - هر پزشکى که برخلاف واقع گواهى تندرستى به نامزد بدهد و یا بدون جهت و از روى غرض از دادن گواهى‌نامه خوددارى نماید به حبس تأدیبى از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد

رئیس - موافقین با ماده پنجم برخیزند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

5. تصویب پنج فقره گزارش کمیسیون عرایض و مرخصى‏

رئیس - چند فقره گزارش از کمیسیون عرایض و مرخصى رسیده است به اطلاع آقایان می‌رسد:

گزارش مرخصى آقاى دکتر ضیاء:

آقاى دکتر ضیاء درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ ششم مهر ماه 1317 نموده‌اند و کمیسیون عرایض با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى دکتر ضیاء قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد

گزارش مرخصى آقاى علوى سبزوارى:

آقاى علوى سبزوارى درخواست بیست روز مرخصى از اول مهر 1317 نموده و کمیسیون با مرخصى ایشان موافقت نموده و اینک گزارش آن به عرض می‌رسد

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى علوى قیام فرمایند

(اغلب برخاستند)

رئیس - تصویب شد

گزارش مرخصى آقاى دبستانى:

آقاى دبستانى درخواست یازده روز مرخصى از تاریخ 14 مهر 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت کرده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد

گزارش مرخصى آقاى توانا:

آقاى توانا درخواست پانزده روز مرخصى از تاریخ 20 شهریور 1317 نموده‌اند و مورد موافقت کمیسیون واقع شده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى توانا قیام فرمایند

(اغلب قیام نمودند)

رئیس - تصویب شد.

گزارش مرخصى آقاى مؤید ثابتى:

آقاى مؤید ثابتى درخواست بیست روز مرخصى از تاریخ 20 شهریور 1317 نموده‌اند و کمیسیون با درخواست ایشان موافقت نموده اینک گزارش آن به عرض می‌رسد.

رئیس - موافقین با مرخصى آقاى مؤید ثابتى قیام فرمایند (اغلب برخاستند) تصویب شد.

6. موقع و دستور جلسه آتیه - ختم جلسه‏

رئیس - اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم (نمایندگان - صحیح است)

جلسه آینده روز سه‌شنبه هشتم آذر ماه سه ساعت قبل از ظهر دستور هم لوایح موجوده. (صحیح است)

(مجلس یک ربع ساعت قبل از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى - حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293680!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)