کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏10
[1396/05/08]

جلسه: 63 صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 9 تیر 1315  

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت مجلس

تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

4ـ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

5ـ شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

6ـ بیانات آقاى وزیر مالیه راجع‌به اصلاح پاره‌ از اقلام تعرفه گمرکى و تقدیم لایحه دیگر

7ـ تصویب دو فقره مرخصى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره ‏10

جلسه: 63

صورت مشروح مجلس سه‌شنبه 9 تیر 1315

فهرست مطالب:

1ـ تصویب صورت مجلس

تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

4ـ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

5ـ شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

6ـ بیانات آقاى وزیر مالیه راجع‌به اصلاح پاره‌ از اقلام تعرفه گمرکى و تقدیم لایحه دیگر

7ـ تصویب دو فقره مرخصى

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

(مجلس یک ساعت قبل از ظهر به ریاست آقاى اسفندیارى تشکیل گردید)

صورت مجلس یکشنبه 31 خرداد را آقاى مؤیداحمدى (منشى) قرائت نمودند.

اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شده:

غایبین با اجازه ـ آقایان: مؤیدقوامی ـ کازرونیان ـ انوشیروانی ـ فرشی ـ محیط ـ اعتبار ـ ارباب کیخسرو شاهرخ- علوی‌کاشانی.

غایبین بی اجازه ـ آقایان: قزوینی ـ منصف ـ اسکندری ـ امیرابراهیمی ـ نمازی

دیر آمده با اجازه ـ آقای دکتر سمیعی

دیرآمدگان بی‌اجازه ـ آقایان: دکتر ادهم ـ نیک‌پور ـ وکیلی ـ شباهنگ ـ بیات ـ مجدضیایی

1ـ تصویب صورت‌مجلس

رئیس ـ در صورت‌مجلس نظرى نیست‏.

(گفته شد ـ خیر)

رئیس ـ صورت‌مجلس تصویب شد.

تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس ـ آقاى رئیس‌الوزرا

رئیس‌الوزرا (آقاى جم) ـ براى اصلاحات شهر رشت پاره از اقدامات در نظر گرفته شده است از آن جمله پلى که شهر را وصل به لاهیجان می‌کند و معروف است به پل زرچوب و پل مهم دیگرى نیز در نظر است که باید ساخته شود و همین طور یک اصلاحات دیگری که باید به عمل آید لهذا این لایحه را تقدیم می‌کنم براى گرفتن دو میلیون ریال از بانک ملى که بلدیه رشت از عایدات جارى خودش از سال آتیه از قرار سالى چهل‌هزار تومان بپردازد. لایحه دیگرى است راجع به کسور عوارض بلدیه‌ها چون لازم بود که کسور عوارض بلدیه‌ها ترتیب قانونى داشته باشد این است که لایحه

+++

تقدیم می‌شود که به موجب آن اختیار داده شود به دولت که براى این کار نظامنامه تنظیم شود پس از این که به تصویب رسید به موقع اجرا گذاشته می‌شود (صحیح است)-

رئیس ـ هر دو لایحه به کمیسیون مراجعه می‌شود خاطر آقایان مسبوق است که جلسه روز یکشنبه آتیه مقرر شده بود ولى آقاى رئیس الوزرا اطلاح دادند که آقایان وزرا لوایحى دارند که بایستى زودتر به جریان بیفتد این بود که امروز برحسب تقاضاى دولت جلسه تشکیل شد.

3ـ تقدیم یک فقره لایحه از طرف آقاى وزیر امور خارجه

وزیر امور خارجه (آقاى سمیعى) ـ آقایان اطلاع دارند که سال گذشته هیئتى براى مطالعه امور اقتصادى به اروپا اعزام شدند این هیئت در موقع توقف خودش به آلمان راجع به مناسبات تجارتى ایران و آلمان مطالعاتى کردند و بالاخره این طور در نظر گرفته شدکه قراردادى مبنى بر تهاتر یعنى مبادله جنس به جنس منعقد شود و حالا مطابق اصل 24 قانون اساسى این قرارداد در یک لایحه و به طور ماده واحده با مراسلات منضمه‌اش پیشنهاد و تقدیم مجلس می‌شود. براى تصویب‏

رئیس ـ ماده واحده با ضمایم آن به کمیسیون مراجعه مى‌شود. آقاى وزیر عدلیه‏.

4ـ تقدیم چند فقره لایحه از طرف آقاى وزیر عدلیه

وزیر عدلیه (آقاى صدر) ـ چند فقره لایحه است تقدیم می‌کنم. یک لایحه از طرف آقاى وزیر معارف است که چون مسافرت کرده‌اند بنده تقدیم می‌کنم و البته مراجعه به کمیسیون خواهد شد. یکى هم لایحه‌ای است راجع به مجازات قاچاقچى‌هاى مسلح که جریان خود را خواهد نمود ولى یک لایحه دیگرى است که تقاضاى فوریت شده و آن راجع است به اختیارات کمیسیون عدلیه که معمولاً مقرر بود و مجلس تصویب می‌کرد براى قوانینى که یک قدرى باید به حالت آزمایش در آید در حقیقت لوایح کوچک این لایحه هم تقدیم می‌شود و به طوری که عرض شد از آقایان تقاضا می‌شود زودتر تصویب بفرمایند (صحیح است)

رئیس ـ دو فقره از این لوایح به کمیسیون مراجعه می‌شود و یک فقره مطرح می‌شود.

5ـ شور و تصویب لایحه اختیارات کمیسیون قوانین عدلیه

مجلس شوراى ملى‏

نظر به اینکه مقتضى است بعضى از لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه قبل از این که در مجلس شوراى ملى مطرح و تصویب گردد مطابق سوابق موجود در کمیسیون قوانین عدلیه مطرح و بعد از تصویب کمیسیون به موقع اجرا و آزمایش گذاشته شود تا پس از رفع نواقص ثانیاً به مجلس شوراى ملى پیشنهاد گردد لذا ماده واحده ذیل راجع به اختیارات کمیسیون فعلى قوانین عدلیه با قید دو فوریت پیشنهاد و تقاضاى تصویب آن می‌شود.

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذاشته و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و نواقص آن را تکمیل نموده و ثانیاً براى تصویب به مجلس پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاى هشت روز به عمل آید.

رئیس ـ فوریت اول مطرح است آقایانى که موافقت دارند قیام فرمایند (اغلب قیام نمودند) تصویب شد. فوریت دوم مطرح است. آقایانى که با فوریت دوم موافقند قیام فرمایند.

(اکثر قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد ـ ماده واحده قرائت می‌شود.

(به شرح آتى خواهد شد)

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شورای ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذاشته و پس از آزمایش آنها

+++

در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و نواقص آن‌ را تکمیل نموده و ثانیاً براى تصویب به مجلس پیشنهاد نماید. لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید.

رئیس ـ آقاى اورنگ‏

اورنگ ـ موافقم. اگر مخالفى هست اظهار کند.

رئیس ـ آقاى عراقى‏

عراقى ـ عرضى ندارم‏.

رئیس ـ آقایانى که با ماده واحده موافقت دارند قیام فرمایند.

(اغلب قیام نمودند)

رئیس ـ تصویب شد ـ یک ربع تنفس داده می‌شود.

(در این موقع جلسه براى تنفس تعطیل و به فاصله بیست دقیقه مجدداً تشکیل گردید)

6ـ بیانات آقاى وزیر مالیه راجع‌به اصلاح پاره‌ از اقلام تعرفه گمرکى و تقدیم لایحه دیگر

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه‏

وزیر مالیه (آقاى داور) ـ در تعرفه گمرکى که اخیراً از تصویب مجلس گذشت در موقع ماشین و طبع کردن یک اشتباهاتى شد البته اسباب تأسف است ولى باز هم ممکن است اصلاح شود اشتباهات را رفع کنیم و چون فقط اشتباه است در مجلس خوانده می‌شود در صورت مجلس هم قید می‌شود و بعد در تعرفه گمرکى اصلاح می‌شود. رقم اول موى خوک بوده است که می‌بایستى یک کیلوگرم باشد نوشته هر گرم. دوم: گل گوگرد در هر صد کیلوگرمى پانزده ریال باید باشد نوشته شده صد و پنجاه ریال 3ـ چرم‌هاى برقى و لاکى هر کیلویی اشتباهاً 65 ریال نوشته شده در صورتی که باید چهل و پنج ریال باشد 4- جیر چرمى هر کیلویی 72 ریال نوشته در صورتی که باید 52 ریال باشد. نخ پنبه ساده یا مخلوط براى خیاطى با قرقره با هم نوشته شده در صورتی که اشتباه است و باید جدا نوشته شود زیرا آن قرقره چوبش زیادى است و باید نصف شود و به این ترتیب به جاى هر کیلوی آن قسمتى که با قرقره است دو ریال باید باشد و آن قسمتى که بدون قرقره است چهار ریال باید نوشته شود. 5ـ پارچه پنبه ساده باف خام در این پارچه‌هاى پنبه اشتباهاتى شده است چون ما اینها را چند رقم کردیم بعضى‌ها هر متر مربع باید نوشته شود که از شصت تا صد و پنجاه گرم چقدر. در صورتی که در اینجا از هشتاد گرم تا صد و پنجاه گرم نوشته شده باید نوشته شود از 60 گرام تا صد و پنجاه گرم و به این مناسبت یک قسمت از پارچه‌ها گران شده است در صورتی که در این قسمت تغییرى نداده‌ایم و در این قسمت هر جا که هشتاد نوشته شده 60 گرم خواهد بود سایر پارچه‌هاى پشمى بیش از 500 گرم وزن این هم یک اشتباهى شده است به جاى این که 26 زیال باشد چهل و دو ریال نوشته شده (اشتباهات را ملاحظه می‌فرمایید بالاخره همه برنفع وصول بوده ولى چون اشتباه بوده البته باید رفع شود یعنى آن قسمتى که الان تصویب می‌شود کمتر است) باز پارچه‌هاى پشمى بیش از سیصد تا پانصد گرم وزن 39 ریال نوشته شده غلط است کیلویی 35 ریال صحیح است رقم بعدش که سیصد گرم و کمتر وزن هر متر مربعش است 63 ریال نوشته شده در صورتی که چهل ریال باید باشد. مخمل پشم و نخ که 70 تا 90 درصد پشم داشته باشد کیلویی 35 ریال باید باشد اشتباهاً پنجاه ریال نوشته شده آنهایی که ده درصد و کمتر از هفتاد درصد پشم داشته باشد این‌ها باید 25 ریال باشد اشتباهاً 35 ریال نوشته شده سایر اقسام پارچه‌هاى پشم و نخ غیرمذکور بیش از سیصد گرم هر کیلویی 20 ریال باید نوشته شده باشد اشتباهاً 30 ریال نوشته شده. سیصد گرم و کمتر هر کیلوى 30 ریال باید باشد پنجاه ریال نوشته شده دستکش‌هاى پارچه کیلوى صد ریال باید باشد 200 ریال نوشته شده محصول کائوچوک خام و چسب‌هاى کائوچو اینها کیلو با ظرف اشتباهاً 50/7 ریال نوشته شده غلط است کیلو با ظرف 50/4 ریال صحیح است. لاستیک تویی

+++

و رویی اتومبیل بارکش دوچرخه موتورسیکلت و غیره کیلویی یک ریال و پنجاه باید باشد کیلویی دو ریال و پنجاه نوشته شده. فنرهاى وسائط نقلیه کیلویی 20 دینار باید باشد 70 دینار نوشته شده میخ اینجا اشتباه است دو رقمى که بالا و پایین است بایستى رقم نمره 1 که تا 30 میلیمتر طول دارد 18 دینار باشد نوشته شده است 12 دینار نمره بعدش که از 30 میلیمتر به بالا است 12 دینار باید باشد 18 دینار نوشته شده. یراق و چفت و کلون و رزه و این قبیل چیزهایی است که لوازم درب است کیلوى 25/1 باید باشد اشتباهاً 25/2 نوشته شده. چاقو کارد و قلم‌تراش و غیره اینجا باید نوشته شود بیش از 30 گرم نوشته شده بیش از 300 گرم خیلى تعرفه‌اش زیاد نوشته شده. اتومبیل سوارى دو نمره‌اش اصلاً اشتباه است که از بین خواهد رفت 1045 و 1046 جلویش باید سفید باشد اینجا یک قسمتش است که از ششصد تا هزار و دویست کیلو وزنش باشد 3200 ریال است و همین طور است بیش از 1200 کیلو 4500 ریال است در صورتی که آنجا 6000 ریال است و 10000 ریال و چیز فوق‌العاده‌ای است دستگاه‌هاى کامل اتومبیل در نمره 1047 اشتباه است در صورتی که دستگاه کامل اتومبیل است سایر مواد شیمیایی که اختصاصاً مصرف دباغى دارند 50/4 است باید 50/1 باشد 3 برابر نوشته شده است اسید نیتریک و اسید سولفوریک و اینها با ظرف بایستى پنج ریال باشد 15 ریال نوشته شده اسید سالی سی لیک و اینها اسامى پس و پیش شده است یعنى بعضى اصلاً نباید نوشته شده باشد یدوفرم کیلوى 15 باید باشد 51 نوشته شده سایر ترکیبات پتاس یک ریال است دو ریال نوشته شده. عصاره مالت با ظرف کیلویی 50/3 ریال باید نوشته شود نوشته شده 50/12 اینها مجموع چیزهایی است که تا حالا متوجه شده‌ایم اگر اتفاقاً اشتباهات دیگرى هم باشد هیچ تعجب ندارد براى این که دفعه اول است که تعرفه به صورت وزن در مى‌آید البته بایستى آورد و اشتباهش را رفع کرد حالا به مجلس تقدیم می‌شود. یک لایحه‏ دیگرى هم هست که راجع به مستخدمین جزء دربار است که مشمول قانون استخدام باید بشوند این را هم تقدیم می‌کنیم که برود به کمیسیون‏.

رئیس ـ آقاى وزیر مالیه این صورتى که راجع به اصلاح تعرفه گمرگى است این را همین حالا می‌شود قرائت کرد.

وزیر مالیه ـ بنده که قرائت کردم چیز دیگرى نیست جز این که به طوری که عرض کردم در طبع اشتباه شده است همین قدر مرقوم می‌فرمایید به وزارت مالیه ما همین طور اصلاح کنیم این را هم باید عرض کنم که آنچه را که مطابق تعرفه که ابلاغ شده است و حالا در این اقلام به آنها اشاره شده و قرائت شد زیادى گرفته‌ایم پس خواهیم داد.

رئیس ـ پس آقایان همین طور تصویب می‌فرمایند که همین را مراجعه دهیم به وزارت مالیه که اشتباهات را اصلاح کنند (صحیح است)

7ـ تصویب دو فقره مرخصى

رئیس ـ دو فقره خبر از کمیسیون عرایض و مرخصى است که به عرض آقایان می‌رسد.

خبر مرخصى آقاى شجاع‏:

1ـ آقاى جواد شجاع براى رسیدگى به امور شخصى و لزوم مسافرت به محل تقاضاى بیست روز مرخصى از تاریخ حرکت نموده‌اندو تقاضاى ایشان مورد موافقت کمیسیون واقع شده و اینک خبر آن براى تصویب مجلس تقدیم می‌شود.

رئیس آقایانی که با مرخصى آقاى جواد شجاع موافقت دارند قیام فرمایند (اکثرقیام نمودند) تصویب شد.

خبر مرخصى آقاى مختار مشیر دوانى

2ـ آقاى مختار مشیر دوانى براى رسیدگی به امور شخصی تقاضاى هجده روز مرخصى از تاریخ 16 فروردین 1315 نموده و به تصویب مجلس رسیده و پس از استفاده از مرخصى مزبور تلگرافاً براى انجام کارهاى شخصى تقاضاى بیست و پنج روز تمدید نموده بودند و در آن بین به موجب تصدیق رئیس صحیه بنادر از تاریخ چهاردهم اردیبهشت

+++

مریض شده‌اند و تا 26 اردیبهشت قادر بر حرکت نبوده‌اند در نتیجه بیست و هشت روز از چهارم اردیبهشت لغایت اول خرداد غایب بوده‌اند و تقاضاى تصویب این مدت را نموده‌اند کمیسیون عرایض با تصویب دوازده روز از مدت مزبور که به موجب تصدیق طبیب مریض بوده‌اند موافقت نموده و اینک خبر آن تقدیم می‌شود.

رئیس ـ موافقین با مرخصى آقاى مشیر دوانى قیام فرمایند (اکثر قیام نمودند) تصویب شد.

8 ـ موقع و دستور جلسه بعد ـ ختم جلسه

رئیس ـ اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم‏ جلسه آینده همان طوری که مقرر شده بود روز یکشنبه 14 تیرماه سه ساعت قبل از ظهر دستور لوایح موجوده‏

(مجلس مقارن ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون‏

اجازه اجراى لوایح پیشنهادى وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه‏

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونى را که به مجلس شوراى ملى پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعلى قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصى را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً براى تصویب به مجلس شوراى ملى پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضا هشت روز به عمل آید

این قانون که مشتمل بریک ماده است در جلسه نهم تیر ماه یک هزار و سیصد و پانزده شمسى به تصویب مجلس شوراى ملى رسید.

رئیس مجلس شوراى ملى ـ حسن اسفندیارى

+++

قانون

اجازه اجرای لوایح پیشنهادی وزارت عدلیه پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه

ماده واحده ـ وزیر عدلیه مجاز است لوایح قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید پس از تصویب کمیسیون فعال قوانین عدلیه به موقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید لوایح مزبوره در کمیسیون مطرح و پس از شور اول طبع و توزیع خواهد شد تا نمایندگان نظریات خود را در موضوع لایحه در ظرف هشت روز از تاریخ توزیع به کمیسیون بدهند و شور دوم بعد از انقضاء هشت روز به عمل آید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه نهم تیرماه یکهزار و سیصد و یازده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی ـ حسن اسفندیاری

+++

صورت اصلاح اشتباهات ناشیه از طبع و ماشین در تعرفه گمرکی

نمره تعرفه

موضوع نوع جنس

غلط

صحیح

29

موک خوک

(در ستون واحد) گرم

کیلوگرم

117

گل گوگرد

100 کیلو 150 ریال

100 کیلو 15 ریال

341

چرم‌های برقی و لاکی

کیلو 64 ریال

کیلو 45 ریال

344

جیر چرمی

کیلو 72 ریال

نخ پنبه ساده یا مرسریزه یا مخلوط برای خیاطی

الف- به طور قرقره برای خرده‌فروشی کیلو با لفاف 2 ریال

405

1_ نخ پنبه ساده یا مرسریزه یا مخلوط برای خیاطی به طور قرقره - عمامه- کلافه- تخته گلوله سیگارت و غیره برای خرده‌فروشی

کیلو با لفاف 4 ریال

ب- عمامه - کلافه- تخته- گلوله- سیگارت و غیره برای خرده‌فروشی کیلو با لفاف 4 ریال بیش از 60 تا 150 گرم

428

2- پارچه پنبه ساده‌باف خام

ب- بیش از 80 گرم تا 150 گرم

 

429

« « « « «

ج- 80 گرم و کمتر

60 گرم و کمتر

431

پارچه‌های پنبه‌باف سفیدشده از نوع چلوار و غیره

ب- بیش از 80 گرم تا 150 گرم

بیش از 60 گرم تا 150 گرم

432

« « « «

ج- 80 گرم و کمتر

60 گرم و کمتر

434

پارچه‌های پنبه رنگ شده به طور توپ

ب- بیش از 80 تا 150 گرم

بیش از 60 گرم تا 150 گرم

435

« « «

ج- 80 گذم و کمتر باشد.

60 گرم و کمتر باشد.

437

پارچه‌های پنبه بافته شده با نخ الوان

ب- بیش از 80 گرم تا 150 گرم

بیش از 60 گرم تا 150 گرم

438

« « « «

ج- 80 گرم و کمتر

60 گرم و کمتر

445

الف- مخمل ساده

کیلو 20 ریال

کیلو 10 ریال

446

مخمل گل برجسته و منگنه شده

کیلو 22 ریال

کیلو 12 ریال

448

1_تور جهت مبل و پرده و پشه‌بند

کیلو 40 ریال

کیلو 30 ریال

448 مکرر

12- وال - کارس - موسلین- تنزیب و خاصه ململ و غیره

 

کیلو 75ر8 ریال

456

5- مخمل و مخمل کرکی

کیلو 66 ریال

کیلو 56 ریال

457

الف- سایر پارچه‌های پشمی پیش از 500 گرم وزن

کیلو 42 ریال

کیلو 26 ریال

458

ب- بیش از 300 گرم تا 500 گرم وزن

کیلو 49 ریال

کیلو 40 ریال

459

ج- 300 گرم و کمتر

کیلو 63 گرم

کیلو 35 ریال

462

مخمل پشم و نخ 70 تا 90 درصد پشم

کیلو 50 ریال

کیلو 35 ریال

463

مخمل پشم 10 درصد و کمتر از 70 درصد پشم

کیلو 35 ریال

کیلو 25 ریال

464

سایر اقسام پارچه پشم و نخ

   
 

1- بیش از 300 گرم

کیلو 30 ریال

کیلو 20 ریال

465

2- 300 گرم و کمتر

کیلو 50 ریال

کیلو 30 ریال

550

11- دستکش‌های پارچه

کیلو 200 ریال

کیلو 100 ریال

+++

نمره تعرفه

موضوع نوع جنس

غلط

صحیح

633

2-محلول کائوچو خام و چسب‌های کائوچو

کیلو با ظرف 50ر7 ریال

کیلو با ظرف 50ر4 ریال

640

ج- لاستیک تویی و رویی اتومبیل بارکش دوچرخه موتورسیکلت و غیره

کیلو 50ر2 ریال

کیلو 1 ریال

839

الف- فنرهای وسایط نقلیه

کیلو 70 دینار

کیلو 30 دینار

847

1-سایر میخ‌ها تا 30 میلیمتر طول

کیلو 12 دینار

کیلو 18 دینار

848

2- بلندتر از 30 میلیمتر

کیلو 18 دینار

کیلو 12 دینار

859

یراق و چفت و کلون ورزه و غیره ساده یا رنگ شده

کیلو 25ر2 ریال

کیلو 25ر1 ریال

868

چاقو- کارد- قلمتراش و غیره

بیش از 300 گرم

بیش از 30 گرم

869

« « «

سیصد گرم و کمتر

30 گرم و کمتر

1043

اتومبیل‌ سواری

 

ب- بیش از 600 تا 1200 کیلو 3200 ریال

1044

«

 

ج- --- بیش از 1200 کیلو 4500 ریال

1045

     

1046

     

1048

دستگاه‌های کامل اتومبیل

دستگاه‌های کامل اتومبیل

دستگاه‌های کامل اتوبوس

1063

2- سایر مواد شیمیایی که اختصاصاً مصرف دباغی دارند.

کیلو 5ر4 ریال

سایر مواد شیمیایی برای مصرف دباغی و صباغی کیلو 50ر1 ریال

1066

کلوفون در سایر ظروف

کیلو 2 ریال

کیلو 1 ریال

1118

2- اسید نیتریک - ازتیک - سولفوریک استیل سالیسیلیک بنزوئیک - تا نیک تارتاریک استه آریک - کالیک

 

اسید تارتاریک - استه اریک - کالیک حذف شود.

1163

الف- کاربنات - کلورور و غیره

 

کاربورد و کالسیوم اضافه شود.

1170

ب- ید فرم

کیلو 51 ریال

کیلو 15 ریال

1187

سایر ترکیبات پتاسی

کیلو با ظرف 2 ریال

کیلو با ظرف 1 ریال

1189

ب- کاربنات- نیترات و غیره

 

سود کستیک اضافه شود.

1191

بنزوات- برومور و سود کستیک و غیره

 

سود کستیک حذف شود.

1223

عصاره مالت

کیلو با ظرف 50ر12 ریال

کیلو با ظرف 50ر3 ریال

تعرفه صادرات

     

26

تبصره

تعیین رنگ‌‌های غیرثابت

تعیین رنگ‌های ثابت

اشتباهات ناشیه از طبع و ماشین در تعرفه گمرکی در جلسه نهم تیرماه 1315 قرائت و مجلس موافقت نمود که اصلاح شود.

رئیس مجلس شورای ملی - حسن اسفندیاری

+++

یادداشت ها
Parameter:293567!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)