کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره هجدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 18
[1396/05/30]

جلسه: 61 صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه 1333  

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- اخذ رأى و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان 1333

3- بیانات آقاى رئیس دایر ابراز تأثر و تألم از سقوط هواپیماى حامل والا‌حضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه -

ختم جلسه.

مشروح مذاکرات مجلس شورای ملى، دوره‏ 18

 

 

جلسه: 61

صورت مشروح مذاکرات مجلس روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه 1333

 

فهرست مطالب:

1- تصویب صورت مجلس‏

2- اخذ رأى و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان 1333

3- بیانات آقاى رئیس دایر ابراز تأثر و تألم از سقوط هواپیماى حامل والا‌حضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه -

ختم جلسه.

 

 مجلس دو ساعت و بیست دقیقه پیش از ظهر به ریاست آقاى رضا حکمت تشکیل گردید.

1- تصویب صورت مجلس رئیس  

صورت غائبین جلسه قبل قرائت می‌شود (به شرح زیر قرائت شد):

غائبین با اجازه - آقایان: بیات ماکو، برومند، پیراسته، جلیلوند، سلطانى، میراشرافى، شیبانى، حمیدیه، مرتضى حکمت، اسکندرى، دکتر جزایرى، ابراهیمى، دکتر سیدامامى، شفیعى.

غائبین بى‌اجازه -آقایان: تجدد، اسفندیارى، کدیور، نراقى، رضا افشار، حشمتى.

دیرآمده با اجازه - آقاى بوربور یک ساعت

زودرفته ‏بى‌اجازه - آقاى اریه یک ساعت و ده دقیقه‏

رئیس - نسبت به صورت مجلس قبل نظرى نیست؟ آقاى فرامرزى‏

احمد فرامرزى - عرض کنم در جلسه گذشته بعد از این که آقاى رضایى صحبت کردند که پنجاه درصد عایدات نفت به ولایات اختصاص داده بشود بنده روى آن مخالفت کردم که روى جمعیت نباشد روى احتیاجات محل باشد جایى هست خراب است اهالى آنجا در نتیجه خرابى رفته‌اند متوارى شده‌اند حالا جمعیت کم دارد یک جایى است در نتیجه آبادى جمعیت زیاد شده و روى جمعیت نباید تقسیم بشود روى احتیاجات مملکت باید تقسیم بشود(صحیح است) و این با نظر دولت است و عرض کردم خوزستان که این عایدات مربوط به خودش است و از خودش استخراج می‌شود و مردم آنجا که زحمت استخراجش را هم می‌کشند انصاف نیست که به آنجا داده نشود و به جاهای دیگر داده شود این است که استدعا می‌کنم اصلاح بشود نوشته‌اند که من گفته‌ام به آذربایجان و خراسان داده نشود.

رئیس - بسیار خوب آقاى اردلان‏.

اردلان - در صورت مجلس یک مختصر اصلاحى بود که تقدیم می‌کنم تا اصلاح شود.

رئیس - اصلاح می‌شود آقاى دولتشاهى.‏

دولتشاهى - در صورت جلسه در بیانات بنده یک مختصر اصلاح عبارتى است که با اجازه مقام ریاست اصلاح می‌کنم و تقدیم می‌کنم.‏

رئیس - بسیار خوب دیگر نظرى نیست (نمایندگان - خیر) صورت مجلس جلسه قبل تصویب شد.

2- اخذ راى و تصویب طرح اجازه پرداخت حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان 1333

رئیس - چند نفر از آقایان تقاضاى نطق قبل از دستور کرده‌اند اجازه بدهید که کار دو دوازدهم تمام شود و نسبت به آن رأى نهایى گرفته شود (نمایندگان - صحیح است) نامه مجلس سنا در این خصوص قرائت مى‌شود (به شرح زیر قرائت شد): ریاست محترم مجلس شوراى ملى

عطف به مراسله شماره 5903- 9/8/33 راجع به طرح مربوط به اجاره پرداخت دو دوازدهم حقوق و هزینه کل کشور بابت دو ماهه مهر و آبان 1333 که براى اظهار نظر به مجلس سنا ارسال شده بود اشعار می‌دارد.

 طرح مذبور در جلسه روز دوشنبه دهم آبان ماه 1333 مطرح و با اظهار نظر موافق عیناً به تصویب رسید.

رئیس مجلس سنا - ابراهیم حکیمى‏

رئیس - رأى گرفته می‌شود به دو دوازده و با ورقه آقایان موافقین ورقه سفید می‌دهند (اسامى نمایندگان به ترتیب زیر به وسیله آقای جلیلى (منشى) اعلام و در محل نطق حاضر و رأى دادند).

آقایان: دکتر بینا، دکتر عدل، صفارى، عماد تربتى، محمود افشار، مهندس اردبیلى، موسوى، باقر بوشهرى، حائرى‌زاده، احمد فرامرزى، امید سالار، قنات‌آبادى، کاشانى، میراشرافى، مهندس قباد ظفر، غضنفرى، عباسى، ایلخانى‌زاده، دکتر وکیل، اورنک، سنندجى، صدرزاده، بزرگ‌نیا، شادمان، عبدالصاحب صفایى، نورالدین امامى، پناهى، شوشترى، قراگزلو، جلیلوند، دولتشاهى، امیر احتشامى، اردلان، فرید اراکى، بوداغیان، سهرابیان، کیکاوسى، حمید بختیار، صادق بوشهرى، زنگنه، سرمد، رضایى، ارباب، داراب، توماج، دکتر امیر نیرومند، مشایخى، عاملى، دکتر مشیر فاطمى، مهدوى، مکرم، قرشى، کاشانیان، لارى، شادلو، تفضلى، افشار صادقى، درخشش، خرازى، سعیدى، دکتر افشار، دکتر عمید، دکتر شاهکار، خلعتبرى، سید احمد صفایى، بهادرى، عمیدى نورى، اکبر، هدى، نصیرى، دکتر آهى، عرب شیبانى، دکتر پیرنیا، خزینه علم، مصطفى ذوالفقارى، استخر، دهقان، قوامى، رستم گیو، فرود، اخوان، دکتر سعید حکمت، اریه، افخمى، محمود ذوالفقارى، سلطان‌مراد بختیار، معین‌زاده، سالار بهزادى، دولت‌آبادى، حمیدیه، جلیلى، ابراهیمى، (آراء مأخوذه شماره شد و نتیجه به قرار ذیل بود):

+++

ورقه سفید موافق   81

ورقه کبود مخالف    1

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع  ‏10      

رئیس - لایحه دو دوازدهم مهر و آبان با 81 رأى موافق به تصویب رسید.

اسامى موافقین آقایان: استخر، معین‌زاده، دکتر مشیر فاطمى، قوامى، صفارى، گیو، نورالدین امامى، ابراهیمى، افشار صادقى، شادمان، کاشانى، پورسرتیپ، دکتر شاهکار، حمیدیه، اریه، بهادرى، قراگزلو، اعظم زنگنه، هدى، دهقان، خزیمه علم ارباب، شادلو، دکتر آهى، امید سالار، قنات‌آبادى، دولتشاهى، مهدوى، دکتر محمدهاشم وکیل، دکتر بینا، امیر احتشامى، دولت‌آبادى، سرمد، صدرزاده، سنندجى، دکتر عدل، بزرگ‌نیا، غضنفرى، پناهى، جلیلوند، احمد فرامرزى، افخمى، مهندس ظفر، خرازى، حائرى‌زاده، عاملى، محمود افشار، عبدالصاحب صفایى، اورنک، درخشش، اردلان، لارى، عباسى، کیکاوسى، سهرابیان، ایلخانی‌زاده، دکتر نیرومند، مهندس اردبیلى، مشایخى، مکرم، عماد تربتى، فرشى، توماج، دکتر عمید، نصیرى، شوشترى، فرود، سالار بهزادى، اکبر داراب، میراشرافى، عمیدى نورى، فرید اراکى، بوداغیان، خلعتبرى، دکتر افشار، سعیدى، دکتر سعید حکمت، دکتر پیرنیا، اخوان، رضایى. مخالف، آقاى جهانگیر تفضلى.

ورقه سفید بى‌اسم علامت امتناع - 10 ورقه.

3- بیانات آقاى رئیس دایر با ابراز تأثر و تألم از سقوط هواپیماى حامل والاحضرت شاهپور علیرضا و عرض تسلیت به پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه - ختم جلسه

رئیس - با کمال تأسف خبر سقوط هواپیماى والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوى را در راه گرگان به تهران که الآن رسیده به اطلاع آقایان نمایندگان محترم مجلس می‌رسانم هر قدر در این واقعه سوء غیرمنتظره اظهار تأسف و تألم بشود کم است.

(نمایندگان - صحیح است) مجلس شوراى ملى مراتب تأسف خود را از این پیشامد اعلام می‌کند و با علاقه‌مندى تام و کمال احترامی که نمایندگان محترم و ملت ایران به شخص شخیص اعلیحضرت همایون شاهنشاه دارند.

(نمایندگان - صحیح است) مراتب تألم و تأثر و تأسف خود را به پیشگاه مبارک تقدیم می‌کند (نمایندگان صحیح است). به احترام آن مرحوم جلسه امروز و جلسه پنجشنبه تعطیل خواهد بود (صحیح است) و روز یکشنبه جلسه منعقد خواهد شد.

(مجلس دو ساعت و ده دقیقه ختم شد).

رئیس مجلس شوراى ملى - رضا حکمت‏

+++

یادداشت ها
Parameter:294887!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)