کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی


صفحه اصلی » مشروح مذاکرات » مشروح مذاکرات مجلس ملی » دوره دوازدهم مجلس ملی

0.0 (0)
مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12
[1396/05/11]

جلسه: 61 صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 مهرماه 1319  

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب کمیسیونهای پارلمانی

3 - قرائت گزارش راجع به انتخاب اعضا کمیسیون قوانین دادگستری

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مشروح مذاکرات مجلس ملى، دوره ‏12

جلسه: 61

صورت مشروح مجلس روز یکشنبه 21 مهرماه 1319

فهرست مطالب:

1 - تصویب صورت مجلس

2 - انتخاب کمیسیونهای پارلمانی

3 - قرائت گزارش راجع به انتخاب اعضا کمیسیون قوانین دادگستری

4 - موقع و دستور جلسه بعد- ختم جلسه

مجلس چهار ساعت بعد از ظهر به ریاست آقای اسفندیارى تشکیل گردید.

صورت مجلس روز یکشنبه 14 مهر ماه را آقاى (طوسى) منشى خواندند.

(اسامی غایبین جلسه گذشته که ضمن صورت مجلس خوانده شد

غایبین با اجازه- آقایان: جلایی- افخمی- مجد ضیایی- رهبری- مستشار- بهبهانی- ارکانی- امیر تیمور

غایبین بی‌اجازه- آقایان: سزاوار- آصف- صادق وزیری- شهدوست- ناهید- ثقةالاسلامی- معدل- نقابت- پارسا- کامل ماکو- شباهنگ- اورنگ- اعظم زنگنه)

(1- تصویب صورت مجلس‏)

رئیس- در صورت مجلس نظرى نیست؟(اظهارى نشد)

صورت مجلس تصویب شد.

2- انتخاب کمیسیون‌های پارلمانى‏

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون‌های پارلمانى بدواً پنج نفر به قرعه معین می‌شوند براى نظارت در استخراج آراء (آقاى سمیعى اقتراع نمودند و آقایان: دادور طباطبایى اعتبار ارکانى و صفوى معین شدند.)

رئیس- آقایان به اتفاق آقاى سمیعى استخراج آراء خواهند نمود. شروع می‌کنیم به انتخاب کمیسیون دارایى عده حاضر نود و هشت نفر عده اعضا کمیسیون هیجده نفر.

(اخذ آراء به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون دادگسترى انتخاب می‌شود. عده حاضر 103 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر

(اخذ آراء شد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون کشور. عده حاضر 105 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر

(آراء گرفته شد)

رئیس- کمیسیون فرهنگ انتخاب می‌شود. عده حاضر 102 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر

(آراء اخذ شد)

رئیس- کمیسیون پیشه و هنر انتخاب می‌شود. عده حاضر 102 نفر عده اعضا کمیسیون 18 نفر

(آراء مأخود شد)

رئیس- شروع می‌شود به انتخاب کمیسیون بازرگانى.

+++

عدد حاضر 100 عده اعضا کمیسیون 18 نفر

(آراء اخذ شد)

رئیس- کمیسیون امور خارجه را انتخاب می‌کنیم.

عدد حاضر 99 نفر عده اعضا نفر اعضا 12 نفر

(اخذ آرا به عمل آمد)

رئیس- کمیسیون راه انتخاب می‌شود. عده حاضر 100 نفر عده اعضا 12 نفر

(اخذ آراء شد)

رئیس- براى این که وقت آقایان تضییع نشود پنج نفر آقایانى که انتخاب شده‌اند: آقاى دادور آقاى طباطبایى آقاى اعتبار آقاى ارکانى و آقاى صفوى به اتفاق آقاى نبیل سمیعى مقدمتاً آراء کمیسیون دادگسترى را استخراج بفرمایند و بقیه بماند براى بعد. حال شروع به انتخاب کمیسیون کشاورزى عده حاضر 104 عده اعضا کمیسیون دوازده نفر

(آراء اخذ شد)

رئیس- کمیسیون نظام انتخاب می‌شود. عده حاضر 99 نفر عده اعضا شش نفر.

(اخذ گرفته شد)

رئیس- کمیسیون پست و تلگراف عده حاضر 102 نفر عده اعضا شش نفر

(اخذ گرفته شد)

(3- قرائت گزارش راجع به انتخاب اعضا کمیسیون قوانین دادگسترى‏)

رئیس- نتیجه استخراج آراء کمیسیون قوانین دادگسترى رسیده است خوانده می‌شود:

نتیجه استخراج آراء کمیسیون قوانین دادگسترى:

عده حاضر 100

آقاى همراز 100 رأى- آقاى مؤید احمدى 99 رأى- آقاى مولوى 99 رأى- آقاى رهبری 99 رأى- آقاى بهبهانى 98 رأى- آقاى نقابت 98 رأى- آقاى ملک‌مدنى 98 رأى- آقاى دکتر قزل ایاغ 97 رأى- آقاى دکتر جوان 97 رأى- آقاى رضوى 96 رأى- آقاى اوحدى 96 رأى آقاى لیقوانى 96 رأى- آقاى مهذب 95 رأى- آقاى سزاوار 93 رأى- آقاى جهانشاهى 92 رأى- آقاى سلطانى 83 رأى- آقاى انوار 73 رأى- آقاى لاریجانى 69 رأى‏

رئیس- سایر کمیسیون‌ها را براى این که وقت موسعى داشته باشند که استخراج نمایند بماند براى روز شنبه یا چهارشنبه و آقایان دعوت می‌شوند که قبول زحمت بفرمایند و تشریف بیاورند که زودتر استخراج آراء استخراج بقیه کمیسیون‌ها بشود و براى جلسه دیگر حاضر باشد که اسباب معطلى نشود.

(صحیح است)

(4- موقع و دستور جلسه بعد ختم جلسه‏)

رئیس- اگر تصویب می‌فرمایید جلسه را ختم کنیم(صحیح است)

جلسه آینده روز یکشنبه 28 مهرماه سه ساعت بعد از ظهر دستور قرائت نتیجه آراء کمیسیون‌ها و بقیه آیین شور اول لایحه دادرسى کیفرى.

(مجلس پنج ساعت و ربع بعد از ظهر ختم شد)

رئیس مجلس شوراى ملى- حسن اسفندیارى‏

+++

یادداشت ها
Parameter:293789!model&5137 -LayoutId:5137 LayoutNameالگوی متنی کل و اخبار(مشروح مذاکرات)